Regulamin księgarni internetowej Oficyny Wydawniczej "Impuls"

REGULAMIN SKLEPU


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa zasady zawierania umów sprzedaży między "Impulsem" a Klientem, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego.


§ 2.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1) Regulamin – niniejszy „Regulamin księgarni internetowej Oficyny Wydawniczej "Impuls”;
2) "Impuls" lub Oficyna Wydawnicza "Impuls" – Wojciech Śliwerski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Oficyna Wydawnicza "Impuls" Wojciech Śliwerski, ul. Fatimska 53b, 31-831 Kraków; NIP: 678-101-20-88 (Administrator danych osobowych)
3) Księgarnia – księgarnia internetowego prowadzona przez "Impuls" w domenach: impulsoficyna.com.pl, impulsoficyna.pl,
4) Klient – osoba korzystająca z Księgarni;
5) Towar – rzecz możliwa do zamówienia w Księgarni.
6) Ebook- książka w wersji elektronicznej w formacie pdf, epub i mobi

§ 3.
"Impuls" w Księgarni przedstawia Towary, które Klient może zamówić na odległość, także w ten sposób, iż zamówione Towary zostaną przesłane na wskazany przez Klienta adres.
§ 4.
1. Klient może dokonać bezpłatnej rejestracji w Księgarni, w celu utworzenia konta Klienta, ułatwiającego kolejne zakupy.
2. Klient może kupować w Księgarni także bez rejestracji.

§ 5.
1. Warunki techniczne korzystania z Księgarni są następujące:

a. posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej, przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub innej kompatybilnej;
b. włączona w przeglądarce internetowej funkcja akceptowania plików cookies.
Wyłączenie tej funkcji może uniemożliwiać lub znacznie utrudniać korzystanie z Księgarni.

2. Klient powinien ponadto posiadać indywidualne konto poczty elektronicznej (e-mail).



Rozdział II. Zakupy w Księgarni

§ 6.

1. Podane w Księgarni przy Towarach ceny są cenami brutto (uwzględniają VAT).
2. Podane ceny dotyczą tylko sprzedaży detalicznej w księgarni internetowej Oficyny Wydawniczej „Impuls".
3. Ceny, o których mowa powyżej, nie uwzględniają kosztów wysyłki.

§ 7.

1. Zestawienie Towarów wraz z cenami w Księgarni nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Oficynie Wydawniczej "Impuls" oferty zawarcia umowy sprzedaży.
3. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest z chwilą potwierdzenia zamówienia przez osobę działającą w imieniu Oficyny Wydawniczej "Impuls". Potwierdzenie takie stanowi przyjęcie oferty, o której mowa w ustępie powyższym.


§ 8.

1. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów zapłaty za zamówione Towary:

- płatność z góry;
- płatność przy odbiorze;
- płatność przelewem po zakupie – pod warunkiem wcześniejszego jednoznacznego uzgodnienia z Oficyną Wydawniczą "Impuls".

2. W przypadku dostawy Towarów poza granice Polski Klient uiszcza zapłatę za zamówione Towary przelewem z góry.

§ 9.

1. Dostawa zamówionego Towaru do Klienta jest płatna, chyba że z cennika dostawy wynika inaczej.
2. Wysokość opłaty za dostawę Towaru, w zależności od sposobu dostawy, rodzaju i ilości Towaru, podana jest w cenniku dostawy dostępnym w Księgarni. Klient jest także informowany o wysokości opłaty za dostawę wybranych Towarów przed ostateczną decyzją o złożeniu zamówienia.
3. "Impuls" dostarcza zamówione Towary na adresy znajdujące się na terenie Unii Europejskiej.
4. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy Towarów na adres znajdujący się poza granicami Polski, koszt wysyłki zostanie określony indywidualnie dla danego zamówienia, a Klient zostanie o nim poinformowany mailem. Ostateczne złożenie zamówienia następuje dopiero z chwilą zaakceptowania przez Klienta kosztu wysyłki.

§ 10.

Jeżeli Klient nie jest konsumentem, a w szczególności jeżeli Klient kupił Towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, stosuje się także następujące postanowienie: IMPULS nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieterminową dostawą Towaru lub zgubieniem przesyłki przez podmiot, którego zadaniem jest dostawa zamówionego Towaru.



Rozdział III. Dodatkowe uprawnienia konsumentów

§ 11.

Klient będący konsumentem może odstąpić od zawartej z Oficyną Wydawniczą "Impuls" umowy sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania kupionego Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Tutaj znajdziecie Państwo proponowany przez nas formularz odstąpienia od umowy.

§ 12.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumentów (obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.)

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.

2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

- niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
- odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu,
- prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 11. Regulaminu.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.


Rozdział IV. Reklamacje

§ 13.

Klient może składać Oficynie Wydawniczej "Impuls" reklamacje w dowolnej formie.


§ 14.

Oficyna Wydawnicza "Impuls" rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni.

Wzór reklamacji w PDF

Ważne: nasza strona wykorzystują pliki cookies, więcej informacji tutaj: https://www.impulsoficyna.com.pl/polityka-prywatnosci


Rozdział V.
Postanowienia końcowe

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://uokik.gov.pl.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto w Sklepie wysyłając wniosek e-mailem na adres bok@impulsoficyna.com.pl. E-mail musi być wysłany z skrzynki pocztowej użytej do zarejestrowania konta. W temacie maila użytkownik wpisuje "Usuwam konto". O usunięciu konta użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową. UWAGA! Usunięcie konta oznacza utratę dostępu do wszystkich zakupionych pozycji znajdujących się na koncie historii Użytkownika.


________________________

REGULAMIN ZAKUPÓW KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH / E-BOOK


Sklep internetowy impulsoficyna.com.pl - Oficyna Wydawnicza „Impuls“ z siedzibą w Krakowie, przy ul. Turniejowa 59/5, 30-619 Kraków, NIP 679-101-20-88, REGON 350778820, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: system Windows, Windows mobile, Symbian Os, Palm OS.

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie sklepu w ostatnim kroku realizującym zamówienie.

Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu impulsoficyna.com.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. Impulsoficyna.com.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie zostało przyjęte do realizacji.

Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego impulsoficyna.com.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Wartość zamówienia zawierająca upusty i rabaty, może zostać dodatkowo pomniejszona, ze względu na zaokrąglenie wartości zamówienia, które związane jest z przeliczeniem ceny stosowanej w rozliczeniach detalicznych do ceny netto.

Realizacja zamówień książek w wersji elektronicznej nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu przez Oficynę Wydawniczą "Impuls" wpłaty, zamówiony e-book pojawi się bezpośrednio na wskazanym w zamówieniu adresie e-mail. Proces ten w zależności od wybranego modelu płatności może trwać od kilku sekund (płatność poprzez system Przelewy24) do kilku dni (przelew tradycyjny).

Administratorem danych osobowych zbieranych w zakresie dokonywania płatności za pośrednictwem systemu przelewy24 jest Przelewy24 – spółka PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, NIP: 779 236 98 87

Promocje dostępne w sklepie internetowym impulsoficyna.com.pl nie łączą się ze sobą.

Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT. W przypadku realizacji zamówienia poprzez system Przelewy24, Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesłanie faktury wyłącznie drogą elektroniczną. Płatność za świadczenia usług drogą elektroniczną następuję wyłącznie systemem Przelewy24 lub przelewem na konto Oficyny Wydawniczej „Impuls“ (dostępne m.in. w dziale Kontakt). Możliwe formy płatności określone są na stronie https://www.impulsoficyna.com.pl/content/3-formy-platnosci-impuls.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownik, który nabył jakiekolwiek produkty (w tym e-booki) w sklepie internetowym impulsoficyna.com.pl może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem na użytek własny, przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z Oficyną Wydawniczą „Impuls“.

Nabywca zobowiązany jest dbać o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do zakupionego produktu w ten sposób, aby mogły korzystać z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls“ ma prawo skierować roszczenia z tego tytułu względem Nabywcy produktu.

Wszelkie produkty dostępne w sklepie internetowym impulsoficyna.com.pl - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W przypadku reklamacji należy skontaktować się z Oficyną Wydawniczą „Impuls“ za pośrednictwem poczty elektronicznej (ebook@impulsoficyna.com.pl) lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Nabywcy w przypadku świadczeń, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone (np. publikacje elektroniczne, w tym e-book), zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzonej przez produkt niebezpieczny z dnia 2.03.2000 r. (Dz. U. z 2.03.2000 r., Dz. U. Nr 22, poz. 721).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i inne obowiązujące przepisy prawa.

Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Oficyny Wydawniczej „Impuls“ na komputerze użytkownika. Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące płatności. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Spowoduje to jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

Składając zamówienie w Sklepie internetowym, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Oficyny Wydawniczej „Impuls“ oraz na ich przetwarzanie w zakresie i dla celów prawidłowej realizacji umowy. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności księgarni internetowej impulsoficyna.com.pl, z którą Użytkownik ma obowiązek zapoznać się. Użytkownicy maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2013.

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, o czym każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Oficynę Wydawniczą „Impuls” na stronie głównej Serwisu Internetowego: www.impulsoficyna.com.pl i pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Oficynę Wydawniczą „Impuls” poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Oficynę Wydawniczą „Impuls” w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o korzystanie z konta Użytkownika. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad. Opinie i pytania dotyczące pracy księgarni internetowej Oficyny Wydawnicza „Impuls“ prosimy przesyłać na adres ebook@impulsoficyna.com.pl.

Instrukcja korzystania i zakupu e-booków Oficynie Wydawniczej Impuls

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło