Szukaj
Nasi Autorzy
Adamek Irena Boczkowska Magdalena

Agnieszka Brzezińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – studentka IV roku psychologii – specjalność psychologia społeczna oraz III roku pedagogiki specjalnej – specjalność pedagogika resocjalizacyjna.

Anna Cholewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – studentka V roku psychologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe wciąż jeszcze się kształtują, ewoluują w kierunku psychologicznych i społecznych aspektów nauczania na uniwersytecie oraz jego funkcji wychowawczej.

Daniel Chomontowski, mgr (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – absolwent studiów teologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, po których przyjął święcenia kapłańskie. W 2009 roku ukończył studia pedagogiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2001 roku wikariusz w Parafii św. Stanisława BM w Lublinie, nauczyciel religii w Szkole Podstawowej w Snopkowie.

Aneta Czerska, mgr (Instytut Rozwoju Małego Dziecka) – ukończyła studia magisterskie na kierunku matematyka nauczycielska na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie przygotowuje pracę doktorską w dziedzinie pedagogiki pod kierunkiem prof. E. Ogrodzkiej-Mazur (Uniwersytet Śląski). Pracuje w Instytucie Rozwoju Małego Dziecka, ucząc rodziców i nauczycieli metod stymulacji rozwoju dzieci zdrowych i z uszkodzeniem mózgu w wieku do 6 lat.

Sebastian Demianiuk, mgr (Zakład Karny w Siedlcach) – absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek – pedagogika resocjalizacyjna oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych, kierunek – pedagogika specjalna, specjalność – pedagogika resocjalizacyjna. Obecnie funkcjonariusz Służby Więziennej na stanowisku młodszego wychowawcy Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Siedlcach.

Iryna Durkalevych, mgr (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – doktorantka Katolic­kiego Uniwersytetu Lubelskiego (Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Osobowości). Obecnie zajmuje się zagadnieniem emigracji zarobkowej, a zwłaszcza sytuacją dzieci pozostawionych przez matki-emigrantki w kraju pochodzenia (Ukraina). Zainteresowania naukowe: psychologia społeczna oraz psychologia osobowości.

Katarzyna Front-Dziurkowska, mgr (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – doktorantka, asystent Zakładu Polityki Oświatowej i Socjologii Wychowania, Katedra Pedagogiki Społecznej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Barbara Geryń, mgr (Uniwersytet Opolski) – pielęgniarka z długoletnim stażem na oddziale internistycznym. Obecnie pomaga osobom w chorobach terminalnych. Absolwentka studiów magisterskich (pedagogika pracy) i doktoranckich na Uniwersytecie Opolskim. Zainteresowania naukowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, zachowania zdrowotne, zdrowie jako wartość.

Mateusz Grajek (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) – magistrant zdrowia publicznego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, absolwent specjalności epidemiologia i biostatystyka. Słuchacz studiów podyplomowych z zakresu biotechnologii na Uniwersytecie Opolskim. Zainteresowania naukowe:  socjoepidemiologia, epidemiologia środowiskowa oraz ochrona zdrowia publicznego od strony weterynaryjnej i farmaceutycznej.

Sylwia Jaszczewska-Zuzaniuk, mgr (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – doktorantka pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zainteresowania naukowe: szeroko pojęta tematyka resocjalizacji, ze szczególnym naciskiem na więziennictwo oraz przestrzeganie praw człowieka.

Anna Karasińska, mgr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – doktorantka IV roku stacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wolontariuszka Hospicjum im. „Małego Księcia” w Lublinie. Zainteresowania naukowe: losy dzieci z obozów koncentracyjnych III Rzeszy podczas II wojny światowej, wolontariat i praca społeczna, historia i teoria wychowania.

Dariusz Kolano, mgr (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem) – nauczyciel w tym ośrodku, doktorant III roku pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Dydaktyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
Sandra Kryska, mgr (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) – doktorantka na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Absolwentka zdrowia publicznego i słuchaczka międzyuczelnianych studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Śląskim. Zainteresowania naukowe: psychosocjologia okresu dorastania, w tym zaburzenia odżywiania u nastolatków.

Iwona Kudlińska, mgr (Uniwersytet Łódzki) – doktorantka III roku, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe: socjologia problemów społecznych i pracy socjalnej, zwłaszcza problemów ubóstwa, stygmatyzacji i wykluczenia społecznego.

Elżbieta Kuna, mgr (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – magister psychologii, uczestniczka seminarium doktoranckiego w Katedrze Psychologii Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zainteresowania naukowe: profilaktyka i terapia uzależnień, psychologia rodziny, psychologia społeczna, psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób wykluczonych społecznie. Pracuje jako psycholog w Miejskim Centrum Profilaktyki w Świdniku.

Małgorzata Lewicka, mgr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – absolwentka pedagogiki specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Obecnie doktorantka w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zainteresowania naukowe: psychospołeczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową, społeczny wizerunek osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowanie dzieci z płodowym zespołem alkoholowym, a także zagadnienia terapii zaburzeń rozwojowych, zwłaszcza terapii poprzez różne rodzaje sztuki.

Emilia Lipińska, mgr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – z wykształcenia pedagog, animator i menedżer kultury. Obecnie doktorantka w Zakładzie Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zainteresowania naukowe: coaching, jako jedna z najefektywniejszych metod wspierających rozwój oraz osiąganie celów.

Ewa Łaskarzewska, mgr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – absolwentka Uni­wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (kierunek – pedagogika i politologia), doktorantka III roku pedagogiki w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Psychopedagogiki Specjalnej.

Maria Łukawska, dr (Szkoła Podstawowa w Tarnobrzegu) – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 1989 roku pracuje jako nauczyciel klas zintegrowanych w Szkole Podstawowej w Tarnobrzegu. Jest również pracownikiem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W 2008 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Renata Machalska, mgr (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi) – oligofrenopedagog, absolwentka Gender Studies – Polityka równych szans w procesie kształcenia. Pracuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi w oddziale dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, prowadzi także zajęcia indywidualne z zakresu integracji sensorycznej i stymulacji polisensorycznej. Od 2009 roku wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi.

Edyta Masternak, mgr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek – pedagogika resocjalizacyjna. Studentka niestacjonarnych studiów doktoranc­kich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Wychowawca w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie, społeczny kurator sądowy w pionie karnym. Zainteresowania naukowe: polska przestępczość zorganizowana, resocjalizacja w warunkach zakładowych, arteterapia w resocjalizacji zakładowej, współczesne formy przemocy i agresji.

Anna Mazur, mgr (Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim) – wykształcenie wyższe pedagogiczne o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Obecne miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, siedem lat na stanowisku kierownika Ośrodka, obecnie główny specjalista koordynator ds. pomocy środowiskowej, wykładowca w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju, doktorantka KUL. Zainteresowania naukowe: szeroko rozumiana polityka społeczna, praca socjalna oraz zagadnienia aktywnych form i nowatorskich rozwiązań w zakresie pomocy społecznej.

Anna Ozimek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – studentka IV roku psychologii, specjalność – psychologia kliniczna oraz III roku pedagogiki specjalnej, specjalność – pedagogika resocjalizacyjna.
Teresa Paradowska, mgr (Zespół Szkół Specjalnych w Żninie) – doktorantka w Zakładzie Socjopedagogiki Specjalnej (Wydział Pedagogiki i Psychologii) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, pracownik Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie (kujawsko-pomorskie).

Wanda Pilch, mgr (Akademia Ignatianum w Krakowie) – socjolog, obecnie doktorantka w Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny. Zainteresowania naukowe: badania z zakresu problematyki adopcji, sieroctwa społecznego, pedagogika wychowawcza, otwarte systemy resocjalizacji, zagadnienia readaptacji społecznej, nauki o rodzinie.

Krzysztof Porażyński, mgr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Areszt Śledczy w Bydgoszczy) – pedagog resocjalizacyjny z wieloletnią praktyką penitencjarną. Obecnie doktorant Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe: resocjalizacja zakładowa, szczególnie w nawiązaniu do tematyki dotyczącej programów readaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej osób pozbawionych wolności.

Anna Rej, mgr (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) – doktorantka na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Absolwentka zdrowia publicznego i słuchaczka międzyuczelnianych studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Śląskim. Zainteresowania naukowe: promocja zdrowia i edukacja żywieniowa oraz występowanie otyłości u dzieci i młodzieży.

Adrian Samborski, mgr (Straż Graniczna w Hrebennem) – magister pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej, absolwent Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Funkcjonariusz Straży Granicznej w placówce Straży Granicznej w Hrebennem. Zainteresowania naukowe: resocjalizacja dwóch kategorii przestępców: młodocianych i cudzoziemców.

Konrad Sawicki, mgr (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – doktorant w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Aktualnie zajmuje się działalnością dydaktyczną (Katedra Pedagogiki Ogólnej). Zainteresowania naukowe: na pograniczu filozofii wychowania, pedagogiki ogólnej i pedagogiki rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów badawczych: współczesne kierunki pedagogiczne, fenomenologia a pedagogika, pedagogiczna problematyka jakości życia, pedagogiczne implikacje filozoficznych koncepcji człowieka.

Urszula Sobczyszyn, mgr (Zakład Karny w Zamościu) – inspektor Działu Terapeutycznego Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu, doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zainteresowania naukowe: analiza egzystencjalna, logoteoria i logoterapia oraz możliwości ich zastosowania w procesie resocjalizacji.

Barbara Sordyl-Lipnicka, mgr (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie) – absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, od 2009 roku zatrudniona jako pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie. Zajmuje się upowszechnianiem instrumentów aktywnej integracji oraz świadczeniem pracy socjalnej na rzecz osób wykluczonych społecznie. Ponadto od 2010 roku pełni funkcję kuratora społecznego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach, realizując określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizującym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu wobec określonych osób. Autorka i współautorka kilku publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe: praca socjalna, problematyka przemian współczesnej rodziny, emigracja zarobkowa rodzin.

Joanna Szymczyk (Uniwersytet Łódzki) – studentka V roku socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe: problemy i zagrożenia społeczne, w tym wykluczenie społeczne oraz kapitał ludzki i społeczny.

Marlena Tracz, mgr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – pedagog opiekuńczy, logopeda – audiolog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, doktorantka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, absolwentka Wydziału Humanistycznego. Zainteresowania naukowe: choroby przewlekłe dzieci i młodzieży, zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym.

Monika Waśkowicz, mgr (Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji w Lublinie) – fizjoterapeuta, pedagog przedszkolny, terapeuta integracji sensorycznej. Od wielu lat zajmuje się terapią i wspomaganiem rozwoju ruchowego niemowląt i małych dzieci. W Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji w Lublinie prowadzi zajęcia rehabilitacyjne oraz terapię SI dla dzieci niepełnosprawnych.

Konrad Wierzbicki, mgr (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Zakład Karny w Chełmie) – magister resocjalizacji, doktorant Instytutu Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Chełmie, działacz Pracowni Promocji Zdrowia Środowiska Więziennego przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Zainteresowania naukowe: pedagogika resocjalizacyjna, metodyka resocjalizacji, duszpasterstwo więzienne – możliwość wykorzystania walorów więziennej posługi religijnej w wychowaniu „ku wartościom”, pedagogika personalistyczna, introspekcja – trening autogenny Schultza, relaksacja neuromięśniowa Jacobsona.

Agnieszka Wilczewska, mgr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – pedagog przedszkolny, animator kultury, terapeutka Metody Weroniki Sherborne. Pracuje z dziećmi w szkole podstawowej. Doktorantka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe: komunikacja interpersonalna dzieci w młodszym wieku szkolnym, metody i techniki wspierające rozwój, wspieranie kreatywności dzieci oraz literatura i sztuka dla dzieci.

Anna Wójciuk, mgr (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Zakład Karny w Zamościu) – psycholog pracujący jako wychowawca w zakładzie karnym. Zainteresowania naukowe: psychologia sądowa, kryminologia, mediacja, nieletni sprawcy przestępstw.

Renata Zygan, mgr (Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji w Lublinie) – pedagog specjalny, oligofrenopedagog i tyflopedagog, wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji w Lublinie. Zajmuje się terapią i wspomaganiem rozwoju małych dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Autorka programów, warsztatów i zajęć dla dzieci z problemami rozwojowymi.


Książki tego autora
Magdalena Boczkowska
39.80


Powrót
Wróć do autorów

Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2020 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się