• Obniżka
Współczesne teorie i nurty wychowania

Współczesne teorie i nurty wychowania

ISBN: 978-83-7850-279-1
55,24 zł
37,24 zł Oszczędzasz: 18,00 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Już w pierwszym rozdziale Autor pisze o potrzebie prowadzenia badań metateoretycznych i porównawczych wskazując jak wiele wiąże się z tym problemów. Przedstawienie współczesnych teorii i nurtów wychowania rozpoczęte zostało od zaprezentowania dokonań śp. profesora Karola Kotłowskiego, który uczył konfrontowania współczesności z tradycją bez imperatywu zaprzeczania wnoszonym przez alternatywne podejścia do istoty wychowania i kształcenia...

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book.

Polecamy kolejne wznowienie wyjątkowego podręcznika prof. Bogusława Śliwerskiego pt. Współczesne teorie i nurty wychowania.

Już w pierwszym rozdziale Autor pisze o potrzebie prowadzenia badań metateoretycznych i porównawczych wskazując jak wiele wiąże się z tym problemów. Przedstawienie współczesnych teorii i nurtów wychowania rozpoczęte zostało od zaprezentowania dokonań śp. profesora Karola Kotłowskiego, który uczył konfrontowania współczesności z tradycją bez imperatywu zaprzeczania wnoszonym przez alternatywne podejścia do istoty wychowania i kształcenia.

W podręczniku znajdziemy obszerne omówienia m.in. pedagogiki filozoficznej, chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, pedagogik: społeczno-personalistycznej, serca, miłości, Gestalt, autorytarnej, niedyrektywnej, radykalnego humanizmu, emancypacyjnej, międzykulturowej, analityczno-krytycznej, ponowoczesności. Każdą teorię wychowania poprzedza biogram prekursora danej myśli naukowej.

Mamy nadzieję, że niniejsza książka stanie się kolejną zachętą do zgłębiania „świata pedagogicznych idei", ich korzeni i współczesnej ich ewolucji, bez roszcze­nia sobie pretensji do jekiejkolwiek wyłączności. Nie jest ona przecież ostatecznym, zamkniętym zbiorem teorii czy nurtów współczesnego wychowania, ale zaledwie otwarciem pola do ich zaistnienia, które będzie z czasem wypełniane kolejnymi ich rodzajami i odcieniami. Warto kontynuować rozpoczęty przez wspomnianych w książce Profesorów proces badań metateoretycznych, by dokony­wanie wyborów nie wiązało się z hierarchicznym ich porządkowaniem ze względu na siłę, wagę czy znaczenie, a mimo to nie było trywialne.

195 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-910-3

Śliwerski Bogusław

Śliwerski Bogusławpedagog, profesor nauk społecznych, zatrudniony na Uniwersytecie Łódzkim i w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, dr h.c. multi, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011–2019), członek Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (2010–2020) i członek Zespołu Nauk Społecznych pierwszej kadencji Rady Doskonałości Naukowej.

Ostatnio wydał między innymi: Pedagogika. Podręcznik akademicki (współred. Z. Kwieciński, wyd. nowe, Warszawa 2019); Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia (współaut. K. Maliszewski, D. Stępkowski, Kraków 2019); "Przyrzeczenie wierności sprawie socjalizmu...", czyli jak ZHP stało się organizacją wychowania socjalistycznego w świetle doktryny pedagogicznej po 1944 roku (Kraków 2019); Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005–2016. Studium krytyczne (Łódź 2018); Pedagogia harcerskiego wychowania (Kraków 2018); Książki (nie)godne czytania? (Kraków 2017); Meblowanie szkolnej demokracji (Warszawa 2017); Habilitacja. Diagnoza. Procedury. Etyka. Postulaty (Kraków 2017); Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji (Kraków 2016); Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej (Kraków 2015); Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu (Kraków 2013).

Redaktor naczelny kwartalnika „Studia z Teorii Wychowania”, członek rad naukowych czasopism pedagogicznych: „Littera Scripta Journals”, „The New Educational Review”, „Journal of Pedagogy” KNP PAN, „Chowanna”, „Przegląd Pedagogiczny”, „Forum Oświatowe”, „Auxilium Sociale Novum”, „Ars Educandi”, „Wychowanie na co Dzień”, „Problemy Wczesnej Edukacji” i „Horyzonty Wychowania”.

Zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, filozoficzne i teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika porównawcza, andragogika i pedagogika (wczesno)szkolna. 

Blog: www.sliwerski-pedagog.blogspot.com

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Śliwerski Bogusław

ISBN druk

978-83-7850-279-1

ISBN e-book

978-83-7850-910-3

Objętość

432 stron

Wydanie

IX, 2015

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, folia błysk

Pedagogika serca

Duchowa pedagogia miłości

Pedagogika niedyrektywna

Pedagogia nieautorytarna

Pedagogika Gestalt

Pedagogia wychowania integralnego

Pedagogika antyautorytarna

Pedagogika radykalnego humanizmu

Krytyczna nauka o wychowaniu

Pedagogika emancypacyjna

Pedagogika międzykulturowa

Dekonstrukcja a pedagogika przezwyciężania obcości

Pedagogika analityczno-krytyczna

Antypedagogika – postpedagogika

Pedagogika (w) ponowoczesności

Bibliografia

Od Autora:

Przygotowana przeze mnie książka miała być bez wstępu, by nie wprowadzać Czytelnika w konieczność dostrzeżenia w niej określonych tez czy przesłanek, które wydają się jej Autorowi niezwykle ważne, bądź też uzasadniają taki właśnie, a nie inny sposób ich wykładu. W istocie jednak nie mogę nie wspomnieć chociażby o tym, co skłoniło mnie do jej napisania i komu zawdzięczam jej finalny efekt. O potrzebie prowadzenia badań metateoretycznych i komparatystycznych piszę w pierwszym rozdziale tej książki, wskazując zarazem jak wiele wiąże się z tym problemów i aporii. Nie przez przypadek rozpoczynam rekonstrukcję współczesnych teorii i nurtów wychowania od mojego Mistrza — śp. Profesora Karola Kotłowskiego, który uczył nas konfrontowania współczesności z tradycją bez imperatywu zaprzeczania wnoszonym przez nią alternatywnym podejściom do istoty wycho­wania i kształcenia.

Niewątpliwie ogromny wkład w potrzebę rekonstruowania współczesnych dyskursów wychowawczych wnieśli profesorowie Zbigniew Kwieciński i Lech Witkowski, którzy zapoczątkowali w postsocjalistyczncj Polsce proces ich naukowej prezentacji oraz weryfikacji cyklem interdyscyplinarnych, często z udziałem naj­wybitniejszych przedstawicieli współczesnej humanistyki w świecie, debat i kon­ferencji w Ośrodku Studiów Kulturowych i Edukacyjnych przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie przy Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nie było zatem powodu do rekon­struowania w niniejszej pracy powstałych dzięki Nim rozpraw pod wspólnym tytułem „Nieobecne dyskursy". Te bowiem już na trwałe wpisały się w kanon obowiązkowych i najchętniej studiowanych przez młodzież oraz kadrę akademicką dzieł naukowych.

Mam nadzieję, że niniejsza książka stanie się kolejną zachętą do zgłębiania „świata pedagogicznych idei", ich korzeni i współczesnej ich ewolucji, bez roszcze­nia sobie pretensji do jekiejkolwiek wyłączności. Nie jest ona przecież ostatecznym, zamkniętym zbiorem teorii czy nurtów współczesnego wychowania, ale zaledwie otwarciem pola do ich zaistnienia, które będzie z czasem wypełniane kolejnymi ich rodzajami i odcieniami. Warto —jak sądzę — kontynuować rozpoczęty przez wspomnianych powyżej Profesorów proces badań metateoretycznych, by dokony­wanie wyborów nie wiązało się z hierarchicznym ich porządkowaniem ze względu na siłę, wagę czy znaczenie, a mimo to nie było trywialne.

 

 

Ile niuansów i smaczków skrywają nauki pedagogiczne niepodobna stwierdzić. Z łatwością jednak można dotrzeć do najciekawszych nurtów w teoriach wychowania, jeśli ma się w zanadrzu odpowiednią literaturę.

Współczesne teorie i nurty wychowania Bogusława Śliwerskiego – pedagoga, profesora zwyczajnego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego – to kompendium wiedzy o pedagogice sensu stricto. Autor omawia kilkanaście teorii współczesnej pedagogiki, które naukę wzbogaciły, tworząc ją taką, jakiej dziś uczy się pedagogów in spe. Pedagogika Gestalt, międzykulturowa, antyautorytarna to tylko nieliczne z idei ważnych z punktu widzenia nauk o wychowaniu i całej kultury. W publikacji B. Śliwerskiego znajdziemy więc skrupulatne opisy samych nurtów oraz wspomnienie sylwetek ich założycieli. To ważna książka dla osób zainteresowanych historią pedagogiki i jej współczesną kondycją. Dzięki naprawdę przejrzystemu wydaniu sprawdzi się szczególnie w przypadku studentów nauk o wychowania, którzy z pewnością uczynią z niej swoistą Biblię.

Dominika Makowska
źródło: http://www.kulturatka.pl/2015/09/19/wspolczesne-teorie-i-nurty-wychowania/

[…] Autor ( … ) podjął się zadania niezwykle trudnego. Przybliża czytelnikowi najnowsze tendencje występujące zarówno w teorii jak tez praktyce wychowawczej realizowanej w różnych częściach globu. Omawia 17 odmiennych koncepcji mających istotne znaczenie dla budowania teoretycznych i metodologicznych podstaw pedagogiki. Podejmuje też próbę skonstruowania teoretycznego (metateoretycznego) modelu prowadzenia badań porównawczych nad różnymi teoriami wychowania.

Praca (…) stanowi dobrze napisane kompendium wiedzy z zakresu pedagogiki porównawczej ostatnich dwóch dekad rozwoju kultury intelektualnej w świecie.

Interesującym zabiegiem metodycznym zastosowanym przez autora omawianej pracy jest przedstawienie pewnych elementów biografii pisarzy reprezentujących najpełniej określony nurt przywoływany przez niego w toku analizy. Często doświadczenie życiowe autora danej koncepcji, ukazane losy, ważne zdarzenia z jego biografii uwiarygadniają teoretyczny namysł i próby jego weryfikacji w praktyce edukacyjnej.

Podkreślić trzeba właśnie dydaktyczny sens ocenianej książki. Jest ona niezbędna w kształceniu studentów pedagogiki i innych kierunków o specjalności nauczycielskiej. Projektowana reforma systemu edukacji musi opierać się na znajomości przez jej realizatorów zarówno nowych teorii pedagogicznych jak też praktycznych rozwiązań stosowanych już z powodzeniem w różnych regionach świata.

Wielu nauczycieli pracujących dzisiaj w polskich szkołach uzyskało wysokie kwalifikacje w zupełnie innej rzeczywistości ustrojowej. Uczyli się oni innej pedagogiki i metodyki nauczania. Dzisiaj ta wiedza wymaga uzupełnień, a niekiedy całkowitej weryfikacji. Są oni potencjalnymi kandydatami studiów podyplomowych z różnych dziedzin pedagogiki. Wydaje się, że treści recenzowanej pracy powinny stanowić istotny element ich doskonalenia pedagogicznego.

Adresatem tej pracy obok nauczycieli akademickich są studenci pedagogiki i innych kierunków o specjalności nauczycielskiej, pracujący w szkole nauczyciele i w innych instytucjach oświatowe - wychowawczych pedagodzy, animatorzy życia oświatowego i kulturalnego w lokalnych środowiskach. Potencjalnymi czytelnikami będą również osoby zainteresowane problematyką pedagogiczną wykorzystywaną przez nich w codziennej działalności jak również uczniowie szkół średnich poszukujący właśnie w tekstach naukowych i filozoficznych sensu własnego życia.

Praca spełnia kryteria dydaktyczne stosowane w podręcznikach akademickich. Zawiera przejrzystą strukturę treści, rekonstruuje je według określonych zasad, a zastosowane liczne schematy i tabele przybliżają istotne poglądy przywoływanych koncepcji pedagogicznych.

Recenzowana praca podejmuje niezwykle trudną problematykę z zakresu teorii wychowania, pedagogiki porównawczej i metodologicznych podstaw studiów nad edukacją. Wnika w rożne bardziej szczegółowe subdyscypliny pedagogiki, korzystając z ich dokonań, ale również dostarczając im nowej wiedzy oraz ujęć teoretycznych. Autor podejmuje dyskusje nad niezwykle istotnymi zagadnieniami współczesnego wychowania nie wikłając się jednak w toczące się w polskiej pedagogice spory polityczne i światopoglądowe. Przedstawia obiektywne fakty i poglądy pozostawiając czytelnikowi szansę na ich ocenę zarówno w sferze możliwego wykorzystania w praktyce edukacyjnej jak też pod kątem ich zgodności z jego osobistą wizją świata […]

Prof. dr hab. Józef Górniewicz WSP w Olsztynie

Nie ulega wątpliwości potrzeba ukazania się pozycji Bogusława Śliwerskiego „ Współczesne teorie i nurty wychowania ".Zagubieni w świecie różnych teorii, znaczeń, koncepcji są nie tylko studenci, ale również ich profesorowie - nauczyciele nauczycieli. Liczba uczelni pedagogicznych w skali kraju rośnie. Zdarza się, że w uczelniach tych zatrudniam są ludzie, których treścią życia nie była dotąd pedagogika, którzy nie są jej twórcami, lecz -jakże często - mniej lub bardziej udolnymi referentami. Szczególnie dla nich przewodnik po świecie współczesnych teorii i nurtów wychowania z bogatą bibliografią, a więc ze wskazówkami, gdzie szukać dalszych informacji o nurtach i ich twórcach -jest pozycją ogromnie potrzebną i użyteczną. Również dla studentów studiów pedagogicznych / i nie tylko / pozycja Bogusława Śliwerskiego może mieć duże znaczenie. Autor prezentuje różnorakie podejścia do procesów edukacyjnych Jego zdaniem :" ich studiowanie otwiera nowe możliwości zapytań, nowe sposoby odnoszenia się do świata, nowe pola eksploracji myślowej. Nowe wcale nie musi oznaczać „lepsze", ale po prostu „inne" ./s.376 /. Pokazując tę różnorodność teorii

Autor za Z.Melosikiem dowodzi ,że „każda teoria może w jakimś stopniu opisywać świat każda teoria może pozwolić dptrżeć nam do jakiegoś zakątka rzeczywistości społecznej lub spojrzeć na ten zakątek winnej perspektywy"/s. 137.

Dużym walorem charakterystyki nurtów dokonywanej przez Śliwerskiego jest ukazywanie ich twórców, ich - niekiedy szczegółowych -życiorysów. W tym podejściu Autor zgadza się ze stanowiskiem Ericha Fromma, który tak pisał:" Przekazanie ...dziedzictwa w dużej mierze za pośrednictwem słów może być tylko wówczas skuteczne Jeśli zostanie ucieleśnione w osobach wychowawców oraz w praktyce i strukturach rzeczywistości społecznej. Tylko tak personalnie zakorzenione idee mogą mieć znaczący wpływ na ludzi; idee pozostające bowiem tylko słowami mogą zmieniać jedynie swoje treści"./ s. 233 /.

Książka powinna (…) dotrzeć do szerokich rzesz pedagogów różnych generacji i orientacji. Jest ona świadectwem dużej erudycji Autora, stanowi dowód na to, że ubolewania nad kryzysem współczesnej pedagogiki nie mają większych podstaw […]

Prof. dr hab. Jadwiga Bińczycka

Książka Bogusława Śliwerskiego „Współczesne teorie i nurty wychowania” jest kompendium wiedzy o pedagogice. Jak pisze autor we wstępie, książka ta może być zachętą do zgłębiania „świata pedagogicznych idei”, ich korzeni i współczesnej ewolucji, bez roszczenia sobie pretensji do jakiejkolwiek wyłączności. I chociaż ilość nurtów tutaj zaprezentowanych jest imponująca – jak podkreśla Śliwerski – książka ta nie jest zamkniętym zbiorem teorii współczesnego wychowania. W podręczniku znajdziemy omówienie m. in. chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, pedagogiki Gestalt, pedagogiki serca czy pedagogiki miłości, ale także pedagogiki niedyrektywnej, emancypacyjnej lub międzykulturowej oraz pedagogiki radykalnego humanizmu czy anty- lub postpedagogiki. Każdy opis teorii uzupełnia życiorys jej twórcy.

Dodatkową wartością książki jest prezentowanie krytyki prawie każdego z opisywanych nurtów. Krytyczna analiza dokonywana jest bądź przez samego autora lub przez przedstawicieli teorii alternatywnych od omawianej. I choć książka nie jest napisana łatwym językiem (zawiera wiele specyficznych pojęć) i żeby ją zrozumieć trzeba poświęcić trochę czasu, warto po nią sięgnąć. Pozycja polecana nie tylko dla studentów pedagogiki czy nauczycieli, ale również dla rodziców szukających inspiracji, animatorów życia oświatowego i kulturalnego oraz wszystkich zainteresowanych współczesnymi teoriami wychowania.

źródło: https://www.facebook.com/psychologiawspolczesna/photos/a.1462752120620365.1073741828.1462705227291721/1740309986197909/?type=1&theater

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło