Szukaj
Nasi Autorzy

Wyszukiwarka
Autor:
Wiącek Renata
absolwentka studiów magisterskich na uniwersytecie pedagogicznym w krakowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych w zakresie edukacji emocjonalnej. pracuje jako nauczyciel w przedszkolu nr 178 w krakowie.
Wierzba Paulina
paulina wierzba – mgr pedagogiki i socjologii, doktorantka w zakładzie socjologii edukacji na wydziale studiów edukacyjnych uniwersytetu im. adama mickiewicza w poznaniu; przygotowuje dysertację doktorską zatytułowaną kapitał kulturowy a uczestnictwo młodzieży w kulturze wysokiej i popularnej. perspektywa socjopedagogiczna pod kierunkiem prof. dr. hab. zbyszka melosika. jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół przemian współczesnej kultury i społeczeństwa, przede ...
Wierzejska Joanna
doktor, docent w zakładzie pedagogiki ogólnej i edukacji przedszkolnej na wydziale socjalno-humanistycznym państwowego uniwersytetu pedagogicznego im. ivana franki w drohobyczu. sekretarz kolegium redakcyjnego czasopisma z listy ministerstwa oświaty i nauki ukrainy „human studies. series of pedagogy”. uczestniczyła w programach stypendialnych, m.in.: erasmus (wiedeń, 2009–2010), stypendium naukowe dla pracowników naukowych unesco (warszawa, 2010), stypendium naukowe urzędu a ...
Więckowski Ryszard
notka biograficzna w przygotowaniu.
Wilk Teresa
w 2000 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem „możliwości zaspokojenia potrzeb edukacyjnych młodzieży w warunkach zmiany społecznej w polsce” uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. specjalizuje się w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej i pedagogice społecznej. jest pracownikiem instytutu pedagogiki wydziału pedagogiki i psychologii na uniwersytecie śląskim w katowicach. pełni także stanowisko adiunkta w katedrze pedagogiki n ...
Wilsz Jolanta
doktor nauk technicznych, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor akademii im. jana długosza w częstochowie na wydziale matematyczno-przyrodniczym, profesor wsp twp w warszawie na wydziale nauk społeczno-pedagogicznych w katowicach; członek rzeczywisty akademii nauk pedagogicznych ukrainy, uczestnik prac zespołu pedagogiki pracy w komitecie nauk pedagogicznych pan. jest autorką 4 książek, redaktorem bądź współredaktorem 14 prac naukowych, autorką prawie 200 artykuł ...
Winczura Barbara
dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, dyplomowany specjalista w dziedzinie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (asd), diagnosta i terapeuta dzieci z trudnościami w rozwoju i zachowaniu oraz dzieci przewlekle chorych, specjalista edukacji i terapii dzieci z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością. jej główne zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą: problematyki osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (asd), wc ...
Winiarska Justyna
absolwentka wydziału polonistyki  uj, gdzie obecnie pracuje -  zajmuje się teorią języka i sztuką komunikowania. oprócz prac naukowych opublikowała zbiór „wiersze na cztery łapy i ogon”. w pierwszym numerze „bluszcza” (październik 2008) ukazał się fragment jej opowiadań pt. „oskar”. miłośniczka wszystkich stworzeń małych i dużych.
Wirkus Łukasz
doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, pedagog resocjalizacyjny, adiunkt w zakładzie patologii społecznej i resocjalizacji instytutu pedagogiki na uniwersytecie gdańskim, kurator specjalista sądu rejonowego w słupsku, członek zespołu pedagogiki resocjalizacyjnej przy komitecie nauk pedagogicznych polskiej akademii nauk, pomorskiego stowarzyszenia zawodowych kuratorów sądowych i polskiego towarzystwa kryminologicznego im. prof. stanisława batawii, autor monografii stres w pracy kuratora są ...
Wiśniewska Marta
dr n. humanistycznych w zakresie pedagogiki pedagog specjalny - oligofrenopedagog, logopeda, instruktor i terapeuta metody integracji sensorycznej, wykładowca akademii pedagogiki specjalnej im. m. grzegorzewskiej w w-wie. autorka wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym publikacji punktowanych oraz książek. diagnosta i konsultant w centrum rozwoju psychoruchowego sentis. w latach 2008-2014 prezes polskiego sto ...
Wiśniewska-Kin Monika
magister filologii polskiej, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. pracuje jako adiunkt w katedrze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej uniwersytetu łódzkiego. członek zespołu edukacji elementarnej przy komitecie nauk pedagogicznych polskiej akademii nauk oraz członek oddziału łódzkiego polskiego towarzystwa pedagogicznego. autorka dwóch monografii: „chcieć, pragnąć, myśleć, wiedzieć. rozumienie pojęć przez dzieci” oraz „mi ...
Witkoś Maria
psycholog, terapeuta, pedagog logopeda, rewalidator; lider wspierania uzdolnień; ukończyła staże specjalistyczne z psychologii klinicznej (neuropsychologii, psychosomatyki, psychiatrii dorosłych, klinicznej psychologii dzieci i mło- dzieży); ma certyfikaty ii° eeg biofeedback oraz kinezjologii edukacyjnej „brain gym”; autorka publikacji psychologicznych; członek polskiego towarzystwa dysleksji, a także polskiego sto- warzyszenia kinezjologów. pracowała w sektorze oświaty oraz słu ...
Witkowski Lech
prof. dr hab. lech witkowski, prof. zw., filozof, kulturoznawca i pedagog. realizuje tematy badawcze: profile i tropy ambiwalencji w kulturze, paideia i jej oblicza w humanistyce. do ważniejszych publikacji należą: edukacja i humanistyka. nowe konteksty humanistyczne dla nowoczesnych nauczycieli, wyd. ibe (2000), rozwój i tożsamość w cyklu życia. studium koncepcji erika h. eriksona, wyd. j. witkowicz, toruń (2000), uniwersalizm pogranicza. o semiotyce kultury michała bachtina w kontekście edukacji ...
Włoch Anna
dr, adiunkt w instytucie pedagogiki przedszkolnej i szkolnej uniwersytetu pedagogicznego im. komisji edukacji narodowej w krakowie, pedagog, socjolog. zainteresowania naukowe: pedagogika porównawcza europejskich systemów oświatowych, socjologia rodziny, socjologia wychowania i edukacji, historia wychowania. autorka monografii edukacja europejska – założenia, perspektywy, funkcje społeczne. krytyczne spojrzenie (kraków 2016).    
Włoch Stanisława
notka biograficzna w przygotowaniu.
Włodarczyk Rafał
notka biograficzna w przygotowaniu.
Włodarski Ziemowit
prof. zw. dr hab. ziemowit włodarski    urodzony w łodzi. studia pedagogiczne na uniwersytecie łódzkim u prof. bogdana suchodolskiego i stefana baleya. absolutorium na uniwersytecie łódzkim, magisterium na uniwersytecie warszawskim pod kierunkiem stefana baleya na podstawie pracy dotyczącej przeżyć religijnych młodzieży w czasie wojny. pracuje pod kierunkiem prof. marii librachowej nad zagadnieniami z pogranicza psychologii i fizjologii oraz w poradni zdrowia psychicznego w ...
Wnęk Jan
doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, nauczyciel akademicki.  autor książek: "polskie przekłady literatury zagranicznej 1918-1939", kraków 2006; "polska myśl pedagogiczna 1795-1863", kraków 2007.
Wojciszke Bogdan
notka biograficzna w przygotowaniu.
Wojniak Justyna
dr, adiunkt w katedrze historii oświaty i wychowania uniwersytetu pedagogicznego im. komisji edukacji narodowej w krakowie. zainteresowania badawcze: współczesne systemy edukacyjne, technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji, problematyka nierówności płci w edukacji. autorka monografii obywatel w społeczeństwie sieci. warunki i narzędzia społecznej partycypacji w ponowoczesnym świecie (kraków 2016).      
Wojnicka Katarzyna
  katarzyna wojnicka   socjolożka, doktorantka w instytucie socjologii uniwersytetu jagiellońskiego, studiowała także na uniwersytecie w barcelonie oraz na europejskim uniwersytecie viadrina we frankfurcie nad odrą. zajmuje się socjologią ruchów społecznych i socjologią gender – szczególnie studiami nad męskością i socjologią queer oraz socjologią codzienności. rozprawę doktorską postanowiła poświęcić problematyce męskich ruchów społecznych ...
Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2018 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się