• Nowy
Ewaluacja osiągnięć w kształceniu geograficznym: ujęcia teoretyczne oraz aplikacyjne

Ewaluacja osiągnięć w kształceniu geograficznym: ujęcia teoretyczne oraz aplikacyjne

ISBN: 978-83-66990-93-7
0,00 zł

Zapowiedź wydawnicza. Premiera końcem stycznia 2022!

Książka cechuje się nowatorskim spojrzeniem na ewaluację w edukacji geograficznej. Cieszy fakt, że polska dydaktyka geografii doczekała się pierwszego – aktualnego i całościowego – opracowania dotyczącego procesu ewaluacji. Dobrane w części aplikacyjnej monografii przykłady odnoszą się do treści geograficznych i wielu sytuacji mających miejsce w procesie geograficznego kształcenia... [...]

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Książka zawiera pogłębione rozważania nad teoriami, strategiami, metodami oraz narzędziami służącymi do prawidłowej i wielowymiarowej ewaluacji wiedzy i umiejętności geograficznych. Poruszono w niej trzy kluczowe obszary tematyczne. W pierwszym rozdziale zaprezentowano teoretyczne, taksonomiczne oraz praktyczne ujęcia ewaluacji. Scharakteryzowano jej funkcje i modele, rodzaje oceniania oraz przedstawiono rozważania dotyczące dobrych i złych praktyk ewaluacyjnych w geograficznej rzeczywistości szkolnej/akademickiej. Rozdział drugi poświęcono pomiarowi dydaktycznemu. Przedstawiono rodzaje pomiaru, procedurę konstrukcji testów (w tym rodzaje zadań testowych) oraz objaśniono sposoby wykorzystania wyników testów nie tylko do tradycyjnie przypisanej tej formie kontroli – oceny sumującej, ale do oceniania kształtującego i orientującego. W trzecim rozdziale zaprezentowano różne teoretyczne oraz praktyczne koncepcje oceniania geograficznych umiejętności. Scharakteryzowano także empirycznie zweryfikowane w toku badań naukowych narzędzia do oceny oraz kształtowania wyróżniającej kompetencji geograficznej, którą jest myślenie przestrzenne. Rozdział ostatni stanowi bogaty zestaw propozycji narzędzi, które tak nauczyciel, jak i uczeń/student może wykorzystać do autorefleksji nad ewaluacją procesu kształcenia. Mają one formułę warsztatów. Mogą być swobodnie selekcjonowane przez nauczyciela/ucznia/studenta w zależności od jego potrzeb, preferowanego stylu samorefleksji czy zagadnienia, które chce zgłębić.


Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

autorkiDanuta Piróg

doktor habilitowany,   profesor   UP, kierownik   Katedry   Badań nad Edukacją Geograficzną w    Uniwersytecie   Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Od 1999 roku zajmuje się kształceniem i dokształcaniem nauczycieli geografii oraz przyrody. Jest autorką i współautorką 170 opracowań naukowych i popularnonaukowych dotyczących: optymalizacji kształcenia geograficznego na wszystkich szczeblach kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji; procesów przechodzenia absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy oraz przygotowania kandydatów na nauczycieli geografii i przyrody do przyszłej pracy zawodowej; metod i narzędzi diagnozowania predyspozycji zawodowych.

Agnieszka Świętek

doktor nauk o   Ziemi   w   zakresie   geografii, adiunkt   w   Katedrze   Badań   nad Edukacją   Geograficzną   Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierownik praktyk pedagogicznych   Instytutu   Geografii oraz Laboratorium Edukacji   Geograficzno-Przyrodniczej. Od 2011 roku przygotowuje do pracy w zawodzie przyszłych nauczycieli geografii i wiedzy o społeczeństwie. Jest autorką oraz współautorką 50 opracowań naukowych   i   popularnonaukowych   na   temat edukacji geo­graficznej (m.in. kształcenia poszukującego,   edukacji   regionalnej,   nowoczesnych środków dydaktycznych) oraz edukacji   międzykulturowej,   zwłaszcza   edukacji uczniów odmiennych kulturowo i koncepcji „geografii ciszy”.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Danuta Piróg, Agnieszka Świętek

ISBN druk

978-83-66990-93-7

ISBN e-book

Objętość

206 stron

Wydanie

I, 2021

Format

B5 (160x235)

Oprawatwarda, szyta

Wprowadzenie

1. Ewaluacja—ujęcie teoretyczne, taksonomiczne oraz praktyczne

1.1. Ewolucja i funkcje ewaluacji w procesie kształcenia
1.2. Modele ewaluacji – ujęcie teoretyczne
1.3. Zegar ewaluacyjny
1.4. Rodzaje oceniania
1.5. Ewaluacja w praktyce

2. Rodzaje i funkcje pomiaru w edukacji geograficznej

2.1. Pojęcie i rodzaje pomiaru dydaktycznego
2.2. Procedura konstrukcji testów osiągnięć z geografii
2.3. Rodzaje zadań testowych z geografii i wskazówki do ich zastosowania
2.4. Wyniki testu pisemnego i ich użyteczność

3. Oblicza i praktyki oceniania w kształceniu geograficznym

3.1. Style uczenia się a planowanie i realizacja ewaluacji
3.2. Ocenianie wiedzy i umiejętności geograficznych: przegląd teorii
3.3. Myślenie przestrzenne – wyróżniająca kompetencja w kształceniu i ocenianiu
3.4. Trójwymiarowa taksonomia myślenia przestrzennego
3.5. Standaryzowany test umiejętności myślenia przestrzennego
3.6. Inne strategie oceniania umiejętności przestrzennych

4. Autorefleksja w ewaluacji—narzędzia

4.1. Warsztaty do namysłu nauczyciela nad strategiami ewaluacyjnymi
4.2. Warsztaty do namysłu nauczyciela nad sposobami oceniania
4.3. Warsztaty do wspólnych refleksji nauczyciela i uczniów

Bibliografia

fragment

W pracy poruszono trzy kluczowe obszary tematyczne. W pierwszym rozdziale zostały zaprezentowane teoretyczne, taksonomiczne oraz praktyczne ujęcia ewaluacji. Scharakteryzowano jej funkcje i modele, rodzaje oceniania oraz przedstawiono rozważania dotyczące dobrych i złych praktyk ewaluacyjnych w geograficznej rzeczywistości szkolnej (i akademickiej). Rozdział drugi skupia się na pomiarze dydaktycznym – jego rodzajach, procedurze konstrukcji testów (w tym rodzajach zadań testowych) oraz sposobach wykorzystania wyników testów zarówno do tradycyjnie przypisanej tej formie kontroli – oceny sumującej, jak i do oceniania kształtującego i orientującego. Trzeci rozdział ukazuje teoretyczne i praktyczne koncepcje oceniania geograficznych umiejętności. Scharakteryzowano także empirycznie zweryfikowane w toku badań naukowych narzędzia do oceny oraz kształtowania wyróżniającej kompetencji geograficznej, którą jest myślenie przestrzenne. Rozdział ostatni zawiera zestaw zróżnicowanych narzędzi, które nauczyciel (oraz uczeń/student) może wykorzystać do autorefleksji nad ewaluacją procesu kształcenia. Warto dodać, że mają one interesującą formułę – warsztatów.

Książka cechuje się nowatorskim spojrzeniem na ewaluację w edukacji geograficznej. Cieszy fakt, że polska dydaktyka geografii doczekała się pierwszego – aktualnego i całościowego – opracowania dotyczącego procesu ewaluacji. Dobrane w części aplikacyjnej monografii przykłady odnoszą się do treści geograficznych i wielu sytuacji mających miejsce w procesie geograficznego kształcenia.

Wyrażam nadzieję, że publikacja spotka się z dużym zainteresowaniem dydaktyków geografii, studentów przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczyciela, jak również czynnych zawodowo nauczycieli.

dr hab. Adam Hibszer

Zobacz także

Polecane tytuły ( 6 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło