Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej

Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej

ISBN: 978-83-8095-089-4
19,05 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Obszerny zakres tematyczny, bogactwo merytoryczne oraz poprzedzone hipotezami badania stanowią nieocenione źródło wiedzy na temat nauczania języków obcych na poziomie wczesnoszkolnym.

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book.

Zamysł podjęcia tematu przez autora publikacji Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej powstał pod wpływem pedagogicznej refleksji wieloletniego obserwatora rzeczywistości szkolnej i praktyka w jednym - nauczyciela klas młodszych. Zgodnie z wewnętrznym przekonaniem autora, wczesne i obowiązkowe rozpoczęcie przez dzieci nauki języka obcego oraz wtopienie jego w całokształt edukacji wczesnoszkolnej wiąże się z koniecznością krytycznego spostrzeżenia na wprowadzanie innowacyjnych zmian w szkolnictwie w imię europejskości naszego społeczeństwa. To także stanowisko podnoszące rangę kształcenia języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej oraz zauważalny fakt, że dzieciństwo jest okresem decydującym o edukacyjnej i życiowej karierze człowieka. Zdaniem autora zdobyte przez dzieci doświadczenia szkolne w tym z zakresu języka obcego, mogą być źródłem dla nich trudnych do zmian struktur wiedzy, strategii intelektualnych, motywów podejmowania działań poznawczych.

W rzeczywistości szkolnej autor opracowania dostrzegł znaczne rozbieżności, albowiem pomimo szczytnych teoretycznych założeń trudno polskiej szkole dostosować się do współczesnych potrzeb i zmian. Nieustannie mamy do czynienia z zachłystywaniem się nowinkami z poradników i administracyjnym wymuszaniem na nauczycielu „poprawności” metodycznej bez głębszej zmiany modelu nauczania.

Poza tym w obszarze kształcenia uczniów języków obcych w ramach edukacji wczesnoszkolnej nie ma jak dotąd imponującego dorobku. Jest to niewątpliwie skutek złożoności i wieloaspektowości tego zagadnienia, co dla pedagogów ten stan rzeczy nie może być uznany za korzystny. Zważywszy na to, wszelkie przejawy ignorancji tej problematyki - zdaniem autora - mogą stać się inhibitorem również w dalszym procesie kształcenia języków obcych uczniów na wyższych szczeblach edukacji.

Akcentując powody społeczno-edukacyjne i poznawcze, dla których zainteresował się autor publikacji tą problematyką, nie sposób pominąć tych o charakterze osobistym. Ujawniają one preferencje autora, pragnącego wnikliwie poznać proces glottodydaktycznych dzieci w klasach młodszych oraz środowisko w którym dziecko i nauczyciel funkcjonują.

Ważność przeprowadzonych badań wynikała z potrzeby wypełnienia luki w dotychczasowej wiedzy w takim stopniu, aby wprowadzenie obowiązkowej nauki języka obcego w ramach edukacji wczesnoszkolnej zakończyło się sukcesem. Wobec powyższego, przedmiot badań został osadzony w realiach reformującej się edukacji języka obcego na wstępnym etapie kształcenia. Dostrzeżone w praktyce przez autora publikacji sprzeczności tj. realizowana integracja edukacji wczesnoszkolnej oraz nauka języka obcego w formie przedmiotu sprawiły, że w projekcie metodologicznym badań zwrócilo on szczególną uwagę na nauczyciela i prowadzony przez niego proces glottodydaktyczny nie zapominając o uczniach i rodzicach. Zatem celem nadrzędnym podjętych badań było: określenie warunków, jakie powinna spełniać polska szkoła realizując naukę języka obcego w ramach edukacji wczesnoszkolnej.

Metodologiczny projekt badań sygnalizował prace o charakterze wieloaspektowym obejmującym swoim zasięgiem: edukacyjne umiejętności nauczycieli języka angielskiego, realizowany przez nich proces glottodydaktyczny w klasach młodszych, gotowość pierwszoklasistów do podjęcia nauki języka obcego, osiągnięcia dydaktyczne po zakończeniu pierwszego etapu kształcenia języka obcego, nastawienia rodziców i bazę materialną szkoły wykorzystywaną do nauki języka obcego w klasach I-III.

Zgodnie ze stanowiskiem wielu autorów (m.in. R. Więckowski, B. Wilgocka-Okoń, A. Brzezińska, E.H. Erikson), fundamentalną czynnością nauczyciela w praktyce edukacyjnej powinno być poznanie każdego dziecka, ustalenie jego gotowości do podjęcia obowiązków szkolnych z uwzględnieniem gotowości do nauki języków obcych. W toku postępowania badawczego, określono rozwojową gotowość do nauki języka obcego uczniów na wstępnym etapie kształcenia.Określenie tego celu wynikało z przekonania autora opracowania, żedobry start dzieci w pierwszym etapie zorganizowanego kształcenia niejednokrotnie rzutuje na jego dalszy przebieg.

W obszarze zainteresowań autora publikacji znalazł się nauczyciel języka obcego z jego edukacyjnymi umiejętnościami uczący dzieci w klasach młodszych. Inspiracją do wyznaczenia tego kierunku badań stała się od wielu lat prowadzona dyskusja w gronie specjalistów nad nowoczesnym kształceniem nauczycieli i przygotowaniem ich do sprostania wymaganiom, jakie niesie ze sobą teraźniejszość. W naszym kraju zjawisko spadku liczby dzieci rozpoczynających naukę szkolną stawia nauczycieli klas młodszych przed problemem szybkiego przekwalifikowania się pod kątem nauki dodatkowego przedmiotu. Wejście Polski do Unii Europejskiej przyczyniło się do wzrostu zainteresowań obecnych i przyszłych pedagogów językami obcymi. W związku z tym w toku badań ustalono edukacyjne umiejętności nauczycieli-lingwistów w konkretnym sytuacyjnym działaniu tzn. w czasie prowadzonego przez nich procesu glottodydaktycznego.Krytyczne oceny działalności współczesnego nauczyciela, spowodowały, że autor opracowania szczególnym oględzinom poddał poszczególne komponenty stosowane przez nauczycieli - lingwistów na zajęciach oraz osiągnięcia dydaktyczne uczniów kończących pierwszy etap nauki języka obcego.

W toku czynności badawczych ustalono również zestaw środków i materiałów dydaktycznych gwarantujących naukę języków obcych w klasach I-III szkoły podstawowej.

Konstrukcja logiczno-merytoryczną publikacji tworzą cztery części. Pierwsza z nich to teoretyczne podstawy badań składające się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział stanowi próbę przedstawienia nauki języków obcych w perspektywie głównych ujęć: filozoficznych, lingwistycznych, neurologiczno-psychologicznych oraz socjologicznych. Na przestrzeni wieków refleksja filozoficzna z zakresu problematyki języków obcych wpłynęła w sposób pośredni na kształtowanie edukacji językowej dzieci, informując nauczycieli - lingwistów na temat struktury języka i opracowując gramatyki poszczególnych języków nowożytnych na podstawie, których nauczano języków obcych. Znacznie wnikliwszymi rozstrzygnięciami w proces glottodydaktyczny dysponuje lingwistyka, która pomaga nauczycielom selekcjonując, dobierając i konstruując materiały nauczania, a także ustala metody i techniki zgodnie z możliwościami dzieci. Teoretyczną podstawę podjętej problematyki stanowią również rozstrzygnięcia dotyczące fizjologicznych-neurologicznych mechanizmów regulujących powstawanie mowy i procesów zachodzących w mózgu u dzieci oraz psychologiczno-socjologiczne podstawy nauczania języków obcych najmłodszych. W celu wyjaśnia istoty nauki języka obcego dzieci na poziomie elementarnym, przedstawiono funkcjonowanie języka pierwszego - ojczystego, podobnego w kolejnych etapach przyswajania do języka obcego.

Rozdział drugi poświęcony został oczekiwaniom i możliwościom nauki języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem psychofizycznych przesłanek uzasadniających współczesną naukę dzieci.
Pełnego obrazu teoretycznych rozstrzygnięć dopełniają założenia dotyczące nauczyciela - inspiratora procesu kształcenia języków obcych i rodziców, podejmującychwspółpracę ze szkołą dla dobra dziecka oraz zaprezentowano współczesny warsztat pracy nauczyciela i ucznia.

Rozdział trzeci zawiera interpretację literatury poświęconej miejscu języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej a w nim argumenty za i przeciw wczesnej nauce języków obcych, a także legislacyjne uwarunkowania europejskiej edukacji językowej wskazując przy tym powszechność tego kształcenia i zasadność wprowadzenia ich w naszym kraju.

Rozdział czwarty publikacjikoncentruje się wokół założeń metodologicznych zaprojektowanych badań, które przeprowadzono w losowo wybranych pięciu szczecińskich szkołach podstawowych od 1. września 2006 do maja 2007 r.

Rozdziały: piąty-ósmy stanowią obszerną analizę i interpretację danych statystycznych dotyczących części diagnostycznej i zależnościowej badań. Zakończenie stanowią interesujące uogólniające stwierdzenia i wypływające z nich wnioski oraz wynikające implikacje dla praktyki edukacyjnej.

179 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi, PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-089-4

Grażyna Erenc-Grygoruk

Erenc-Grygoruk Grażynadoktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Szczeciński); studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim i z informatyki na Politechnice Szczecińskiej. Wykładowca Wydziału Zamiejscowego w Gryficach Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie oraz nauczyciel dyplomowany pracujący w klasach I–III Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie. Jej główne zainteresowania koncentrują się wokół problematyki dziecka, jego predyspozycji, zdolności oraz tworzenia warunków do jego efektywnego rozwoju. Autorka ponad 30 artykułów dla studentów, nauczycieli i rodziców na temat m.in. wpływu mediów na procesy poznawcze dzieci i nauki języków obcych na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Erenc-Grygoruk Grażyna

ISBN druk

978-83-7850-044-5

ISBN e-book

978-83-8095-089-4

Objętość

320 stron

Wydanie

I, 2013

Format

B5 (160x235). E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

Wstęp 

Rozdział 1
Społeczne, przyrodnicze, lingwistyczne uwarunkowania edukacji językowej dzieci 

1.1. Filozoficzne podstawy edukacji językowej       
1.2. Lingwistyczne podstawy nauczania języków obcych      
1.3. Fizjologiczno-neurologiczne podstawy nauczania języków obcych    
1.3.1. Wytwarzanie dźwięków mowy       
1.3.2. Przetwarzanie informacji językowych   
1.3.3. Przetwarzanie informacji wzrokowych    
1.3.4. Odbiór informacji językowych  
1.4. Psychologiczne podstawy nauczania języków obcych 
1.5. Socjologiczne aspekty nauczania języków obcych    

Rozdział 2
Perspektywy nauki języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej   

2.1. Psychofizyczne uwarunkowania, potrzeby i możliwości dziecka w kontekście nauki języków obcych
2.2. Nauczyciel jako animator nauki języków obcych
2.3. Rodzina w kreowaniu współczesnej przestrzeni edukacyjnej języków obcych
2.4. Szkoła jako warsztat pracy nauczyciela i ucznia

Rozdział 3
Miejsce języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej  

3.1. Argumenty za i przeciw wczesnemu rozpoczynaniu nauki języków obcych 
3.2. Legislacyjne uwarunkowania europejskiej edukacji językowej
3.3. Język obcy w edukacji wczesnoszkolnej  
3.4. Podstawowe składniki procesu glottodydaktycznego    

Rozdział 4
Metodologiczne podstawy badań

4.1. Problemy i hipotezy badawcze  
4.2. Zmienne, wskaźniki badawcze      
4.3. Model badań      
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze    
4.5. Opis środowiska badawczego i dobór próby badawczej   

Rozdział 5
Przygotowanie szkoły do nauki języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej 

5.1. Gotowość uczniów do nauki języków obcych    
5.2. Umiejętności edukacyjne nauczycieli języków obcych    
5.3. Nastawienie rodziców do nauki dzieci języków obcych      
5.4. Warunki materiałowo-sprzętowe szkoły do nauki języków obcych   

Rozdział 6
Wykorzystanie przez nauczycieli komponentów procesu glottodydaktycznego 

6.1. Cele, treści, zasady  
6.2. Metody, formy i środki dydaktyczne   
6.3. Kontrola i ocena postępów dydaktycznych    

Rozdział 7
Wyniki nauczania języka angielskiego uczniów klas trzecich      231

7.1. Osiągnięcia dydaktyczne w zakresie rozumienia    
7.2. Osiągnięcia dydaktyczne w zakresie mówienia      
7.3. Osiągnięcia dydaktyczne w zakresie czytania    
7.4. Osiągnięcia dydaktyczne w zakresie pisania   

Rozdział 8
Zależności pomiędzy warunkami szkoły determinującymi proces glottodydaktyczny a osiągnięciami dydaktycznymi 

8.1. Umiejętności edukacyjne nauczycieli lingwistów a poziom realizacji komponentów procesu glottodydaktycznego 
8.2. Baza materiałowo-sprzętowa a poziom realizacji komponentów procesu glottodydaktycznego 
8.3. Realizacja przez nauczyciela komponentów procesu glottodydaktycznego a poziom osiągnięć dydaktycznych uczniów  
8.4. Umiejętności edukacyjne nauczycieli lingwistów a poziom osiągnięć dydaktycznych uczniów 
8.5. Baza materiałowo-sprzętowa a poziom osiągnięć dydaktycznych uczniów  

Zakończenie i wnioski  

Aneksy    
Aneks  1      
Aneks  2      
Aneks  3      
Aneks  4    
Aneks  5 
Aneks  6      
Aneks  7    
Aneks  8  
Aneks  9    
Aneks 10   
Aneks 11 
Aneks 12    
Aneks 13    

Bibliografia    

Spis schematów, tabel i wykresów

Fragment

Na szczególne uznanie zasługują temat i zakres zrealizowanych przez dr Grażynę Erenc-Grygoruk badań [...]. Autorka postawiła sobie ambitne zadanie, prezentując złożoność oraz wieloaspektowość nauczania języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej. [...]

Przyjmując w pracy badawczej glottodydaktyczny układ, uwzględniła zarówno polityczną strategię państwowej edukacji, jak i uwarunkowania środowiska szkolnego i rodzinnego. [...] zaprezentowała wieloaspektowe badania, obejmujące swym zasięgiem: edukacyjne umiejętności nauczycieli języka obcego, proces glottodydaktyczny w klasach młodszych, gotowość pierwszoklasistów do nauki języka obcego, a także osiągnięcia dydaktyczne uczniów po zakończeniu pierwszego etapu nauczania języka obcego. [...]
Poszukiwanie przez autorkę teoretycznych podstaw włączenia nauki języka obcego w ramy edukacji wczesnoszkolnej jest niezwykle ważnym wkładem w refleksję pedagogiczną na poziomie początkowego kształcenia. [...]

Praca [...] jest ważną cegiełką w publicznej debacie o zmianie obecnej edukacji w nowoczesną – przygotowującą dzieci i młodzież do życia w globalnej rzeczywistości.

Z recenzji dr hab. Elżbiety Perzyckiej, prof. US

 Do you speak English?

O konieczności uczenia się (i nauczania) języków obcych nie trzeba nikogo przekonywać. Podobnie zresztą, jak nie trzeba wymieniać korzyści płynących z porozumiewania się innymi niż ojczysty językami. Dziś na fali dyskusji o zajęciach dodatkowych dla przedszkolaków, warto polecić książkę, która wyczerpuje tematykę nauczania języków na poziomie wczesnoszkolnym i zwraca uwagę na złożoność oraz wieloaspektowość tego nauczania.

Mowa tu o opracowaniu Grażyny Erenc-Grygoruk Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej. Opublikowana nakładem oficyny Impuls książka jest kompleksowym ujęciem tematu, uwzględniającym zarówno wymiar polityczny edukacji językowej, jak i względy praktyczne. Autorka, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, jest nauczycielem dyplomowanym, pracującym z dziećmi w klasach I – III. Spod jej pióra wyszły również liczne artykuły, między innymi poświęcone nauce języków w przedszkolu i w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Wczesna nauka języka obcego została obowiązkowo wprowadzona w 2006 r. jako przedmiot w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Książka wykorzystuje wieloletnie doświadczenie autorki w nauczaniu młodszych klas i opiera się na refleksji pedagogicznej nad kondycją polskiej szkoły oraz nad dylematami, z jakimi borykają się nauczyciele oraz rodzice. Podjęta praca nad nakreśleniem całego spektrum problemów związanych z nauczaniem języka oraz problematycznymi sukcesami na tym polu ujawnia również zainteresowania autorki, która pragnie dogłębnie poznać temat oraz analizuje szkolną rzeczywistość. Mam nadzieję, że niniejsza praca, jedna z niewielu poświęconych tematyce języków obcych w tej grupie wiekowej, skutkować będzie przekształceniem obecnie funkcjonującej struktury oraz przyczyni się do poprawy efektywności nauczania.

Książka została podzielona na części, z których każda porusza inne aspekty merytoryczne tematu. Pierwsza, składająca się z trzech rozdziałów, zajmuje się teoretycznymi podstawami badań. Rozdział pierwszy dotyczy społecznych, przyrodniczych i lingwistycznych uwarunkowań edukacji językowej dzieci i przedstawia zarówno filozoficzne podstawy edukacji językowej, jak i jej lingwistyczne podstawy. W rozdziale drugim autorka zajęła się kwestią perspektyw nauki języków obcych z naciskiem na psychofizyczne uwarunkowania, potrzeby oraz możliwości dziecka. Poruszyła również niezmiernie istotną sprawę, a mianowicie osobę nauczyciela, kreśląc sylwetkę nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela języka obcego. Rozdział trzeci wskazuje natomiast miejsce języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej – znajdziemy tu przytoczone argumenty zarówno za, jak i przeciw wczesnemu rozpoczynaniu nauki języków obcych. Zaprezentowane zostały tu ponadto podstawowe składniki procesów glottodydaktycznych, które są wykorzystywane przez nauczycieli.

Rozdział czwarty pracy jest skoncentrowany wokół założeń metodologicznych przeprowadzonych przez autorkę badań: określenia zakresu projektowanego postępowania badawczego, a tym samym sformułowania problemów pozwalających na wyznaczenie celów szczegółowych i przedstawienie problemów oraz hipotez badawczych. Do zilustrowania relacji pomiędzy zmiennymi opracowane zostały również modele badań edukacji wczesnoszkolnej wzbogaconej językiem obcym, a do przeprowadzenia samych badań wykorzystano różnorodne metody i techniki. Analiza uzyskanych wyników została poprzedzona charakterystyką środowisk uczniów, nauczycieli i rodziców. Badaniem zostali objęci uczniowie pięciu publicznych szkół podstawowych ze Szczecina. Kolejne rozdziały, od piątego do ósmego, prezentują rezultaty przeprowadzonych badań, analizę danych statystycznych oraz ich interpretację.

Obszerny zakres tematyczny, bogactwo merytoryczne oraz poprzedzone hipotezami badania stanowią nieocenione źródło wiedzy na temat nauczania języków obcych na poziomie wczesnoszkolnym. Publikacja Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej autorstwa Grażyny Erenc-Grygoruk jest tym samym pozycją, której nie może zabraknąć w żadnej bibliotece pedagogicznej, ale również w prywatnych zbiorach nauczycieli - animatorów nauki języków obcych. Zgromadzone informację pozwolą nie tylko na lepsze zrozumienie mechanizmow szkolnych, ale również na wzbogacenie swojego warsztatu. Skorzystać mogą na tym nie tylko sami nauczyciele, ale przede wszystkim dzieci!

źródło: http://www.granice.pl/recenzja,nauczanie-jezykow-obcych-w-edukacji-wczesnoszkolnej,8768

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło