Szukaj
Kategorie:  

Wizja kariery zawodowej (MOBI)

młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne

Cena: 20.00
Nowość
Ta książka jest również dostępna w wersjach:


Wierzejska Joanna
Oresta Karpenko

Ksiazka dostepna w wersji elektronicznej ebook (mobi). Ebook zabezpieczony systemem watermark

ISBN: 978-83-8095-139-6


Książka dostępna w wersji elektronicznej book

Prezentowana praca ma charakter empiryczny i sytuuje się w nurcie badań diagnostyczno-eksploracyjnych. W swej treści zawiera analizę literatury przedmiotu, która odnosi się do kształcenia pedagogów i badanych zmiennych, takich jak: wizji kariery zawodowej, wartości życiowych, wartości związanych z pracą i cenionymi jej aspektami, a ponadto obejmuje założenia metodologiczne badań własnych, a także analizę i interpretację uzyskanych wyników badań. Każdy rozdział empiryczny kończy podsumowanie. Klamrą spinającą prezentowane wyniki badań jest zakończenie.

Wizja kariery zawodowej

W rozdziale pierwszym, zawierającym ogólne rozważania o zawodzie pedagoga, scharakteryzowano edukacyjne wyzwania współczesności i na tym tle określono role pedagoga, wskazując na potrzebę adekwatnego wyposażenia go w kompetencje profesjonalne i społeczne, aby w pełni sprostał społecznym oczekiwaniom w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Rozwinięcie tej problematyki znajduje swoje odbicie w teorii i praktyce kształcenia pedagogów w Polsce i na Ukrainie. Dostrzec tu można dużo punktów stycznych, ale nie brakuje też różnic wynikających z odmiennych narodowych doświadczeń i uwarunkowań społeczno-kulturowych. Podjęta problematyka edukacji pedagogów wskazuje na istotę przygotowania zawodowego młodzieży wybierającej tę odpowiedzialną profesję, stanowiącą swoistą misję społeczną. Jest to także istotne wprowadzenie do zaprojektowanych i zrealizowanych badań empirycznych. Analizy prowadzone w tym rozdziale uzupełnia przegląd badań empirycznych nad zawodem pedagoga w Polsce i na Ukrainie oraz zoperacjonalizowanie wizji kariery zawodowej przyszłych pedagogów.

W drugim rozdziale publikacji określony został przedmiot i cel badań oraz postawiono pytania (problemy) badawcze. Do pytań o związki między analizowanymi zmiennymi sformułowano hipotezy robocze. Dla przejrzystości prowadzonych analiz przedstawiono model zależności miedzy badanymi zmiennymi. Materiał empiryczny zebrano wśród studentów kończących studia pedagogiczne w 2014 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Ivana Franki w Drohobyczu. Badania zrealizowano przy wykorzystaniu metody sondażu diagnostycznego, stosując następujące techniki i narzędzia badawcze: Autorski Kwestionariusz Ankiety (AKA) zawierający również obok pytań dotyczących wizji kariery zawodowej pedagogów: Skalę Wartości Życiowych (SWŻ), Skalę do Badania Znaczenia Pracy (SdBZP), Skalę Wartości Związanych z Przyszłą Pracą (SWZzPP) oraz pytania dotyczące czynników demograficzno-społecznych. Ponadto przeprowadzono wywiady z młodzieżą polską i ukraińską.

W prowadzonych analizach wykorzystano elementy statystyki opisowej i korelacyjnej. W części końcowej założeń metodologicznych zamieszczona została charakterystyka terenu badań oraz badanych osób.

Ocenę rynku pracy i własnych szans zawodowych przez młodzież polską i ukraińską kształcącą się na studiach pedagogicznych zawiera rozdział trzeci. Dokonano teoretycznego wprowadzenia w problematykę rynku pracy, aby następnie przejść do prezentacji wyników badań empirycznych dotyczących percepcji rynku pracy przez badane osoby. Rynek pracy oceniano przez pryzmat możliwości funkcjonowania na tym rynku absolwentów studiów pedagogicznych. Podstawą oceny były odpowiedzi na pytania dotyczące stwierdzeń odnoszących się do krajowego i lokalnego rynku pracy. W prowadzonych analizach uwzględniono także plany zawodowe badanych, czynniki decydujące o powodzeniu na rynku pracy, emigrację zarobkową jako alternatywę zawodową oraz korzyści płynące z pracy za granicą. Rozdział kończy się podsumowaniem.

Rozdział czwarty poświęcony został poszukiwaniu zależności miedzy wizją kariery zawodowej badanych studentów a cenionymi przez nich wartościami życiowymi. We wprowadzeniu do badań dokonano przeglądu literatury oraz różnych koncepcji i podejść badawczych do problematyki wartości. Wartości życiowe stały się główną zmienną niezależną określającą plany życiowe i zawodowe młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne. Istotnym wzbogaceniem podstaw teoretycznych był przegląd dotychczasowych badań wartości życiowych młodzieży zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Na podstawie badań własnych określono system wartości respondentów. Następnie dokonano analiz korelacyjnych między wizją kariery zawodowej studentów polskich i ukraińskich a ich celami i dążeniami życiowymi. Podsumowanie stanowi zwieńczenie przeprowadzonych analiz.

W rozdziale piątym analizowano zależność między wizją kariery zawodowej a znaczeniem pracy w życiu badanych studentów. Omówiona tu została również rola pracy jako podstawowej formy aktywności życiowej człowieka, dokonano także przeglądu dotychczasowych badań polskich i ukraińskich w odniesieniu do tej kwestii. Po diagnozie znaczenia pracy w życiu badanej młodzieży polskiej i ukraińskiej przeprowadzono analizy korelacyjne. Tym samym zweryfikowano hipotezę roboczą mówiącą o istotnej zależności między wizją kariery zawodowej osób kończących edukację na studiach z zakresu pedagogiki a rolą, jaką odgrywa praca w ich życiu osobistym. W podsumowaniu zawarto interpretację uzyskanych zależności.

W kolejnym rozdziale poszukiwano związków między wizją kariery zawodowej badanych studentów polskich i ukraińskich a wartościami, które wiążą się z przyszłą pracą zawodową. Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że wybierając określony zawód, człowiek poszukuje różnych walorów, które decydują o atrakcyjności pracy. Przedstawione założenia teoretyczne legły u postaw prowadzonych analiz empirycznych. Poprzedził je przegląd dotychczasowych badań. Następnie przeprowadzono diagnozę wartości związanych z przyszłą pracą badanych osób. Określono zarówno orientacje na wartości zawodowe, jak i szczegółową ich hierarchię. W dalszej części zweryfikowano zależności, które zachodzą między wizją kariery zawodowej badanych studentów a wartościami związanymi z przyszłą pracą. W podsumowaniu przedstawiono konkluzje z przeprowadzonych analiz, natomiast w zakończeniu zawarto uogólnienia i wnioski z badań.

Należy nadmienić, że w toku przygotowania do druku tej publikacji główne tezy dotyczące wartości pracy w świadomości młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne zostały przedstawione na Międzynarodowym Forum Naukowym Polska – Ukraina w Kijowie w dniach 14–16 września 2015 roku.

Publikacja jest adresowana głównie do organizatorów studiów pedagogicznych w Polsce i na Ukrainie, a także specjalistów analizujących rynek pracy i przygotowanie zawodowe absolwentów studiów wyższych w kontekście uprawianej dyscypliny naukowej lub podejmowanych działań praktycznych.


ebook

Pobierz darmowy fragment w formacie ebook: ePub i MOBI:  

 

fragment ebook w Impulsie                              fragment ebook w Impulsie
 

 


Polecamy również z tej kategorii:
Wiesława Martyniuk
49.80

Nasi klienci, którzy kupili tę książkę, zamówili również:
Iwona Chrzanowska
78.00
Dorota Niewola
15.00

WsteczOdwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2019 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się