Szukaj
SZCZEGÓŁY KSIĄŻKI

Rusz się człowieku: program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej (PDF)

Cena: 22.00
Ta książka jest również dostępna w wersjach:
  • EPUB 22.00 zł
    (Dostawa po płatności)
  • MOBI 22.00 zł
    (Dostawa po płatności)


Kierczak Urszula

Ksiazka dostepna w wersji elektronicznej ebook (pdf).
Wydanie I, Krakow 2017

ISBN: 978-83-8095-374-1


Książka (podręcznik) dostępna w wersji elektronicznej - ebook.

Cały PROGRAM do Wychowania Fizycznego dla szkół podstawowych zatytułowany Rusz się człowieku autorstwa Urszuli Kierczak składa się z dwóch części: 1. podręcznika + 2. planu pracy.


Podręcznik - program oparty na podstawie programowej dostępny jest w wersji elektronicznej, natomiast rozkłady materiałów, czyli Plany pracy dla klas IV i VII oraz przedmiotowe systemy oceniania dostępne są odpłatnie w wersji elektronicznej (e-book w formacie PDF) na stronie Oficyny Wydawniczej „Impuls”, do płatnego pobrania dla nauczycieli (pozostałe klasy już w przygotowaniu).

Polecamy j/w równocześnie (do podręcznika) Plan pracy - rozkłady materiałów dla klasy IV i VII w wersji elektronicznej ebook zawierające:


(PDF z możliwością pełnego wykorzystania i dostosowania do własnych programów) - DOSTĘPNE na wymienionej stronie: http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/plan-pracy-wf-dla-klasy-iv-i-vii-nowa-podstawa-programowa,1905,pdf.html

Plany pracy

z recenzji:

"Rusz się człowieku...", to książka którą powinien poznać każdy nauczyciel wychowania fizycznego w naszym kraju. Poznać, a następnie przełożyć jej treść na swoją lekcyjną codzienność, gdyż dzięki temu nasze dzieci będą nie tylko chętniej uczęszczać na zajęcia w-fu, ale też i dysponować lepszą sprawnością fizyczną i - co najważniejsze, zdrowiem. To doskonała pomoc dydaktyczna, łącząca w sobie fachowość z atrakcyjnością, co wcale nie zdarza się tak często... [...]

Nauczyciel, opierając się na dostępnych materiałach oraz korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, powinien samodzielnie opracować dokumenty pracy, w tym własne lub zmodyfikowane programy nauczania, plany pracy i zasady oceniania. Dlatego jako autorka programu „Rusz się człowieku” zezwalam na jego modyfikowanie w zakresie treści, wymagań i metod realizacji z zachowaniem wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w podstawie programowej. W sytuacji gdy nauczyciel zdecyduje się na zmodyfikowanie, powinien przy zgłoszeniu do dyrektora szkoły wniosku o dopuszczenie do użytku w szkole tego programu załączyć następujące oświadczenie:


Program „Rusz się człowieku” autorstwa Urszuli Kierczak został zmodyfikowany przez: [imię i nazwisko nauczyciela] w zakresie: treści/metod/form pracy/wymagań z zachowaniem ogólnych i szczegółowych wymagań zawartych w obowiązującej podstawie programowej wychowania fizycznego.


Życzę wszystkim nauczycielom, którzy zdecydują się na pracę pedagogiczną według przedstawionego w książce mojego programu nauczania wychowania fizycznego, pełnej satysfakcji własnej i uczniów z wyników edukacyjnych.

 

Nauczanie i wychowanie powinno być spójne i ciągłe na wszystkich etapach edukacji, dlatego program nauczania „Rusz się człowieku” jest doskonałą pod tym względem koncepcją kształcenia w dziedzinie wychowania fizycznego.

Program „Rusz się człowieku” jest zgodny z celami kształcenia w zakresie wychowania fizycznego określonymi w obowiązującej podstawie programowej.

Podstawa programowa wyznacza rolę i zadania szkoły, cele kształcenia, ogólny zakres umiejętności i kompetencji oraz wymagania ogólne i szczegółowe w formie treści nauczania dla poszczególnych przedmiotów w danym etapie edukacyjnym.

Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji celów i zadań z podstawy programowej, wskazuje metody i formy pracy nauczyciela, konieczne pomoce dydaktyczne, które służą realizacji celów kształcenia.

Programy nauczania z poszczególnych przedmiotów stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który powinien być spójny z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Program nauczania musi być możliwy do realizacji, dostosowany do bazy dydaktycznej, posiadanego sprzętu, bazy sportowo-rekreacyjnej oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

Wdrażane treści powinny uwzględniać potrzeby obiektywne (rozwojowe) oraz subiektywne (zainteresowania) uczniów, być efektem diagnozy osobniczej i grupowej, a także zawierać sugestie rodziców oraz nauczycieli innych przedmiotów. Stosowane metody realizacji treści muszą być adekwatne do poziomu rozwoju motorycznego, fizycznego, intelektualnego i psychicznego uczniów oraz ich wieku i płci.

Planowanie pracy jest podstawą skutecznego działania; nauczanie nie może opierać się na improwizacji, ale być starannie przemyślane i zaplanowane. Opierając się na programie nauczania, nauczyciel opracowuje roczne plany pracy dla poszczególnych klas, które porządkują wszystkie działania dydaktyczno-wychowawcze. Treści przewidywane do realizacji powinny mieć względem siebie układ spiralny, być kontynuacją i rozbudowaniem tego, co uczeń osiągnął na etapie wcześniejszym, powtarzając poszczególne zadania edukacyjne na coraz wyższym poziomie. Stopniowo wprowadzane nowe umiejętności i wiadomości muszą być dostosowane do możliwości uczniów. Spiralne ułożenie realizacji treści pozwala na utrwalanie i doskonalenie nabywanych umiejętności, pogłębianie wiedzy oraz harmonijny rozwój uzdolnień i zainteresowań.

Nowa podstawa programowa wpisuje się we współczesną koncepcję kultury fizycznej jako działanie zmierzające do ukształtowania człowieka podejmującego świadome decyzje w trosce o swoje ciało. Podkreśla funkcje edukacyjne, zdrowotne i rozwojowe wychowania fizycznego. Zajęcia wychowania fizycznego powinny przygotować uczniów do dokonywania odpowiedzialnych, świadomych wyborów związanych z własnym zdrowiem, prowadzić do wykształcenia nawyku bezpiecznej aktywności fizycznej, wdrożyć do zdrowego stylu życia, a także przekazać podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące dbałości o zdrowie własne i innych.

Prezentowany w niniejszej publikacji program nauczania „Rusz się człowieku” zyskał pozytywne opinie specjalistów z metodyki i dydaktyki oraz przede wszystkim nauczycieli wychowania fizycznego. Nie jest gotowym przepisem działania, stanowi jedynie propozycję realizacji zajęć wychowania fizycznego.
 

Nowa podstawa programowa


Cele kształcenia oraz treści nauczania dla poszczególnych etapów edukacyjnych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r. poz. 356).

Nauka w szkole podstawowej jest fundamentem wykształcenia.

 

Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego…, Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r. poz. 356).

 

Podstawa programowa określa cele kształcenia w szkole podstawowej, najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego oraz zadania edukacyjne i wychowawcze szkoły. 

Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne: 

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna; 

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego…, Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r. poz. 356).  


I etap edukacyjny – klasy I–III
 

Edukacja wczesnoszkolna realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. Na tym etapie kształcenie ukierunkowane jest na zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych dziecka, wspieranie jego pełnego i harmonijnego rozwoju oraz umożliwienie mu odkrywania własnych możliwości. Organizacja zajęć powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości rozwojowych, umożliwiać nabywanie doświadczeń, wspierać aktywność oraz rozwijać nawyki i zachowania odpowiednie dla poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i innych, zaradność, samodzielność, sprawność fizyczna, odpowiedzialność, poczucie obowiązku. Edukacja wczesnoszkolna powinna umożliwić także poznanie wartości i norm społecznych, kultury narodowej, kultury innych narodów, wartości środowiska przyrodniczego. Nauczanie w edukacji wczesnoszkolnej nie jest podzielone na przedmioty, jednak wyznaczone zostały następujące obszary: edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja plastyczna, edukacja techniczna, edukacja informatyczna, edukacja muzyczna, edukacja językowa (język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, język regionalny), wychowanie fizyczne i etyka.

 

Cele kształcenia jako wymagania ogólne edukacji wczesnoszkolnej w zakresie zachowania, sprawności, umiejętności i wiedzy są podstawą rozwoju i edukacji na drugim etapie kształcenia. Cele kształcenia zostały podzielone na cztery obszary: fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy.

W sferze wychowania fizycznego ogólne cele kształcenia opisane w podstawie programowej przewidują, że uczeń osiąga:  

1) sprawności motoryczne i sensoryczne tworzące umiejętność skutecznego działania i komunikacji;

2) świadomość zdrowotną w zakresie higieny, pielęgnacji ciała, odżywiania się i trybu życia;

3) umiejętność wykorzystania własnej aktywności ruchowej w różnych sferach działalności człowieka: zdrowotnej, sportowej, obronnej, rekreacyjnej i artystycznej;

4) umiejętność respektowania przepisów gier, zabaw zespołowych i przepisów poruszania się w miejscach publicznych;

5) umiejętność organizacji bezpiecznych zabaw i gier ruchowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego…, Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r. poz. 356).


II etap edukacyjny – klasy IV–VIII 


Na tym etapie edukacyjnym materiał dydaktyczny podzielony został na przedmioty nauczania. Podstawa programowa dla każdego przedmiotu osobno określa cele kształcenia jako wymagania ogólne oraz treści kształcenia zapisane w formie wymagań szczegółowych.
 

Dla II etapu edukacyjnego podstawa programowa z wychowania fizycznego podaje pięć celów kształcenia jako wymagania ogólne:  

I. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i oceny własnego rozwoju fizycznego oraz sprawności fizycznej.

II. Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej.

III. Poznawanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej.

IV. Kształtowanie umiejętności rozumienia związku aktywności fizycznej ze zdrowiem oraz praktykowania zachowań prozdrowotnych. 

V. Kształtowanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego…, Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r. poz. 356).

 

Treści kształcenia opisane jako wymagania szczegółowe podzielone zostały na pięć bloków tematycznych, takich jak:

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 

2. Aktywność fizyczna.

3. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej.

4. Edukacja zdrowotna.

5. Kompetencje społeczne. 

 

Cztery pierwsze bloki przyporządkowane są do trzech etapów nauczania:

I etap: klasa IV,

II etap: klasy V i VI,

III etap: klasy VII i VIII.

Piaty blok tematyczny określa, jakie cechy charakteru i umiejętności społeczne mają być wykształcone u uczniów w czasie całego II etapu nauczania (od klasy IV do VIII).  

Szkoła musi zapewnić warunki do realizacji wymagań ogólnych i szczegółowych wymienionych w podstawie programowej.  

Podstawa programowa opisuje holistyczne i perspektywiczne oddziaływanie wychowania fizycznego:


Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne: wspiera rozwój fizyczny, psychiczny, intelektualny i społeczny uczniów oraz kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia, wspomaga efektywność procesu uczenia się oraz pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego…, Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r. poz. 356). 

 

 

 


Polecamy również z tej kategorii:
Małgorzata Czerwiec
48.00

Inne książki tego autora:

Nasi klienci, którzy kupili tę książkę, zamówili również:
Joanna Święcicka
20.00
Marta Bącała-Ślęzak
18.00
Lech Bujanowicz
160.00

WsteczOdwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się