• Obniżka
Obraz szkoły i nauczyciela. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne

Obraz szkoły i nauczyciela. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne

ISBN: 978-83-7587-426-6
36,19 zł
31,19 zł Oszczędzasz: 5,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 33,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Wielość podjętych w tej pracy wątków spaja wspólna intencja – próba (re)konstruowania rzeczywistego obrazu współczesnej szkoły i nauczyciela w świetle teorii i praktyki dydaktyczno-wychowawczej, uprawomocnienia głosu samych nauczycieli i poszukiwania dróg „rewitalizowania” nauczycielskiej profesji.

Wersja książki
Ilość

Wielość podjętych w tej pracy wątków spaja wspólna intencja – próba (re)konstruowania rzeczywistego obrazu współczesnej szkoły i nauczyciela w świetle teorii i praktyki dydaktyczno-wychowawczej, uprawomocnienia głosu samych nauczycieli i poszukiwania dróg „rewitalizowania” nauczycielskiej profesji. Mam nadzieję, że czytelnikami tej książki będą nie tylko nauczyciele akademiccy i studenci pedagogiki, lecz także sami nauczyciele, którym zależy na zrozumieniu procesów regulujących pracę szkoły i poszukiwaniu sposobów podnoszenia jej jakości oraz doskonaleniu własnego warsztatu pracy.

Ewa Murawska (fragment Wstępu)


Oddawana w ręce Czytelników książka jest pokłosiem spotkania polskich i ukraińskich pedagogów, wymiany poglądów i wspólnego wysiłku włączenia się w nurt toczących się dyskusji nad współczesną edukacją i perspektywami jej rozwoju. W obu wyodrębnionych jej częściach – tej dotyczącej polskiej szkoły i nauczyciela w świetle potrzeb, możliwości i rozwiązań i drugiej, dotykającej dylematów szkoły i nauczyciela w Europie Wschodniej – dominują opracowania egzemplifikujące społeczny kontekst zawodu nauczyciela, przemiany jego roli i wyzwania w zakresie kompetencji i etycznych dylematów środowiska nauczycielskiego , wiele miejsca poświęcono zagadnieniom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w kontekście zmieniających się oczekiwań społecznych, a także znaczenia edukacji medialnej, e – learningu, w pracy szkoły na różnych poziomach kształcenia i w pracy nauczyciela. Ukazano również z różnych perspektyw praktyczne problemy szkolnej codzienności, w tym interesujące zagadnienie możliwości i specyfiki uczenia się języka obcego przez dzieci z ryzyka dysleksji. Wielu odbiorców powinny zainteresować teksty prezentujące sylwetki i dorobek wielkich pedagogów: A. S. Makarenki, W. A. Suchomlińskego, czy A. A. Zacharenki (J. Bida, L. Prokopenko, A. Kuzminski).

50 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-426-6

Ewa Murawska

Ewa Murawskadr nauk hum. w zakresie pedagogiki; wykładowca w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. redaktor naczelna czasopisma „Edukacja w Dyskursie”. Zainteresowania naukowe skoncentrowane są przede wszystkim wokół problematyki przemian roli zawodowej nauczyciela i problemów konstytuowania się jego zawodowej i podmiotowej tożsamości, zagadnień dotyczących ewaluacji w edukacji oraz wykorzystanie kategorii codzienności w badaniach pedeutologicznych i prób rozpoznania różnych wymiarów zawodowego funkcjonowania nauczycieli odczytywanych przez pryzmat ich (auto)narracji. Autorka wielu opracowań głównie z zakresu pedeutologii, w tym pozycji zwartych, rozdziałów w monografiach i artykułów naukowych.

Wybrane publikacje:

E. Murawska, Kontrowersje wokół oceniania pracy nauczyciela, Wyd. Uczelniane PAP Słupsk, Słupsk 2005.
E. Murawska (red.), Nauczyciel na drogach i bezdrożach współczesności. Między bezradnością a nadzieją, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
E. Murawska (red.), Obraz szkoły i nauczyciela. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
E. Murawska (red.), Szkoła w dyskursie teorii i praktyki. Wybrane konteksty, Wydawnictwo Naukowe Contackt, Poznań 2013, ss. 218.
E. Murawska, Wielość dróg kształtowania tożsamości zawodowej nauczycieli w wielości ich codziennych doświadczeń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Ewa Murawska

ISBN druk

978-83-7587-426-6

ISBN e-book

978-83-7587-426-6

Objętość

282 str.

Wydanie

I, 2010

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp

Introduction

 

Polska szkoła i nauczyciel w świetle potrzeb, możliwości i rozwiązań – wybrane konteksty

 

Lucyna Preuss-Kuchta

Iluzoryczność – (nie)kwestionowaną cechą edukacji szkolnej

 

Roma Kwiecińska, Jolanta Rybska-Klapa

Rola zawodowa nauczyciela – nowe zadania i kompetencje

 

Katarzyna Waszyńska, Agata Woźniak

Społeczny kontekst zawodu nauczyciela. Analiza zasobów i trudności

 

Hanna Krauze-Sikorska

Uczenie się języka obcego przez dzieci z ryzykiem dysleksji jako jedno ze współczesnych wyzwań edukacyjnych

 

Ewa Murawska

Dylematy oceniania pracy nauczyciela – od szlachetnej utopii do edukacyjnej mistyfikacji

 

Krzysztof Juszczak

Nauczyciel wobec wyzwań XXI wieku

 

Lucyna Maksymowicz

Założenia edukacji wczesnoszkolnej w kontekście zmieniających się oczekiwań współczesnego społeczeństwa

 

Kinga Kuszak

Kompetencja komunikacyjna dzieci – właściwości i potrzeba stymulowania

 

Iwona Konopnicka

Obraz nauczyciela w marzeniach dzieci w młodszym wieku szkolnym (komunikat z badań)

 

Mirosława Żurawska, Agnieszka Łukasik

ICT narzędziem pracy nauczyciela

 

Dorota Werbińska

Dylematy etyczne początkujących nauczycieli języka angielskiego

 

Tatiana Kłosińska

Wczesna edukacja medialna. Możliwości i ograniczenia

 

Ewa Kumik

Kształcenie uczniów w polskich szkołach muzycznych

 

Renata Kaczmarek

Refleksje edukacyjne

 

Joanna Krol-Mazurkiewicz

Życiowa stop-klatka. Drugoroczność

 

Bartosz Miodek

Rola i miejsce technologii informacyjnej w warsztacie pracy nauczyciela

 

Mateusz Nitka

E-wychowanie w e-learningu?

 

Szkoła i nauczyciel w Europie Wschodniej – dylematy teorii i praktyki

 

Jelena Bida, Ludmiła Prokopenko

Czołowe idee A.S. Makarenki, W.A. Suchomlińskiego, A.A. Zacharenki – nasza przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

 

Anatolij Kuźmiński

Działalność A.A. Zacharenko – wzorzec zarządzania rozwojem szkoły w kontekście kształtowania duchowych wartości uczniów

 

Aleksiej Czebykin

Właściwości zawodowego image nauczyciela i warunki jego kształtowania

 

Swietłana Skworcowa

Kształtowanie kompetencji zawodowych przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 

Irina Palszkowa

Kształtowanie kultury pedagogicznej jako element kompetencji zawodowych przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 

Galina Tarasenko, Bogdan Nesterowicz

Kształtowanie potencjału wychowawczego przyszłych nauczycieli na podstawie międzypokoleniowej transmisji wartości i wzorców kulturowych

 

Olga Komar

Gotowość studentów do zastosowania technologii interaktywnej w procesie edukacji

wczesnoszkolnej

 

Nelli Łysenko

Przedszkolne dzieciństwo w Ukrainie: etnopedagogiczny wymiar we współczesnej przestrzeni wielokulturowej

 

Kateryna Shestakova

Edukacja w szkole „etnicznej”: problemy i perspektywy (na przykładzie Czerniowiec, Ukraina)

fragment

Wiek XX przyniósł falę ostrej krytyki szkoły, w wyniku której ukształtowały się trzy główne tendencje jej dalszego rozwoju i ewolucji. Jedna z nich, zapowiadająca rychły koniec szkoły jako instytucji edukacyjnej, która nie ziściła pokładanych w niej oczekiwań społecznych, zwana strategią descholaryzacyjną, nie spełniła się i trudno znaleźć przesłanki zwiastujące jej urzeczywistnienie.

Próby czasu w dużej mierze nie wytrzymała też druga tendencja – szkoły alternatywnej, która stanowiła i stanowi ważną inspirację dla teorii i praktyki szkolnej, ale nie okazała się uniwersalnym antidotum na edukacyjne bolączki. Wydaje się, że dziś zwycięża koncepcja szkoły ustawicznie się doskonalącej, w której kluczową rolę odgrywa dobrze wykształcony, twórczy, nowocześnie myślący i działający nauczyciel. Od jego kompetencji, predyspozycji osobowościowych, motywacji i samoświadomości zależą właściwe funkcjonowanie systemy szkolnego oraz efektywność procesu wychowania i nauczania.

W publicznym dyskursie na temat szkoły dominuje obecnie ton krytyczny – nie najlepiej oceniają ją uczniowie, rodzice, a także sami nauczyciele, również ostro krytykowani. Panuje zgoda co do tego, że szkoła powinna być lepsza (na miarę czasów) i lepszy powinien też być nauczyciel – lepiej kształcony, o rozwiniętych, różnorakich kompetencjach, o zintegrowanej tożsamości, cieszący się właściwą rangą społeczną. Tymczasem współczesnego nauczyciela opisuje się głównie z perspektywy kryzysu tożsamościowego, którego doświadcza, przez pryzmat zagrożeń, braku zawodowej stabilizacji, stresu, niewydolności wychowawczej, bezradności i zniechęcenia. Priorytetowym zadaniem zdaje się więc pogłębiona refleksja nad kondycją systemu edukacji w kontekście procesów globalizacyjnych, stawianie pytań o najpilniejsze potrzeby współczesnych nauczycieli, o granice ich intelektualnej niezależności, odpowiedzialności zawodowej, osobowej i publicznej oraz autonomii moralnej. W tym kontekście podejmowane w książce tematy, próba rozwiązywania ważnych problemów dotyczących szkoły i nauczyciela, dostatecznie uzasadniają powody jej powstania i motywację przekazania Czytelnikowi.

Tym bardziej, że zawarte w niej teksty dotykają nie tylko istoty współczesnych wyzwań stojących przed polską szkołą i nauczycielem, lecz także – co warte podkreślenia – stanowią egzemplifikację wybranych problemów edukacyjnych rosyjskiego i ukraińskiego systemu szkolnego, w tym najistotniejszych problemów zawodowego funkcjonowania nauczycieli w Europie Wschodniej. Jest to interesująca perspektywa, pozwalająca dostrzec uniwersalność wielu problemów edukacyjnych, ponad granicami państw i różnicami społeczno-kulturowymi, jak również okazja do wymiany poglądów, poszukiwania inspiracji do doskonalenia pracy szkoły i nauczyciela. Wydaje się, że dziś warto rekomendować takie szersze podejście, z perspektywy innych systemów oświatowych, przy całej świadomości globalnych przemian edukacyjnych i strategicznych celów ich kreowania o europejskim czy nierzadko ogólnoświatowym zasięgu. Łatwo bowiem zauważyć, że polskie problemy, niepokoje i nadzieje stały się problemami globalnymi, co potwierdzają Autorzy, których teksty współtworzą niniejszą publikację.

Oddawana do rąk Czytelników książka jest pokłosiem spotkania polskich i ukraińskich pedagogów, wymiany poglądów i wspólnego wysiłku włączenia się w nurt toczących się dyskusji nad współczesną edukacją i perspektywami jej rozwoju. W obu wyodrębnionych jej częściach – pierwszej, dotyczącej polskiej szkoły i nauczyciela w świetle potrzeb, możliwości i rozwiązań, i drugiej, dotykającej dylematów szkoły i nauczyciela w Europie Wschodniej – dominują opracowania egzemplifikujące społeczny kontekst zawodu nauczyciela, przemiany jego roli i wyzwania w zakresie kompetencji i etycznych dylematów środowiska nauczycielskiego (L. Preuss-Kuchta, R. Kwiecińska, J. Rybska-Klapa, K. Waszyńska, A. Woźniak, E. Murawska, K. Juszczak, A. Czebykin, D. Werbińska).

Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w kontekście zmieniających się oczekiwań społecznych (L. Maksymowicz, I. Konopnicka, K. Kuszak, S. Skworcowa, I. Palszkowa, N. Łysenko), a także znaczenia edukacji medialnej, e-learningu, w pracy szkoły na różnych poziomach kształcenia i w pracy nauczyciela (M. Żurawska, A Łukasik, T. Kłosińska, B. Miodek, M. Nitka, O. Komar). Ukazano również z różnych perspektyw praktyczne problemy szkolnej codzienności (E. Kumik, J. Król-Mazurkiewicz, G. Tarasenko, B. Nestorowicz, K. Shestakova), w tym interesujące zagadnienie możliwości i specyfiki uczenia się języka obcego przez dzieci z grupy ryzyka dysleksji (H. Krauze-Sikorska). Wielu odbiorców powinny zainteresować teksty prezentujące sylwetki i dorobek wielkich pedagogów: A.S. Makarenki, W.A. Suchomlińskego czy A.A. Zacharenki (J. Bida, L. Prokopenko, A. Kuzminski).

Wielość podjętych w tej pracy wątków spaja wspólna intencja – próba (re)konstruowania rzeczywistego obrazu współczesnej szkoły i nauczyciela w świetle teorii i praktyki dydaktyczno-wychowawczej, uprawomocnienia głosu samych nauczycieli i poszukiwania dróg „rewitalizowania” nauczycielskiej profesji.

Mam nadzieję, że czytelnikami tej książki będą nie tylko nauczyciele akademiccy i studenci pedagogiki, lecz także sami nauczyciele, którym zależy na zrozumieniu procesów regulujących pracę szkoły i poszukiwaniu sposobów podnoszenia jej jakości oraz doskonaleniu własnego warsztatu pracy.

Ewa Murawska

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło