• Obniżka
Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami

ISBN: 978-83-8095-313-0
38,10 zł
28,10 zł Oszczędzasz: 10,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie.

Niniejsze opracowanie prezentuje specyfikę pracy i wsparcia w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnościami, o różnych potrzebach edukacyjnych.

Publikacja dostępna w wersji e-book:

Wersja książki
Ilość

Niniejsze opracowanie prezentuje specyfikę pracy i wsparcia w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnościami, o różnych potrzebach edukacyjnych. Choć każdy z rodzajów niepełnosprawności wymaga nieco innych oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych, to niektóre zjawiska występujące w przestrzeni szkolnej dotykają wszystkich przedstawianych grup. Jednym z nich jest agresja rówieśnicza i przemoc (bullying). Temu tematowi została poświęcona pierwsza część monografii. Osoby z niepełnosprawnościami niekiedy występują w roli agresorów, ale częściej stają się ofiarami. Znajomość mechanizmów agresywnych realizowanych za pomocą nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (agresja elektroniczna i cyberbullying), a także zasad i praktycznych wskazówek odnośnie do postępowania profilaktycznego w sytuacji narażenia na przemoc może być pomocna dla pedagogów pracujących z osobami będącymi podmiotem niniejszej publikacji.

W książce przybliżone zostały też zagadnienia dotyczące uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Poruszono problemy wynikające ze specyfiki funkcjonowania tych dzieci, ujawniające się w sytuacji diagnozy, konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, doboru metod ich edukacji, rehabilitacji i wsparcia. Omówiono również kwestię pomocy rodzinie udzielanej przez szkołę oraz zasady współpracy pomiędzy tymi dwoma rodzajami otoczenia społecznego mającej na celu dobro dziecka.

W dalszej części opracowania przedstawione zostały problemy uczniów z wadami wzroku i słuchu w kontekście działań ułatwiających ich edukację. Przybliżono wątki związane ze zmianami w zakresie regulacji prawnych, a także form kształcenia. Wszystkie problemy omawianych grup analizowano w odniesieniu do specyfiki ich funkcjonowania w różnych sferach rozwoju. Warto podkreślić w tym miejscu, że choć w szkołach ogólnodostępnych populacja osób z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową jest liczna (zwłaszcza osób słabowidzących i słabosłyszących), to niewiele publikacji przybliża zagadnienia ich potrzeb w zakresie kształcenia i wychowania. Niniejsza monografia uzupełnia tę lukę, ułatwiając zrozumienie funkcjonowania uczniów z zaburzeniami widzenia i słyszenia. W obliczu trudności edukacyjnych może to sprzyjać efektywnemu wykorzystywaniu konkretnych metod postępowania omówionych w tej publikacji, jak też stymulować pedagogów do wynajdywania własnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi uczniów z wadami wzroku i słuchu.

W publikacji poruszono również problematykę funkcjonowania dzieci przewlekle chorych w roli uczniów. Choroba przewlekła została tu potraktowana jako sytuacja trudna, wywołująca wiele negatywnych emocji i stanów psychicznych. Jednocześnie podkreślono wartość wsparcia społecznego w minimalizowaniu ograniczeń wynikających z tego rodzaju choroby.

Na zakończenie książki ukazano sylwetkę dziecka z niepełnosprawnością ruchową oraz swoistość jego kształcenia i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zaspokajania potrzeby wyrażania siebie i porozumiewania się z innymi poprzez alternatywne i wspomagające formy komunikacji.

Serdecznie zapraszamy do lektury!
Autorzy

291 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-310-9

Gładyszewska-Cylulko Joanna

Joanna doktor nauk humanistycznych, psycholog kliniczny, tyflopedagog, adiunkt w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół problematyki edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową, ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonowania emocjonalno-społecznego. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się także poszukiwanie nowych sposobów rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących i podnoszenia jakości ich życia na przykład poprzez terapię przez sztukę. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu tyflopedagogiki i arteterapii.

Cytowska Beata

doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie pedagogiki, profesor nadzwyczajny w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Edukacji Osób z Niepełnosprawnością. Główny obszar działalności naukowej to pedagogika specjalna oraz pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka jest długoletnim współpracownikiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja” i wicedyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych we Wrocławiu – prowadzonego przez Stowarzyszenie. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na takich zagadnieniach, jak: wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci oraz wsparcie ich rodzin, edukacja i rehabilitacja osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, problematyka dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną, zatrudnianie wspomagane osób z niepełnosprawnością, inkluzja osób z niepełnosprawnością. Autorka wielu uznanych publikacji książkowych i artykułów naukowych.

Najważniejsze publikacje:

- Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności: analiza badań - krytyka podejść - propozycje rozwiązań. (red. nauk) Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011

- Art therapy as an activity supporting the process of social adaptation of the menthally disabled persons. W: Umenie v kontexte špeciálnej pedagogiky. Ed. A. Gajdošíková. IRIS, Bratislava 2011

- Adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną - analiza narracji. W: Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - idee, koncepcje, badania. Red.Z. Gajdzica, Kraków - Katowice: "Impuls", 2011

- Experience of disability - analysis of narrative interviews with adults with intellectual disability. W: Specjal [!] pedagogy: towards new challenges. Ed. by T. Żólkowska, D. Szarkowicz. Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2011.

- The sense and meaning of work in the life of intellectually disabled adults. W: Special pedagogy in researches and scientific analysis. Ed. T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska, University of Stettin. Special Pedagogy Department. ZAPOL, Szczecin 2009

- Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. (współred.) "Impuls", Kraków 2008

- Ewolucja wzorów zachowań i postaw wobec ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. Kwartalnik Pedagogiczny. R. 53, nr 1/2008

The realization of the "supported employment for mentally disabled people-trainer" programme. W: Special pedagogy within theoretical and practical dimension. Ed. T. Żółkowska, M. Wlazło. Szczecin: ZAPOL, 2008

- Dziecko chore: zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. (współred.) "Impuls", Kraków 2007 Idea integracji edukacyjnej w realiach szkół gimnazjalnych. W: Świat pełen znaczeń: kultura i niepełnosprawność. Red. J. Baran, S. Olszewski, Kraków: "Impuls", 2006

- Dziecko z zaburzeniami w rozwoju: konteksty diagnostyczne i terapeutyczne. (współred.) "Impuls", Kraków 2005

- Drogi edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom - Wrocław 2002

Drzazga Agnieszka

doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, fizjoterapeutka, filolog angielski, adiunkt w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel pracujący z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności, przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim. Do jej zainteresowań badawczych należą: diagnoza i terapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, system Nauczania Kierowanego w pracy z dziećmi z głęboką i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, społeczne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych, neurodydaktyka w kontekście dzieci z niepełnosprawnością, dorosłość i starość osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Jagoszewska Iwona

doktor nauk humanistycznych, surdopedagog i pedagog porównawczy, adiunkt w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień pedagogiki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących. Autorka licznych publikacji naukowych związanych z niesłyszącymi, m.in. o roli kompetencji komunikacyjnych w tworzeniu integracyjnej przestrzeni społecznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Plichta Piotr

doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, adiunkt w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wroc­ławskiego. Autor i współautor licznych publikacji naukowych. Uczestnik krajowych i międzynarodowych sieci naukowych, programów badawczych i edukacyjnych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują są m.in: na ryzyku przemocy rówieśniczej wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, korzystaniu z nowych mediów przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz na stresie i wypalaniu się sił w zawodach pomocowych.

Szczupał Bernadeta

doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki. Jej działalność naukowo-badawcza koncentruje się wokół psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, w tym szczególnie ich systemu wartości, poczucia samotności, zatrudnienia, rehabilitacji społeczno-zawodowej oraz jej uwarunkowań prawnych, jak również poczucia godności osób z niepełnosprawnością oraz osób przewlekle chorych i wykorzystania biblioterapii w pracy z nimi. Autorka licznych publikacji naukowych związanych z rehabilitacją społeczno-zawodową, biblioterapią i wsparciem dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządu ruchu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Gładyszewska-Cylulko Joanna, Cytowska Beata, Drzazga Agnieszka, Jagoszewska Iwona, Plichta Piotr, Szczupał Bernadeta

ISBN druk

978-83-8095-313-0

ISBN e-book

978-83-8095-310-9

Objętość

194 stron

Wydanie

II, 2018

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

Wstęp  

1. Możliwości zapobiegania i radzenia sobie z przemocą rówieśniczą, w którą zaangażowani są uczniowie z niepełnosprawnościami i innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1.1. Wprowadzenie  

1.2. Specjalne potrzeby edukacyjne  

1.3. Agresja elektroniczna i cyberbullying    

1.4. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a przemoc rówieśnicza – wybrane aspekty zapobiegania i interwencji   1.5. Ogólne zasady w działaniach profilaktycznych i interwencyjnych

1.6. Szkoły wobec zaangażowania uczniów z SPE w przemoc rówieśniczą – specyfika działań profilaktycznych i zaradczych realizowanych na poziomie instytucjonalnym

1.7. Wybrane typy specjalnych potrzeb edukacyjnych w kontekście ryzyka zaangażowania w agresję rówieśniczą  

1.8. Działania nauczyciela ukierunkowane na jednostkę z SPE  

1.9. Zakończenie

Bibliografia

2. Specyfika pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

2.1. Niepełnosprawność intelektualna – aspekty definicyjno-klasyfikacyjne

2.2. Charakterystyka rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 

2.3. Autyzm – terminologia  

2.4. Specyfika zachowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) 

2.5. Niepełnosprawność intelektualna jako zaburzenie towarzyszące zaburzeniom ze spektrum autyzmu 

2.6. Diagnoza ułatwiająca konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych  

2.7. Specyfika edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu

2.8. Metody terapii i wsparcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

2.9. Pomoc rodzinie ze strony szkoły – współpraca dla dobra dziecka 

Bibliografia

3. Edukacja uczniów z uszkodzonym zmysłem słuchu 

3.1. Zmiany w obszarze regulacji prawnych dotyczące uczniów z uszkodzonym słuchem 

3.2. Formy kształcenia uczniów z uszkodzonym słuchem 

3.3. Wybrane pojęcia dotyczące zróżnicowanej grupy osób z uszkodzonym słuchem

3.4. Przyczyny i konsekwencje uszkodzenia zmysłu słuchu

3.5. Uwarunkowania psychofizyczne dziecka z uszkodzonym zmysłem słuchu 

3.6. Metody wykorzystywane w komunikacji z uczniem z uszkodzonym słuchem

3.7. Wspomaganie dziecka z uszkodzonym słuchem w szkole  

3.8. Metody nauczania uczniów z uszkodzonym zmysłem słuchu  

Bibliografia  

4. Uczeń z niepełnosprawnością wzrokową w szkole ogólnodostępnej  

4.1. Kształcenie segregacyjne i integracyjne w Polsce w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością wzrokową 

4.2. Uwarunkowania wzajemnych postaw osób widzących i niepełnosprawnych wzrokowo

4.3. Specjalne potrzeby osób niewidomych i słabowidzących w kontekście edukacji i możliwości ich zaspokojenia 

Bibliografia

5. Wspieranie i edukacja dziecka z chorobą przewlekłą  

5.1. Wprowadzenie  

5.2. Modele choroby przewlekłej     

5.3. Choroba przewlekła jako sytuacja trudna  

5.4. Wsparcie dzieci przewlekle chorych  

5.5. Dziecko przewlekle chore w roli ucznia  

5.6. Podsumowanie  

Bibliografia  

6. Nauczanie dziecka z niepełnosprawnością ruchową  

6.1. Podstawowe jednostki chorobowe powodujące niepełnosprawność ruchową 

6.2. Specyfika nauczania dziecka z niepełnosprawnością ruchową  

6.3. Dobór właściwego stanowiska pracy  

6.4. Dostosowanie programu i pomocy dydaktycznych  

6.5. Wspieranie porozumiewania się – alternatywne formy komunikacji

6.6. Współpraca z rodzicami ucznia niepełnosprawnego ruchowo 

Bibliografia  

O autorach

fragment

Efektywność osiąganych celów i zadań rehabilitacyjno-edukacyjnych determinuje jakość życia osób z niepełnosprawnością. Dlatego też wielkie poparcie powinny uzyskać inicjatywy tworzenia teorii i praktyki związane ze współczesnymi psycho-socjo-pedagogicznymi nurtami kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W związku z tym z uznaniem należy przyjąć opracowanie Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością – charakterystyka, specyfika pracy i wsparcie. Zawarte w monografii opracowania Autorów w sposób przekonywujący ukazują wartości poznawcze i praktyczne koncepcji edukacji włączającej. Mogą one motywować pedagogów i decydentów do działania na rzecz doskonalenia systemu kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Należy wyrazić przekonanie, że zawarte w monografii treści będą inspirowały pedagogów do podejmowania twórczych, racjonalnych, przemyślanych działań na rzecz doskonalenia procesu kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opracowanie zasługuje na szczególne wyróżnienie ze względu na:

– spójną i inspirującą poznawczo prezentację teoretyczno-praktyczną modelu kształcenia wraz z jego uwarunkowaniami osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji integracyjnej i włączającej;

– udaną, przekonywującą formę wyjaśniania wartości kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych z zachowaniem ich podmiotowości i autonomii;

– przejrzystość i klarowność prezentowanych rozwiązań organizacyjno-metodycznych uwzględnianych w toku kształcenia osób z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych.

Z recenzji dr. hab. Andrzeja Giryńskiego, prof. APS

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło