Szukaj
SZCZEGÓŁY KSIĄŻKI

Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach (EPUB)

Studium socjopedagogiczne

Cena: 30.00
Nowość
Ta książka jest również dostępna w wersjach:


Kurkowski Cezary

Wydanie I, Krakow 2019
Ksiazka dostepna w wersji elektronicznej ebook (epub)

ISBN: 978-83-8095-668-1


Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej - ebook

Publikacja Cezarego Kurkowskiego znakomicie wpisuje się w aktualne potrzeby społeczne. Jest trafnie wkomponowana w specyficzne realia regionalne. Prezentuje także sporo uniwersalnych prawd i uogólnień, które czynią z niej nośnik ważnych prawd i konkluzji dla ogólnych procesów społecznych zachodzących w Polsce. Zwiększa to jej wartość poznawczą i  instruktywną... (Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Pilcha)


W niniejszym opracowaniu Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach. Studium socjopedagogiczne przedstawiono przykład działań społecznych stanowiących przeciwwagę dla przytoczonych negatywnych oddziaływań globalizacji, jakim jest m.in. zatracanie poczucia wspólnotowości i sprawstwa. Cel przyświecający realizacji opisywanych badań koncentrował się na ukazaniu roli, jaką odegrały działania projektowe o charakterze społeczno-kulturalnym w kontekście pobudzania sił społecznych w środowiskach lokalnych na terenach Warmii i Mazur. Kategoria sił społecznych odnosi się tu do procesu reorganizacji środowiska życia ludzi, grup i społeczności na podstawie ich sił własnych.

Próbując dookreślić przedmiot badań, uznano, że ważnym obszarem, w obrębie którego mogą pojawiać się procesy odkrywające, uruchamiające czy wspierające siły społeczne w społecznościach lokalnych, jest obszar działań określanych jako projektowe, ze szczególnym uwzględnieniem projektów społeczno-kulturalnych.

poleca ImpulsDo powstania niniejszego opracowania przyczyniły się przesłanki zarówno subiektywne, jak i obiektywne. Wśród subiektywnych przesłanek pojawiła się chęć lepszego rozumienia przebiegu zjawisk społecznych mających miejsce na terenie Warmii i Mazur, które niejednokrotnie przyjmują inną trajektorię niż w pozostałych regionach kraju, a także chęć zbadania, co te procesy warunkuje. Do obiektywnych przesłanek towarzyszących podjęciu decyzji o prowadzeniu badań zaliczyć można wyraźne luki w zakresie badań naukowych rozpoznających kategorię sił społecznych w odniesieniu do ich praktycznych egzemplifikacji. W pedagogice społecznej siły społeczne są kategorią, której sporo miejsca w swych rozważaniach poświęcili pionierzy tej dyscypliny: Helena Radlińska i Aleksander Kamiński, a współcześnie Brygida Butrymowicz, Ewa Marynowicz-Hetka, Edward A. Mazurkiewicz, Andrzej Olubiński, Barbara Smolińska-Theiss, Jerzy Szmagalski i Wiesław Theiss.

O ile jednak trudno zaprzeczyć zasadności ich wyodrębnienia z grupy innych pojęć opisujących procesy społeczne, o tyle nie sposób też nie zauważyć, że wymykają się one próbom operacjonalizacji i dokładnego dookreślenia. Jak zaznacza Mary Deller Brainerd (2004), paradoksalnie dzięki niedookreśloności kategoria ta inspiruje i stale wzbudza żywe zainteresowanie.

Chcąc zbadać uwarunkowania związane z czynnikami środowiskowymi mającymi wpływ na przebieg i rezultaty działań projektowych o charakterze społeczno-kulturalnym, realizowanych na terenach wiejskich i mało- miasteczkowych Warmii i Mazur, nie można nie uwzględnić wiedzy dotyczącej uwarunkowań społeczno-historycznych. Wpływ tych uwarunkowań ma kluczowe znaczenie dla rozumienia tworzenia się nowej tożsamości regionalnej Warmiaków i Mazurów.


Rozdział pierwszy zawiera kompendium wiedzy z zakresu różnorodnych uwarunkowań formowania się tożsamości regionalnej. Zawarto w nim opis skomplikowanego procesu społecznego, jakim jest formowanie się tożsamości regionalnej, z uwzględnieniem okresu poprzedzającego II wojnę światową, okresu wojny, a także kluczowego dla przebiegu formowania się tożsamości okresu powojennego. Proces ten przede wszystkim odnosił się do stosunków narodowościowych na Warmii i Mazurach. Ich charakterystyczną cechą była swoista dwutorowość dokonujących się tutaj procesów. Z jednej strony była to dezintegracja i rozpad całych społeczności lokalnych, składających się z dawnych mieszkańców tego obszaru, tzn.: Niemców, Warmiaków, Mazurów, Żydów i rosyjskich staroobrzędowców. Z drugiej strony zapoczątkowane zostały procesy kształtowania nowych społeczności lokalnych. Społeczności te składały się w znacznej mierze z różnych grup ludności, które napłynęły na te ziemie po 1945 roku, a ich budowanie charakteryzuje niezwykła złożoność i zróżnicowana dynamika. Podsumowując, w 1945 roku na Warmii i Mazurach w zasadniczy sposób zmieniły się dotychczasowe stosunki państwowe, polityczne, gospodarcze, wyznaniowe, ludnościowe i narodowe. Trudno w przypadku tego obszaru mówić o jakiejkolwiek kontynuacji czy ciągłości, zarówno w odniesieniu do terytorium, jak i ludzi, nie mówiąc już o tożsamości regionalnej. W rozdziale tym wiele miejsca poświęcono Warmii i Mazurom jako regionowi, którego mieszkańcy częściej niż inni zagrożeni są wykluczeniem społecznym w różnych obszarach życia. Analiza wybranych cech regionu Warmii i Mazur oraz problemów społecznych, jakie w sposób widoczny zaznaczają się na jego mapie, zarysowuje specyfikę tego miejsca.

Rozdział drugi, zatytułowany Aktywizacja społeczna i kulturalna – drogą budowania sił społecznych na Warmii i Mazurach, zawiera analizy takich pojęć, jak: „animacja społeczno-kulturalna”, „siły społeczne”, „edukacja środowiskowa”, „wsparcie społeczne”, „empowerment”. W rozdziale tym wiele miejsca poświęcono roli, jaką odgrywa animacja społeczno-kulturalna w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, a także dynamice i uwarunkowaniom tworzenia się trzeciego sektora.

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano również procedurę badawczą oraz uzyskane wyniki badań.

Realizacja zamierzeń badawczych związanych z rozstrzygnięciem głównego pytania: Jaką rolę w pobudzaniu i utrwalaniu sił społecznych w lokalnych środowiskach Warmii i Mazur odegrały projekty społeczno-kulturalne? – wymagała zebrania danych zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. Przeto jako najbardziej adekwatne rozwiązanie przyjęto zastosowanie strategii mieszanej (Creswell 2013) z dominującymi badaniami sondażowymi, które pozwoliły na rozpoznanie opinii osób zaangażowanych w realizację projektów społeczno-kulturalnych na temat efektów działań projektowych w odniesieniu do procesów pobudzania i rozwijania sił społecznych. Metodą zbierania danych jakościowych, zastosowaną jako druga w sekwencji przyjętej strategii mieszanej, było etnograficzne studium przypadku (mini-ethnographic case study) (Fusch, Fusch, Ness 2017), skupiające się na odkrywaniu kulturowych i środowiskowych uwarunkowań tych procesów. Dobór próby miał charakter nieprobabilistyczny, uwarunkowany poruszaniem się w obszarze aktywności projektowej małych miejscowości (wsi i miasteczek) regionu Warmii i Mazur.

 

 

ebook

Pobierz darmowy fragment w formacie ebook: ePub i MOBI:  

 

fragment ebook w Impulsie                              fragment ebook w Impulsie

 


Polecamy również z tej kategorii:
Maciej Gliński
58.00
Małgorzata Przybysz-Zaremba
39.80

Nasi klienci, którzy kupili tę książkę, zamówili również:
Ewa Ogrodzka-Mazur
40.00

WsteczOdwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się