Wybrane przestrzenie niepełnosprawności. Teoria, diagnoza, badania. W przestrzeni niepełnosprawności

Wybrane przestrzenie niepełnosprawności. Teoria, diagnoza, badania. W przestrzeni niepełnosprawności

Podtytuł: Tom 3
ISBN: 978-83-8095-573-8
22,86 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 24,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Jej tematyka jest bogata poznawczo, empirycznie, treściowo oraz badawczo. Książka jest też pełna odwołań do działań praktycznych. Problematykę w niej poruszoną należy zatem uznać za niezwykle cenną, szczególnie w kontekście współczesnego, psychospołecznego, wieloaspektowego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Wersja książki
Ilość

Książka Wybrane przestrzenie niepełnosprawności. Teoria, diagnoza, badania jest kontynuacją zapoczątkowanej w 2017 roku serii wydawniczej „W Przestrzeni Niepełnosprawności” pod redakcją prof. dr hab. Anny Nowak, kierownika Zakładu Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach serii opublikowano dotychczas dwie monografie: Edukacyjno-terapeutyczną podróż w lepszą stronę pod redakcją Krystyny Moczii oraz Osobę z niepełnosprawnością na ścieżkach życia, której redaktorem jest Joanna Godawa.

Szeroki z założenia tytuł serii oraz tytuł prezentowanej monografii odnoszą się do złożoności pedagogiki specjalnej, wynikającej z różnorodności przedmiotu badań tej dyscypliny. Podmiotem zainteresowań jest człowiek z niepełnosprawnością na różnych etapach życia i rozwoju oraz jego otoczenie, powiązania i relacje. W monografii wyodrębniono następujące obszary: rozważań teoretycznych, diagnozy oraz badań empirycznych. Zróżnicowanie tematyczne widoczne w niniejszej publikacji odzwierciedla, choć w skromnym zakresie, wielość i różnorodność obszarów zainteresowań pedagogiki specjalnej. Autorzy poszczególnych artykułów to pracownicy naukowi, w większości posiadający także doświadczenie praktyczne.

Książkę rozpoczyna tekst naszego autorstwa, na temat funkcjonowania społecznego osób, u których zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu, oraz osób ze schizofrenią. Omawiając różne sposoby rozumienia tego, czym jest funkcjonowanie społeczne, ukazujemy jego specyfikę oraz uwarunkowania w odniesieniu do jednostek diagnostycznych. W konkluzji zwracamy uwagę na niesatysfakcjonujący stan wiedzy dotyczącej funkcjonowania społecznego osób, u których mamy do czynienia ze współwystępowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i schizofrenii.

Kolejne dwa artykuły poświęcone są problematyce diagnozy. Bogumiła Bobik zajmuje się diagnozą zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka opisuje proces zbierania danych o dziecku, dzieląc go na dwa, zróżnicowane pod względem liczby zadań, etapy. Przedstawia również dostępne i możliwe do zastosowania w praktyce pedagogicznej narzędzia diagnozy.

Marta Niemiec skupia się zaś na specyficznych obszarach diagnozy środowiska rodzinnego osób z niepełnosprawnością oraz związanych z tym problemach etycznych. Autorka zwraca uwagę na problemy adaptacyjne oraz trudne sytuacje rodzin wychowujących osoby z niepełnosprawnością, a także omawia elementy zakłócające proces diagnostyczny oraz zjawisko oporu rodziców, będące swoistą reakcją na zaburzenia w kontakcie diagnostycznym. Rozważania kończy postulatem wszechstronnego przygotowania pedagogów specjalnych do współpracy z rodzinami osób z niepełnosprawnością oraz wyposażenia tej grupy w kompetencje diagnostyczne pozwalające na rozpoznanie sytuacji rodzin i projektowanie działań pomocowych.

Doskonalenie posiadanych i nabywanie nowych kompetencji przez pedagogów specjalnych oznacza pozostawanie w roli uczącego się podmiotu. Problematyka ta stała się podstawą rozważań metodologicznych Iwony Wendreńskiej. Jej tekst poświęcony jest zagadnieniom związanym z prowadzeniem wśród pedagogów specjalnych badań metodą zogniskowanego wywiadu grupowego. Prezentowana technika badawcza, będąca specyficzną formą dyskusji, od kilkunastu lat jest stosowana na gruncie nauk pedagogicznych. Wpisuje się w paradygmat badań jakościowych. Autorka omawia możliwości i ograniczenia tej techniki oraz podaje przykład badań własnych, w których posłużyła się wywiadem fokusowym.

Artykuł Edyty Nieduziak poświęcony jest zagadnieniu przygotowania dorosłych osób z autyzmem do podjęcia pracy oraz roli, jaką w tym procesie odgrywają rodzice/opiekunowie i asystenci osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Autorka przedstawia projekty aktywizacji zawodowej osób z ASD, a także trudności wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania społecznego. Ta specyfika funkcjonowania społecznego, w tym duża zależność osób z ASD od opiekunów, wymusza złożoność działań podejmowanych w ramach realizowanych projektów. Zaprezentowane w tekście wyniki badań ukazują problemy doświadczane przez asystentów i rodziców wspomagających osoby z ASD w przygotowaniu do zatrudnienia.

Tomasz Kasprzak wprowadza czytelnika w problematykę niepełnosprawności sprzężonej, czyniąc podmiotem swoich rozważań osoby głuchoniewidome. Ukazuje trudności w pełnieniu ról społecznych przez osoby z tym rodzajem niepełnosprawności. Podkreśla przy tym, że uwarunkowania środowiskowe są ważnymi czynnikami ograniczającymi osiąganie niezależności przez te osoby. Na tym tle przedstawia kierunki dotychczasowych badań, których tematyka oscyluje wokół zagadnień ogólnych lub terminologii. Stan badań nad rolami społecznymi osób głuchoniewidomych prowadzonych w Polsce i Republice Czeskiej uznaje za zdecydowanie niezadowalający, postulując kontynuację i prowadzenie nowych projektów badawczych, których wyniki mogą stać się impulsem do wprowadzenia zmian systemowych.

Tematyka wczesnego wspomagania rozwoju jest istotnym przedmiotem zainteresowania pedagogów specjalnych. Analizując tę problematykę, Daria Rajda-Marek koncentruje się na udziale rodziców w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością słuchową. Przedstawia wyniki badań własnych dotyczących oceny procesu wczesnego wspomagania rozwoju, zaangażowania rodziców oraz identyfikacji trudności, z którymi muszą się zmierzyć rodzice dzieci z tym rodzajem niepełnosprawności.

Poszczególne teksty ukazują przede wszystkim zainteresowania ich autorów oraz są przyczynkiem do dalszych rozważań teoretycznych i eksploracji badawczych. Żywimy nadzieję, że zamieszczone w tomie artykuły wzbudzą refleksję oraz staną się inspiracją do dalszych działań w wymiarze teoretycznym, empirycznym oraz praktycznym. Ze swej strony pragniemy złożyć serdeczne podziękowania autorom, którzy zechcieli podzielić się swoimi zainteresowaniami badawczymi oraz dokonaniami.

Mateusz Penczek
Anida Szafrańska

Tom 3
184 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-573-8

Szafrańska Anida

dr n. hum., pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta. Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wsparcia rodzin osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wkraczania w dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Penczek Mateusz

dr n. hum. w zakresie filozofii, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Filozof i psycholog. Zainteresowania badawcze autora to: autonomia, tożsamość i podmiotowość osób niepełnosprawnych w ujęciu filozoficznym i psychologicznym.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Szafrańska AnidaPenczek Mateusz

ISBN

978-83-8095-573-8

Objętość

120 stron

Wydanie

II, 2018

Format

B5 (160/235)

Oprawa

miękka, klejona, fola matowa

Wprowadzenie            

Mateusz Penczek, Anida Szafrańska
Zaburzenia ze spektrum autyzmu, schizofrenia i funkcjonowanie społeczne            

Bogumiła Bobik
Wybrane aspekty diagnozy pedagogicznej zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną           

Marta Niemiec
Diagnozowanie sytuacji rodzinnej osób z niepełnosprawnością – obszary, problemy, aspekty etyczne          

Iwona Wendreńska
Użyteczność zogniskowanego wywiadu grupowego w badaniu pedagogów specjalnych jako uczących się podmiotów            

Edyta M. Nieduziak
Rola rodziców i asystentów w przygotowaniu dorosłych osób z autyzmem do zatrudnienia        

Tomasz Kasprzak
Badania nad rolami społecznymi osób głuchoniewidomych w Polsce i Republice Czeskiej           

Daria Rajda-Marek
Udział rodziców we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci z niepełnosprawnością słuchową        

Notki o autorach

Publikacja wprowadza w niezbyt często podejmowane aktualne obszary rozważań pedagogiki specjalnej. Jej tematyka jest bogata poznawczo, empirycznie, treściowo oraz badawczo. Książka jest też pełna odwołań do działań praktycznych. Problematykę w niej poruszoną należy zatem uznać za niezwykle cenną, szczególnie w kontekście współczesnego, psychospołecznego, wieloaspektowego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Z recenzji dr hab. Bernadety Szczupał, prof. APS

 


 

Niepełnosprawność oznacza długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Ograniczenia te są wynikiem obniżenia sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych. Pociągają one za sobą trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych, czyli czynnego udziału w życiu społeczeństwa, a w szczególności do wykonywania pracy zawodowej. Tak naprawdę pojęcie niepełnosprawności jest wielorako interpretowane, w zależności czy dotyczy kwestii medycznych czy też prawnych. Wiele też jest publikacji omawiających różne aspekty niepełnosprawności, niestety niezależnie od tego, ile jest rocznie wydawanych, wciąż niewystarczająca jest wiedza na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych, a w konsekwencji, trudno jest im to funkcjonowanie ułatwić. 

Jedną z książek, dotykających ważkich kwestii w zakresie niepełnosprawności, jest publikacja Oficyny Wydawniczej IMPULS, pt. „Wybrane przestrzenie niepełnosprawności. Teoria. Diagnoza. Badania”. Pozycja pod redakcją naukową Mateusza Penczka i Anidy Szafrańskiej stanowi kontynuację zapoczątkowanej w 2017 roku serii wydawniczej „W Przestrzeni Niepełnosprawności”. To już trzeci tom cyklu, koncentrujący się na funkcjonowaniu społecznym osób, u których stwierdzono zaburzenia ze spektrum autyzmu, a także osób ze schizofrenią, problemowi diagnozy zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz diagnozy środowiska rodzinnego. Publikacja zwraca również uwagę na doskonalenie posiadanych oraz nabywanie nowych kompetencji przez pedagogów specjalnych, omawia również kwestię podejmowania pracy przez osoby niepełnosprawne. Szeroki zakres poruszanych tematów sprawia, że książka przydatna będzie nie tylko wspomnianym pedagogom specjalnym, ale i nauczycielom w szkołach specjalnych, czy pozostałych placówkach - oni bowiem mają szansę dostrzec niepokojące zachowania dzieci, a także psychologom i pedagogom. 

Książka składa się z siedmiu artykułów, rozpoczyna ją tekst autorstwa redaktorów naukowych, dotyczący różnych sposobów rozumienia tego, czym jest funkcjonowanie społeczne w przypadku osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i osób cierpiących na schizofrenię. Autorzy zwracają uwagę na dokumenty stanowiące podstawę diagnozowania autyzmu i zaburzeń pokrewnych, omawiają również kwestię współwystępowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz schizofrenii. 

Artykuł Bogumiły Bobik porusza natomiast wybrane zagadnienia diagnozy zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, opisując m.in. dostępne narzędzia pomiaru zaburzeń zachowania, a także czynniki predysponujące do tych zaburzeń. Z kolei Marta Niemiec omawia w kolejnym artykule zagadnienia dotyczące sytuacji rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. 

Iwona Wendreńska w kolejnym artykule omówi natomiast jedno z przydatnych pedagogom narzędzi, jakim jest zogniskowany wywiad grupowy, zwany też fokusem, wywiadem fokusowym czy grupą fokusową. Z kolei Edyta M.Nieduziak zwraca uwagę na rolę rodziców i asystentów w przygotowaniu dorosłych osób z autyzmem do podjęcia pracy. W swoim artykule autorka prezentuje wyniki badania przeprowadzonego wśród rodziców osób autyzmem, a także asystentów zaangażowanych w projekt, będących częścią szerszego badania dotyczącego różnych aspektów rehabilitacji zawodowej osób z tym rodzajem niepełnosprawności. 

Kolejny tekst, autorstwa Tomasza Kasprzaka, poświęcony jest tematyce ról społecznych osób głuchoniewidomych. Książkę zamyka tekst Darii Rajda-Marek, dotyczący zaangażowania rodziców we wczesne wspomaganie dziecka z niepełnosprawnością słuchową. Celem artykułu, jest zebranie doświadczeń, zakresu oraz form zaangażowania rodziców w proces wwr, ale przede wszystkim omówienie trudności na tym polu oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

Zawartość merytoryczna książki sprawia, że staje się ona interesująca zarówno dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, jak i dla terapeutów, nauczycieli oraz wszystkich, którzy z niepełnosprawnością mają do czynienia. Mimo naukowego języka, który niekiedy może utrudniać odbiór tekstów, książka „Wybrane przestrzenie niepełnosprawności. Teoria. Diagnoza. Badania”, przynosi wiele nowych informacji i rzuca światło na pewne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością.

źródło: http://www.qulturaslowa.pl/2019/01/mateusz-penczek-i-anida-szafranska.html

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło