Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej

Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej

Podtytuł: nauczania języków obcych
ISBN: 978-83-8294-164-7
19,05 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Jest to wartościowa, bardzo potrzebna na rynku edukacyjnym pozycja, znakomicie zredagowana i przekonująca do refleksji nad pracą językową z uczniem niesłyszącym i szerzej – z każdym uczniem o specyficznych (i nie tylko!) potrzebach edukacyjnych.

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Jest to wartościowa, bardzo potrzebna na rynku edukacyjnym pozycja, znakomicie zredagowana i przekonująca do refleksji nad pracą językową z uczniem niesłyszącym i szerzej – z każdym uczniem o specyficznych (i nie tylko!) potrzebach edukacyjnych.

Z recenzji dr hab. Jolanty Zając, prof. UW

Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej. Podstawy metodyki nauczania języków obcych przygotowana przez dwie specjalistki z zakresu neofilologii, anglistkę, dr Ewę Domagała-Zyśk, oraz romanistkę, prof. dr hab. Katarzynę Karpińską-Szaj. Dzieło to należy powitać jako nowatorskie, oczekiwane i bardzo ważne ze społecznego punktu widzenia.

Książka składa się z trzech części. Pierwsza poświęcona jest określeniu specyfiki deficytów słuchu i możliwości komunikowania się z uczniem słabosłyszącym i niesłyszącym. Druga część to podstawy metodyki nauczania języków obcych zawierające krótki opis głównych założeń nauki języka obcego przez uczniów słabosłyszących i niesłyszących oraz wskazówki organizowania procesu uczenia się/nauczania, doboru materiałów dydaktycznych i sposobów oceniania postępów. Trzecia część zawiera natomiast informacje najbliższe życiu, pojawiają się w niej bowiem osobiste doświadczenia niesłyszących studentów, którzy opisują swoje uczniowskie przeżycia już z perspektywy czasu. Część tę zamieszczamy zamiast wniosków wieńczących zwykle opracowania teoretyczno-praktyczne. Z pewnością wyrazi ona dobitniej nie tylko trudności, ale także (a może przede wszystkim) sukcesy osób niesłyszących, które uczyły się/uczą się języków obcych.

Niniejsze podstawy metodyki adresowane są gównie do czynnych i przyszłych nauczycieli języków obcych, mamy jednak nadzieję, że rozważania dotyczące komunikacji z uczniem niesłyszącym pomogą wszystkim osobom, które pracują z uczniem z niepełnosprawnością słuchu w szkole ogólnodostępnej, zrozumieć świat ucznia z wadą słuchu uczącego się wraz ze swoimi słyszącymi kolegami. Zamiarem autorek było również pokazanie, że przy spełnieniu określonych warunków, a przede wszystkim przy dobrej woli, elastyczności podejścia i życzliwości, wyzwanie, jakim jest nauczanie języka obcego w klasie, w której uczy się także osoba z wadą słuchu, nie tylko staje się możliwe, lecz także przynosi satysfakcję – i uczniowi, i jego nauczycielowi.

nauczania języków obcych
284 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-164-7

Domagała-Zyśk Ewa

pedagog i anglistka, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w surdoglottodydaktyce: jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych, a wyniki swoich badań przedstawia na forach krajowych i międzynarodowych. Od 1999 roku prowadzi lektorat języka angielskiego dla studentów niesłyszących i słabosłyszących, stosując autorskie metody nauczania.

Karpińska-Szaj Katarzyna

romanistka, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kierownik Zakładu Akwizycji Języka w Instytucie Filologii Romańskiej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się między innymi na nauczaniu języków obcych uczniów z deficytami rozwoju języka i mowy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Towarzystwa Romanistów Polskich „Plejada” oraz Międzynarodowego Instytutu Kierowania Umysłem. Brała udział jako ekspert zewnętrzny w realizacji projektu międzynarodowego na temat trudności w uczeniu się „Znaki i znaczenie”.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Domagała-Zyśk Ewa, Karpińska-Szaj Katarzyna

ISBN druk

978-83-7587-631-4

ISBN e-book

978-83-8294-164-7

Objętość

94stron

Wydanie

II, 2011

Format

B5 (160x235). E-book: pdf

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

Część I. Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej

1. Co to znaczy nie słyszeć?

1.1. Stopnie ubytku słuchu i możliwości ich kompensowania

1.2. Prawda czy fałsz na temat głuchoty?

1.3. Potencjalne niedobory językowe uczniów niesłyszących

2. Jak rozmawiać z uczniem niesłyszącym?

3. Uczeń niesłyszący w klasie

3.1. W jakim stopniu uczeń niesłyszący może skorzystać z lekcji prowadzonych z całą klasą?

3.2. Jakie wymagania można i należy stawiać niesłyszącemu uczniowi?

4. Nie dajmy się zaskoczyć...

Część II. Podstawy metodyki nauczania języków obcych

5. Cele nauki języka obcego

5.1. Znaczenie nauki języka obcego dla ucznia niesłyszącego

5.2. Rozwijanie sprawności uczenia się języków w kontekście rehabilitacji słuchu i mowy

5.3. Motywowanie do nauki języka obcego

6. Organizowanie nauki

6.1. Wybór podręcznika

6.2. Zajęcia indywidualne czy/i wspólne z klasą?

6.3. Ogólne zasady metodyki nauczania

6.4. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych

7. Rozwijanie sprawności językowych i komunikacyjnych

7.1. Wzmacnianie indywidualnych predyspozycji poznawczych

7.2. Rozwijanie sprawności rozumienia i mówienia

7.3. Rozwijanie sprawności czytania i pisania

8. Ocenianie postępów

8.1. Wartość oceniania kształtującego

8.2. Dobór specjalnych kryteriów oceny sprawności językowych uczniów niesłyszących

Część III. Z doświadczeń niesłyszących uczniów

Bibliografia

Literatura zalecana

fragment

Książka ta będzie stanowić cenną pomoc dla nauczycieli. Tym bardziej że czyta się ją z zaciekawieniem i przyjemnością. Jej walory formalne, a zwłaszcza czytelność i przejrzystość, oraz zasoby treściowe zapewnią przyszłym czytelnikom satysfakcję. Dla rozwoju edukacji uczniów z uszkodzeniami słuchu praca ta będzie miała znaczenie nieocenione.

Z recenzji dr hab. Kazimiery Krakowiak, prof. KUL

Jest to wartościowa, bardzo potrzebna na rynku edukacyjnym pozycja, znakomicie zredagowana i przekonująca do refleksji nad pracą językową z uczniem niesłyszącym i szerzej – z każdym uczniem o specyficznych (i nie tylko!) potrzebach edukacyjnych.

Z recenzji dr hab. Jolanty Zając, prof. UW


Opinia o książce dr Ewy Domagała-Zyśk i prof. dr hab. Katarzyny Karpińskiej-Szaj Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej. Podstawy metodyki nauczania języków obcych

Korzystne zmiany w zakresie wykrywania i diagnozowania uszkodzeń narządu słuchu u noworodków, wczesne protezowanie i opieka medyczna nad dziećmi zagrożonymi tą niepełnosprawnością, a także poprawa w zakresie dostępu do terapii logopedycznej i postęp w dziedzinie wychowania językowego doprowadziły do nowej, zupełnie innej niż przed kilkunastu laty, sytuacji edukacyjnej uczniów dotkniętych uszkodzeniami słuchu. Coraz liczniejsze dzieci z uszkodzonym słuchem nie są już głuchonieme, ale mogą mówić, czytać i pisać. Mogą także uczyć się języków kolejnych. Jednakże nie są w stanie zrobić tego bez stworzenia im odpowiednich warunków sprzyjających edukacji, a zwłaszcza bez wsparcia ze strony nauczycieli dobrze znających ich sytuację i dysponujących kompetencją oraz środkami dydaktycznymi zapewniającymi skuteczność nauczania mimo trudności, które powoduje uszkodzenie słuchu. Sytuacja ta stanowi wyzwanie dla organizatorów edukacji i dla nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli języka ojczystego i języków kolejnych. Jedną z pierwszych prac odpowiadających na to zapotrzebowanie jest książka Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej. Podstawy metodyki nauczania języków obcych przygotowana przez dwie specjalistki z zakresu neofilologii, anglistkę, dr Ewę Domagała-Zyśk, oraz romanistkę, prof. dr hab. Katarzynę Karpińską-Szaj. Dzieło to należy powitać jako nowatorskie, oczekiwane i bardzo ważne ze społecznego punktu widzenia.

E. Domagała-Zyśk jest od ponad 10 lat zaangażowana czynnie w prowadzenie Lektoratu języka angielskiego dla studentów niestyszących i słabo słyszących oraz badań naukowych nad zagadnieniem nauczania języka angielskiego jako obcego uczniów z uszkodzonym słuchem. K. Karpińska-Szaj interesuje się badawczo zagadnieniami przyswajania języka obcego przez uczniów z trudnościami edukacyjnymi, także uczniów z niepełnosprawnością słuchową, prywatnie zaś jest matką niesłyszącego gimnazjalisty. Różnorodność i bogactwo doświadczeń praktycznych i badawczych Autorek doprowadziły do powstania książki o wyraźnej, przemyślanej strukturze. Składa się ona z trzech części. W pierwszej z nich autorki charakteryzują sylwetkę ucznia niesłyszącego, który, w związku z coraz wyraźniejszymi tendencjami integracyjnymi i inkluzyjnymi, może uczyć się niemal w każdej szkole ogólnodostępnej. Poza klasyczną typologią rodzajów i zakresów uszkodzeń słuchu autorki zatrzymują się także nad zagadnieniem występowania niedoborów językowych u uczniów niesłyszących oraz wynikających z tego zasad stawiania uczniowi wymagań na miarę jego możliwości oraz udzielania wsparcia w zakresie stymulowania rozwoju językowego. W części pierwszej zwraca uwagę obecność praktycznych ćwiczeń, których wykonanie ułatwić może nauczycielowi zrozumienie sytuacji społecznej i językowej niesłyszącego ucznia.

Część druga, zatytułowana Podstawy metodyki nauczania języków obcych, składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiono cele nauczania języka obcego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na fakt, iż poprzez naukę języka obcego realizowane są nie tylko cele edukacyjne, ale także terapeutyczne i społeczne. W rozdziale drugim tej części omówiono podstawowe zasady organizacji procesu nauczania: zasady doboru odpowiedniego podręcznika, zasady metodyki nauczania tej grupy uczniów, zagadnienie nauczania integracyjnego na lekcjach języka obcego oraz jego zastępowania przez nauczanie w grupach specjalistycznych. Dużą część tego rozdziału poświęcono zagadnieniu rozwijania poszczególnych sprawności językowych: czytania i pisania, ale także słuchania i mówienia. Ostatni fragment w nowatorski sposób podnosi kwestię monitorowania postępów ucznia oraz dokonywania ewaluacji zajęć.

W trzeciej części publikacji głos zabierają niesłyszący: są to studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza, którzy wspominają swoje szkolne lata i dzielą się z czytelnikiem przemyśleniami i uwagami na temat strategii uczenia się oraz technik zachowania nauczyciela, które pomogły im opanować język obcy. Wypowiedzi te mogą stać się dla współczesnych gimnazjalistów i licealistów cennym materiałem, ukazującym aktywność w walce z przeciwnościami losu wytrwałość i pracowitość, które pomogły studentom niesłyszącym zakończyć naukę języka obcego egzaminem uniwersyteckim. […]

Z recenzji Dr hab. Kazimiera Krakowiak,prof. KUL
Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki Specjalnej

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło