Języki obce dla wszystkich dzieci

Języki obce dla wszystkich dzieci. Doświadczenia szkół waldorfskich w nauczaniu najmłodszych

ISBN: 978-83-7587-635-2

36,19 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 38,00 zł

Publikacja niedostępna. Nakład wyczerpany.

Języki obce dla wszystkich dzieci przybliżają nam ramy programowe i zasady funkcjonowania szkół waldorfskich nie tylko przez pryzmat nauczania języków obcych, choć te stanowią w opracowaniu priorytet.

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Książka jest rezultatem dialogu. Czytelnik znajdzie w niej różne stanowiska i odmienne punkty widzenia odnośnie do rozmaitych zagadnień. Pierwotnie chodziło o publikację, która przedstawiałaby stan aktualnej dyskusji naukowej na temat nauczania języków obcych w szkole na poziomie nauczania początkowego.

Przykłady dydaktyczne są świadomie przytaczane tylko z języka angielskiego, który jako język obcy jest najpowszechniej nauczany w klasach początkowych w szkołach europejskich. Można je jednak bez żadnego problemu odnieść także do francuskiego i rosyjskiego, korzystając z kompendiów i prezentacji, pochodzących z doświadczeń dydaktycznych szkół waldorfskich.

W tej książce słowo nauczyciel jest używane w znaczeniu człowiek, dokładniej: człowiek nauczający i wychowujący.

Szkoły waldorfskie znane są z tego, że już od 1919 roku nauczają od pierwszej klasy dwóch języków obcych. Fundamentem, na którym opiera się waldorfska metoda nauczania tego przedmiotu podczas trzech pierwszych lat nauki szkolnej, jest bardzo silna u małych dzieci – i utrzymująca się jeszcze do mniej więcej dziewiątego roku życia – potrzeba naśladowania. Dzieci uczą się języków obcych w taki sam sposób jak języka ojczystego: przez słowo mówione. Na lekcjach prowadzą krótkie dialogi, śpiewają piosenki, recytują wierszyki, odgrywają scenki teatralne itp. Małe dzieci posiadają niezwykle silną umiejętność zapamiętywania dźwięków słów. Ich narządy artykulacyjne są niesłychanie plastyczne, dzięki czemu potrafią odtwarzać, pod względem fonetycznym bezbłędnie, to, co usłyszały.

Wyniki nauczania okazują się najlepsze wtedy, kiedy przyswajanie dźwięków obcej mowy ma formę zabawy połączonej z ruchem ciała. Elementy gramatyki oraz pisanie niewielkich obcojęzycznych tekstów wprowadza się w szkołach waldorfskich dopiero w czwartej klasie, to znaczy w wieku dziewięciu–dziesięciu lat.

Przykłady, z których korzystają autorzy książki, zaczerpnięto z języka angielskiego, jest to bowiem w programie europejskich szkół podstawowych najczęściej nauczany język obcy.

Przekład z języka niemieckiego Michał Głażewski.


Jedynie to, co człowieka porusza w powszechności mocy natury ludzkiej, to znaczy jako serce, ducha i ręce, to tylko jest dla niego rzeczywiście, prawdziwie i naturalnie kształcące.

Johann Heinrich Pestalozzi, Łabędzi śpiew (1826)


Jest to zasada, na którą wychowujący i nauczający musi zważać w szczególny sposób: musi baczyć, aby cały człowiek był zaangażowany.

Rudolf Steiner, Sztuka wychowania. Metodyka i dydaktyka (1919)


Człowiek jest [...] całością i musi być jako całość traktowany.

Rudolf Steiner, Zdrowy rozwój człowieka (1922)


Dziecko wnosi do szkoły [...] jeszcze w okresie do dziewiątego, dziesiątego roku życia dostatecznie wiele pełnych fantazji zdolności naśladowczych, byśmy mogli tak kierować nauką języka, aby cały człowiek chłonął ten język, a nie tylko jego siły duszy i ducha.

Rudolf Steiner, Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung (1923)


Jeśli chcemy przedstawić sobie naprawdę całościowy obraz sposobu, w jaki dzieci opanowują drugi język, to przede wszystkim musimy od razu zarzucić tradycyjną koncentrację na formach językowych, którą do tej pory przyjmowaliśmy jako oczywistą; ba, musimy przekroczyć nawet granice analizy według kryteriów komunikacyjnych i pragmatycznych.

M. Saville-Troike, Cultural Input in Second Learning (1985)

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Jaffke Christoph

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Maier Magda

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Jaffke Christoph, Maier Magda

ISBN druk

978-83-7587-635-2

ISBN e-book

 

Objętość

182 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawatwarda, szyta

Przedmowa do wydania niemieckiego

Rozwój nauki języków obcych w klasach niższych od 1919 roku

Uzasadnienie i cele


Podstawy nauki języków obcych w klasach niższych

Nauka języków obcych w świetle psychologii rozwojowej

Dzieci sześcio- i siedmioletnie

Dzieci dziewięcio- i dziesięcioletnie

Ruch – naśladowanie – mowa

Mowa i ruch

Naśladowanie i aktywna współrealizacja

Przyswajanie pierwszego języka i naturalne opanowywanie drugiego języka jako modele nauki języków obcych w klasach

początkowych szkoły podstawowej


Praktyka nauczania języków obcych w niższych klasach szkoły waldorfskiej  

Ramy pedagogiczne: organizacja zajęć i kanon przedmiotów

Kształcenie nauczycieli

Zagadnienia metodyczno-dydaktyczne

O metodzie bezpośredniej

Aspekt ruchowy

Element chóralny i dialogowy

Komponenty poetyckie a język potoczny

Przejście do pisania i czytania

Gramatyka

Społeczne formy zajęć

Materiał dydaktyczny

Opowiadanie – językotwórcza praca nauczyciela

Komponenty muzyczne

Struktura lekcji i planowanie roku szkolnego

Postępy i cele dydaktyczne – ocenianie – świadectwa

Przykłady z praktyki dydaktycznej


Doświadczenia z nauczaniem języków obcych najmłodszych w szkołach waldorfskich. Możliwości i granice transferu


Abyś mówił językami ludzi i aniołów... Posłowie do wydania polskiego (Michał Głażewski)


Wykaz literatury

Publikacje w języku polskim

fragment

Poliglotą być

Już od lat wszyscy dydaktycy są zgodni, że jedynie przyswajając sobie język obcy dziecko jest w stanie uchwycić odmienność w pojmowaniu świata przez różne kultury oraz jego relatywnie odmienne struktury w różnych dziedzinach językowych. Dziecko, które rozpoczyna wcześnie naukę języków obcych, potrafi emocjonalnie uchwycić ideę, że różne narody wytwarzają rozmaite odwzorowania świata. Słuszny jest zatem taki proces uczenia się, w którym język jest pojmowany jako część opisu danej kultury i jako narzędzie do jej poznania.

Pedagogika waldorfska różni się od wszystkich powszechnie w świecie stosowanych koncepcji edukacyjnych także i w kwestii kompetencji językowych dzieci, wprowadzając już od pierwszej klasy dwa języki obce. Na temat doświadczeń szkół waldorfskich w nauczaniu najmłodszych pasjonująco piszą Christoph Jaffke i Magda Maier, a książka Języki obce dla wszystkich dzieci opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS to krok w kierunku wyzbycia się wszelkich uprzedzeń dotyczących szkoły, która chce działać z poznania człowieka, obejmującego go całego podług ciała, duszy i ducha. W rozumieniu pedagogiki waldorfskiej wychowanie pełni funkcję służebną w stosunku do całej dalszej biografii człowieka, zaś ujęcie to w kontekście nauki języków obcych przedstawia niniejsza publikacja, adresowana zarówno do nauczycieli zatrudnionych w szkołach waldorfskich, jak i do rodziców oraz wszystkich, którzy chcą się przekonać, na czym polega fenomen tego podejścia do ucznia.

U podstaw nauki o wychowaniu leży teza, że rozwój człowieka od wczesnego dzieciństwa do dorosłości przebiega w trzech fazach, w których wzajemne powiązania ciała, duszy i ducha są w przypadku każdego z nas inne. W szkołach waldorfskich szczególną rolę w wyznaczaniu początku i końca okresu, w którym nauka języków obcych realizowana jest wyłącznie ustnie, odgrywają dwa punkty zwrotne rozwoju fizycznego i psychicznego. Momenty te przypadają na poziom szóstego i siódmego oraz dziewiątego i dziesiątego roku życia dziecka. Pierwszy z nich to czas, kiedy zlewanie się rzeczywistości i fantazji ułatwia fakt, iż subiektywne obrazy umysłu czy wrażenia są odbierane jako percepcja realnego świata, co prowadzi do ogromnego wzrostu potencjału pamięci dziecka, a w konsekwencji wpływa korzystnie na naukę języków obcych. Drugi punkt zwrotny w rozwoju dziecka występuje od dziewiątego roku życia, kiedy to w dalszym ciągu to, co rzeczywiste i nierzeczywiste istnieje obok siebie, a pod koniec tego wieku obraz świata ulega obiektywizacji i uprzedmiotowieniu. Dziecko wykazuje też coraz większą skłonność do autorefleksji i refleksji nad innymi ludźmi czy zachodzącymi w świecie procesami. Według Steinera pomiędzy dziewiątym a dziesiątym rokiem życia - tam, gdzie dziecko przekracza Rubikon - znajduje się bardzo ważny moment rozwojowy, a w nauczaniu języków obcych w tej fazie następuje zmiana metodyczna, tj. do werbalnego sposobu pracy w pierwszych trzech latach nauki dochodzą inne formy, jak pisanie pierwszych tekstów.

Praca Języki obce dla wszystkich dzieci porusza także zagadnienia związane z organizacją samych zajęć i kształceniem nauczycieli, podejściem do pisania, czytania i gramatyki czy struktury lekcji i planowania roku szkolnego. Niezwykle cenny dla dydaktyków jest rozdział dotyczący doświadczeń z nauczaniem języków obcych najmłodszych w szkołach waldorfskich, a możliwości i granice transferu pedagogiki waldorfskiej do innych szkół powinny być poddane dyskusji. Z racji tego, że z teoretyczno-wychowawczego punktu widzenia już dawno potwierdzono zasadność wczesnego rozpoczynania nauki języków obcych, rozważenie przejęcia niektórych założeń szkoły waldorfskiej byłoby wielce zasadne. Reguły w niej stosowane kładą nacisk nie tylko na dydaktykę i metodykę zajęć - jak to robi większość szkół tradycyjnych - ale na sposób docierania do sensu, dekodowania znaczeń, zrozumienia innej kultury i odmiennego sposobu życia. W ten sposób dziecko wzrasta na obywatela świata, takiego, dla którego nie ma barier językowych, jest za to poszanowanie inności.

Języki obce dla wszystkich dzieci przybliżają nam ramy programowe i zasady funkcjonowania szkół waldorfskich nie tylko przez pryzmat nauczania języków obcych, choć te stanowią w opracowaniu priorytet. Sama metodyka uczenia, a także przytoczone wierszyki czy scenariusze zajęć, pomogą nawet nauczycielom tradycyjnych szkół zrozumieć, że pedagogika waldorfska opiera się na wnikliwej obserwacji każdego, nawet małego człowieka, rozpoznaniu jego potrzeb i dzięki temu może być bardziej skuteczna niż reguły rządzące większością szkół państwowych, a więc elementarna zasada "zakuć, zdać, zapomnieć".

źródło: granice.pl

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło