Szukaj
SZCZEGÓŁY KSIĄŻKI
Kategorie:  

Wielokulturowość w praktyce surdopedagogicznej w Polsce w latach 1918–1939 (wersja papierowa)

Cena promocyjna:
48.00 /40.00
Promocja / Nowość


Pękowska Marzena

Wydanie I, Kraków 2020, Format B5 (160x235), Objętość 212 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

ISBN: 978-83-8095-466-3


Premiera I wydania 2020

Pedagogika specjalna w Polsce ma bogatą tradycję, jednak bezsprzecznie swoje teoretyczne podstawy wypracowała na początku XX wieku. Za twórczynię tej dyscypliny uznaje się M. Grzegorzewską, która wraz z gronem wybitnych badaczy, nauczycieli praktyków i działaczy oświatowych stworzyła jej teoretyczne i praktyczne podwaliny. Za jedno ze znaczących osiągnięć tej grupy uznaje się powołanie do życia w 1921 roku Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, placówki kształcącej nauczycieli szkół specjalnych.

Zasadniczym celem niniejszej pracy było poszukiwanie przejawów wielokulturowości w praktyce edukacyjnej niepełnosprawnych, a w szczególności w zakładach kształcących głuchoniemych. Przedmiotem zainteresowania były zbiorowości narodowe i etniczne w Drugiej Rzeczypospolitej. Badanie dotyczyło dwóch kwestii. Pierwszą z nich było potwierdzenie obecności społeczności mniejszościowych w edukacji instytucjonalnej głuchoniemych. Druga kwestia wiązała się z funkcjonowaniem żydowskich zakładów specjalnych w ówczesnej rzeczywistości edukacyjnej. Prezentowana praca jest więc też próbą syntetycznego, w miarę możliwości, ukazania żydowskiego szkolnictwa specjalnego w Polsce międzywojennej.

Niniejsze opracowanie jest pracą monograficzną o profilu historyczno-pedagogicznym. Wymagał on przyjęcia ogólnej dyrektywy metodologicznej, zobowiązującej do poddania materiałów historycznych analizie pedagogicznej.[...]

premiera w ImpulsiePrezentowana praca składa się z pięciu rozdziałów i podsumowania. Ich objętość treściowa nie jest różnorodna, co podyktowane jest ilością zgromadzonych informacji, dotyczących poszczególnych zagadnień. W rozdziale pierwszym przedstawiono różne sposoby rozumienia wielo­kulturowości oraz kategorie pojęciowe z nią związane. Zawarto w nim również charakterystykę etniczno-kulturowego zróżnicowania społeczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej oraz międzynarodowych i wewnętrznych regulacji prawnych, które w istotny sposób wpływały na umacnianie się istniejących różnic kulturowych, m.in. przyzwalały na funkcjonowanie jednej z ważniejszych form instytucjonalnej odrębności etnicznej – szkoły narodowościowej.

W rozdziale drugim opracowania przedstawiono rozwój praktyki i teorii w zakresie opieki oraz kształcenia niepełnosprawnych. Szczególny nacisk położono na okres dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to tworzono podstawy polskiej pedagogiki specjalnej. Znaleźć tu można informacje dotyczące podstaw prawnych tej dyscypliny oraz stanu i organizacji sektora szkolnictwa specjalnego.

W rozdziale trzecim omówiono sytuację społeczności żydowskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, ze szczególnym podkreśleniem działalności opiekuńczej. W rozdziale tym dokonano także ogólnej charakterystyki żydowskiego szkolnictwa specjalnego oraz podjęto próbę porównania jego stanu i organizacji z polskimi zakładami tego typu.

W kolejnym, czwartym rozdziale przedstawiono dzieje poszczególnych żydowskich placówek specjalnych kształcących głuchoniemą młodzież. Niektóre z nich scharakteryzowano dość wyczerpująco, o innych podano znikome informacje. Niedoskonałości te wynikają głównie z braku materiałów źródłowych. W rozdziale tym podjęto także próbę wskazania praktyk, które odnosiły się do idei wielokulturowości, takich jak formy współpracy między polskimi i żydowskimi szkołami o tym charakterze. Trudności źródłowe wiązały się także z podaniem krótkiego opisu żydowskich związków i stowarzyszeń dla głuchoniemych wspierających tę społeczność.

W rozdziale piątym podjęto próbę pokazania wielokulturowej społeczności uczniowskiej w polskich zakładach kształcących głuchoniemych. Znikome materiały źródłowe pozwoliły na dokładniejsze uchwycenie takich praktyk jedynie w dwóch polskich placówkach, w Wilnie i we Lwowie.

Pracę uzupełniają aneksy, ilustrujące oraz informacje na temat działalności prezentowanych placówek i stowarzyszeń. 

Publikacja nie podejmuje wszystkich problemów związanych z wielokulturowością w praktyce surdopedagogiki polskiej. Rzeczywistość edukacyjna należała do złożonych i trudnych zagadnień, toteż wiele problemów zostało jedynie zasygnalizowanych i ma charakter otwarty, wymaga więc dalszych badań i poszukiwań. Dotyczy to szczególnie kwestii związanych ze skutkami wynikającymi z faktu współistnienia w zbiorowościach badanych instytucji wychowanków różnych kultur. Do tych problemów odnosi się szerzej piąty rozdział pracy. Autorka wyraża nadzieję, że niniejsze opracowanie, mimo błędów, których się nie ustrzegła, w jakimś stopniu uzupełni dotychczasową wiedzę o rozwoju pedagogiki specjalnej w Polsce w okresie międzywojennym.

 


Polecamy również z tej kategorii:
Bronisław Siemieniecki
54.00

Nasi klienci, którzy kupili tę książkę, zamówili również:
Joanna Skibska
49.80
Mikołaj Wolanin
30.00

WsteczOdwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się