• Obniżka
Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę. W przestrzeni niepełnosprawności. Tom 1

Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę. W przestrzeni niepełnosprawności. Tom 1

ISBN: 978-83-8095-340-6
36,19 zł
33,19 zł Oszczędzasz: 3,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Niniejsza publikacja, zatytułowana Terapeutyczno-edukacyjna podróż w lepszą stronę, ukazuje możliwości dokonania zmian w procesie edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, chorujących przewlekle, z zaburzeniami rozwojowymi i innymi dysfunkcjami.

Wersja książki
Ilość

Niniejsza publikacja, zatytułowana Terapeutyczno-edukacyjna podróż w lepszą stronę, ukazuje możliwości dokonania zmian w procesie edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, chorujących przewlekle, z zaburzeniami rozwojowymi i innymi dysfunkcjami. Tom ten ma stanowić preludium do serii wydawniczej pod redakcją prof. dr hab. Anny Nowak „W Przestrzeni Niepełnosprawności”, w której będą poruszane kwestie szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej. Monografia została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich zawiera artykuły na temat istoty kształcenia przyszłych pedagogów specjalnych oraz konieczności przemian w szkole jako organizacji.

W części pierwszej Anna Nowak, w rozdziale Rola zawodowa pedagoga specjalnego w ujęciu studentów kierunku pedagogika specjalna, przedstawia poglądy dotyczące kompetencji i roli pedagoga specjalnego oraz realizowanych przez niego zadań, opierając się na literaturze przedmiotu i badaniach własnych. Autorka zauważa, że badani studenci mają świadomość trudu pracy wykonywanej przez pedagoga specjalnego oraz konieczności optymistycznego podejścia w sytuacji zniechęcenia i pojawiających się różnych problemów. W kolejnym rozdziale – Szkoła jako organizacja (samo?)ucząca się – autorki, Julia Nieścioruk i Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, podkreślają ważność reorganizacji szkoły ze względu na zauważalne słabości systemu probolońskiego, spowodowane przesadnym konkurowaniem szkół, testowaniem osiągnięć uczniów, ich społecznym stratyfikowaniem oraz niewystarczającym wsparciem.

Dariusz Dziuba w rozdziale wieńczącym część pierwszą, zatytułowanym Kształcenie nauczycieli od szkoły specjalnej do szkoły włączającej, ukazuje problematykę przygotowania nauczycieli do podjęcia zadań związanych z edukacją uczniów o specjalnych potrzebach w warunkach szkoły specjalnej, integracyjnej i włączającej.

Część druga zawiera treści związane z trudnościami edukacyjnymi dziecka wynikającymi z niepełnosprawności, występujących zaburzeń rozwojowych czy choroby. Ukazano tutaj możliwość zapewnienia tym uczniom „mimo wszystko” dostępu do nauki.

W rozdziale pierwszym, autorstwa Krystyny Moczii, o tytule Trudności edukacyjne uczniów przewlekle chorych, przybliżono istotę pedagogiki leczniczej oraz założenia funkcjonowania szkół szpitalnych/przyszpitalnych w Polsce. Przedstawiono opinie nauczycieli o potrzebie działań terapeutyczno-edukacyjnych podejmowanych wobec dziecka hospitalizowanego w ramach organizacji szkoły szpitalnej.

Z tym artykułem koresponduje kolejny, czyli Wędrująca Szpitalna Biblioteka w szkole innej niż wszystkie. Autorki, Elżbieta Klinowska i Agata Zimon, pisząc o szkole szpitalnej, zwracają uwagę na konieczność zerwania z rutyną i wprowadzania do swoich oddziaływań pedagogicznych nowych metod pracy. Opisują projekt „Oddział Bajka – Wędrująca Szpitalna Biblioteka” cieszący się dużym uznaniem i aprobatą hospitalizowanych dzieci.

W następnym rozdziale, zatytułowanym Ścieżki edukacyjne uczniów z autyzmem i z zespołem Aspergera, Anida Szafrańska podejmuje temat kształcenia dzieci przejawiających te zaburzenia. Autorka przedstawiła możliwe ścieżki edukacyjne uczniów z autyzmem oraz z zespołem Aspergera, motywy ich wyboru oraz powody zmian placówki edukacyjnej.

Anna Pikuła w rozdziale Trudności i problemy ucznia ze spektrum autyzmu na lekcji języka polskiego w klasie IV pisze o pracy dydaktycznej z dzieckiem ze spektrum autyzmu z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Omawia trudności ucznia klasy IV na lekcjach języka polskiego wynikające z jego deficytów w zakresie percepcji, zdolności komunikacyjnych i języka. Ostatnia, trzecia część książki zawiera dwa artykuły poświęcone autonomii, samodzielności, samodecydowaniu adolescentów i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W rozdziale Indywidualistyczne i relacyjne koncepcje autonomii w dyskursie dotyczącym osób z niepełnosprawnością intelektualną Mateusz Penczek z perspektywy psychologii, filozofii i pedagogiki specjalnej opisuje najważniejsze różnice między indywidualistycznymi i relacyjnymi koncepcjami autonomii osobowej, przedstawia wybrane sposoby rozumienia autonomii osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wskazuje konsekwencje zastosowania podejścia relacyjnego w rozważaniach dotyczących autonomii tych osób.

W końcowym artykule, o tytule Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – obszar wyzwań i możliwości, Agnieszka Lewko porusza zagadnienie, które do niedawna było tematem tabu, a obecnie coraz częściej jest omawiane przez pedagogów, terapeutów, opiekunów zajmujących się dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka podkreśla rolę edukowania w tym zakresie zarówno adolescentów z niepełnosprawnością, jak i osób sprawujących nad nimi pieczę.

195 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-340-6

Wprowadzenie        

Część I

Anna Nowak

Rola zawodowa pedagoga specjalnego w ujęciu studentów kierunku pedagogika specjalna  

Julia Nieścioruk, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk

Szkoła jako organizacja (samo?)ucząca się    

Dariusz Dziuba

Kształcenie nauczycieli od szkoły specjalnej do szkoły włączającej  

Część II

Krystyna Moczia

Trudności edukacyjne uczniów przewlekle chorych  

Elżbieta Klinowska, Agata Zimon

Wędrująca Szpitalna Biblioteka w szkole innej niż wszystkie  

Anida Szafrańska

Ścieżki edukacyjne uczniów z autyzmem i z zespołem Aspergera  

Anna Pikuła

Trudności i problemy ucznia ze spektrum autyzmu na lekcji języka polskiego w klasie IV  

Część III

Mateusz Penczek

Indywidualistyczne i relacyjne koncepcje autonomii w dyskursie dotyczącym osób z niepełnosprawnością intelektualną  

Agnieszka Lewko

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – obszar wyzwań i możliwości

Notki o autorach  

Notki o autorach

Dariusz Dziuba, dr n. hum., nauczyciel w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rybniku. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przygotowania nauczycieli do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, dr hab., prof. nadzw. w Zakładzie Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego; pedagog specjalny i logopeda. Specjalizuje się w problematyce społecznej integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością intelektualną, jej uwarunkowań oraz niedomagań systemu edukacji w tym obszarze.

Elżbieta Klinowska, mgr, absolwentka pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika) oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej w Zabrzu. W latach 2007–2012 nauczyciel w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu.

Agnieszka Lewko, mgr, asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: wsparcie i diagnoza osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich uczestnictwo społeczne, zagadnienia seksualności osób z niepełnosprawnością, podmiotowość.

Krystyna Moczia, dr n. hum., adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze autorki dotyczą pedagogiki leczniczej (funkcjonowanie osób z przewlekłą chorobą i z niepełnosprawnością ruchową w rodzinie, szkole i placówkach leczniczych). Julia Nieścioruk, mgr filologii angielskiej, nauczyciel w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym „Szkoła Myślenia Twórczego” w Zielonej Górze. W pracy magisterskiej analizowała problem wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną w literaturze amerykańskiej.

Anna Nowak, prof. dr hab., prof. nadzw. w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka i współautorka 6 monografii naukowych oraz ponad 80 rozdziałów w pracach zwartych i około 20 artykułów naukowych zamieszczonych w punktowanych czasopismach naukowych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą: marginalizacji i wykluczania społecznego osób niepełnosprawnych, prawnych aspektów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością i ochrony praw osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Mateusz Penczek, dr n. hum. w zakresie filozofii, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filozof i psycholog. Zainteresowania badawcze: autonomia, tożsamość i podmiotowość osób niepełnosprawnych w ujęciu filozoficznym i psychologicznym.

Anna Pikuła, mgr filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, logopeda, oligofrenopedagog w szkole podstawowej. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się wokół onomastyki uzualnej, funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu i szkole masowej.

Anida Szafrańska, dr n. hum., adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, mgr pedagogiki (specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza), oligofrenopedagog. Zainteresowania badawcze autorki skupiają się wokół następujących tematów: dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (pomoc, wsparcie społeczne, wspomaganie rozwoju); wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem ze spektrum zaburzeń autystycznych; rodziny dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych (potrzeby i oczekiwania, doświadczanie pomocy i wsparcia).

Agata Zimon, mgr, pedagog specjalny, nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 38 Specjalnej Zabrzu, kierownik Filii Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej zorganizowanej w placówkach leczniczych. W latach 2003–2011 nauczyciel w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu.

Pracę zbiorową pod redakcją naukową Krystyny Moczii uznaję za wartościową [...]. Publikacja, mająca stanowić preludium do serii wydawniczej „W Przestrzeni Niepełnosprawności”, zawiera zróżnicowane pod względem treści i poziomu naukowego bloki tematyczne dotyczące zagadnień z kręgu pedagogiki specjalnej. [...]

Stwierdzam, że w wyznaczonym przez Autorów zakresie podejmowane problemy (interpretowane z punktu widzenia różnych przesłanek teoretycznych) będą dla czytelników – pedagogów oraz studentów różnych kierunków (nie tylko pedagogicznych) – pomocne poznawczo.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Adama Stankowskiego

"Edukacyjno terapeutyczna podróż w lepszą stronę" Krystyny Moczki, to jakże niezbędna i potrzebna na polskim rynku wydawniczym pozycja wydana przez krakowską Oficynę Wydawniczą Impuls.

Tom ten stanowić ma preludium do serii wydawniczej pod redakcją prof. dr hab. Anny Nowak "W Przestrzeni Niepełnosprawności", w której to będą poruszane kwestie szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej.

Monografia została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich zawiera artykuły na temat istoty kształcenia przyszłych pedagogów specjalnych oraz konieczności przemian w szkole jako organizacji. Część druga podejmuje kwestie związane z trudnościami edukacyjnymi dziecka wynikającymi z niepełnosprawności, występujących zaburzeń rozwojowych czy choroby. Ostatnią, trzecią część książki zamykają studia poświęcone autonomii i modzie.

Osobiście jestem zaszczycony możliwością recenzowania książek Oficyny Wydawniczej Impuls, gdyż są to książki wnoszące coś w szeroko rozumianą problematykę osób niepełnosprawnych. Czytając książki wydawnictwa Impuls z serii W przestrzeni niepełnosprawnosci mam coraz mocniejsze, rzekłbym wewnetrzne przekonanie, iż to publikacje przełamujące pewne tabu. Ten cykl artykułów zawartych w tomie Edukacyjno terapeutyczna podróż w lepsza stronę" też o tym świadczy. Praca ta w pierwszym rozdziale traktuje o arcyważnym problemie kształcenia szerokich kadr terapeutycznych zwłaszcza jeżeli chodzi o kierunek "Pedagogiki specjalnej", co ma ogromne znaczenie, bowiem wykształconych specjalistycznie kadr w tym zakresie spraw ciągle nam brakuje.

Kolejne rozdziały również traktują o niezmiernie ważnych kwestiach mówiących o kształceniu uczniów z zaburzeniami autystycznymi, w tym z zespołem Aspergera. W pracy tej omawiane są problemy konkretnych dotkniętych niepełnosprawnością uczniów. Badane są ich zdolności percepcyjne w powiązaniu z ich indywidualnymi dysfunkcjami...

Praca rozpatrując rożne aspekty niepełnosprawności prezentuje indywidualne podejście do kwestii problemów ludzi niepełnosprawnych, ujmuje owe problemy także z perspektywy pedagogiki, filozofii i psychologii w powiązaniu z koncepcją autonomii i samodzielności osób niepełnosprawnych.

Oficyna Wydawnicza Impuls to wydawnictwo, które nie boi się wydawać książek poruszających trudne tematy do niedawna uważane przez ekspertów za tematy tabu. O których ze względu na niedostateczną niewiedzę nie poruszało się.

Trzecia część książki porusza temat seksualności osób z upośledzeniem intelektualnym. Tego problemu w badaniu szeroko pojętej niepełnosprawności prawie w ogóle się nie bada. A osoby dotknięte upośledzeniem intelektualnym mają także potrzeby seksualne, na które bardzo często nakładają się problemy związane z ich ograniczeniami. Dlatego tak ważne jest edukowanie osób niepełnosprawnych, jak i osób opiekujących się nimi w kwestii szeroko rozumianej niepełnosprawności i związanych z tym kwestii dotyczących potrzeb seksualnych i godności człowieka. Myślę, że na kwestie i problemy niepełnosprawność należy spojrzeć w nowy rzekłbym holistyczno-motywacyjny sposób, zadając pytanie - jak za ciebie coś zrobić, ale jak wesprzeć cię w tym, i co już robić, tak aby efekty pracy mogły być bardziej widoczne.

Mam nadzieję, iż ta publikacja bogato ilustrowana różnego rodzaj tabelami, dzięki temu pokaże ich ważność dla całego etapu pracy z niepełnosprawnymi i przyczyni się również do kompleksowego rozwiązania ich problemów i szeroko rozumianych sytuacji i uwarunkowań w których żyją osoby niepełnosprawne, w tym niepełnosprawne intelektualnie.

GL Kamiński

źródło: https://ksiazka.net.pl/recenzja/edukacyjno-terapeutyczna-podroz-w-lepsza-strone

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło