Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce

Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce

ISBN: 978-83-7587-508-9
36,19 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 38,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka prezentuje adopcję, jako istotne zjawisko społeczne i kulturowe. Adopcja jest tu rozumiana jako forma zaspokajania podstawowych potrzeb osamotnionego dziecka i bezdzietnej, na ogół, pary małżeńskiej oraz etycznego choć niełatwego rozwiązania problemów rodziny biologicznej...

Ilość

Książka prezentuje adopcję, jako istotne zjawisko społeczne i kulturowe. Adopcja jest tu rozumiana jako forma zaspokajania podstawowych potrzeb osamotnionego dziecka i bezdzietnej, na ogół, pary małżeńskiej oraz etycznego choć niełatwego rozwiązania problemów rodziny biologicznej. Temat jest niezwykle aktualny. Odnosi się bowiem do bardzo delikatnego obszaru tworzenia lub rekonstrukcji życia rodzinnego. W adopcji fascynujące jest to, że obcy sobie - początkowo - ludzie, małżonkowie i dziecko tworzą rodzinę, nawiązują więź i budują wyjątkową wspólnotę, dochodząc do niespotykanej głębi uczuciowej, takiej którą nie zawsze udaje się stworzyć nawet w rodzinach o naturalnych więzach krwi. Adopcja nie jest zjawiskiem mocno reprezentowanym w liczbach, ale pomimo to budzi wielkie zainteresowanie społeczne. Przedstawiona praca składa się z czterech części podzielonych na trzynaście rozdziałów. W części pierwszej, dokonano wprowadzenia w problematykę adopcji poprzez prezentację literatury naukowej i popularnej oraz przedstawiono metodologiczne podstawy badań własnych. Część druga skupiła się na instytucjonalnych wymiarach adopcji, stanowiących jedną z najbardziej inspirujących form opieki nad dzieckiem osamotnionym i tworzenia rodziny, kształtującej się na obok form kompensacji sieroctwa społecznego. Podjęto tu próbę ukazania przysposobienia na tle wybranych czynników o charakterze historycznym oraz próby zakreślenia aktualnego stanu prawnego przysposobienia. W części trzeciej przedstawiono medialne wizerunki adopcji, tworzone w społeczeństwie polskim ostatnich kilkunastu lat. Część ostatnia pracy stanowi swoistą próbę konfrontacji obrazu medialnego: czasopiśmienniczych, telewizyjnych, filmowych, zamieszczonych w Internecie z doświadczaną przez niektóre osoby rzeczywistością. Została wykorzystana tu wiedza i doświadczenie pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. Kolejne źródło stanowiła korespondencja złożona z listów czytelników Pani Domu, składających deklaracje adopcji dzieci ukazanych na łamach tygodnika. Również bardzo cenne dla konfrontacji wizerunków medialnych i dokumentacyjnych są wywiady przeprowadzone z rodzicami adopcyjnymi, znawcami adopcji z praktyki życiowej.

 

 


 

Książka dostępna w wersji elektronicznej w witrynie

 

 ibuk.pl

 

97 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Ładyżyński Andrzej

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, o specjalności: pedagogika społeczna. Specjalizuje się także w zakresie pedagogiki rodzinnej. Interesuje się terapią systemową rodziny, adopcją oraz rodzicielstwem zastępczym. Rozprawa habilitacyjna na temat: „Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce”. Pracuje w Instytucie Pedagogiki Wydziału nauk Historycznych i Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor”, we Wrocławiu.

Wstęp

Część pierwsza

Wprowadzenie w problematykę adopcji

Rozdział

Przysposobienie w literaturze naukowej

oraz popularnej

 

1.1. Stan badań nad adopcją przedstawiony w publikacjach

o charakterze monograficznym

1.2. Wyniki badań zaprezentowane w najważniejszych artykułach

poświęconych adopcji

1.2.1. Dziecko adopcyjne

1.2.2. Rodzice biologiczni dziecka powierzanego do adopcji

1.2.3. Rodzina adopcyjna

1.2.4. Trudności i porażki adopcyjne

1.2.5. Instytucje uczestniczące w adopcji

1.3. Poradniki i pamiętniki

 

Rozdział II

Problematyka adopcji w badaniach własnych

 

2.1. Problemy badawcze

2.2. Przyjęte procedury badawcze

2.3. Charakterystyka grup objętych badaniem

 

Część druga

Instytucjonalne wymiary adopcji

Rozdział III

Adopcja w procesie ewolucji – od zaspokajania

potrzeb dorosłych do realizacji dobra dziecka

 

3.1. Tradycje wychowania w domu obcym

3.2. Adopcja realizowana w II Rzeczpospolitej

3.3. Adopcja na tle opieki nad dzieckiem osamotnionym w PRL

 

Rozdział IV

Trendy w opiece zastępczej

w III Rzeczpospolitej

 

4.1. Społeczne, polityczne i kulturalne uwarunkowania opieki nad dzieckiem

osamotnionym po zmianie ustroju

4.2. Etap dyskusji i propagowania rodzinnych form opieki zastępczej

4.3. Wdrażanie powiatowego systemu pomocy rodzinie

 

Rozdział V

Prawny wymiar adopcji w Polsce

 

5.1. Możliwości przysposobienia

5.2. Typy przysposobienia występujące w prawie polskim

5.3. Adopcja zagraniczna

 

Rozdział VI

Stanowisko chrześcijaństwa wobec adopcji

 

6.1. Adopcja w Biblii i dokumentach Kościoła katolickiego

6.2. Adopcja w nauczaniu Jana Pawła II i praktycznych działaniach Kościoła

6.3. Stanowisko przedstawicieli Kościołów reformowanych wobec dziecka

osamotnionego i adopcji

 

Część trzecia

Obraz adopcji w środkach

masowego przekazu

Rozdział VII

Wizerunki adopcji w czasopismach

 

7.1. Adopcja na łamach „Gazety Wyborczej”

7.1.1. Wizerunek dziecka osamotnionego powierzonego do adopcji

7.1.1.1. Dziecko nieznanego pochodzenia oczekujące na rodziców

7.1.1.2. Charakterystyka dzieci osamotnionych

7.1.1.3. Przysposabianie dzieci specjalnej troski

7.1.1.4. Dzieci przeznaczone do adopcji zagranicznej

7.1.1.5. Problem dzieci adoptowanych nielegalnie

7.1.2. Rodzice biologiczni dzieci adoptowanych

7.1.3. Rodzina adopcyjna

7.2. Adopcja w czasopiśmiennictwie kobiecym na przykładzie

publikacji „Przyjaciółki”

7.2.1. Dzieci przeznaczone do adopcji

7.2.2. Rodzice biologiczni

7.2.3. Kandydaci na rodziców adopcyjnych

7.2.4. Aspekty wychowawcze adopcji

 

Rozdział VIII

Telewizyjny obraz adopcji

 

8.1. Talk-show

8.2. Adopcja w serialach dokumentalnych

8.3. Walory i mankamenty prezentacji treści adopcyjnych

w programach telewizyjnych

 

Rozdział IX

Filmy fabularne z wątkami adopcyjnymi

 

9.1. Film Jedwabna opowieść jako przykład ukazujący matkę biologiczną

rozważającą decyzję o powierzeniu własnego dziecka do adopcji

9.2. Biały oleander – obraz skoncentrowany na przeżyciach dziecka

pozbawionego rodziny

9.3. Rodzina zastępcza – egzemplifikacja wspólnoty rodzinnej

oczekującej na przyjęcie dziecka

 

Rozdział X

Adopcja w Internecie

 

10.1. Instytucje umieszczające na swych stronach internetowych

treści adopcyjne

10.2. Wypowiedzi rodziców biologicznych dzieci powierzonych do adopcji

10.3. Pytania zainteresowanych adopcją

10.4. „Świadectwa życia” rodziców adopcyjnych

 

Część czwarta

Społeczne doświadczanie adopcji

Rozdział XI

Obraz adopcji w opinii pracowników ośrodków

adopcyjno-opiekuńczych

 

11.1. Typy kandydatów na rodziców adopcyjnych

11.2. Źródła wiedzy kandydatów o adopcji

11.3. Charakterystyka kontaktów kandydatów na rodziców

z ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym

11.4. Przyczyny ubiegania się o adopcję

11.5. Zmiany postaw kandydatów następujące w toku przygotowania

do adopcji

11.6. Przyczyny odrzucenia kandydatów

11.7. Kategorie rodziców biologicznych

11.8. Dziecko przeznaczone do adopcji

11.9. Drogi do sukcesu rodzicielstwa adopcyjnego

 

Rozdział XII

Niezrealizowane rodzicielstwo adopcyjne

w świetle korespondencji czytelników „Pani Domu”

 

12.1. Akcja adopcyjna jako inspiracja do powstania korespondencji

12.2. Autorzy listów

12.3. Identyfikacja celu listu i jego kompozycji

12.4. Motywacje adopcyjne autorów

12.5. Skutki korespondencji

 

Rozdział XIII

Adopcja w narracjach rodziców

 

13.1. Rodzina z małym dzieckiem

13.2. Rodzina z adoptowaną nastolatką

13.3. Rodzina z dwojgiem dzieci adoptowanych (nastolatką i kilkulatkiem)

13.4. Rodzina z dwojgiem dzieci adoptowanych (nastolatkiem i kilkulatką)

13.5. Rodzina z trojgiem dzieci adoptowanych

13.6. Rodzina z dziećmi biologicznymi i dzieckiem przyjętym spoza rodziny

 

Zakończenie

 

Wnioski wynikające z badań

 

Nowe perspektywy badawcze

 

Literatura cytowana

1. Teksty źródłowe

2. Opracowania

fragment

Andrzej Ładyżyński, adiunkt Zakładu Pedagogiki Mediów, Instytutu Pedago­giki Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się problematyką rodziny, w spo­sób szczególny adopcji.

Książkę charakteryzuje swoiste „zacięcie pedagogiczne i społeczne", któ­re daje dobre świadectwo wyraźnemu ustawieniu Autora, zwłaszcza w kręgu problemów pedagogiki społecznej i pedagogiki rodziny, oraz [...] dążenie do wypracowania „pedagogiki adopcji". Zaznacza się też szczególna inklinacja do racjonalnego porządkowania problemów i logicznego prowadzenia swo­jej myśli.

Bardzo wartościowe i szczególnie warte zauważenia jest wieloaspektowe oraz integralne ujęcie analizowanej problematyki. Jest to oczywiście dojrzała monografia wskazująca na podstawowe problemy z wyraźnym ukazaniem głównych grup związanych z instytucją adopcji. Znajdujemy tu prezenta­cję omawianej problematyki, opracowanie kwestii przyczyn ubiegania się o adopcję, charakterystykę kandydatów na rodziców adopcyjnych, zmian ich postaw w toku przygotowania do oczekujących ich zadań, czy nawet rzeczy­wistości adopcji w narracjach rodziców adopcyjnych, wraz z wyróżnieniem typów rodzin adopcyjnych [...].

Z recenzji ks. dr. hab. Mariana Nowaka, prof. KUL

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło