Wymiana i zwrot pozycji zamówionych w oficynie

WYMIANA
Wymiana zakupionego towaru może nastąpić przez zgłoszenie kupującego na adres mailowy BOK (bok@impulsoficyna.cpm.pl) powołując się na numer zamówienia oraz wskazując pozycje do wymiany. Następnie po zwróceniu przez zamawiającego ustalonej pozycji zamówienia ma on możliwość zamówienia interesującej go pozycji z uwzględnieniem różnicy w cenie.

ZWROT

Zwrot zakupionego towaru może nastąpić w wyniku postępowania reklamacyjnego oraz w przypadku zakupu dokonanego poza lokalem sprzedawcy i umów zawieranych na odległość (np. zakupionych przez telefon lub internet), a także gdy strony tak postanowiły.
W przypadku zakupu towaru przez internet na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, mamy prawo do zwrotu towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny w okresie do 14 dni.
Wysyłając towar do sprzedawcy należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dowód zakupu.
Jako Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, masz obowiązek zwrócić do nas towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy sprzedaży.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru wraz z oświadczeniem na nasz adres przed upływem tego terminu.

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość (zwrot) Pliki do pobrania i wydruku.


REKLAMACJA
W przypadku ujawnienia się wady, możemy wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta (o ile taka była udzielona i nie minął okres gwarancyjny) lub instytucji niezgodności towaru z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
W pierwszym przypadku roszczenia należy kierować do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej, którym najczęściej jest sprzedawca lub importer.
W drugim przypadku do sprzedawcy, który ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć naszą reklamację w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia. Niedopuszczalne w tym przypadku jest odsyłanie nas przez sklep internetowy do producenta, hurtownika, czy importera lub zmuszanie do skorzystania z gwarancji. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru trwa przez okres dwóch lat przy czym konsument jest szczególnie chroniony przez pierwsze 6 miesięcy, kiedy to ciężar dowodowy spoczywa na sprzedawcy.

Wzór reklamacji
Pliki do pobrania i wydruku.


Kto decyduje o sposobie usunięcia wady towaru?
Konsument decyduje czy skorzysta z instytucji niezgodności towaru z umową, czy z gwarancji i nasz wybór jest wiążący dla drugiej strony czyli sklepu internetowego. W przypadku powołania się na niezgodność towaru z umową również my decydujemy o sposobie usunięcia tej niezgodności. W pierwszej kolejności możemy domagać się naprawy lub wymiany, a w przypadku niepowodzenia od umowy odstąpić lub żądać obniżenia ceny. W przypadku gwarancji gwarant decyduje o sposobie usunięcia wady.


Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło