• Obniżka
Trudne drogi adaptacji

Trudne drogi adaptacji

ISBN: 978-83-8095-935-4
31,43 zł
23,43 zł Oszczędzasz: 8,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim

Wiedzę o tym, że adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualna nie przebiega zbyt łatwo, posiada każdy, kto towarzyszy im w tej drodze, i wszyscy, którzy znają utrudnienia wynikające z tego typu niepełnosprawności.

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book

Stereotyp „wiecznych dzieci” wciąż wpływa na traktowanie populacji niepełnosprawnych intelektualnie z przymrużeniem oka, mało poważnie, jakby sugerując, że to zabawa w dorosłość, że i tak nie uda się tym jednostkom osiągnąć szacunku i godności przynależnych dojrzałym osobom.

Niniejsza książka stanowi efekt realizacji projektu badawczego, którego celem była analiza obecnej sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. Jako myśl przewodnią wybrałam adaptacje społeczną. Uznałam, że należy ja rozumieć procesualnie, gdyż trwa przez całe życie, polega na ciągłej interakcji między człowiekiem a otoczeniem społecznym i przyrodniczym, na budowaniu doświadczeń umożliwiających rozwój i doskonalenie. Adaptacji społecznej człowieka towarzyszą oddziaływania, które mają ułatwić jej przebieg. Z perspektywy osób z niepełnosprawnością intelektualną są to nauczanie, wychowanie i terapia. Wspomniane działania są wyznaczane lub wręcz wymuszane przez kulturę, politykę, ekonomię danego kraju. Analiza sytuacyjna pozwoliła na uchwycenie procesu adaptacji osób z niepełnosprawnością intelektualna w jego trwaniu, tu i teraz, jednak z ukazaniem kontekstu zarówno osobistego badanych osób, jak i społeczno-historycznego.

Wiedzę o tym, że adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualna nie przebiega zbyt łatwo, posiada każdy, kto towarzyszy im w tej drodze, i wszyscy, którzy znają utrudnienia wynikające z tego typu niepełnosprawności.

"Mam nadzieję, że niniejsze wprowadzenie daje wstępny ogląd całej dysertacji i ułatwi orientację w poszczególnych częściach pracy; pracy, która jest wynikiem interpretacji badacza konstruującego opis i analizę zebranego materiału według własnego pomysłu. Co prawda w pisaniu prowadziły mnie dane ubrane w kategorie i wynikające z nich kody, jednak całość stanowi rezultat konstruowania teorii ugruntowanej, w której starałam się przedstawić wszystkie punkty widzenia i ich implikacje – zarówno własne, jak i – przede wszystkim – innych uczestników badań. Nie chodziło o zdanie relacji ze zdarzeń i wypowiedzi z pozycji zewnętrznego obserwatora, lecz o konstruowanie interpretacji badanych światów."

Beata Cytowska

293 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi, PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-935-4

Cytowska Beata

doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie pedagogiki, profesor nadzwyczajny w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Edukacji Osób z Niepełnosprawnością. Główny obszar działalności naukowej to pedagogika specjalna oraz pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka jest długoletnim współpracownikiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja” i wicedyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych we Wrocławiu – prowadzonego przez Stowarzyszenie. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na takich zagadnieniach, jak: wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci oraz wsparcie ich rodzin, edukacja i rehabilitacja osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, problematyka dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną, zatrudnianie wspomagane osób z niepełnosprawnością, inkluzja osób z niepełnosprawnością. Autorka wielu uznanych publikacji książkowych i artykułów naukowych.

Najważniejsze publikacje:

- Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności: analiza badań - krytyka podejść - propozycje rozwiązań. (red. nauk) Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011

- Art therapy as an activity supporting the process of social adaptation of the menthally disabled persons. W: Umenie v kontexte špeciálnej pedagogiky. Ed. A. Gajdošíková. IRIS, Bratislava 2011

- Adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną - analiza narracji. W: Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - idee, koncepcje, badania. Red.Z. Gajdzica, Kraków - Katowice: "Impuls", 2011

- Experience of disability - analysis of narrative interviews with adults with intellectual disability. W: Specjal [!] pedagogy: towards new challenges. Ed. by T. Żólkowska, D. Szarkowicz. Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2011.

- The sense and meaning of work in the life of intellectually disabled adults. W: Special pedagogy in researches and scientific analysis. Ed. T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska, University of Stettin. Special Pedagogy Department. ZAPOL, Szczecin 2009

- Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. (współred.) "Impuls", Kraków 2008

- Ewolucja wzorów zachowań i postaw wobec ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. Kwartalnik Pedagogiczny. R. 53, nr 1/2008

- The realization of the "supported employment for mentally disabled people-trainer" programme. W: Special pedagogy within theoretical and practical dimension. Ed. T. Żółkowska, M. Wlazło. Szczecin: ZAPOL, 2008 - Dziecko chore: zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. (współred.) "Impuls", Kraków 2007

- Idea integracji edukacyjnej w realiach szkół gimnazjalnych. W: Świat pełen znaczeń: kultura i niepełnosprawność. Red. J. Baran, S. Olszewski, Kraków: "Impuls", 2006

- Dziecko z zaburzeniami w rozwoju: konteksty diagnostyczne i terapeutyczne. (współred.) "Impuls", Kraków 2005

- Drogi edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom - Wrocław 2002

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Cytowska Beata

ISBN druk

978-83-7587-900-1

ISBN e-book

978-83-8095-935-4

Objętość

390 stron

Wydanie

I, 2012

Format

epub, mobi, pdf

Oprawa

Wprowadzenie     

Rozdział 1

Rozważania nad adaptacją w obszarze nauk o człowieku i społeczeństwie   

1.1. Adaptacja w ujęciu biologiczno-psychologicznym   

1.2. Socjologiczne teorie o adaptacji    

1.3. Adaptacja a socjalizacja i wychowanie – pedagogiczne ujęcie zagadnienia    

Rozdział 2

Zaplanowane i zorganizowane oddziaływania pedagogiczne wspomagające adaptację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną   

2.1. Paradygmaty niepełnosprawności jako wyznaczniki oddziaływania pedagogicznego wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną    

2.2. Wybrane aspekty wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną (przegląd badań) 

2.3. Działania profilaktyczne wobec małych dzieci 

2.4. Organizowanie środowiska ułatwiającego adaptację – placówki integracyjne i specjalne, edukacja włączająca   

2.5. Wyposażanie w kompetencje pracownicze – kształcenie zawodowe, warsztaty terapii zajęciowej, programy ułatwiające zatrudnianie    

Rozdział 3

Sytuacja osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie   

3.1. Przemiany współczesnego świata – korzyści i zagrożenia cywilizacji informacyjnej

3.2. Inność osób z niepełnosprawnością intelektualną w odbiorze społecznym

3.3. Przeciwko praktykom dyskryminacyjnym

Rozdział 4

Metodologia badań 

4.1. Problematyka badawcza 

4.2. Określenie paradygmatu badań   

4.3. Założenia teorii ugruntowanej w wydaniu Kathy Charmaz i Adele E. Clarke 

4.4. Strategie teorii ugruntowanej   

4.5. Aktorzy badanej sytuacji   

Rozdział 5

Narodziny tożsamości osoby przydatnej 

5.1. Doświadczanie pracy 

Nieprzydatność wybranego kształcenia zawodowego ◊ Wdrażanie do obowiązków pracowniczych ◊ Pierwsze doświadczenia zawodowe ◊ Wsparcie trenera, instruktora, terapeuty ◊ Opisywanie działań podejmowanych na stanowisku pracy

5.2. Znaczenie nadawane pracy   

Subiektywny odbiór pracy ◊ Dostrzeganie korzyści materialnych z pracy zawodowej ◊ Poszerzanie zdobytych umiejętności ◊ Nabywanie wiedzy o systemie pracy

5.3. Nawiązywanie relacji koleżeńskich w miejscu pracy 

Kontakty koleżeńskie w środowisku warsztatu terapii zajęciowej ◊ Interakcje w środowisku zakładu aktywności zawodowej ◊ Relacje pracownicze w zakładach pracy na otwartym rynku

5.4. Obowiązki domowe 

5.5. Interpretowanie swojej dorosłości przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną pod wpływem doświadczeń pracy   

5.6. Interpretowanie przez rodziców dorosłości swoich dzieci z perspektywy podejmowanych przez nie obowiązków zawodowych   

Rozdział 6

Kształtowanie się zrębów odpowiedzialności jako efektu usamodzielniania się 

6.1. Odpowiedzialność za działanie 

Podjęcie zobowiązania pracowniczego

◊ Podejmowanie odpowiedzialności za siebie (zdrowie i zachowanie)

◊ Poczucie odpowiedzialności za własne działanie

6.2. Odpowiedzialność w relacji z drugą osobą 

6.3. Dojrzewanie do bliskości, seksualności i związku (intymności) 

Wyrażanie potrzeby bycia z kimś bliskim ◊ Ujawnianie swojej niedojrzałości do nawiązywania bliskich relacji z płcią przeciwną

◊ Poczucie niegotowości do stałego związku ◊ Doświadczenia zranienia w związku ◊ Dążenie do pogłębionej bliskości i sformalizowania związku

6.4. Odpowiedzialne spędzanie czasu wolnego   

Wielka pasja – podróżowanie ◊ Zainteresowanie komputerem i Internetem ◊ Zaangażowanie w zajęcia sportowe ◊ Bierne odpoczywanie ◊ Opieka nad zwierzętami ◊ Uczestnictwo w spotkaniach towarzyskich

6.5. Określanie obszarów niesamodzielności  

Wyrażanie obaw przed samodzielnością

◊ Wskazywanie obszarów niesamodzielności swoich dorosłych dzieci przez rodziców

Rozdział 7

Doświadczanie podmiotowości w uprzedmiotawiającej socjalizacji 

7.1. Przemoc – pomoc w zinstytucjonalizowanych interakcjach 

Doznawanie przemocy w szkole ◊ Szkoła z ludzką twarzą ◊ Dyskryminacja w instytucjach pomocowych

7.2. Wydarzenia i osoby znaczące w biografii jako źródło samowiedzy/samopoznania/samoświadomości 

Śmierć bliskich ◊ Rozwód rodziców ◊ Choroba – niespodziewana, przewlekła, uciążliwa, wymagająca hospitalizacji ◊ Konflikty z rodziną

7.3. Ubezwłasnowolnienie z miłości   

Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia ◊ Opóźnianie samodzielności przez nadopiekuńczość rodzica

7.4. Bunt w kierunku wyzwolenia się z kontroli rodzicielskiej   

7.5. Rozumienie niepełnosprawności intelektualnej w odniesieniu do własnej osoby   

7.6. ...w kierunku emancypacji?! 

Zakończenie 

Bibliografia   

Spis rysunków i tabel   

Aneks   

fragment

Przyjmując założenie, że w Polsce następuje lawinowo postępujący ciąg zmian społecznych, autorka pracy zadaje pytanie: czy wszyscy Polacy są w stanie im sprostać w tym sensie, że posiadają odpowiednie możliwości adaptacji do ciągle nowych wymagań. Aby odpowiedzieć na to pytanie, Beata Cytowska skupiła się na analizie doświadczeń życiowych osób dorosłych z niepełnosprawnością umysłową. Takie postawienie problemu badawczego uznaję za jasne, oryginalne i bardzo potrzebne społecznie. […] Autorka badań uzyskała wiele ciekawych rezultatów badawczych, a także chciałbym docenić konsekwencję, z jaką wykorzystała dane z wywiadów do zaprezentowania wszechstronnego ujęcia problemów życiowych, z jakimi spotykają się w swym życiu dorośli niepełnosprawni umysłowo […]. Jest to książka dobrze przemyślana. Trzy rozdziały empiryczne uzupełniają w istotny sposób naszą wiedzę o niepełnosprawności umysłowej […]. Jestem przekonany, że właśnie wyniki badań i sposób ich omówienia stanowią przede wszystkim o wartości recenzowanej monografii. Nikt w Polsce nie omówił jeszcze problemu przystosowania osób niepełnosprawnych umysłowo z subiektywnej, podmiotowej perspektywy. Jest to więc praca pionierska.

z recenzji prof. dr hab. Stanisława Kowalika


Na wstępie pragnę podziękować Oficynie Wydawniczej Impuls za udostępnienie egzemplarza do recenzji.

Przyznam szczerze, iż ocena tej książki stanowiła dla mnie nie lada kłopot... Tytuł ten jest niezwykle merytoryczny i w związku z powyższym w większości rozdziałów dominuje język naukowy oraz cała masa odwołań do różnorakich teorii psychologicznych i socjologicznych na przestrzeni dziejów...

Wyżej wymienione kwestie sprawiają, że dla przeciętnego czytelnika (zaliczam siebie do tego właśnie grona) jest to lektura dosyć trudna w odbiorze co niewątpliwie znacznie spowalnia jej czytanie...

Z drugiej strony jednak dla osób mających większą styczność i obycie z używaną w niniejszej publikacji terminologią oraz zawartymi w niej założeniami przytaczanych autorytetów zapewne może okazać się niezwykle cennym źródłem informacji na temat obecnej sytuacji osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w naszym kraju...

Mnie osobiście najbardziej zainteresowały te rozdziały, w które wplecione są fragmenty wywiadów z w/w osobami oraz ich terapeutami, pracodawcami, rodzicami/opiekunami, a oprócz nich autorka dodaje swoje spostrzeżenia wynikające z przeprowadzonych przez nią w obrębie poruszonej w tematyce książki badań...

Dla wszystkich potencjalnych czytelników chciałabym zaznaczyć, iż moja ocena jest wyłącznie subiektywna, a każdy wyrobi sobie własne zdanie sięgając po te rozważania Beaty Cytowskiej...

źródło: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/141043/trudne-drogi-adaptacji/opinia/8853182#opinia8853182

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło