• Obniżka
TERAPIA interdyscyplinarna. Wybrane problemy

TERAPIA interdyscyplinarna. Wybrane problemy

ISBN: 978-83-8095-314-7
47,43 zł
42,63 zł Oszczędzasz: 4,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 45,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Zapraszamy do I wydania 2020

Książka jest skierowana do szerokiego grona czytelników związanych ze środowiskiem naukowym oraz z praktyką pedagogiczną – nauczycieli i specjalistów zajmujących się terapią dziecka, studentów kierunków pedagogicznych, którzy są zainteresowani problematyką interdyscyplinarnej terapii, oraz rodziców dzieci wymagających kompleksowego wsparcia...

Ilość

Terapia interdyscyplinarna to profesjonalne, wielospecjalistyczne, zamierzone i ustrukturyzowane czynności służące wsparciu i stymulowaniu dziecka – ma ona poprawić jakość jego funkcjonowania w przestrzeni edukacyjnej i społecznej. Oznacza szereg działań pomocowych, których zamiarem jest holistyczne wspomaganie dziecka, by przekształceniom uległ obraz jego własnej osoby i w autonomiczny sposób mogło ono funkcjonować w przestrzeni życiowej. By ważniejsze stały się […] cechy i umiejętności, dzięki którym jednostka zacznie odnosić sukcesy i zostanie zaakceptowana przez społeczeństwo

[…], by miała ona szansę modyfikacji wartości, tak by były one dostosowane do ograniczeń i predyspozycji, umożliwiały realizowanie się, opanowywanie zastępczych i nowych schematów funkcjonowania oraz rozwijanie umiejętności na miarę swoich możliwości.

By podejmowane działania umacniały wewnętrzny potencjał dziecka, z uwzględnieniem wszystkich jego składowych – metazasobów (poczucia bycia zrozumianym, zaradności i sensowności) oraz zasobów szczegółowych (poznawczych, instrumentalnych, neotycznych), co w aspekcie społecznym ma największe znaczenie, prowadzi bowiem do kształtowania relacji opartych na wzajemności i poszanowaniu indywidualności jednostki. To kompleksowe „interdyscyplinarne zaopatrzenie” dziecka powinno także oznaczać ukierunkowanie działań terapeutycznych na jego rozwój oraz korzystanie z takich strategii i w taki sposób, aby priorytetowe stały się dobro i perspektywiczność jego zamierzeń.

W monografii wyodrębniono trzy części poświęcone wybranym zagadnieniom terapii interdyscyplinarnej, które odnoszą się do holistycznego i wielokierunkowego wsparcia dziecka. Pierwsza, zatytułowana Podstawy terapii interdyscyplinarnej, opisuje fundamenty tego rodzaju terapii, na którą składają się terapie: pedagogiczna, psychopedagogiczna oraz medyczna – neurologiczna i psychiatryczna. Część druga, Terapia funkcji podstawowych. Wybrane problemy, porusza kwestie dotyczące wieloaspektowego wsparcia i stymulacji funkcji podstawowych. Część trzecia, Terapia zaburzeń rozwojowych. Wybrane zagadnienia, przedstawia działania terapeutyczne zorientowane na pomoc dziecku o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwojowo-poznawczych.

Książka jest skierowana do szerokiego grona czytelników związanych ze środowiskiem naukowym oraz z praktyką pedagogiczną – nauczycieli i specjalistów zajmujących się terapią dziecka, studentów kierunków pedagogicznych, którzy są zainteresowani problematyką interdyscyplinarnej terapii, oraz rodziców dzieci wymagających kompleksowego wsparcia.

Joanna Skibska

212 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Skibska Joanna

Skibska Joannadoktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w latach 2010–2020 pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Techniczno-Humanistycz­nej w Bielsku-Białej; pedagog edukacji wczesnoszkolnej, neurologopeda, pedagog specjalny, specjalista terapii pedagogicznej; certyfikowany terapeuta biofeed­back, I i II stopnia metody Warnkego oraz Tomatisa. 

Założycielka i redaktor naczelna czasopisma naukowego „Konteksty Pedagogiczne” (lista MNiSW). Ponad 20 lat pracowała w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, prowadząc zajęcia zintegrowane w klasach edukacji wczesnoszkolnej i integracyjnych oraz zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne.

Zainteresowania naukowo-badawcze: kształcenie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni szkoły ogólnodostępnej, praca z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się, proces diagnostyczny oraz wykorzystanie różnych metod w pracy terapeutycznej z dzieckiem z deficytami rozwojowymi.

Ważniejsze publikacje: Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania (Impuls, Kraków 2012); Mnem☺literki. Ćwiczenia do wprowadzania i utrwalania liter podobnych pod względem kształtu a-o, m-n-u-w, l-ł-t, b-d-g-p z wykorzystaniem mnemotechnik (Impuls, Kraków 2012); redaktorka monografii: Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy (Impuls, Kraków 2020), Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy (Impuls, Kraków 2017), Dziecko z wadą słuchu oraz Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD). Wybrane problemy (Libron, Kraków 2014), Wspieranie rozwoju małego dziecka (Wyd. Nauk. ATH – Libron, Bielsko-Biała – Kraków 2014).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Skibska Joanna

ISBN druk

978-83-8095-314-7

ISBN e-book

 

Objętość

274 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp (Joanna Skibska)        

PODSTAWY TERAPII INTERDYSCYPLINARNEJ

Joanna Skibska
Terapia pedagogiczna w kontekście interdyscyplinarności   

Ewa Wysocka
Terapia psychopedagogiczna dzieci i młodzieży – wybrane problemy      

Beata Kazek, Ewa Emich-Widera
Terapia w neurologii dziecięcej       

Agnieszka Kapinos-Gorczyca, Katarzyna Sitnik-Warchulska
Terapia w psychiatrii dzieci i młodzieży       

TERAPIA FUNKCJI Podstawowych. WYBRANE PROBLEMY

Agnieszka Twaróg-Kanus
Terapia i wsparcie dziecka z dysfunkcją wzroku w środowisku edukacyjnym    

Irena Polewczyk
Stymulowanie rozwoju i terapia dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej    

Emilia Mikołajewska
Terapia deficytów w zakresie motoryki małej   

Łucja Skrzypiec, Joanna Skowron
Holistyczne ujęcie pracy terapeutycznej z dziećmi z trudnościami w nauce czytania i pisania      


TERAPIA ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH
WYBRANE ZAGADNIENIA

Marzenna Zaorska
Terapia dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością sensoryczną    

Marta Korendo, Katarzyna Sedivy-Mączka
Wczesna terapia dzieci z autyzmem      

Marta Korendo, Ewa Bielenda-Mazur
Terapia dzieci z zespołem Aspergera      

Anna Borzęcka
Stymulacja dotykowa wsparciem terapeutycznym dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym      

Jadwiga Agnieszka Tuchowska, Maria Faściszewska
Terapia jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym      


Noty o autorach

fragment

Podjęty w monografii problem, który wybrzmiewa w tytule i powiązanych z nim tematycznie poszczególnych częściach, percypuję jako wysoce aktualny, zwłaszcza w kontekście upowszechniania proinkluzyjnej edukacji dzieci/uczniów z niepełnosprawnościami czy o szczególnych potrzebach. Kwestie prowadzenia terapii interdyscyplinarnej, jak też jej indywidualizowania wypada uznać za priorytetowe w oczekiwanym personalizowaniu wspierania uczniów o wysoce zróżnicowanych możliwościach (zasobach) i zainteresowaniach, włączanych w przestrzeń ogólnodostępnego systemu kształcenia. Oczywiście problemy podejmowane przez autorów w poszczególnych rozdziałach monografii, bez wątpienia należy także odnieść do rozwiązań w zakresie interdyscyplinarnej terapii dzieci/uczniów w innych formach edukacji – integracyjnej i specjalnej. Dostrzegam zatem duże walory poznawcze i praktyczne opracowania, które może być bardzo przydatne w pracy terapeutycznej zróżnicowanych specjalnościowo profesjonalistów – pedagogów, w tym pedagogów specjalnych, nauczycieli, logopedów i innych specjalistów angażujących się w proces terapii dzieci z niepełnosprawnościami czy szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

prof. nadzw. dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
Uniwersytet ZielonogórskiZłożoność i wielowymiarowość procesów terapeutycznych warunkowana jest kilkoma czynnikami. Pierwszy z nich to podmiot oddziaływań systematycznie rozszerzany o nowe grupy osób obejmowanych terapią na różnych etapach życia. Drugi, będący pochodną pierwszego, to stawiane przed terapią cele. Prócz tradycyjnych utożsamianych z korygowaniem i kompensowaniem coraz częściej akcentowane są cele stymulujące – ogólnorozwojowe lokujące ją w bliskim sąsiedztwie oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych, nierzadko oddzielonych rozmytą granicą. Trzeci to lokowanie terapii w coraz bardziej złożonych konfiguracjach teoretycznych korzystających z dorobku rożnych dyscyplin naukowych oraz paradygmatów uprawiania nauki. (…) Z tych powodów uważam przedłożoną do recenzji pracę za wartościową poznawczo, a zarazem ważną dla praktyki edukacyjnej. Walorem książki jest zróżnicowane podejście do terapii – autorami poszczególnych rozdziałów są nie tylko pedagodzy, ale także przedstawiciele innych dyscyplin naukowych. Innym pozytywem opracowania jest „zderzenie teoretyków i praktyków” prezentujących w swoich poglądach nierzadko odmienne podejścia oraz generujących rozbieżne problemy i drogi osiągania celów.

prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Różnorodne problemy związane z funkcjonowaniem wymagają holistycznego podejścia. Holistycznego, czyli uwzględniającego zarówno wszystkie aspekty funkcjonowania dziecka, jak i różne formy pomocy. Odpowiedzią na potrzeby młodego człowieka, może być terapia interdyscyplinarna, która przybiera formę różnego rodzaju działań pomocowych, służących wspomaganiu dziecka, by mogło one funkcjonować w jak największym stopniu samodzielnie w przestrzeni życiowej.

O tej wieloaspektowej terapii, a także o problemach z nią związanych przeczytać możemy w obszernej publikacji Oficyny Wydawniczej IMPULS. Książka pt. „Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy”, pod redakcją Joanny Skibińskiej, to szerokie spektrum tematów wchodzących w zakres tej terapii, a przez to możliwość szerszego spojrzenia na dziecko i problemy związane z jego rozwojem. Książka stanowi doskonałą lekturę, pozwalającą rozwijać wiedzę i kompetencje pedagogów specjalnych, ale również jest pomocą dla studentów studiów pedagogicznych oraz wszystkich terapeutów, uczestniczących w procesie wychowania dziecka i / lub prowadzenia terapii. To równie podręcznik dla rodziców, którzy poszukują odpowiedzi na zadawane pytania oraz wskazówek dotyczących działań terapeutycznych adresowanych do dziecka. 

W książce zostały wyodrębnione trzy główne część, poświęcone wybranym zagadnieniom terapii interdyscyplinarnej, składające się na wieloaspektowe wsparcie udzielane dziecku. W części pierwszej, dotyczącej podstaw terapii interdyscyplinarnej, znajdziemy tekst Joanny Skiby, która umiejscawia terapię pedagogiczną w kręgu interdyscyplinarnej terapii zwracając uwagę na to, że rozumiejąc terapię tę jako zamierzoną i celową interwencję, można mówić o jej interdyscyplinarności. Wynika ona bowiem m.in. z szerokiego wachlarza działań wspierająco-wspomagających oraz wielostronności metod i wykorzystywanych form postępowania. Z kolei Ewa Wysocka pisze o wybranych problemach terapii psychopedagogicznej dzieci i młodzieży, omawiając przy tym specyfikę zaburzeń i zagrożeń rozwojowych młodego pokolenia czy specyfikę działań terapeutycznych ukierunkowanych na dzieci i młodzież. Beata Kazek oraz Ewa Emich-Widera piszą o terapii w neurologii dziecięcej, omawiając przy tym krótko neuroinfekcje, mózgowe porażenie dziecięce czy padaczkę. Z koli Agnieszka Kapinos-Gorczyca i Katarzyna Sitnik-Warchulska zajmują się tematem terapii w psychiatrii dzieci i młodzieży, poruszając zarówno zagadnienie farmakoterapii, jak psychoterapii. 

W części drugiej książki, koncentrującej się na zagadnieniach związanych z terapią funkcji podstawowych, znajdziemy tekst Agnieszki Twaróg-Kanus, która omawia kwestię wspierania dziecka z dysfunkcją wzroku w środowisku edukacyjnym, a także Ireny Polewczyk, która pisze o stymulowaniu rozwoju oraz prowadzeniu terapii dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej. O deficytach w zakresie motoryki małej i możliwych formach terapii traktuje tekst Emilii Mikołajewskiej, natomiast Łucja Skrzypiec oraz Joanna Skowron omawiają holistyczne podejście do terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, zwracając też uwagę na konieczność tworzenia sprzyjających dziecku warunków i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. 

Trzecia część książki dotyczy wybranych zagadnień z zakresu terapii zaburzeń rozwojowych. O terapii dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością sensoryczną pisze Marzena Zaorska, natomiast o autyzmie i znaczeniu wczesnej terapii – Marta Korendo i Katarzyna Sedivy-Mączka. Marta Korendo, tym razem wspólnie z Ewa Bielendą Mazur, zajmuje się także tematem terapii dzieci z zespołem Aspergera. O mózgowym porażeniu dziecięcym i stymulacji dotykowej przeczytamy w artykule Anny Borzęckiej. Natomiast tematem zaburzeń płynności mowy, a dokładnie jąkania się, zajmuje się w swoim artykule Jadwiga Agnieszka Tuchowska oraz Maria Faściszewska.

Szeroki zakres tematyczny zawarty w umieszczonych w książce artykułach daje nam możliwość kompleksowego ujęcia kwestii terapii dziecka i stanowić może nie tylko impuls do dalszego zdobywania informacji na dany temat, ale być może podpowiedź dotyczącą możliwości terapeutycznych w stosunku do danego dziecka. Tym samym otwiera drogą do udzielenia jak największej pomocy dziecku i jego rodzicom i zaowocować może – dzięki odpowiedniemu wsparciu – wymiernymi efektami działania.

źródło: http://www.qulturaslowa.pl/2020/08/joanna-skibinska-red-terapia.html

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło