Szukaj
Nasi Autorzy

Wyszukiwarka
Autor:
Bołtuć Iwona
notka biograficzna w przygotowaniu.
Borecka Irena
notka biograficzna w przygotowaniu.
Borecka-Biernat Danuta
doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik naukowo-dydaktyczny, kierownik zakładu psychologii edukacji i wychowania uniwersytetu wrocławskiego. zainteresowania badawcze autorki obejmują problematykę identyfikacji osobowościowych i rodzinnych determinant zaburzeń w zachowaniu w okresie wczesnej adolescencji oraz stosowanych przez młodzież strategii radzenia sobie z trudnościami w sytuacjach społecznych. jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym także ...
Borowska - Beszta Beata
jest torunianką z urodzenia, absolwentką studiów pedagogicznych (1992) uniwersytetu mikołaja kopernika oraz studiów podyplomowych (1998) akademii pedagogiki specjalnej w warszawie. pracuje jako adiunkt w katedrze pedagogiki specjalnej wydziału nauk pedagogicznych uniwersytetu mikołaja kopernika w toruniu. w swoich pracach badawczych eksploruje od 1999 roku kulturowe konteksty i kultury niepełnosprawności młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju. opiera projekty naukowe na ba ...
Borowska Teresa
profesor nauk humanistycznych. specjalizuje się w pedagogice specjalnej i teorio wychowania. pracuje w instytucie pedagogiki wydziału pedagogiki i psychologii na uniwersytecie śląskim w katowicach.  jest promotorem wielu pracy dyplomowych, doktorskich a także recenzentem prac habilitacyjnych. kierowała pracą badawczo naukową nad zasobami emocjonalnymi dzieci i młodzieży będącymi zadaniem dla edukacji (2002) http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzienauki?rtype=opis&objectid=66119&lang=p ...
Boruc Dagmara Maria
magister pedagogiki specjalnej (specjalność: pedagogika resocjalizacyjna i wspomaganie rodzin) oraz psychologii (specjalność: psychologia kliniczna). tytuły uzyskała kolejno w latach 2011/2012 i 2012/2013 w akademii pedagogiki specjalnej im. m. grzegorzewskiej w warszawie. obecnie jest studentką iii roku studiów doktoranckich na kierunku pedagogika. opiekunem naukowym jest prof. dr hab. krystyna marzec-holka. w latach 2007–2011 należała do uczelnianego koła resoc ...
Borudzka Wanda
urodziła się 11 października lub 12 grudnia 1897 roku w dowborynkach, w powiecie troki, zmarła 29 września 1964 roku w warszawie. polska poetka dziecięca. 1928–1935    –    była redaktorką dwutygodnika „dziecko i matka” lata 30. xx wieku    –    współpracowała z „płomyczkiem” i „płomykiem”; na łamach „wiadomości literackich” recenzowała książki dla d ...
Boryszewska Jolanta Krystyna
doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, prodziekan wydziału pielęgniarstwa w wyższej szkole agrobiznesu w łomży. przez kilkanaście lat pracowała jako pedagog szkolny w liceum ogólnokształcącym. opublikowała wiele prac na temat pracy z uczniami zdolnymi i badań prowadzonych wśród tych uczniów, opartych na wieloletnich doświadczeniach.  
Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, o specjalności: edukacja prozdrowotna. rozprawa doktorska na temat: wzory zachowań zdrowotnych w procesie socjalizacji a style życia młodzieży (na podstawie badań uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie miasta katowic i okolic). pracuje w instytucie pedagogiki wydziału pedagogiki i psychologii na uniwersytecie śląskim w katowicach. http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzienauki?rtype=opis&objectid=105113&lang=pl
Breska Radosław
terapeuta i specjalista terapii uzależnień. jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zjawiskach patologii społecznej, terapii oraz skuteczności terapii osób uzależnionych w warunkach izolacyjnych i otwartych. jest adiunktem w zakładzie patologii społecznej i resocjalizacji ug.
Bröderman Smeds Mari
od 1979 roku posiada uprawnienia pedagogiczne. ukończyła jednoroczne specjalistyczne kształcenie pedagogiczne. w latach 1993-1994 kształciła się na nauczycielkę montessori dla dzieci w wieku do 6 lat, a w latach 1995-1996 – dla dzieci od 6. do 9. roku życia. w 1995 roku otworzyła razem z kristiną skjöld wennerström szkołę montessori castello dla dzieci w wieku 3-12 lat. obecnie uczy w szkole podstawowej dzieci opóźnione w rozwoju w wieku od 3 do 16 lat i jest n ...
Brühlmeier Artur
arthur brühlmeier po zdobyciu wykształcenia uprawniającego do nauczania w szkole podstawowej[1] przez 17 lat kierował szkołą w wettingen obejmującą osiem oddziałów (gesamtschule), a następnie studiował na uniwersytecie w zurychu pedagogikę, psychologię i publicystykę (rozprawa doktorska: „zmiany zachodzące w myśli pestalozziego”). zajmował się potem kształceniem nauczycieli jako wykładowca pedagogiki, psychologii i dydaktyki. przez ostatnie 20 lat wykładał w seminariu ...
Brycz Hanna
      dr hab., prof. uniwersytetu gdańskiego, od 2006 r. kierownik zakładu psychologii społecznej, od 2008 r. dyrektor instytutu psychologii ug. główne obszary zainteresowań: wpływ wiedzy o sobie na zdolności samoregulacji, system wartości a uleganie pokusom przeciw wartościom, perspektywa atrybucyjna w kontekście sprawności i moralności. hobby: ogród, literatura piękna, film. hanna brycz brała udział w organizacji konferencji krajowych i międzynaro ...
Bryła Maria
notka biograficzna w przygotowaniu.
Budniak Alina
adiunkt instytutu pedagogiki na uniwersytecie śląskim. pracuje na wydział pedagogiki i psychologii, oraz w instytucie pedagogiki, (notka na podstawie inforamcji zamieszczonej na stronie internetowej uniwersytetu śląskiego)
Bujanowicz Lech
szczególną pamiątkę dla mnie jako autora książki stanowi ryngraf, który otrzymałem w intencji ukończenia pracy i wydania monografii ryngraf. przekaźnik tradycji ojczystej przez szanownego ojca eustachego rakoczego z klasztoru jasnogórskiego. jest to dla mnie wielki zaszczyt być dostrzeżonym przez ojca, będącego dla mnie autorytetem podczas zbierania materiałów do książki i pracy nad nią.  
Bukowska Irena
doktor nauk humanistycznych (1942), od 2006 roku na emeryturze. wykładowca filozofii w akademii medycznej w gdańsku (1977–2006), a także teorii kultury w akademii sztuk pięknych w gdańsku (1999–2006). członek polskiego towarzystwa filozoficznego oraz okręgowej komisji olimpiady filozoficznej w okresie przedemerytalnym. nadal prowadzi wykłady z filozofii i pedagogiki oraz seminaria w uczelniach prywatnych. autorka książki kacper w krainie filozofów („w drodze”, poznań 19 ...
Bula Danuta
notka biograficzna w przygotowaniu.
Bulerska Barbara
(ur. 23 marca 1982 r. w dzierżoniowie) – pedagog i wychowawca. interesuje się literaturą. od wielu lat organizatorka wojewódzkich konkursów poetyckich dla młodzieży dolnego śląska. od listopada 2013 roku uczy się śpiewu sopranowego na spotkaniach chóru corona.
Bulska Joanna
doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, specjalność: socjologia oświaty. rozprawa doktorska obejmowała tematykę środowiskowych uwarunkowań niedostosowania społecznego dzieci upośledzonych umysłowo (na przykładzie badań nad dziećmi szkół podstawowych specjalnych). pracuje w instytucie pedagogiki wydziału pedagogiki i psychologii na uniwersytecie śląskim w katowicach http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzienauki?rtype=opis&objectid=89273&lang=pl
Buława-Halasz Joanna
doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt w katedrze pedagogiki specjalnej uniwersytetu szczecińskiego. członek zwyczajny polskiego towarzystwa pedagogów specjalnych. autorka kilkunastu publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej, dotyczących przede wszystkim osób autystycznych. prelegentka na licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach. doświadczenie w zawodzie terapeuty osób autystycznych pobudziło ją do napisania rozprawy doktorskiej rehab ...
Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2019 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się