Danuta Apanel, Paweł Kozłowski , Ewa Murawska

Danuta Apanel

Apanel Danutadoktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku; redaktor tematyczny czasopisma „ Edukacja w Dyskursie”;

Obszar zainteresowań naukowych obejmuje historyczne i współczesne koncepcje i uwarunkowania procesu opiekuńczo-wychowawczego w naturalnych i instytucjonalnych środowiskach wychowawczych ze szczególnym ich usytuowaniem w okresie II Rzeczypospolitej oraz w okresie Polski Ludowej, a także ukazaną w perspektywie temporalnej przestrzeń teorii i praktyki szkolnictwa integracyjnego/ inkluzyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce. Autorka wielu opracowań, głównie z zakresu współczesnej historii wychowania i pedagogiki opiekuńczej.

Wybrane publikacje:

D. Apanel, Instytucjonalna opieka całkowita nad dzieckiem na Pomorzu Środkowym w latach 1945-1975 , Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, 2006; ISBN 83-7467-006-1;
D. Apanel, (red.), Opieka, wychowanie- tradycja i problemy współczesne, Wyd. Impuls, Kraków 2009,ISBN 978-83-7587-184-5;
A. Jaworska, D. Apanel, (red.), Social Rehabilitation Care and Education in Postmodern World, Wyd. Impuls, Kraków 2009, ISBN 987-83-7587-188-3;
D. Apanel, (red.), Być nauczycielem - opiekunem - wychowawcą. Cz. 1: Perspektywa historyczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, ISBN: 978-83-7780-205-2;
D. Apanel, A. Jaworska, ( red.) Obszary wykluczenia społecznego(sfera biologiczna i środowiskowa) – część I, Wydawnictwo Adam Marszałek , Toruń 2013, 978-83-7780-544-2;
D. Apanel, Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnościa w Polsce w latach 1989 – 2014, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2016, ISBN 978-83-8095-098-6;
D. Apanel, E. Murawska, Pozostawić ślad w biografiach innych. Nauczyciel - mentor, mistrz, lider zmian. In memoriam Profesor Ewy Bilińskiej - Suchanek, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2020, ISBN 978-83-7467-337-2;
D. Apanel, P. Kozłowski, E. Murawska, ( red. ), Przestrzenie temporalne w pedagogice- konteksty pedeutologiczne, historyczne i resocjalizacyjne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2020, ISBN 978-83-8095-971-2.

Paweł Kozłowski

Kozłowski Pawełdoktor nauk społecznych w zakresie psychologii, pedagog resocjalizacyjny, kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku, kurator specjalista Sądu Rejonowego w Słupsku, kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Słupsku; członek Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. Stanisława Batawii, a także Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych, absolwent Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie mediacji. Jego naukowe zainteresowania obejmują zagadnienia systemów wartości, celów i planów życiowych nieletnich, trajektorii rozwojowych nieprzystosowania społecznego, a także fenomenu automutylacji wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Ewa Murawska

Ewa Murawskadr nauk hum. w zakresie pedagogiki; wykładowca w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. redaktor naczelna czasopisma „Edukacja w Dyskursie”. Zainteresowania naukowe skoncentrowane są przede wszystkim wokół problematyki przemian roli zawodowej nauczyciela i problemów konstytuowania się jego zawodowej i podmiotowej tożsamości, zagadnień dotyczących ewaluacji w edukacji oraz wykorzystanie kategorii codzienności w badaniach pedeutologicznych i prób rozpoznania różnych wymiarów zawodowego funkcjonowania nauczycieli odczytywanych przez pryzmat ich (auto)narracji. Autorka wielu opracowań głównie z zakresu pedeutologii, w tym pozycji zwartych, rozdziałów w monografiach i artykułów naukowych.

Wybrane publikacje:

E. Murawska, Kontrowersje wokół oceniania pracy nauczyciela, Wyd. Uczelniane PAP Słupsk, Słupsk 2005.
E. Murawska (red.), Nauczyciel na drogach i bezdrożach współczesności. Między bezradnością a nadzieją, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
E. Murawska (red.), Obraz szkoły i nauczyciela. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
E. Murawska (red.), Szkoła w dyskursie teorii i praktyki. Wybrane konteksty, Wydawnictwo Naukowe Contackt, Poznań 2013, ss. 218.
E. Murawska, Wielość dróg kształtowania tożsamości zawodowej nauczycieli w wielości ich codziennych doświadczeń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło