Szukaj
SZCZEGÓŁY KSIĄŻKI
Kategorie:  

Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań (wersja papierowa)

Cena: 30.00
Nowość


Ambrozik Wiesław

Wydanie pierwsze, Kraków 2016, Format B5, Objętość 224 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

ISBN: 978-83-7587-914-8


Oficyna Wydawnicza „Impuls“ zaprasza Czytelników do nowego i wyjątkowego podręcznika akademickiego autorstwa prof. Wiesława Ambrozika „Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia system oddziaływań".

poleca Impuls
Autor podejmuje się ważnego zadania wypełnienia wyraźnie odczuwanego braku materiałów dydaktycznych w ujęciu podręcznikowym, dotyczących profilaktyki i resocjalizacji realizowanej w środowisku wolnościowym, wykraczającej poza tradycyjne instytucje zamknięte. Zapotrzebowanie w tym zakresie występuje w kształceniu studentów specjalności resocjalizacja na szczeblu licencjackim i magisterskim. Brak jest również opracowań teoretycznych i monograficznych na ten temat. O konieczności resocjalizacji w szerokich układach społecznych decyduje rażąca niewydolność dotychczasowej praktyki penitencjarno-resocjalizacyjnej w zakładach poprawczych i karnych wyrażająca się w wysokich wskaźnikach recydywy i pogłębianiu się patologizacji osobowości w toku izolacji penitencjarnej. Niewydolność ta jest od dawna odczuwana przez teoretyków pedagogiki i prawników. Tendencja w zakresie zmiany poglądów na temat resocjalizacji w warunkach wolnościowych uwidacznia się nie tylko w Polsce. […] Przesunięcie oddziaływań resocjalizacyjnych na szeroki kontekst społeczny nie jest możliwe bez zasadniczych zmian w profilu kształcenia specjalistów w zakresie resocjalizacji, stąd inicjatywa wydawnicza Wiesława Ambrozika zasługuje na uznanie.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bronisława Urbana


Dotychczasowy dwudziestowieczny model resocjalizacji instytucjonalnej zdominowany przez prawno-karne i administracyjno-formalne podejście do zagadnienia nie sprawdził się zarówno pod względem efektywności oddziaływań, jak i swojej roli prewencyjnej. Dlatego też coraz częściej w naukowych publikacjach prezentowany jest pogląd wyrażający potrzebę zastąpienia zbankrutowanych modeli resocjalizacji instytucjonalnej systemowymi oddziaływaniami przebiegającymi w pozainstytucjonalnych środowiskach lokalnych. Tego rodzaju resocjalizacja miałaby nie tylko szanse wywołania realnej zmiany funkcjonowania osób popełniających różnego rodzaju przestępstwa, ale również uruchomienia procesu destygmatyzacji społecznej, który jest warunkiem trwałości wspomnianej zmiany. Osiągnięcie tego celu okazało się do tej pory nierealne w warunkach izolacyjnych. […] Biorąc pod uwagę aspekt przydatności dydaktycznej pracy W. Ambrozika, niewątpliwie jest ona nie tylko cennym uzupełnieniem dorobku pedagogiki resocjalizacyjnej, ale również swoistym drogowskazem intelektualnym w poszukiwaniach alternatywnych i efektywniejszych rozwiązań resocjalizacyjnych. Podręcznik poświęcony resocjalizacji w środowisku lokalnym jest pożądany w kształceniu nie tylko pedagogów resocjalizacyjnych, ale również pedagogów społecznych, pedagogów szkolnych, opiekuńczo-wychowawczych, socjologów i pracowników socjalnych.

Z recenzji prof. dr. hab. Marka Konopczyńskiego

 

Istotny jest także fakt, że publikacja ta ukazuje się w Oficynie Wydawniczej „Impuls” pod tym samym tytułem głównym, pod którym została wydana wcześniej praca autorstwa Marka Konopczyńskiego pt. Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Jej podtytuł – W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań – wbrew pozorom nie pozostaje w opozycji do kreacyjnej koncepcji resocjalizacji przywoływanego tu autora. Stanowi raczej kontynuację obecnego i dynamicznie rozwijanego we współczesnej pedagogice resocjalizacyjnej nurtu, dostrzegającego szczególne znaczenie rozwoju poznawczego i emocjonalnego osób nieprzystosowanych społecznie i wykolejonych przestępczo.

Położony w tej pracy szczególny akcent na konieczność uspołecznienia i uwspólnotowienia oddziaływań resocjalizacyjnych podejmowanych przez rozmaite podmioty instytucjonalne odnosi się również do budowanych na podstawach psychologii humanistycznej i kognitywnej oddziaływań kreujących rozwój struktur poznawczych wykolejonych jednostek, a w konsekwencji odpowiedni rozwój ich kompetencji działania i poczucia nowej tożsamości. Niniejsza publikacja, choć niewątpliwie napisana bardziej z perspektywy pedagogiki społecznej czy nawet socjologii wychowania, wpisuje się więc w dzisiejszy obraz pedagogiki resocjalizacyjnej. Równocześnie kreśli nieco inne spojrzenie zarówno na istotę samego procesu resocjalizacji, jak i potrzebę uspołecznienia wszelkich oddziaływań ten system stanowiących.

Publikacja kierowana jest ona przede wszystkim do studentów resocjalizacji, którzy po zaliczeniu podstawowego kursu pedagogiki resocjalizacyjnej znajdą w niej wiele krytycznych uwag, ale także realnych ocen oraz postulatów dotyczących kondycji naszego systemu resocjalizacji oraz możliwości jego doskonalenia. Byłoby też pożądane, aby publikacja ta trafiła do licznych już dzisiaj przedstawicieli praktyki resocjalizacyjnej, którzy ponosząc niewątpliwy trud codziennej pracy z osobami niedostosowanymi społecznie bądź wykolejonymi przestępczo, starają się swym działaniom nadać bardziej uspołeczniający, a nie izolujący i wykluczający społecznie wymiar. Wreszcie kolejnym adresatem tej publikacji pozostaje równie liczna grupa polityków i decydentów rozmaitego szczebla.

Autor żywi nadzieję, że zechcą oni pochylić się nad przedstawionymi postulatami i choć w części uwzględnią je w kreowaniu równie uspołecznionych i uwspólnotowionych rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych w realizowanej polityce karnej i podejmowanych na tym tle odpowiednich działaniach profilaktyczno-resocjalizacyjnych.

 

_____

 

Polecamy wyjątkową serię 14 autorskich podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce autorstwa prof. Czesława Kupisiewicza, prof. Ewy Wysockiej, prof. Mirosława J. Szymańskiego, Jolanty Szempruch, prof. Bronisława Siemienieckiego, prof. Bogusława Śliwerskiego, prof. Iwona Chrzanowska, prof. Wiesław Ambrozik i innych:

1. Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości (opis książki)

2. Dydaktyka. Podręcznik akademicki (opis książki)

3. Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podręcznik akademicki  (opis książki)

4. Socjologia edukacji. Podręcznik akademicki (opis książki)

5. Pedeutologia. Studium teoretyczno - pragmatyczne (opis książki)

6. Diagnostyka pedagogiczna – nowe obszary i rozwiązania metodologiczne (opis książki)

7. Pedagogika kognitywistyczna (opis książki)

8. Pedagogika porównawcza (opis książki)

9. Pedagogika resocjalizacyjna (opis książki) 

10. Współczesna filozofia edukacji (opis książki)  

11. Pedagogika społeczna (opis książki) 

12. Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji (opis książki) 

13. Pedagogika specjalna (opis książki) 

14. Pedagogika resocjalizacyjna (opis książki)

 

Przy zakupie całej serii wydawniczej promocyjna cena!

seria w Impulsie 

Kupując całą serię trzynastu książek otrzymujesz rabat 30%!

 

    Seria autorskich podręczników akade­mickich do pedagogiki jest kolejnym do­pełnieniem polskiej literatury przedmiotu o  nowe IMPULSY i spojrzenie na przed­miot jej naukowych badań, najbardziej palące dla praktyki problemy eduka­cyjne, opiekuńcze i wychowawcze oraz klasyczne lub/i nieznane jeszcze sposoby podejścia do ich rozwiązywania. W pono- woczesnej dobie naukowa wiedza rozwi­ja się z nieprawdopodobną dynamiką, intensywnością i częstotliwością, toteż coraz trudniej jest adeptom tej profesji odnaleźć się w jej labiryncie. Autorzy serii wydawniczej jednak zarówno potwier­dzają aktualność przekazywanej nam wiedzy, jak i wychodzą w przyszłość z tym, co warte jest zatrzymania, reflek­sji czy dalszych badań. Właśnie dlatego nadałem tej serii tytuł: PEDAGOGIKA NAUCE I PRAKTYCE, bo każdy z auto­rów, pracując nad zakresem tematycz­nym własnej subdyscypliny naukowej, łączy w akademickim i podręczniko­wym zarazem przekazie teraźniejszość z przyszłością, która na naszych oczach i tak staje się już przeszłością.

   Czytelnikom podręczników nie tylko ży­czę miłej lektury, ale i zachęcam do wspól­nej debaty, krytyki i recenzji, które nam wszystkim pomogą w doskonaleniu włas­nej twórczości.

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
Polecamy również z tej kategorii:

Inne książki tego autora:

Nasi klienci, którzy kupili tę książkę, zamówili również:
Iwona Chrzanowska
78.00
Marek Konopczyński
30.00
Mariusz Cichosz
30.00
Dorota Niewola
15.00

WsteczOdwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się