Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości

Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości

ISBN: 978-83-8095-593-6
20,95 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 22,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Celem monografii jest ukazanie różnych pól problemowych, które mieszczą się w interdyscyplinarnym obszarze łączącym zagadnienie starości i niepełnosprawności, w odniesieniu do stanu badań, dobrych praktyk, współczesnych narzędzi, technik i strategii edukacyjno-rehabilitacyjnych.

Wersja książki
Ilość

Celem monografii Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości jest ukazanie różnych pól problemowych, które mieszczą się w interdyscyplinarnym obszarze łączącym zagadnienie starości i niepełnosprawności, w odniesieniu do stanu badań, dobrych praktyk, współczesnych narzędzi, technik i strategii edukacyjno-rehabilitacyjnych. Publikacja ma odpowiadać na narastającą potrzebę wytyczenia wspólnego forum działań o charakterze naukowym, wdrożeniowym i praktycznym w dziedzinie niepełnosprawności w starszym wieku, nabierających znaczenia w kontekście nasilającego się procesu starzenia się społeczeństw i jego konsekwencji dla zdrowia oraz sprawności w wymiarze jednostkowym i ogólnospołecznym.

Eksploracje podjęte w monografii Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości ukierunkowane zostały na ukazanie szerokiego spektrum zagadnień dotyczących starości i niepełnosprawności w starszym wieku. Autorzy poszczególnych tekstów podjęli kwestie specyfiki funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawności w zaawansowanym wieku oraz wynikającego stąd holistycznego i zindywidualizowanego podejścia w odpowiadaniu na złożoność problemów związanych z doświadczeniem niepełnosprawności w późnym okresie życia, zakładającego adaptację działań do unikalnych potrzeb psychofizycznych tych osób. Opisy metodyki pracy edukacyjno-terapeutycznej, współczesnych metod, form, technik, narzędzi, technologii na rzecz seniorów z niepełnosprawnością odnoszą się bezpośrednio do warsztatu profesjonalnego specjalistów pracujących z osobami wymagającymi wsparcia geriatrycznego i do ich kształcenia. Wszyscy autorzy w swoich opracowaniach uwzględniali przeciwdziałanie stereotypizacji oraz dyskryminacji osób starszych i starszych z niepełnosprawnością w obszarze instytucjonalnym i usługowym. Zaprezentowano ponadto pogłębione analizy kontekstu demograficznego i ekonomicznego tych procesów. Dopełnieniem teoretycznych rozważań z zakresu geragogiki specjalnej i praktycznych zagadnień terapii, rehabilitacji, pedagogii i wsparcia są rozważania aksjologiczne, ukazujące starość, doświadczenie starości, niepełnosprawną starość z punktu widzenia wartości samej w sobie i wartości relacyjnej (w relacji „do”).

Publikacja skierowana jest do szerokiego grona czytelników. Bezpośrednimi jej odbiorcami będą z pewnością osoby pracujące z seniorami doświadczającymi niepełnej sprawności, jak również studenci i kursanci przygotowujący się do profesjonalnej aktywności zawodowej. Celem publikacji jest zwiększenie kompetencji w zakresie wiedzy i umiejętności profesjonalnych specjalistów pracujących z seniorami o obniżonej sprawności dzięki udostępnieniu źródła informacji na temat specyfiki funkcjonowania osób starszych z niepełnosprawnością, metodyki pracy, form i metod terapeutycznych, a także pomocy i narzędzi rehabilitacyjnych, w tym technologii wspomagających. Pozycja adresowana jest również do środowiska akademickiego – zaprezentowane wyniki analiz teoretycznych i badań empirycznych, jak również doniesienia z praktyki prowokują do dalszych eksploracji naukowych. Monografia może się też okazać interesującym studium dla szerszego grona odbiorców. Rzetelna wiedza o osobach starszych z niepełnosprawnością promuje ich realny wizerunek, kreowany na bazie postaw pozbawionych ageistycznych uprzedzeń. Zwiększenie wiedzy społecznej na temat niepełnosprawności w okresie późnej dorosłości, w kontekście wspierania pozycji i praw narażonych na marginalizację społeczną niepełnosprawnych osób w starszym wieku, jest ważnym celem, który postawiły sobie redaktorki publikacji i który przyświecał autorom poszczególnych artykułów.

Marlena Kilian Emilia
Śmiechowska-Petrovskij

296 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-593-6

Kilian Marlena

doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog specjalny (tyflopedagog). Naukowo zajmuje się zagadnieniem niepełnosprawności w starszym wieku oraz starością i osobami starszymi w ujęciu edukacyjnym i terapeutycznym. Jej zainteresowania dydaktyczno-badawcze obejmują takie obszary jak: pedagogika specjalna, zwłaszcza tyflopedagogika, gerontologia społeczna, geragogika, geragogika specjalna.


Śmiechowska-Petrovskij Emilia

doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog specjalny (tyflopedagog) i filolog polski. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami (ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności wzrokowej), dotyczą wspierania tych osób w edukacji oraz w korzystaniu z dóbr kultury i technologii. Autorka wielu opracowań naukowych i popularnonaukowych z dziedziny tyflopedagogiki.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kilian Marlena, Śmiechowska-Petrovskij Emilia

ISBN druk

978-83-8095-557-8

ISBN e-book

978-83-8095-593-6

Objętość

230 stron

Wydanie

I, 2018

Format

B5 (160/235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

 

Wstęp     

CZĘŚĆ I. Wyzwania rehabilitacyjno-opiekuńcze wobec osób w okresie późnej dorosłości

Marlena Kilian. Geragogika specjalna w starzejącym się społeczeństwie – potrzeby i możliwości 

Edyta Wolter. Wychowanie do godnej „złotej jesieni życia” w stadium integralności / „bilansowania drogi życiowej” – pedagogiczne implikacje koncepcji cyklu życia Erika H. Eriksona 

CZĘŚĆ II. Terapie niespecyficzne

Emilia Śmiechowska-Petrovskij. Technologie wspomagające dla osób starszych z niepełnosprawnością 

Ewa Piechowska. Wpływ fizjoterapii na sprawność fizyczną i psychiczną osób w podeszłym wieku 

CZĘŚĆ III. Terapie specyficzne

Ewa Cieplińska. Zaburzenia mowy w chorobie Parkinsona 

Olga Jauer-Niworowska. Wsparcie seniorów z niepełnosprawnością – na przykładzie terapii logopedyczno-psychologicznej osób z chorobą Parkinsona 

Kamila Potocka-Pirosz. Charakterystyka mowy osób z chorobą Alzheimera na przykładzie opowiadania historyjki obrazkowej 

Katarzyna Uzar-Szcześniak. Metoda walidacji w opiece nad starszą osobą z demencją 

Ewa Bartuś. Wspieranie seniora z niepełnosprawnością intelektualną w warunkach instytucjonalnych

Marzena Dycht. Rehabilitacja optyczna osób starszych 

CZĘŚĆ IV. Z frontu badań i doświadczeń opiekuńczych

Elżbieta M. Minczakiewicz. Paradygmat starości w percepcji współczesnego społeczeństwa w kontekście wypowiedzi seniorów, ich postaw, planów i oczekiwań 

Dariusz J. Olszewski-Strzyżowski. Działania w zakresie sportu, rekreacji oraz turystyki realizowane przez ośrodki pomocy społecznej w Polsce, skierowane do osób wykluczonych – seniorów 

Justyna Kurtyka-Chałas. Percepcja czasu a doświadczanie lęku przez osoby w okresie późnej dorosłości – analiza wyników badań własnych 

Małgorzata Szadłowska. Praca z osobami starszymi z demencją – doświadczenia praktyczne opiekuna 

CZĘŚĆ V. Wkład seniorów do jakości życia społecznego

Stanisław Chrobak. Ludzie starzy – strażnicy pamięci i nadziei 

Magdalena Wałachowska. Osoba starsza jako wartość w rodzinie 

Noty o autorach 

Monografia dotyczy niezwykle ważnych problemów związanych z funkcjonowaniem osób w okresie późnej dorosłości. [...] znacznie wzbogaca wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, w tym geragogiki specjalnej jako jej subdyscypliny. Na podkreślenie zasługuje jej konstrukcja – wyraźne przejście od zagadnień teoretycznych do rozwiązań praktycznych wzbogaconych ciekawymi przykładami. Dzięki takiej strukturze i treści merytorycznej przedstawionej w interesujący sposób recenzowana praca ma także duże walory dydaktyczne. Omawiana pozycja jest również odpowiedzią na szerokie zapotrzebowanie na tego rodzaju wiedzę – przydatną wszystkim, którzy pełniej, lepiej i bardziej świadomie pragną uczestniczyć w poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnością w okresie późnej dorosłości. Książka z pewnością znajdzie liczne grono odbiorców, szczególnie wśród osób pracujących z seniorami z niepełnosprawnością, a także wśród nauczycieli akademickich i studentów przygotowujących się do podjęcia profesjonalnej aktywności zawodowej.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło