Cytowska B., Drzazga A., Jagoszewska I., Plichta P., Szczupał B.

Gładyszewska-Cylulko

Joanna doktor nauk humanistycznych, psycholog kliniczny, tyflopedagog, adiunkt w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół problematyki edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową, ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonowania emocjonalno-społecznego. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się także poszukiwanie nowych sposobów rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących i podnoszenia jakości ich życia na przykład poprzez terapię przez sztukę. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu tyflopedagogiki i arteterapii.

Cytowska Beata

doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie pedagogiki, profesor nadzwyczajny w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Edukacji Osób z Niepełnosprawnością. Główny obszar działalności naukowej to pedagogika specjalna oraz pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka jest długoletnim współpracownikiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja” i wicedyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych we Wrocławiu – prowadzonego przez Stowarzyszenie. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na takich zagadnieniach, jak: wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci oraz wsparcie ich rodzin, edukacja i rehabilitacja osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, problematyka dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną, zatrudnianie wspomagane osób z niepełnosprawnością, inkluzja osób z niepełnosprawnością. Autorka wielu uznanych publikacji książkowych i artykułów naukowych.

Najważniejsze publikacje:

- Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności: analiza badań - krytyka podejść - propozycje rozwiązań. (red. nauk) Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011

- Art therapy as an activity supporting the process of social adaptation of the menthally disabled persons. W: Umenie v kontexte špeciálnej pedagogiky. Ed. A. Gajdošíková. IRIS, Bratislava 2011

- Adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną - analiza narracji. W: Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - idee, koncepcje, badania. Red.Z. Gajdzica, Kraków - Katowice: "Impuls", 2011

- Experience of disability - analysis of narrative interviews with adults with intellectual disability. W: Specjal [!] pedagogy: towards new challenges. Ed. by T. Żólkowska, D. Szarkowicz. Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2011.

- The sense and meaning of work in the life of intellectually disabled adults. W: Special pedagogy in researches and scientific analysis. Ed. T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska, University of Stettin. Special Pedagogy Department. ZAPOL, Szczecin 2009

- Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. (współred.) "Impuls", Kraków 2008

- Ewolucja wzorów zachowań i postaw wobec ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. Kwartalnik Pedagogiczny. R. 53, nr 1/2008

The realization of the "supported employment for mentally disabled people-trainer" programme. W: Special pedagogy within theoretical and practical dimension. Ed. T. Żółkowska, M. Wlazło. Szczecin: ZAPOL, 2008

- Dziecko chore: zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. (współred.) "Impuls", Kraków 2007 Idea integracji edukacyjnej w realiach szkół gimnazjalnych. W: Świat pełen znaczeń: kultura i niepełnosprawność. Red. J. Baran, S. Olszewski, Kraków: "Impuls", 2006

- Dziecko z zaburzeniami w rozwoju: konteksty diagnostyczne i terapeutyczne. (współred.) "Impuls", Kraków 2005

- Drogi edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom - Wrocław 2002

Drzazga Agnieszka

doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, fizjoterapeutka, filolog angielski, adiunkt w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel pracujący z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności, przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim. Do jej zainteresowań badawczych należą: diagnoza i terapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, system Nauczania Kierowanego w pracy z dziećmi z głęboką i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, społeczne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych, neurodydaktyka w kontekście dzieci z niepełnosprawnością, dorosłość i starość osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Jagoszewska Iwona

doktor nauk humanistycznych, surdopedagog i pedagog porównawczy, adiunkt w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień pedagogiki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących. Autorka licznych publikacji naukowych związanych z niesłyszącymi, m.in. o roli kompetencji komunikacyjnych w tworzeniu integracyjnej przestrzeni społecznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Plichta Piotr

doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, adiunkt w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wroc­ławskiego. Autor i współautor licznych publikacji naukowych. Uczestnik krajowych i międzynarodowych sieci naukowych, programów badawczych i edukacyjnych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują są m.in: na ryzyku przemocy rówieśniczej wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, korzystaniu z nowych mediów przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz na stresie i wypalaniu się sił w zawodach pomocowych.

Szczupał Bernadeta

doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki. Jej działalność naukowo-badawcza koncentruje się wokół psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, w tym szczególnie ich systemu wartości, poczucia samotności, zatrudnienia, rehabilitacji społeczno-zawodowej oraz jej uwarunkowań prawnych, jak również poczucia godności osób z niepełnosprawnością oraz osób przewlekle chorych i wykorzystania biblioterapii w pracy z nimi. Autorka licznych publikacji naukowych związanych z rehabilitacją społeczno-zawodową, biblioterapią i wsparciem dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządu ruchu.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło