Szukaj
Nasi Autorzy

Wyszukiwarka
Autor:
Wróbel Alina
doktor nauk humanistycznych, adiunkt w katedrze teorii wychowania uniwersytetu łódzkiego. zainteresowania naukowe koncentruje wokół: analizy postaw teoretycznych współczesnej wiedzy o wychowaniu, antropologicznych kontekstów relacji wychowawca – wychowanek oraz wpływu przemian współczesnego świata na praktykę edukacyjną. jest autorką tekstów dotyczących manipulacji jako sposobu wpływu oraz relacji wychowanie – manipulacja.  
Wyczesany Janina
prof. dr hab. janina wyczesany - w 1999 roku uzyskała tytuł profesora z zakresu nauk humanistycznych. specjalizuje się dydaktyką ogólną, oligofrenopedagogiką oraz pedagogiką resocjalizacyjną. pracuje w katedrze pedagogiki specjalnej wydziału pedagogicznego na uniwersytecie pedagogicznym im. komisji edukacji narodowej w krakowie, instytucie pedagogicznym w państwowej wyższej szkole zawodowej w nowym sączu oraz w katedrze pedagogiki małopolskiej szkoły wyższej w brzesku, gdzie pełni także fu ...
Wydział drużyn Komendy Chor. Harcerzy w Krakowie
drużyny akademickie („wiadomości urzędowe“ z 1935 r. nr 4). naczelnictwo związku harcerstwa polskiego otrzymało w tych dniach pismo ministerstwa w.r. i o.p. (nr iv n. s. 5851) z dnia 11 marca 1935 r., którego treść podaje do wiadomości zainteresowanych: ministerstwo zawiadamia, że na podstawie § 1, ustęp 2 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 1933 r. o stowarzyszeniach akademickich (dz. u. r. p. nr 30, poz. 259) pan minister wyraził zgodę na należenie akademickich zrzeszeń h ...
Wysocka Ewa
dr hab., pedagog i psycholog, prof. nadzw. uniwersytetu śląskiego; specjalizuje się w problematyce młodzieży, metodologii oraz diagnostyki psychopedagogicznej. autorka, współautorka i redaktorka 22 opracowań zwartych i ok. 300 artykułów. do najważniejszych książek zalicza: człowiek a środowisko życia – podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy (warszawa 2007), diagnoza w resocjalizacji. obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym (warszawa 2008/2009), d ...
Zabielska Jolanta
autorka ma przeszło dwudziestoletnią praktykę pedagogiczną. przez całe swoje życie zawodowe animuje szkolne działania teatralne. wystawiła dziesiątki najróżniejszych spektakli. niestrudzenie poszukuje nowych rozwiązań i nowych pomysłów scenograficznych, nowych tematów i form. od wielu lat samodzielnie pisze scenariusze do swoich realizacji. działania teatralne postrzega jako ważny czynnik wychowawczy. nigdy nie dąży do wykreowania szkolnych gwiazd, a za ich pośrednictwem nie ...
Zachwatowicz-Jasieńska Katarzyna
edukację muzyczną odbyła w państwowej średniej szkole muzycznej nr 1 w warszawie w zakresie śpiewu w klasie prof. feliksa rudomskiego, a następnie na wydziale i państwowej wyższej szkoły muzycznej w warszawie uzyskała w 1962 roku dyplom artysty muzyka w zakresie teorii. w 1973 roku uzyskała dyplom magistra sztuki na wydziale wokalnym państwowej wyższej szkoły muzycznej we wrocławiu w klasie prof. eugeniusza sąsiadka. na podstawie dorobku artystycznego i pedagogicznego, a także przedstawionego ...
Zając Bożena
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister inżynier mechanik, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą oraz doradztwa zawodowego. pracuje jako nauczyciel konsultant branży mechanicznej w wojewódzkim centrum doskonalenia nauczycieli i kształcenia praktycznego w łodzi oraz adiunkt w wyższej szkole ekonomiczno-humanistycznej w skierniewicach.      
Zając Maria
notka biograficzna w przygotowaniu.
Zajączkowski Krzysztof
jest pedagogiem, absolwentem resocjalizacji uniwersytetu jagiellońskiego i politechniki krakowskiej. autor 29 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, 6 książek oraz 2 programów autorskich dotyczących profilaktyki uzależnień. jego zainteresowania naukowe obejmują profilaktykę społeczną oraz promocję zdrowia. obecnie pracuje jako kierownik ośrodka pomocy psychologiczno-pedagogicznej w krakowie.  
Zakrzewska Aldona
doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, adiunkt na wydziale nauk społecznych uniwersytetu warmińsko-mazurskiego w olsztynie. jej zainteresowania badawcze koncentrują się  wokół: oświaty i wychowania w drugiej rzeczpospolitej myśli i edukacji narodowej i chrześcijańskiej etycznego wymiaru pracy nauczyciela
Zalewska Anna
notka biograficzna w przygotowaniu.
Zalewska-Bujak Małgorzata
notka biograficzna w przygotowaniu
Zalewska-Meler Agnieszka
doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, profesor nadzwyczajny akademii pomorskiej w słupsku. zainteresowania naukowe autorki oscylują wokół edukacji zdrowotnej i fizycznej, a szczególnie kategorii opisu aktywności prozdrowotnej, sposobów doświadczania kultury fizycznej, jak również oczekiwań edukacyjnych wobec współczesnego nauczyciela kultury fizycznej. częścią jej historii "bycia nauczycielem"; jest zaangażowanie w wychowanie sześcioletniego syna, ...
Zasępa Ewa
dr hab., profesor aps; pracuje w instytucie psychologii w akademii pedagogiki specjalnej w warszawie. jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii klinicznej, w tym szczególnie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz psychologii klinicznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Zawada Anna
pracuje na wydziale etnologii i nauk o edukacji uniwersytetu śląskiego w katowicach. specjalizuje się naukowo w tematyce kwestii nierówności społecznych, wykluczenia społecznego i marginalizacji. zajmuje się również zagadnieniami socjologii pracy socjalnej i gerontologii społecznej. w tym zakresie opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych.
Zawadzka-Bartnik Elżbieta
profesor zwyczajny, doktor habilitowany, pracuje  od wielu lat na uniwersytecie warszawskim. zajmuje się kształceniem nauczycieli języka niemieckiego. bierze udział w różnego rodzaju formach kształcenia i dokształcania nauczycieli języków obcych. autorka kilku monografii oraz stu kilkudziesięciu artykułów dotyczących problematyki uczenia się i nauczania języków obcych. współautorka wielu podręczników oraz materiałów pomocniczych do nauki ję ...
Zawiślak Aleksandra
aleksandra zawiślak posiada tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki specjalnej. zatrudniona jest w zakładzie pedagogiki specjalnej uniwersytetu kazimierza wielkiego w bydgoszczy. jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z teoretycznym statusem pedagogiki specjalnej, edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz jakością życia osób niepełnosprawnych. doświadczenia zagraniczne zdobyte podczas podróży do ...
Zawiślak Beata
mgr beata zawiślak - pedagog, wykładowca, autorka książki dziecko autystyczne. prawdziwa opowieść o maciusiu. wyd. impuls, kraków 2012, kilkunastoletni praktyk w pracy z osobami z deficytami rozwojowymi, absolwentka studiów podyplomowych umiwersytetu śląskiego kierunku - psychologia zachowań społecznych, odbyte szkolenia dotyczące zagadnień autyzmu - fundacja dzieciom zdążyć z pomocą w warszawie, fundacji prodeste opole. małoplski ośrodek doskonalenia nauczycieli w krakowie, szkoleni ...
Zawodniak Joanna
doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, pracuje w zakładzie filologii angielskiej uniwersytetu zielonogórskiego. tematem jej pracy habilitacyjnej jest „rozwijanie sprawności pisania we wczesnym procesie glottodydaktycznym”. zainteresowania naukowe: językoznawstwo stosowane, dydaktyka językowa, aktywizacja języka obcego przez dziecko, psychologia poznawcza, neurosemiotyka. członek polskiego towarzystwa neofilologicznego.  
Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2018 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się