• Obniżka
Tożsamość nieletnich a motywacja do zmiany. W warunkach placówki resocjalizacyjnej

Tożsamość nieletnich a motywacja do zmiany. W warunkach placówki resocjalizacyjnej

Podtytuł: Resocjalizacja
ISBN: 978-83-8095-599-8
76,19 zł
66,19 zł Oszczędzasz: 10,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 70,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka stanowi interesujące studium teoretyczno-empiryczne na temat tożsamości nieletnich i ich motywacji do zmiany osadzonej w rzeczywistości przebywania w placówce resocjalizacyjnej.

Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Celem przygotowanej monografii jest diagnoza i analiza zależności pomiędzy stopniem rozwoju tożsamości dewiacyjnej nieletnich a poziomem ich motywacji do jej zmiany przez samodoskonalenie. Starano się przy tym, aby wnioski wynikające zarówno z analizy literatury przedmiotu, jak i przeprowadzonych badań służyły wzbogaceniu refleksji o znaczeniu obu zjawisk i występujących między nimi zależności, która byłaby przydatna w udoskonalaniu organizacji procesu resocjalizacji w warunkach instytucjonalnych. Aby osiągnąć ten cel, pracę badawczą podzielono na kilka etapów, której efekty znalazły swoje odzwierciedlenie w kolejnych rozdziałach pierwszej (teoretycznej) i drugiej (empirycznej) części monografii.

W pierwszym rozdziale, z uwzględnieniem wiedzy z zakresu filozofii, psychologii i socjologii, dokonano pogłębionej analizy pojęcia, struktury, procesu formowania się i rozwoju tożsamości osobowej oraz warunków wyznaczających proces jej zmiany z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych. Zadaniem było uchwycenie konstytutywnych dla zrozumienia jej istoty oraz struktury komponentów, które mogłyby być użyteczne w konceptualizacji modelu tożsamości dewiacyjnej. Przeglądu literatury poświęconej problematyce tożsamości człowieka dokonano również pod kątem poszukiwania odpowiedzi na pytanie, na ile możliwa i w jakich warunkach dokonuje się jej zmiana, ponieważ ma to duże znaczenie dla ewentualnego ukierunkowywania na ten cel oddziaływań resocjalizacyjnych. Zarówno poszukiwanie, kształtowanie, kreowanie, czy też zmiana tożsamości, dokonuje się głównie poprzez autorefleksję podejmowaną w kontekście nawiązywanych interakcji społecznych. Stąd też, aby ukazać całą złożoność tego procesu zdecydowano się na omówienie społeczno-kulturowych uwarunkowań w nieustannie zmieniającej się i niepewnej rzeczywistości postmodernistycznej.

W drugim rozdziale przeprowadzono analizę pojęcia „tożsamość dewiacyjna” oraz – z wykorzystaniem wyników badań nad różnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi aspektami funkcjonowania osób niedostosowanych społecznie – skonstruowano model uwzględniający sześć jej wymiarów: poznawczy, aksjologiczny, afektywny, ewaluacyjny, behawioralny i rozwojowy. Aby głębiej zrozumieć istotę badanego zjawiska, na podstawie literatury kryminologicznej dokonano analizy procesu powstawania tożsamości dewiacyjnej oraz psychospołecznych konsekwencji naznaczania etykietą dewianta. Odwołując się natomiast do poglądów czołowych przedstawicieli współczesnej myśli resocjalizacyjnej, starano się uzasadnić sens ukierunkowywania oddziaływań resocjalizacyjnych na wywoływanie zmian w tożsamości dewiacyjnej nieletnich w trudnych, ze względu na niesprzyjający klimat społeczny, warunkach instytucjonalnych.

W rozdziale trzecim zaprezentowano wiedzę na temat mechanizmów motywujących człowieka do podejmowania aktywności planowej w odniesieniu do procesów motywujących młodzież do samodoskonalenia w okresie dorastania. Dokonano wyboru typologii motywacji na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz charakterystyki procesu zmiany według transteoretycznego modelu TTM autorstwa J.O. Prochaski i C.C. DiClemente’a. Wszystko to z zamiarem wyłonienia komponentów użytecznych w konceptualizacji modelu motywacji do zmiany.

W drugiej części tego rozdziału przedstawiono metody, których implementacja może przyczyniać się do rozwijania i wzmacniania u nieletnich motywacji do wprowadzania w sobie konstruktywnych zmian.

Następny rozdział dotyczy przyjętych założeń metodologicznych i zawiera określenie przedmiotu badań, opis celów oraz uzasadnienie zastosowania paradygmatu dedukcyjnego i strategii ilościowej w przeprowadzonych badaniach. Zgodnie z obowiązującymi w przyjętym paradygmacie zasadami sformułowano problemy i hipotezy, wyznaczone i zoperacjonalizowane zmienne, co pozwoliło na określenie metod oraz technik badawczych z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi badawczych w postaci sześciu kwestionariuszy ankiet.

W kolejnych trzech rozdziałach zaprezentowano wyniki badań i analiz statystycznych. W rozdziale piątym znajduje się opis zróżnicowania stopnia rozwoju tożsamości dewiacyjnej, dokonany na podstawie natężenia komponentów składających się na jej poszczególne wymiary. Rozdział szósty zawiera rezultaty badań odnoszące się do poziomu i typu posiadanej przez wychowanków motywacji oraz ich zaawansowania w procesie zmiany, a w ostatnim przedstawiono zależności pomiędzy natężeniem poszczególnych wymiarów tożsamości dewiacyjnej nieletnich a ich motywacją do zmiany.

Całość kończy podsumowanie, które stanowi syntetyczne uporządkowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań, potrzebnych do sformułowania zaleceń dotyczących organizowania oddziaływań resocjalizacyjnych w praktyce wychowawczej. W aneksie znajdują się natomiast wzory zastosowanych kwestionariuszy ankiet oraz wyniki statystycznej analizy rzetelności skonstruowanych narzędzi badawczych.

Resocjalizacja
290 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-599-8

Pliki do pobrania

Fragment ebooka - epub

Oficyna Impuls zaprasza do fragment e-booka w formacie epub

Pliki do pobrania (79.17k)

Fragment ebooka - mobi

Oficyna Impuls zaprasza do fragment e-booka w formacie epub

Pliki do pobrania (309.07k)

Kupiec Hubert

Kupiec Hubert absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika (tytuł dysertacji doktorskiej: Kontrola społeczna nad młodzieżą dorastającą w dużym mieście). Zatrudniony w Instytucie Pedagogiki US. Zainteresowania naukowo-badawcze oraz publikację koncentrują się w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej i dotyczą badań nad przejawami oraz uwarunkowaniami zachowań ryzykownych nieletnich, zmian zachodzących w tożsamości dewiacyjnej pod wpływem stosowania metod twórczej resocjalizacji, a także rozwijania kompetencji wychowawczych młodzieży akademickiej przez dialog i aktywizacje. Od wielu lat czynnie zaangażowany w różne formy współpracy z młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi. Prywatnie pasjonat filmu, fotografii, literatury oraz turystyki.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kupiec Hubert

ISBN druk

978-83-8095-599-8

ISBN e-book

978-83-8095-659-9

Objętość

502 strony

Wydanie

I, 2019

Format

B5 (160x235). E-book

Oprawamiękka, klejona

Wstęp      

Część 1. Założenia teoretyczne i metodologiczne badań własnych

Rozdział 1. Tożsamość osobowa w perspektywie humanistyczno-społecznej 

1.1. Filozoficzne tropy myślenia o tożsamości człowieka   
1.1.1. Samoświadomość jako istota tożsamości osobowej      
1.1.2. Tożsamość osobowa w ujęciu procesualnym      
1.1.3. Aksjologiczno-etyczny wymiar tożsamości osobowej   
1.1.4. Określanie własnej tożsamości przez nawiązywanie relacji dialogicznej z innymi 
1.1.5. Twarze i maski  
1.1.6. Autorefleksja i sytuacje graniczne w budowaniu tożsamości osobowej   
1.2. Pojęcie, struktura, rodzaje i rozwój tożsamości osobowej w ujęciu psychologicznym    
1.2.1. Pojęcie tożsamości osobowej na tle kategorii bliskoznacznych 
1.2.2. Rodzaje tożsamości osobowej       
1.2.3. Struktura oraz procesy integracji tożsamości osobowej   
1.2.4. Wewnętrzne mechanizmy konstruowania własnej tożsamości  
1.2.5. Tożsamość osobowa w perspektywie rozwojowej      
1.2.6. Przebieg i uwarunkowania procesu zmian w tożsamości osobowej  
1.3. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zmienności tożsamości osobowej   
1.3.1. Znaczenie kontekstu społeczno-kulturowego w socjologicznych modelach rozwoju tożsamości  
1.3.1.1. Rozwój tożsamości w poglądach przedstawicieli interakcjonizmu symbolicznego 
1.3.1.2. Kształtowanie się tożsamości według założeń modelu światopoglądowego 
1.3.1.3. Rozwój tożsamości w założeniach modeli eklektycznych 
1.3.2. Tworzenie własnej tożsamości w zmieniającym się społeczeństwie i kulturze ponowoczesnej
1.3.2.1. Popkulturowe uwarunkowania kształtowania się tożsamości współczesnej młodzieży

Rozdział 2. Zmiana tożsamości dewiacyjnej jako cel oddziaływań resocjalizacyjnych 

2.1. Pojęcie i struktura tożsamości dewiacyjnej   
2.1.1. Poznawczy wymiar tożsamości dewiacyjnej   
2.1.2. Aksjologiczny wymiar tożsamości dewiacyjnej   
2.1.3. Afektywny i ewaluacyjny wymiar tożsamości dewiacyjnej    
2.1.4. Behawioralny wymiar tożsamości dewiacyjnej 
2.1.5. Wymiar rozwojowy tożsamości dewiacyjnej   
2.2. Powstawanie i rozwój tożsamości dewiacyjnej w toku nawiązywanych interakcji społecznych  
2.2.1. Tożsamość dewiacyjna jako efekt stygmatyzacji zewnętrznej i autostygmatyzacji 
2.2.2. Znaczenie odzwierciedlania ocen innych w procesie autostygmatyzacji
2.3. Psychospołeczne konsekwencje posiadania tożsamości dewiacyjnej 
2.4. Pozytywne aspekty funkcjonowania kontroli społecznej  
2.5. Wywoływanie zmian w tożsamości dewiacyjnej w warunkach resocjalizacji instytucjonalnej 
2.5.1. Organizacja oraz funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych w systemie resocjalizacji nieletnich 
2.5.2. Klimat społeczny w instytucjach resocjalizujących młodzież niedostosowaną społecznie 

Rozdział 3. Motywacja do zmiany tożsamości dewiacyjnej w procesie resocjalizacji nieletnich 

3.1. Podstawowe mechanizmy i typy motywacji do samodoskonalenia w okresie dorastania
3.1.1. Pojęcie i funkcje motywacji w procesie samorozwoju człowieka
3.1.2. Znaczenie emocji w motywacji zachowań
3.1.3. Potrzeby jako motyw ludzkiego działania
3.1.4. Oczekiwania związane z prawdopodobieństwem sukcesu i porażki 
3.1.5. Atrybucje sukcesów i niepowodzeń jako mechanizm motywujący do zmiany
3.1.6. Siła motywacji a zaangażowanie w proces zmiany 
3.1.7. Typy motywacji w dążeniu do zmiany siebie 
3.2. Motywowanie do zmiany w wychowaniu resocjalizującym  
3.2.1. Znaczenie mechanizmów motywujących w procesie resocjalizacji    
3.2.2. Metody motywowania do zmiany tożsamości dewiacyjnej stosowane w resocjalizacji nieletnich 
3.2.2.1. Dialog motywujący w resocjalizacji nieletnich  
3.2.2.2. Motywowanie do zmiany metodą coachingu 
3.2.2.3. Mentoring jako sposób na rozwijanie wewnętrznej motywacji do zmiany 
3.2.2.4. Metody twórczej resocjalizacji jako katalizator zmian w tożsamości dewiacyjnej 
3.2.2.5. Motywowanie do zmiany zachowania za pomocą nagród i kar

Rozdział 4. Założenia metodologiczne badań własnych

4.1. Przedmiot, cele, problematyka i hipotezy badawcze    
4.2. Charakterystyka zmiennych i wskaźników występujących w badaniu    
4.3. Zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze   
4.4. Teren i organizacja badań oraz charakterystyka grupy badawczej    
4.5. Zastosowane procedury i metody analizy danych 

Część 2. Rezultaty badań własnych

Rozdział 5. Komponenty strukturalne tożsamości dewiacyjnej wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) 

5.1. Procesy rozwoju tożsamości osobowej wychowanków   
5.2. Orientacje aksjologiczne i kryzys w wartościowaniu u wychowanków MOW      
5.2.1. Zróżnicowanie natężenia kryzysu w wartościowaniu u wychowanków MOW 
5.3. Wymiar ewaluacyjno-emocjonalny tożsamości dewiacyjnej nieletnich  
5.3.1. Poczucie winy i lęk przed karą 
5.4. Poznawcze i behawioralne aspekty tożsamości dewiacyjnej nieletnich 
5.5. Struktura komponentów tożsamości dewiacyjnej nieletnich 
5.6. Interpretacja i dyskusja nad wynikami dotyczącymi tożsamości dewiacyjnej nieletnich 

Rozdział 6. Motywacja do zmiany tożsamości dewiacyjnej u nieletnich przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 

6.1. Natężenie i powiązania między mechanizmami wyznaczającymi siłę motywacji do zmiany siebie 
6.2. Typ motywacji do zmiany i zaawansowanie w procesie zmian a płeć
i wiek nieletnich oraz długość pobytu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 
6.3. Wzajemne powiązania i znaczenie komponentów strukturalnych w przyjętym modelu motywacji do zmiany siebie
6.4. Interpretacja i dyskusja nad wynikami dotyczącymi motywacji nieletnich do zmiany 

Rozdział 7. Wymiary tożsamości dewiacyjnej a motywacja do zmiany u wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych 

7.1. Wymiar rozwojowy tożsamości dewiacyjnej a motywacja do zmiany siebie 
7.1.1. Stopień rozwoju procesów tożsamościowych a zróżnicowanie siły motywacji do zmiany siebie 
7.1.2. Natężenie komponentów wymiaru rozwojowego tożsamości dewiacyjnej a typ motywacji do zmiany siebie
7.1.3. Procesy rozwoju tożsamości osobowej a zaawansowanie w procesie zmiany siebie 
7.2. Wymiar aksjologiczny tożsamości dewiacyjnej a motywacja wychowanków do jej zmiany 
7.2.1. Natężenie komponentów w wymiarze aksjologicznym tożsamości dewiacyjnej nieletnich a zróżnicowanie siły motywacji do zmiany 
7.2.2. Natężenie komponentów w wymiarze aksjologicznym tożsamości dewiacyjnej nieletnich a typ motywacji do zmiany siebie 
7.2.3. Preferencje aksjologiczne a zaawansowanie w procesie zmiany siebie 
7.3. Wymiar autoewaluacyjny tożsamości dewiacyjnej a motywacja do zmiany siebie 
7.3.1. Zróżnicowanie siły motywacji do zmiany i jej związki z poziomem samooceny nieletnich 
7.3.2. Poziom samooceny a typ motywacji do zmiany 
7.3.3. Poziom samooceny a zaawansowanie w procesie zmiany 
7.4. Poziom kryzysu w wartościowaniu oraz trudności z określeniem własnej tożsamości osobowej a motywacja do zmiany siebie
7.4.1. Zróżnicowanie siły motywacji do zmiany ze względu na poziom kryzysu w wartościowaniu oraz natężenie eksploracji ruminacyjnej 
7.4.2. Natężenie komponentów kryzysu w wartościowaniu i kryzys poszukiwania własnej tożsamości a typ motywacji do zmiany
7.4.3. Poziom kryzysu w wartościowaniu i natężenie eksploracji ruminacyjnej a zaawansowanie w procesie zmiany siebie 
7.5. Wymiar behawioralny tożsamości dewiacyjnej a motywacja do zmiany siebie 
7.5.1. Związki pomiędzy komponentami wymiaru behawioralnego tożsamości dewiacyjnej a siłą motywacji do jej zmiany 
7.5.2. Poziom dysfunkcjonalności społecznej a typ motywacji do zmiany tożsamości dewiacyjnej 
7.5.3. Natężenie komponentów w wymiarze behawioralnym tożsamości dewiacyjnej a zaawansowanie w procesie zmiany siebie 
7.6. Komponenty wymiaru poznawczo-afektywnego tożsamości dewiacyjnej a motywacja do zmiany siebie
7.6.1. Zróżnicowanie siły motywacji do zmiany ze względu na natężenie komponentów w poznawczo-afektywnym wymiarze tożsamości dewiacyjnej 
7.6.2. Poziom natężenia komponentów w poznawczo-afektywnym wymiarze tożsamości dewiacyjnej a typ motywacji do zmiany siebie 
7.6.3. Natężenie komponentów poznawczych i afektywnych tożsamości dewiacyjnej a zaawansowanie w procesie zmiany siebie 

Rozdział 8. Tożsamość dewiacyjna nieletnich a motywacja do zmiany w świetle uzyskanych rezultatów badawczych

8.1. Stopień rozwoju tożsamości dewiacyjnej nieletnich a motywacja do zmiany – wyniki uogólnione
8.2. Interpretacja i dyskusja nad wynikami przeprowadzonych badań 
8.3. Zalecenia do pracy pedagogicznej nad rozwijaniem motywacji do zmiany u nieletnich przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 

Zakończenie 

Bibliografia  

Aneks   

Załącznik 1. Narzędzia badawcze 
Załącznik 2. Wyniki skalowania (miary rzetelności) dla narzędzia
Wymiary Tożsamości Dewiacyjnej (TD)  
Załącznik 3. Wyniki skalowania (miary rzetelności) dla narzędzia
Motywacja do Zmiany (MOZ)

Fragment

Książka stanowi interesujące studium teoretyczno-empiryczne na temat tożsamości nieletnich i ich motywacji do zmiany osadzonej w rzeczywistości przebywania w placówce resocjalizacyjnej. Na uwagę zasługuje fakt wielopłaszczyznowego omówienia tematu, wzbogaconego o opis dużego projektu badawczego, zrealizowanego z wykorzystaniem wielu narzędzi, w tym własnego autorstwa. Publikacja jest przykładem kompleksowego myślenia o zagadnieniu charakterystycznym dla podejścia holistycznego, ujmującego kontekst zarówno filozoficzny, społeczno-kulturowy, jak i psychologiczny dociekań naukowych w obszarze pedagogicznym.

Z recenzji dr hab. Iwony Klonowskiej

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło