• Nowy
Kluczowe zagadnienia tyflopedagogiki
i nauk pokrewnych

Kluczowe zagadnienia tyflopedagogiki i nauk pokrewnych

ISBN: 978-83-8095-841-8
40,00 zł
Czas dostawy publikacji papierowych kurierem InPost 24 godziny

Premiera wydawnicza 2020

W prezentowanej monografii można odnaleźć treści przybliżające polską tyflopedagogikę nie tylko w aspekcie naukowym, ale także jako ważną dziedzinę praktyki edukacyjnej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej, która ma realny wpływ na jakość życia osób niewidomych i słabowidzących w różnym wieku i ich rodzin...

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book.

Publikacja Kluczowe zagadnienia tyflopedagogiki i nauk pokrewnych pod redakcją naukową badaczek z Katedry Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: prof. Jadwigi Kuczyńskiej Kwapisz, dr hab. Marzeny Dycht, prof. UKSW oraz dr Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij zawiera przegląd najnowszych badań i praktyk tyflopedagogicznych, a także rozważania teoretyczne pedagogów i okulistów. Książka może służyć zarówno badaczom zajmującym się pedagogiką specjalną, jak i nauczycielom, wychowawcom, terapeutom, specjalistom z zakresu orientacji przestrzennej i rehabilitacji wzroku oraz studentom, szczególnie pedagogiki i pedagogiki specjalnej.

Lektura niniejszej publikacji może zainspirować do przeformułowania niektórych dotychczasowych sposobów postrzegania tyflologicznych zagadnień i skłonić do zadania sobie podstawowych pytań – także w wymiarze aksjologicznym i egzystencjalnym – o jakość współcześnie proponowanej edukacji, rehabilitacji i wsparcia na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w różnym wieku.

Autorzy u podłoża swoich rozważań stawiają konieczność uświadomienia sobie różnic między sposobem, w jaki poznają i porządkują informacje o świecie osoby widzące i niewidome. Uwrażliwienie społeczeństwa na te różnice nie tylko ułatwi porozumiewanie się osób niewidomych z widzącymi, lecz także zwiększy ich bezpieczeństwo i samodzielność, co w przyszłości przełoży się na poprawę jakości ich życia.


Mecenasem publikacji jest FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH, która od prawie 30 lat wspiera osoby niewidome i słabowidzące, szkoli je, wyposaża w materiały i pomoce oraz nowoczesne urządzenia niwelujące skutki niepełnosprawności wzroku. Już od dwudziestu lat Fundacja organizuje międzynarodową konferencję pod nazwą REHA FOR THE BLIND IN POLAND. To największe w Europie Wschodniej i Środkowej, a od kilku lat nawet na świecie tego typu wydarzenie, w którym corocznie uczestniczy kilka tysięcy osób, w tym wielu gości z całego świata.
Inspiracją do przygotowania oraz opublikowania niniejszej monografii była XVII edycja konferencji REHA FOR THE BLIND® IN POLAND, która odbyła się w październiku 2019 r. w 20. rocznicę jej inauguracji i 20-lecie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem przewodnim tej konferencji była „Edukacja i okulistyka przywracające nadzieję”.

143 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-841-8

Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

profesor nauk społecznych. Kieruje Katedrą Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie. Od 2009 r. jest ekspertem PKA. Pracuje również w Zespole Pedagogiki Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Wypromowała dwunastu doktorów nauk humanistycznych i społecznych. Przez dwie kadencje (1996–2002) była prorektorem ds. badań i współpracy zagranicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. W latach 2005–2008 pełniła funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, a następnie (2008–2016) dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW. W latach 1999–2009 pełniła funkcję redaktora naczelnego „Szkoły Specjalnej”. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, a szczególnie niewidomych i słabowidzących. Opublikowała około stu prac dotyczących pedagogiki specjalnej. Adres do korespondencji: Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa.

Adres e-mail: j.kwapisz@uksw.edu.pl


Marzena Dycht

profesor na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie, doktor habilitowana nauk społecznych, tyflopedagog. Autorka czterech publikacji naukowych i wielu artykułów polskich i zagranicznych z zakresu pedagogiki specjalnej i szczegółowej jej subdyscypliny – tyflopedagogiki. Zainteresowania naukowe: edukacja, rehabilitacja wzroku, kompleksowe wsparcie dzieci niewidomych i słabowidzących, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z dysfunkcją wzroku – edukacja włączająca i specjalna, system punktowy Louisa Braille’a – zapis integralny i skrótowy, zagraniczne systemy, tożsamość współczesnej pedagogiki specjalnej.

Adres e-mail: m.dycht@uksw.edu.pl


Emilia Śmiechowska-Petrovskij 

doktor, pedagog specjalny (tyflopedagog) i filolog polski, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW, ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji ds. weryfikacji podręczników i książek pomocniczych w brajlu i powiększonym druku, rzeczoznawca MEN ds. podręczników dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zainteresowania badawcze: wsparcie osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności wzrokowej, w obszarze edukacji, integracji społecznej i uprzystępniania dóbr kultury. Autorka ponad czterdziestu opracowań naukowych i popularnonaukowych z obszaru tyflopedagogiki.

Adres e-mail: e.smiechowska@uksw.edu.pl

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Marzena Dycht, Emilia Śmiechowska-Petrovskij

ISBN druk

978-83-8095-841-8

ISBN e-book

978-83-8095-918-7

Objętość

192

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp
(Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Marzena Dycht, Emilia Śmiechowska-Petrovskij)            

I
Historyczne i aksjologiczne zagadnienia tyflopedagogiki

Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
Poglądy Matki Elżbiety Róży Czackiej na rehabilitację, kształcenie i wychowanie osób z niepełnosprawnością narządu wzroku w kontekście współczesnych oczekiwań         

Stanisław Chrobak
Wychowanie społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego związki z osobami niewidomymi        

Jan Niewęgłowski
Człowiek wobec cierpienia. Perspektywa pedagogiczna     II
Edukacja, rehabilitacja i terapia osób niewidomych i słabowidzących w biegu życia


Marzenna Zaorska
Edukacja z prawdziwego zdarzenia – szkoły ogólnodostępne „dobrze” przygotowane na kształcenie niewidomych i słabowidzących (możliwa perspektywa przyszłości)  

Agnieszka Wdówik
DOBRY POCZĄTEK, czyli warunki prawidłowej organizacji wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku   

Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Koncepcja adaptacji narzędzi diagnostycznych do całościowej oceny funkcjonowania dzieci i młodzieży z uszkodzonym wzrokiem w obszarze osobowościowym i emocjonalno-społecznym            

Małgorzata Paplińska
Czytać czy nie czytać. Opinie i preferencje niewidomych adolescentów na temat pisma Braille’a – badania pilotażowe     

Anna Nagańska, Anna Sarnowska
Terapie regeneracyjne z zastosowaniem komórek macierzystych w okulistyce    

Marzena Dycht
Rehabilitacja wzroku a specyfika potrzeb rehabilitacyjnych i edukacyjnych osób słabowidzących w różnym wieku     

Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Jacek Kwapisz
Mobilność osób niewidomych i słabowidzących jako problem interdyscyplinarny, wyzwanie dla profesjonalistów z odniesieniem do przykładów z własnej praktyki  

Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością wzroku w zakresie rozwijania orientacji w przestrzeni i samodzielnego przemieszczania się oraz czynności życia codziennego na przykładzie działalności organizacji pozarządowych       

Marlena Kilian
Rehabilitacja niewidomych osób w starszym wieku       Noty o autorach

fragment

Praca składa się z dwóch tematycznych części : I Historyczne i aksjologiczne zagadnienia tyflopedagogiki, II. Edukacja, rehabilitacja i terapia osób niewidomych i słabowidzących w biegu życia. W sumie książka zawiera 12 podrozdziałów.

Jak wskazuje tytuł pracy jest to publikacja o szerokim wachlarzu podejmowanych problemów ujmowanych z perspektywy teoretycznej i praktycznej. Łączy je kwestia tyflopedagogiki i podmiotów tej subdyscypliny pedagogiki specjalnej czyli osób niewidomych i słabowidzących. 

W pierwszej części pracy, w której zostały umiejscowione trzy podrozdziały rozpatrywane są zagadnienia historyczne i aksjologiczne tyflopedagogiki. W części drugiej składającej się z dziewięciu podrozdziałów analizowane są problemy edukacji, rehabilitacji i terapii osób niewidomych oraz słabowidzących z perspektywy biegu życia. 

W pracy są treści przeglądowe, teksty służące rozwojowi teorii tyflopedagogiki, informacje dotyczące praktyki oraz życia osób z omawianym rodzajem niepełnosprawności. Monografia obejmuje aktualne problemy skupione wokół niepełnosprawności wynikającej z uszkodzenia wzroku w kontekście dokonujących się przeobrażeń społeczno-kulturowych. W poszczególnych tekstach analizowane są zagadnienia związane z koncepcjami tyflopedagogiki oraz problemy istotne z punktu widzenia praktyki edukacyjnej, rehabilitacyjnej czy wsparcia osób niewidomych i słabowidzących. […]

Kolejny w II części tematycznej rozdział, autorstwa Anny Nagańskiej i Anny Sarnowskiej pt. Terapie regeneracyjne z zastosowaniem komórek macierzystych w okulistyce zawiera interesujące rozważania na temat terapii regeneracyjnych stosowanych w okulistyce, przebiegających z zastosowaniem komórek macierzystych. Prezentując osiągnięcia nanotechnologii i biotechnologii okulistycznej Autorki wskazują też na szanse w leczeniu dysfunkcji wzroku. 

Marzena Dycht w rozdziale Rehabilitacja wzroku a specyfika potrzeb rehabilitacyjnych i edukacyjnych osób słabowidzących w różnym wieku porusza problemy rehabilitacji wzroku osób słabowidzących z perspektywy potrzeb (rehabilitacyjnych i edukacyjnych) samych zainteresowanych. Autorka przedstawia interesującą i cenną analizę czynników mogących podnieść skuteczność rehabilitacji wzroku w Polsce. 

Tematem kolejnego rozdziału Mobilność osób niewidomych i słabowidzących jako problem interdyscyplinarny, wyzwanie dla profesjonalistów z odniesieniem do przykładów z własnej praktyki przygotowanego przez Jadwigę Kuczyńską-Kwapisz i Jacka Kwapisza jest rehabilitacja przez nauczanie orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Bazując na własnych doświadczeniach Autorzy prezentują bardzo interesujące sposoby prowadzenia zajęć z orientacji przestrzennej. Wskazują na rolę jaką może odegrać orientacja przestrzenna w rozwijaniu samodzielności, prowadzeniu bezpiecznego, niezależnego życia. […]

[…] Zebrany bardzo bogaty materiał poza tym, że stanowi cenne źródło wiedzy, dowodzi jednocześnie jak ważna i poznawczo interesująca jest to problematyka oraz jak wielki jest potencjał zainteresowanych nią osób w różnych środowiskach zarówno akademickich jak i pozaakademickich. Jestem przekonana, że książka będzie się cieszyła zainteresowaniem. Stanowi ona dobry przykład działania nauki w służbie człowiekowi niepełnosprawnemu.

Dr hab. Teresa Żółkowska prof. US
Instytut Pedagogiki Uniwersytet Szczeciński

Noty o autorach


Stanisław Chrobak – ksiądz doktor habilitowany, profesor UKSW, kierownik Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie. W swoich badaniach podejmuje problematykę z zakresu pedagogiki ogólnej, teoretycznych podstaw wychowania i pedagogiki o inspiracji chrześcijańskiej. Adres e-mail: s.chrobak@uksw.edu.pl

Marzena Dycht – profesor na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie, doktor habilitowana nauk społecznych, tyflopedagog. Autorka czterech publikacji naukowych i wielu artykułów polskich i zagranicznych z zakresu pedagogiki specjalnej i szczegółowej jej subdyscypliny – tyflopedagogiki. Zainteresowania naukowe: edukacja, rehabilitacja wzroku, kompleksowe wsparcie dzieci niewidomych i słabowidzących, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z dysfunkcją wzroku – edukacja włączająca i specjalna, system punktowy Louisa Braille’a – zapis integralny i skrótowy, zagraniczne systemy, tożsamość współczesnej pedagogiki specjalnej. Adres e-mail: m.dycht@uksw.edu.pl

Marlena Kilian – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog specjalny. Naukowo zajmuje się zagadnieniem niepełnosprawności w starszym wieku oraz starością i osobami starszymi w ujęciu edukacyjnym i terapeutycznym. Działalność dydaktyczno-badawczą koncentruje w ramach pedagogiki specjalnej, zwłaszcza tyflopedagogiki, gerontologii społecznej, geragogiki oraz geragogiki specjalnej. Adres e-mail: m.kilian@uksw.edu.pl

Jacek Kwapisz – pedagog specjalny (tyflopedagog). Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Wieloletni wychowawca i nauczyciel w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Wieloletni, samodzielny pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ekspert i członek zespołów ds. kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ekspert Polskiego Biura Eurydice. Ukończył Kurs dla Instruktorów Orientacji Przestrzennej i Samodzielnego Poruszania się Niewidomych prowadzony w Laskach przez prof. Stanleya Suterko z West Michigan University. Wykładowca akademicki, współautor programów nauczania orientacji przestrzennej oraz współautor poradników metodycznych i artykułów z tego zakresu. Współorganizator i współautor programów kursów dla nauczycieli oraz zajęć na studiach magisterskich i studiach podyplomowych w zakresie orientacji przestrzennej w Polsce i na Litwie.

Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz – profesor nauk społecznych. Kieruje Katedrą Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie. Od 2009 r. jest ekspertem PKA. Pracuje również w Zespole Pedagogiki Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Wypromowała dwunastu doktorów nauk humanistycznych i społecznych. Przez dwie kadencje (1996–2002) była prorektorem ds. badań i współpracy zagranicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. W latach 2005–2008 pełniła funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, a następnie (2008–2016) dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW. W latach 1999–2009 pełniła funkcję redaktora naczelnego „Szkoły Specjalnej”. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, a szczególnie niewidomych i słabowidzących. Opublikowała około stu prac dotyczących pedagogiki specjalnej. Adres do korespondencji: Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa. Adres e-mail: j.kwapisz@uksw.edu.pl

Anna Nagańska – studentka VI roku Wydziału Lekarskiego WUM, członek zespołu badawczego Platformy Translacyjnej w zakresie Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, PAN.
Jan Niewęgłowski – ksiądz doktor habilitowany, profesor UKSW, absolwent Università  Pontificia Salesiana, od 2016 r. dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW. Adres do korespondencji: Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa. Adres e-mail: j.nieweglowski@uksw.edu.pl

Małgorzata Paplińska – doktor, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, tyflopedagog. Główne obszary zainteresowań badawczych to: rozwój percepcji dotykowej i specyfika czytania dotykowego, wykorzystanie edukacyjnych technologii wspomagających w edukacji i komunikacji osób z niepełnosprawnością wzroku. Współzałożycielka i wiceprezes Fundacji CEDUNIS. Autorka wielu publikacji poświęconych pismu Braille’a, wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością wzroku. Adres e-mail: mpaplinska@aps.edu.pl

Anna Sarnowska – doktor habilitowana nauk medycznych, neurolog i neurobiolog; kierownik Platformy Translacyjnej Medycyny Regeneracyjnej; sekretarz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego; sekretarz Zespołu Terapii Komórkowej Chorób Centralnego Układu Nerwowego i członek rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Neuro-Regeneracji. Adres e-mail: a_sarnowska@o2.pl

Emilia Śmiechowska-Petrovskij – doktor, pedagog specjalny (tyflopedagog) i filolog polski, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW, ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji ds. weryfikacji podręczników i książek pomocniczych w brajlu i powiększonym druku, rzeczoznawca MEN ds. podręczników dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zainteresowania badawcze: wsparcie osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności wzrokowej, w obszarze edukacji, integracji społecznej i uprzystępniania dóbr kultury. Autorka ponad czterdziestu opracowań naukowych i popularnonaukowych z obszaru tyflopedagogiki. Adres e-mail: e.smiechowska@uksw.edu.pl

Małgorzata Walkiewicz-Krutak – doktor habilitowana, tyflopedagog, rehabilitant wzroku osób słabowidzących, nauczyciel orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się osób z niepełnosprawnością wzroku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień słabowzroczności, mózgowego uszkodzenia widzenia oraz rozwijania orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się osób niewidomych i słabowidzących. Autorka książek: Funkcjonowanie wzrokowe małych dzieci słabowidzących (2009), Mózgowe uszkodzenie widzenia u małych dzieci. Studium teoretyczno-empiryczne (2018), współredaktorka trzech monografii naukowych, autorka ponad trzydziestu artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych. Adres e-mail: mwalk@aps.edu.pl

Agnieszka Wdówik – magister, tyflopedagog i terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej i Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. Od 2002 r. pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach, początkowo jako nauczyciel orientacji przestrzennej, a od 2014 r. jako nauczyciel tyflopedagog w Przedszkolu dla Dzieci Niewidomych i w Dziale Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Od 2019 r. równolegle prowadzi w Ośrodku zajęcia z terapii integracji sensorycznej. Adres e-mail: agnieszka.wdowik@laski.edu.pl

Marzenna Zaorska – profesor nauk humanistycznych, pedagog specjalny: tyflopedagog, surdopedagog, logopeda; teoretyk i praktyk. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia specjalnych potrzeb edukacyjnych, wspomagania rozwoju, edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnościami, szczególnie z niepełnosprawnością sprzężoną, głuchoniewidomych z niepełnosprawnością słuchową, wzrokową, zaburzeniami mowy, ponadto komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Autorka ponad trzystu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz jedenastu książek autorskich i pięciu pod redakcją naukową. Adres e-mail: mzaorska@onet.pl

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło