• Nowy
Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych

Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych

ISBN: 978-83-8095-948-4
0,00 zł

Zapowiedź wydawnicza 2021

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Przeobrażenia, jakie dokonują się w każdym obszarze życia człowieka, wymagają zmodyfikowanego podejścia: kształcenia i wychowania, młodych ludzi, które pozwoli funkcjonować w świecie zgodnie z wymaganiami czasów w duchu uniwersalnych wartości. Uwzględniając powyższe uznano za niezwykle ważnie skoncentrowanie uwagi na szkole i nauczycielach, których udział w kreowaniu nowej jakości edukacji jest nieoceniony. Oni są bowiem odpowiedzialni za stworzenie nowej kultury uczenia się. Bezsprzecznie tempo doświadczanych zmian i „kurczący się” świat wymuszają inne niż dotychczas podejście do miejsca i roli szkoły (organizacji, metod pracy, sposobu funkcjonowania i in.) oraz nauczycieli, wyostrzając znaczenia wiedzy połączonej z refleksyjnością i krytycznym myśleniem.

Świadomość pojawiających się problemów skłania badaczy, teoretyków i praktyków działań edukacyjnych do poszukiwania rozwiązań najbardziej skutecznych i efektywnych dla przyszłości edukacji, a przede wszystkim rozwoju jej uczestników. Dlatego też nikogo nie powinna dziwić próba zmierzenia się z tym wyzwaniem w skali możliwej do osiągnięcia przez różne podmioty. Wyzwanie to podjęli również autorzy opracowania: Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych. Badania oraz naukowy dyskurs prezentowany przez nich unaoczniono w dwóch odsłonach, uwzględniających aspekty przeszłości, teraźniejszości oraz wyzwań przyszłości: szkoły i nauczyciela.

Podjęty dyskurs naukowy włączyli się przedstawiciele polskiej pedagogiki. Zaprezentowali różne konteksty i uwarunkowania funkcjonowania szkoły i nauczyciela w perspektywie specyfiki nowych i zmieniających się wyzwań. W prezentowanej publikacji uwzględniono przemiany dotyczące różnych poziomów edukacji oraz jej podmiotów starając się by obraz był możliwie pełny.

Do publikacji zapraszamy artykułami: Mirosława J. Szymańskiego, Bogusława Śliwerskiego, Zbyszko Melosika, Agnieszki Cybal-Michalskiej, Agnieszki Gromkowskiej-Melosik, Stefana M. Kwiatkowskiego, Mirosławy Sobeckiej, Mirosławy Nowak-Dziemianowicz, Inetty Nowosad, Zbigniewa Kwiecińskiego, Jolanty Szempruch, Jerzego Nikitorowicza, Krzysztofa Rubachy, Romana Lepperta, Ryszarda Bery oraz Joanny M. Łukasik.


Polecamy wyjątkową serię 20 autorskich monografii i podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce autorstwa prof. Czesława Kupisiewicza, prof. Ewy Wysockiej, prof. Mirosława J. Szymańskiego, Jolanty Szempruch, prof. Bronisława Siemienieckiego, prof. Bogusława Śliwerskiego, prof. Iwona Chrzanowska, prof. Jerzy Nikitorowicz, prof. Wiesław Ambrozik, prof. Inetta Nowosad, prof. Roman Schulz i innych...

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka
Małgorzata Joanna Łukasik

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Instytucie Nauk o Wychowaniu na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki życia codziennego nauczycieli, zagadnień ich pedagogicznego kształcenia, a także efektywności metod aktywizujących w procesie nauczania. Autorka książek Między szkołą a domem. Role zawodowe i rodzinne współczesnego nauczyciela (Kraków 2009); Spoko lekcja, czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia (Kielce 2009); Spoko lekcja 2, czyli jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia (Kielce 2011); współautorka książki Nauczyciel – Wychowawca – Pedagog. Szkolne wyzwania (Kielce 2013), redaktorka książki Z codzienności nauczyciela (Jastrzębie Zdrój 2011); współredaktorka książek Edukacja. Równość czy jakość? (Toruń 2010), Zmiana społeczna. Edukacja – polityka oświatowa – kultura (Kraków 2012).

Inetta Nowosad

pedagog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego; kierowniczka Zakładu Pedagogiki Szkolnej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki funkcjonowania szkoły. W obszar ten wpisują się analizy procesów ukierunkowanych na optymalizację oświaty i wychowania w szkole oraz w całym systemie edukacji. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, między innymi autorskich monografii: Nauczyciel-wychowawca czasu polskich przełomów (Kraków 2001), Perspektywy rozwoju szkoły. Szkice z teorii szkoły (Warszawa 2003), Polish Education at the Time of Changes (wraz z Mirosławem J. Szymańskim, Zielona Góra – Kraków 2006), Autonomia szkoły publicznej w Niemczech. Poszukiwania, konteksty, uwarunkowania (Zielona Góra 2008).

Mirosław Szymański

profesor zwy­czajny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi; socjolog edu­kacji i pedagog, członek Prezydium Komi­tetu Nauk Pedagogicznych PAN, członek Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyj­nej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyj­nej. Autor wielu publikacji podejmujących problematykę edukacji w Polsce i na świe­cie. Należą do nich między innymi: Procesy selekcyjne w szkolnictwie ogólnokształcą­cym (1988), Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w la­tach dziewięćdziesiątych (wyd. 2, 2002), Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy (wyd. 3, 2008), W poszukiwaniu drogi. Szanse i problemy edukacji w Polsce (wyd. 2, poszerzone, 2008), Studia i szkice z socjo­logii edukacji (wyd. 6. poprawione i uzu­pełnione, 2012). Redaktor naczelny czaso­pisma „Debata Edukacyjna". Członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Studia Sociologica". Zainteresowania naukowe: zmiana społeczna a zmiana w oświacie, społeczne uwarunkowania reform edukacyjnych w Polsce i na świecie, problematyka war­tości i wartości edukacyjnych, funkcjo­nowanie człowieka we współczesnym społeczeństwie: indywidualizm a wspólnotowość, podmiotowość, konstruowanie tożsamości.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Małgorzata Joanna Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław Szymański (red.)

ISBN druk

978-83-8095-948-4

ISBN e-book

Objętość

...  stron

Wydanie

I, 2021

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło