• Obniżka
Przestrzenie temporalne w pedagogice - konteksty pedeutologiczne, historyczne i resocjalizacyjne

Przestrzenie temporalne w pedagogice - konteksty pedeutologiczne, historyczne i resocjalizacyjne

ISBN: 978-83-8095-971-2
42,67 zł
37,87 zł Oszczędzasz: 4,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Odbiorcami niniejszej monografii mogą być przede wszystkim studenci pedagogiki (różnych specjalności|) oraz nauczyciele i wychowawcy podejmujący pracę w placówkach edukacyjnych...

Wersja książki
Ilość

Oddana do rąk czytelników monografia ma na celu zaprezentowanie teoretycznych i praktycznych eksploracji przestrzeni wychowawczych, edukacyjnych, profilaktycznych i korekcyjnych prowadzonych przez autorów poszczególnych artykułów. Teksty powstały z chęci ugruntowania poruszanych w nich teoretycznych zagadnień oraz doskonalenia praktyki edukacyjnej w placówkach szkolnych, opiekuńczo-wychowawczych, a także w obszarach resocjalizacyjnych. Skupiają się wokół rozpoznania codzienności szkoły jako źródła wyzwań dla współczesnego nauczyciela, analizowania problematyki edukacyjnej i resocjalizacyjnej w kontekście przemian europejskich, jak również dostosowania praktyki edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej do oczekiwań dzisiejszego świata. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza koncentruje się na aspektach pedeutologicznych i historycznych, druga zaś traktuje o przestrzeniach resocjalizacyjnych. Drugą część – resocjalizacyjną – przedstawianej publikacji rozpoczynają teksty o tematyce penitencjarnej.

Monografia została przygotowana na bazie tekstów prezentujących aspekty realizowanych projektów badawczych, których osnową jest problematyka temporalna w pedagogice zainspirowana licznymi dyskusjami. W publikacji uwzględniono trzy aspekty przestrzeni temporalnych: pedeutologiczny, historyczno-pedagogiczny i resocjalizacyjny. Dlatego też kierujemy ją do szerokiego grona czytelników – zajmujących się pedagogiką w ujęciu teoretycznym, jak również praktycznym.


Z recenzji dr hab. Ewy Kobyłeckiej, prof. UZ

XXI wiek to czas gwałtownych zmian kulturowych, które wymagają dostosowania praktyki dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej do wyzwań współczesnego świata. Książka Przestrzenie temporalne w pedagogice – konteksty pedeutologiczne, historyczne i resocjalizacyjne wpisuje się w dyskusję na temat historycznych i aktualnych problemów edukacyjnych. Z perspektyw teoretycznej oraz praktycznej przedstawia istotne dla ogółu społeczeństwa kwestie: kształcenia nauczycieli oraz działań profilaktycznych i korekcyjnych podejmowanych przez wychowawców w rozmaitych placówkach oświatowych. W przestrzeni edukacyjnej spotykają się bowiem ludzie z różnymi doświadczeniami życiowymi, potrzebami i poglądami – muszą się ze sobą porozumieć i współpracować, co nie jest łatwe, ale konieczne […]. Publikacja zawiera również rozważania dotyczące osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym, uzależnionych oraz odbywających karę pozbawienia wolności. Oprócz rozpraw o charakterze teoretycznym prezentuje także sprawozdania z badań. […]

Odbiorcami niniejszej monografii mogą być przede wszystkim studenci pedagogiki (różnych specjalności|) oraz nauczyciele i wychowawcy podejmujący pracę w placówkach edukacyjnych.

145 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-971-2

Danuta Apanel

Apanel Danutadoktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku; redaktor tematyczny czasopisma „ Edukacja w Dyskursie”;

Obszar zainteresowań naukowych obejmuje historyczne i współczesne koncepcje i uwarunkowania procesu opiekuńczo-wychowawczego w naturalnych i instytucjonalnych środowiskach wychowawczych ze szczególnym ich usytuowaniem w okresie II Rzeczypospolitej oraz w okresie Polski Ludowej, a także ukazaną w perspektywie temporalnej przestrzeń teorii i praktyki szkolnictwa integracyjnego/ inkluzyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce. Autorka wielu opracowań, głównie z zakresu współczesnej historii wychowania i pedagogiki opiekuńczej.

Wybrane publikacje:

D. Apanel, Instytucjonalna opieka całkowita nad dzieckiem na Pomorzu Środkowym w latach 1945-1975 , Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, 2006; ISBN 83-7467-006-1;
D. Apanel, (red.), Opieka, wychowanie- tradycja i problemy współczesne, Wyd. Impuls, Kraków 2009,ISBN 978-83-7587-184-5;
A. Jaworska, D. Apanel, (red.), Social Rehabilitation Care and Education in Postmodern World, Wyd. Impuls, Kraków 2009, ISBN 987-83-7587-188-3;
D. Apanel, (red.), Być nauczycielem - opiekunem - wychowawcą. Cz. 1: Perspektywa historyczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, ISBN: 978-83-7780-205-2;
D. Apanel, A. Jaworska, ( red.) Obszary wykluczenia społecznego(sfera biologiczna i środowiskowa) – część I, Wydawnictwo Adam Marszałek , Toruń 2013, 978-83-7780-544-2;
D. Apanel, Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnościa w Polsce w latach 1989 – 2014, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2016, ISBN 978-83-8095-098-6;
D. Apanel, E. Murawska, Pozostawić ślad w biografiach innych. Nauczyciel - mentor, mistrz, lider zmian. In memoriam Profesor Ewy Bilińskiej - Suchanek, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2020, ISBN 978-83-7467-337-2;
D. Apanel, P. Kozłowski, E. Murawska, ( red. ), Przestrzenie temporalne w pedagogice- konteksty pedeutologiczne, historyczne i resocjalizacyjne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2020, ISBN 978-83-8095-971-2.

Paweł Kozłowski

Kozłowski Pawełdoktor nauk społecznych w zakresie psychologii, pedagog resocjalizacyjny, kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku, kurator specjalista Sądu Rejonowego w Słupsku, kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Słupsku; członek Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. Stanisława Batawii, a także Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych, absolwent Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie mediacji. Jego naukowe zainteresowania obejmują zagadnienia systemów wartości, celów i planów życiowych nieletnich, trajektorii rozwojowych nieprzystosowania społecznego, a także fenomenu automutylacji wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Ewa Murawska

Ewa Murawskadr nauk hum. w zakresie pedagogiki; wykładowca w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. redaktor naczelna czasopisma „Edukacja w Dyskursie”. Zainteresowania naukowe skoncentrowane są przede wszystkim wokół problematyki przemian roli zawodowej nauczyciela i problemów konstytuowania się jego zawodowej i podmiotowej tożsamości, zagadnień dotyczących ewaluacji w edukacji oraz wykorzystanie kategorii codzienności w badaniach pedeutologicznych i prób rozpoznania różnych wymiarów zawodowego funkcjonowania nauczycieli odczytywanych przez pryzmat ich (auto)narracji. Autorka wielu opracowań głównie z zakresu pedeutologii, w tym pozycji zwartych, rozdziałów w monografiach i artykułów naukowych.

Wybrane publikacje:

E. Murawska, Kontrowersje wokół oceniania pracy nauczyciela, Wyd. Uczelniane PAP Słupsk, Słupsk 2005.
E. Murawska (red.), Nauczyciel na drogach i bezdrożach współczesności. Między bezradnością a nadzieją, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
E. Murawska (red.), Obraz szkoły i nauczyciela. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
E. Murawska (red.), Szkoła w dyskursie teorii i praktyki. Wybrane konteksty, Wydawnictwo Naukowe Contackt, Poznań 2013, ss. 218.
E. Murawska, Wielość dróg kształtowania tożsamości zawodowej nauczycieli w wielości ich codziennych doświadczeń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

pod redakcją Danuty Apanel, Pawła Kozłowskiego i Ewy Murawskiej

ISBN druk

978-83-8095-971-2

ISBN e-book

978-83-8095-971-2

Objętość

224 str.

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp                

Część I
Ujęcie pedeutologiczne i historyczno-pedagogiczne

Ewa Murawska
Powinności nauczyciela w czasach kryzysu zaufania, wspólnotowości i znaczeń            

Danuta Apanel
Dziecko z niepełnosprawnością w przestrzeni szkolnej – wzorce europejskie na przełomie XX i XXI wieku       

Monika Pawłowska
Człowiek wobec starości – w stronę gerontologii edukacyjnej (geragogiki)         

Tomasz Maliszewski
Orzechowo Morskie – Pawłowice – Bielawki
Z działalności wybranych uniwersytetów ludowych w drugiej połowie lat 40. XX wieku          

Agnieszka Maliszewska
Jan Kubicki (1898–1967) – dyrygent i wychowawca młodzieży oraz jego dzieło        

Część II
Ujęcie resocjalizacyjne

Robert Opora, Marta Michalik
Obraz rodziny zabójców w ich wspomnieniach z dzieciństwa jako potencjał do zmiany resocjalizacyjnej – komunikat z badań         

Robert Parol
Praktyczne aspekty nabywania kwalifikacji zawodowych przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności w odniesieniu do koncepcji ustawicznego kształcenia zawodowego    

Justyna Siemionow
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze a koncepcja resocjalizacji pozytywnej        

Paweł Kozłowski
Socjodemograficzne predyktory triady: wartości – cele – plany nieletnich    

Łukasz Wirkus
Wywiad środowiskowy kuratora rodzinnego w sprawach nieletnich o demoralizację i czyny karalne – propozycja narzędzia  

Marta Pięta-Chrystofiak
Więzi między rodzicami a dzieckiem w percepcji osób uzależnionych od narkotyków 

fragment

XXI wiek to czas gwałtownych zmian kulturowych, które wymagają dostosowania praktyki dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej do wyzwań współczesnego świata. Książka Przestrzenie temporalne w pedagogice – konteksty pedeutologiczne, historyczne i resocjalizacyjne wpisuje się w dyskusję na temat historycznych i aktualnych problemów edukacyjnych. Z perspektyw teoretycznej oraz praktycznej przedstawia istotne dla ogółu społeczeństwa kwestie: kształcenia nauczycieli oraz działań profilaktycznych i korekcyjnych podejmowanych przez wychowawców w rozmaitych placówkach oświatowych. W przestrzeni edukacyjnej spotykają się bowiem ludzie z różnymi doświadczeniami życiowymi, potrzebami i poglądami – muszą się ze sobą porozumieć i współpracować, co nie jest łatwe, ale konieczne […]. Publikacja zawiera również rozważania dotyczące osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym, uzależnionych oraz odbywających karę pozbawienia wolności. Oprócz rozpraw o charakterze teoretycznym prezentuje także sprawozdania z badań. […]

Odbiorcami niniejszej monografii mogą być przede wszystkim studenci pedagogiki (różnych specjalności|) oraz nauczyciele i wychowawcy podejmujący pracę w placówkach edukacyjnych.

Z recenzji dr hab. Ewy Kobyłeckiej, prof. UZ

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło