Skibska Joanna, Anna Borzęcka, Agnieszka Twaróg-Kanus

Skibska Joanna

Skibska Joannadoktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w latach 2010–2020 pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Techniczno-Humanistycz­nej w Bielsku-Białej; pedagog edukacji wczesnoszkolnej, neurologopeda, pedagog specjalny, specjalista terapii pedagogicznej; certyfikowany terapeuta biofeed­back, I i II stopnia metody Warnkego oraz Tomatisa. 

Założycielka i redaktor naczelna czasopisma naukowego „Konteksty Pedagogiczne” (lista MNiSW). Ponad 20 lat pracowała w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, prowadząc zajęcia zintegrowane w klasach edukacji wczesnoszkolnej i integracyjnych oraz zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne.

Zainteresowania naukowo-badawcze: kształcenie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni szkoły ogólnodostępnej, praca z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się, proces diagnostyczny oraz wykorzystanie różnych metod w pracy terapeutycznej z dzieckiem z deficytami rozwojowymi.

Ważniejsze publikacje: Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania (Impuls, Kraków 2012); Mnem☺literki. Ćwiczenia do wprowadzania i utrwalania liter podobnych pod względem kształtu a-o, m-n-u-w, l-ł-t, b-d-g-p z wykorzystaniem mnemotechnik (Impuls, Kraków 2012); redaktorka monografii: Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy (Impuls, Kraków 2020), Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy (Impuls, Kraków 2017), Dziecko z wadą słuchu oraz Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD). Wybrane problemy (Libron, Kraków 2014), Wspieranie rozwoju małego dziecka (Wyd. Nauk. ATH – Libron, Bielsko-Biała – Kraków 2014).

Anna Borzęcka

doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej; pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki, psychopedagog autyzmu; certyfikowany diagnosta i terapeuta Tomatisa; nauczyciel szkoły specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, nauczyciel nauczania indywidualnego i rewalidacji. Doświadczenie zdobyła, pracując w przedszkolu jako nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w ośrodku rehabilitacyjno-oświatowym dla dzieci niepełnosprawnych oraz w stowarzyszeniu dla osób niepełnosprawnych ze sprzężeniami.

Zainteresowania badawcze: pedeutologia oraz kształcenie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej, indywidualna praca terapeutyczna z dzieckiem z niepełnosprawnościami i wsparcie rozwoju poprzez wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym i terapeutycznym. 

Uczestnik projektów naukowo-edukacyjnych, prowadząca warsztaty edukacyjno-rozwojowe dla Koła Naukowego Forum Pedagogiczne, prelegentka na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, autorka artykułów w naukowych recenzowanych monografiach oraz czasopismach. Współredaktorka monografii wieloautorskich: Nauczyciel i uczeń w przestrzeni społecznej (Impuls, Kraków 2019); Nauczyciel – dziecko. Spotkania w przestrzeni edukacyjnej (Libron, Kraków 2018). Autorka rozdziałów w monografiach zbiorowych: Stymulacja dotykowa wsparciem terapeutycznym dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (w: Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy, red. J. Skibska, Impuls, Kraków 2020); Uczeń w społecznej przestrzeni szkoły specjalnej (w: Nauczyciel i uczeń w przestrzeni społecznej, red. A. Borzęcka, A. Twaróg-Kanus, R. Waluś, Impuls, Kraków 2019); Kompetencje nauczyciela – pedagoga specjalnego w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w: Nauczyciel – dziecko. Spotkania w przestrzeni edukacyjnej, red. A. Borzęcka, A. Twaróg-Kanus, Libron, Kraków 2018); Diagnoza dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz komunikacji alternatywnej i wspomagającej (w: Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy, red. J. Skibska, Impuls, Kraków 2017)


Agnieszka Twaróg-Kanus

Agnieszka Twaróg-Kanusdoktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej; oligofrenopedagog, coach, mentor, tutor w zakresie edukacji, trener, absolwentka IBD Business School (Business Trainer Certificate, BTC) oraz International Education Society (IES).

Pracowała w poradni okulistycznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu i klasach edukacji wczesnoszkolnej, a także w placówkach edukacyjnych, zarządzając w nich kształceniem osób dorosłych oraz prowadząc szkolenia edukacyjne i rozwojowe dla rad pedagogicznych. Zainteresowania badawcze: pedeutologia oraz kształcenie dziecka w młodszym wieku szkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej, indywidualna praca terapeutyczna z dzieckiem słabowidzącym mającym trudności w uczeniu się, wsparcie rozwoju poprzez wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.

Uczestnik projektów naukowo-edukacyjnych, organizator konferencji i warsztatów edukacyjno-rozwojowych dla Koła Naukowego Forum Pedagogiczne. Prelegentka na licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, autorka artykułów w naukowych recenzowanych monografiach oraz czasopismach. Współredaktorka monografii Nauczyciel i uczeń w przestrzeni społecznej (Impuls, Kraków 2019) oraz Nauczyciel – dziecko. Spotkania w przestrzeni edukacyjnej (Libron, Kraków 2018); autorka artykułów w czasopismach naukowych: Spotkania z Innym w przestrzeni tutoringu, „Świat i Słowo” 2018, nr 1(30); Multimedia in life and education of visually impaired and blind people, „Konteksty Pedagogiczne” 2018, nr 2(11); autorka rozdziałów w monografiach zbiorowych: Terapia i wsparcie dziecka z dysfunkcją wzroku w środowisku edukacyjnym (w: Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy, red. J. Skibska, Impuls, Kraków 2020), Diagnoza funkcjonalna dziecka z dysfunkcją wzroku (w: Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy, red. J. Skibska, Impuls, Kraków 2017).Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło