• Obniżka
Rozumienie tekstów literackich  przez uczniów z uszkodzeniami słuchu

Rozumienie tekstów literackich przez uczniów z uszkodzeniami słuchu

ISBN: 978-83-8095-992-7
55,24 zł
42,86 zł Zniżka 22,41%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 45,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Monografia Agnieszki Dłużniewskiej jest dziełem wyjątkowym i nowatorskim oraz stanowi wartoś­ciowe i znaczące uzupełnienie ukazujących się na rynku wydawniczym pozycji z obszaru interdyscyplinarnych badań surdopedagogicznych. Jest cenną naukowo i bardzo potrzebną pozycją...

Ilość

Monografia Agnieszki Dłużniewskiej jest dziełem wyjątkowym i nowatorskim oraz stanowi wartoś­ciowe i znaczące uzupełnienie ukazujących się na rynku wydawniczym pozycji z obszaru interdyscyplinarnych badań surdopedagogicznych. Jest cenną naukowo i bardzo potrzebną pozycją, opartą na wszechstronnym przeglądzie źródeł i wielopłaszczyznowym ujęciu problemów badawczych zogniskowanych na języku i jego roli w poznaniu.

Monografię charakteryzuje świadoma interdyscyplinarność i polimetodologiczność badań... Rozumienie tekstu literackiego pokazane jest w ujęciu socjokognitywnym jako proces, który z jednej strony wymaga aktywizacji zasobów poznawczych i metapoznawczych ucznia z uszkodzonym słuchem, a z drugiej – ustalania zawartych w tekście znaczeń w wyniku dialogu z innymi, kompetentnymi członkami wspólnoty interpretacyjnej. Uczynienie przedmiotem badań interpretacji tekstu literackiego z perspektywy językowej konceptualizacji rzeczywistości podstawą rozpoznawania i rozwijania potencjału poznawczego uczniów z uszkodzeniami słuchu jest nie tylko atrakcyjne poznawczo, ale także – a może przede wszystkim, jeśli przyjmiemy pogląd, że nauka powinna służyć życiu – ma niezaprzeczalny walor aplikacyjny.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Małgorzaty Kupisiewicz, prof. APS


Prezentowane w niniejszej książce badania stanowią próbę rozpoznania, opisania i wyjaśnienia poznawczych oraz metapoznawczych mechanizmów leżących u podstaw budowania przez uczniów z niepełnosprawnością słuchu spójnej reprezentacji tekstu, zarówno w kontekście indywidualnego, jak i wspólnego z nauczycielem językowego konstruowania znaczeń. Całość rozważań wpisuje się zatem w socjokognitywny model czytania, który uwzględnia trzy czynniki tego procesu. Mowa tu o: czytającym, tekście i środowisku, oraz nauczycielu. 

Jakkolwiek wieloaspektowość podejmowanej problematyki wymaga przyjęcia rozległej, interdyscyplinarnej perspektywy, to i tak w ostateczności wszystkie podjęte w jej ramach rozważania ogniskują się na języku i jego roli w poznaniu. Zamysłem książki jest zatem ukazanie problematyki związanej z czytaniem osób z uszkodzeniami słuchu w szerokim kontekście zjawisk, których nie można analizować niezależnie od refleksji nad językiem. Niniejsze rozważania z pewnością nie wypełnią istniejącej w literaturze luki, ale też nie to jest ich celem. Mają one bowiem przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że czytanie jest procesem, który nie zaczyna się w momencie, gdy niesłyszące dziecko zaczyna poznawać litery, ale w momencie, gdy przy udziale tego samego języka, w którym zakodowany jest tekst pisany, zaczyna poznawać i interpretować relacje między zjawiskami rzeczywistości, stając się członkiem wspólnoty interpretacyjnej.

Struktura książki obejmuje – oprócz Wprowadzenia, Zakończenia, Bibliografii i Aneksu – dziewięć rozdziałów.

Rozdział 1 poświęcony jest rozważaniom nad językiem, jego relacji do rzeczywistości i funkcjom, jakie – z perspektywy filozofii, psychologii i lingwistyki – pełni w poznaniu. Przedstawiona analiza obejmuje próbę syntezy refleksji czołowych przedstawicieli wymienionych dyscyplin, dla których język stanowi centrum dociekań naukowych.

W rozdziałach 2 i 3 poruszono zagadnienia dotyczące istoty czytania, począwszy od analizy wybranych definicji, przez omówienie kognitywnych i metakognitywnych mechanizmów czytania, aż po prezentację wybranych modeli, opracowanych zarówno na podstawie danych empirycznych, jak i przesłanek teoretycznych.

Rozdział 4 natomiast koncentruje się na zagadnieniach związanych z tekstem, postrzeganym, z jednej strony, jako element dialogu toczącego się między autorem i czytelnikiem, a z drugiej – dyskursu dotyczącego konceptualizacji rzeczywistości.

W rozdziale 5 dokonano przeglądu badań związanych z kluczowymi kwestiami odnoszącymi się do problematyki czytania osób z uszkodzeniami słuchu w stopniu znacznym i głębokim. Skoncentrowano się zatem na językowych uwarunkowaniach wspomnianej umiejętności, zagadnieniach rozumienia i interpretacji tekstów pisanych, a także na wykorzystywaniu przez niesłyszących czytelników określonych strategii czytania jako wyrazu autorefleksji nad trudnościami doznawanymi w odkrywaniu sensu. Ponadto przybliżono wyniki badań dotyczące mediacyjnej roli nauczyciela w udostępnianiu czytanych treści uczniom z uszkodzeniami słuchu.

Rozdział 6 stanowi omówienie teorii naturalnego metajęzyka semantycznego Anny Wierzbickiej z punktu widzenia możliwości, jakie mogą otwierać elementarne jednostki semantyczne oraz uniwersalna składnia w zindywidualizowanym podejściu do kształtowania i interioryzacji języka przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnością słuchu.

W rozdziale 7 przedstawiono założenia, problemy i hipotezy badawcze. Hipotezy zostały opatrzone komentarzami, które uzasadniają ich postawienie. Omówiono ponadto metody i narzędzia wykorzystane w niniejszym projekcie badawczym. Scharakteryzowano także badaną grupę.

Rozdziały 8 i 9 zawierają analizę oraz interpretację wyników badań. Pierwszy z wymienionych rozdziałów dotyczy danych ilościowych i zawiera zarówno analizę porównawczą wyników uzyskanych przez grupę uczniów z uszkodzeniami słuchu oraz słyszących, jak i omówienie modeli statystycznych wyjaśniających mechanizmy odpowiedzialne za rozumienie czytanego tekstu przez uczestników badania z niepełnosprawnością słuchu. Natomiast w rozdziale 9 jako uzupełnienie danych ilościowych podjęto próbę analizy jakościowej procesu konstruowania przez uczniów z uszkodzeniami słuchu znaczenia czytanych tekstów z perspektywy kompetencji i wiedzy, jakimi powinien dysponować nauczyciel, organizując środowisko sprzyjające pracy z tekstem. 

Pod każdym rozdziałem zamieszczono podsumowanie i dyskusję wyników.
Aneksie znalazły się przykładowe próby do oceny rozumienia słów kluczowych oraz rozumienia zdań złożonych, Inwentarz metapoznawczej świadomości strategii czytania (Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory, MARSI) autorstwa Kouidera Mokhtariego i Carli A. Reichard (2002), wybrane próby z autorskiego Testu do oceny rozumienia i interpretacji tekstów literackich oraz fragmenty tekstów literackich, które wykorzystano do analizy części jakościowej prezentowanych badań.

108 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Agnieszka Dłużniewska

doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Surdopedagogiki Instytutu Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, surdologopeda, neurologopeda, pedagog. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na problematyce kształtowania i doskonalenia umiejętności językowych u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu. Podejmowane przez nią eksploracje badawcze koncentrują się wokół problematyki poznawczych, metapoznawczych oraz motywacyjnych mechanizmów czytania u osób z zaburzeniami komunikacji językowej. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych z uszkodzeniami słuchu oraz afazją.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Agnieszka Dłużniewska

ISBN druk

978-83-8095-992-7

ISBN e-book

Objętość

318 stron

Wydanie

I, 2021

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wprowadzenie        

Podziękowania    

1. Poznanie i język – język i poznanie. Rozważania na pograniczu nauk    

1.1. Język a refleksja nad rzeczywistością w ujęciu filozofii   
1.2. Język – myśl – poznanie w psychologii    
1.3. Językowy obraz świata w lingwistyce      
1.4. Podsumowanie      

2. Czytanie jako złożony proces poznawczy i metapoznawczy – od dekodowania do rozumienia      

2.1. Definicje i konceptualizacja pojęcia czytania   
2.2. Dekodowanie i rozumienie słów – założenia teoretyczne i próby empirycznej weryfikacji strategii dekodowania    
2.3. Rozumienie jako wyzwanie poznawcze – w poszukiwaniu znaczenia  
2.4. Rola mechanizmów metakognitywnych i samoregulacji w czytaniu   
2.5. Podsumowanie   

3. W poszukiwaniu istoty czytania – wybrane ujęcia modelowe     

3.1. Teoria czynników podstawowych w czytaniu Jacka A. Holmesa      
3.2. Jedna sekunda czytania – model Philipa B. Gougha       
3.3. Automatyczne przetwarzanie informacji w czytaniu – model LaBerge’a-Samuelsa  
3.4. Interaktywny model czytania Dawida E. Rumelharta   
3.5. Konstrukcyjno-integracyjny model Waltera Kintscha   
3.6. Socjokognitywny model czytania Roberta R. Ruddella i Normana J. Unraua    
3.7. Podsumowanie   

4. Tekst literacki – źródło konceptualizacji świata i medium samopoznania    

4.1. Tekst i jego fikcyjna rzeczywistość      
4.2. Czytelnik jako interpretator i współtwórca znaczenia tekstu    
4.3. Autor tekstu – w poszukiwaniu motywów i intencji      
4.4. Podsumowanie   

5. Język – czytanie – metapoznanie w kontekście możliwości i ograniczeń osób z uszkodzeniami słuchu    

5.1. Wybrane problemy rozwoju języka u osób niesłyszących w świetle konceptualizacji rzeczywistości i nabywania umiejętności czytania    
5.2. Dzieci i młodzież z uszkodzeniami słuchu wobec czytania jako wyzwania poznawczego      
5.3. Metapoznawcze i samoregulacyjne mechanizmy czytania u osób niesłyszących   
5.4. Mediacyjna rola nauczyciela w relacji tekst – niesłyszący uczeń       
5.5. Podsumowanie    

6. Język uniwersalny w udostępnianiu treści osobom słabosłyszącym i niesłyszącym

6.1. Teoria naturalnego metajęzyka semantycznego Anny Wierzbickiej   
6.1.1. Inwentarz elementarnych jednostek semantycznych  
6.1.2. Zagadnienia uniwersalnej składni  
6.2. Podsumowanie   

7. Podstawy metodologiczne badań własnych    

7.1. Założenia badawcze w świetle paradygmatów naukowych   
7.2. Cel – problemy – hipotezy badawcze    
7.3. Zmienne niezależne i zależne – operacjonalizacja   
7.4. Metody i narzędzia badawcze    
7.4.1. Metody gromadzenia danych     
7.4.2. Metody analizy danych       
7.4.3. Opis narzędzi badawczych      
7.5. Charakterystyka badanych osób   
7.6. Teren i procedura badań      

8. Analiza wyników badań       

8.1. Kognitywne i metakognitywne mechanizmy rozumienia i interpretacji czytanego tekstu – analiza porównawcza uczniów z uszkodzeniami słuchu i słyszących   
8.1.1. Rozumienie słów kluczowych i zdań złożonych    
8.1.2. Deklarowana częstość wykorzystywania strategii czytania   
8.1.3. Rozumienie tekstów literackich przez uczniów z uszkodzeniami słuchu i słyszących    
8.1.4. Rozumienie słów kluczowych i zdań złożonych a interpretacja tekstu     
8.1.5. Deklarowana częstość stosowania strategii czytania a rozumienie czytanego tekstu – podobieństwa i różnice międzygrupowe 
8.2. Kognitywne i metakognitywne predyktory rozumienia i interpretacji tekstu czytanego przez uczniów z uszkodzeniami słuchu   
8.2.1. Przewidywanie zawartości tekstu  
8.2.2. Odkrywanie intencji autora – wnioskowanie na podstawie treści wyrażonych explicite i implicite    
8.2.3. Wyszukiwanie specyficznych informacji w tekście   
8.2.4. Kojarzenie informacji w czytanym tekście  
8.2.5. Reakcja na tekst – rozpoznawanie emocji bohaterów  
8.2.6. Odkrywanie głównej myśli tekstu  
8.2.7. Identyfikacja predyktorów rozumienia czytanego tekstu w kontekście ogólnego wyniku badania   
8.3. Podsumowanie i dyskusja  

9. Proces rozumienia i interpretacji czytanego tekstu przez uczniów z uszkodzeniami słuchu w świetle socjokognitywnego modelu czytania Organizacja wsparcia 

9.1. Tekst i jego odbiorca – możliwości i ograniczenia interpretacji      
9.2. Uczeń z uszkodzonym słuchem a interpretacja tekstów literackich      
9.2.1. Możliwe światy prawdopodobne i nieprawdopodobne w percepcji czytelników z uszkodzeniami słuchu  
9.2.2. Przewidywanie jako kreowanie światów możliwych    
9.2.3. Wypełnianie miejsc niedookreślenia – w poszukiwaniu intencji autora    
9.2.4. „Niewypowiedziane” – odkrywanie emocji bohatera literackiego      
9.2.5. Główna myśl tekstu   
9.2.6. Rozumienie metafory – odkrywanie logiki językowego sposobu opisywania świata  
9.3. Czytelnik z uszkodzonym słuchem a teksty literackie – mediacyjna rola nauczyciela w ustalaniu znaczeń
9.4. Podsumowanie i dyskusja 

Zakończenie  

Bibliografia  

Aneks 

fragment

Z przekonaniem rekomenduję monografię napisaną przez Agnieszkę Dłużniewską jako dzieło zasługujące na upowszechnienie wśród czytelników, zwłaszcza pedagogów specjalnych i logopedów, nauczycieli języka polskiego i nauczycieli pracujących z młodszymi dziećmi, jak również wśród specjalistów zajmujących się wychowaniem językowym oraz rehabilitacją i edukacją uczniów z uszkodzeniami słuchu i zaburzeniami mowy. Lektura pracy będzie ciekawa i pożyteczna także dla specjalistów zajmujących się różnymi aspektami wiedzy o języku i czynnościach językowych człowieka […]. Najważniejszym argumentem przemawiającym za potrzebą udostępnienia tego dzieła surdopedagogom i logopedom jest to, że wzbogaca naszą wiedzę o istocie trudności uczniów z uszkodzeniami słuchu w rozumieniu tekstów literackich oraz o strategiach i metodyce przezwyciężania tych trudności, a jednocześnie wydatnie wzbogaca dorobek polskiej pedagogiki specjalnej i szeroko rozumianej wiedzy o ludzkich czynnościach językowych.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Kazimiery Krakowiak Monografia Agnieszki Dłużniewskiej jest dziełem wyjątkowym i nowatorskim oraz stanowi wartoś­ciowe i znaczące uzupełnienie ukazujących się na rynku wydawniczym pozycji z obszaru interdyscyplinarnych badań surdopedagogicznych. Jest cenną naukowo i bardzo potrzebną pozycją, opartą na wszechstronnym przeglądzie źródeł i wielopłaszczyznowym ujęciu problemów badawczych zogniskowanych na języku i jego roli w poznaniu.

Monografię charakteryzuje świadoma interdyscyplinarność i polimetodologiczność badań, dzięki którym możliwe było interpretowanie uzyskanych wyników w kontekście wielu dyscyplin naukowych. Rozumienie tekstu literackiego pokazane jest w ujęciu socjokognitywnym jako proces, który z jednej strony wymaga aktywizacji zasobów poznawczych i metapoznawczych ucznia z uszkodzonym słuchem, a z drugiej – ustalania zawartych w tekście znaczeń w wyniku dialogu z innymi, kompetentnymi członkami wspólnoty interpretacyjnej. Uczynienie przedmiotem badań interpretacji tekstu literackiego z perspektywy językowej konceptualizacji rzeczywistości podstawą rozpoznawania i rozwijania potencjału poznawczego uczniów z uszkodzeniami słuchu jest nie tylko atrakcyjne poznawczo, ale także – a może przede wszystkim, jeśli przyjmiemy pogląd, że nauka powinna służyć życiu – ma niezaprzeczalny walor aplikacyjny. Tę bogatą merytorycznie, a dzięki temu fascynującą oraz pożyteczną książkę z całym przekonaniem mogę polecić szerokiemu gronu odbiorców.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Małgorzaty Kupisiewicz, prof. APS

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło