• Obniżka
Nauczyciel i uczeń w kontekście  społecznych przemian  i oczekiwań

Nauczyciel i uczeń w kontekście społecznych przemian i oczekiwań

ISBN: 978-83-8095-749-7
36,19 zł
31,19 zł Oszczędzasz: 5,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 33,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

W polecanej książce autorzy analizują wybrane aspekty życia szkolnego i społecznego w kontekstach ich wzajemnego przenikania oraz nowych wyzwań edukacyjnych i społecznych. [...]

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej e-book

Książka stanowi prezentację wybranych najistotniejszych kwestii, które powinny być uwzględniane w analizie i przemyśleniach towarzyszących działaniom na rzecz projakościowych wdrożeń i zmian, ukierunkowanych na wsparcie nauczyciela i ucznia w przestrzeni edukacyjnej.

W pierwszej części tomu, zatytułowanej Kierunki odpowiedzialnej edukacji, znalazł się tekst Andrzeja Gofrona stanowiący rekonstrukcję kulturową doświadczenia percepcyjnego osoby uczącej się w koncepcjach Jeana Piageta, Lwa S. Wygotskiego, Jerome’a Brunera. Autor ukazuje zmianę epistemologiczną od psychologicznego do kulturowego sposobu widzenia efektywności dydaktycznej, co może stanowić przesłankę przejścia od transmisyjnego do konstytutywnego sposobu rozumienia i uprawiania edukacji. Kolejny artykuł, autorstwa Julity Orzelskiej, jest próbą upomnienia się o edukację istotną egzystencjalnie oraz ukazania „sfery irracjonalności” w zachowaniach adresatów działań edukacyjnych. Małgorzata Kunicka zaprezentowała rozważania na temat wartości i poszukiwań podstaw norm moralnych w odniesieniu do procesu wychowania. Przedstawiła dwie tendencje tych poszukiwań: ukierunkowaną na wartość życia i godności ludzkiej oraz odnoszącą się do jakości życia.

Drugą część opracowania, pt. Nauczyciel w kontekście społecznych oczekiwań, rozpoczyna tekst Agnieszki Michalkiewicz-Gorol, która podjęła próbę diagnozy społecznego odbioru wizerunku nauczyciela oraz ukazania tego, jak ów wizerunek kształtuje się w perspektywie przemian społecznych i kulturowych. W kolejnym artykule Małgorzata Kabat omówiła pojęcie asertywności w ujęciu różnych autorów oraz w świetle współczesnych przemian społecznych. Opracowanie Iwony Samborskiej jest prezentacją wymagań stawianych nauczycielowi w kontekście dbania o jakość wczesnej edukacji. Autorka na podstawie wyników badań wyróżniła główne obszary przygotowania nauczyciela oceniane przez respondentów pozytywnie lub jako wymagające poprawy (dotyczyły one takich kompetencji, jak: praca z dzieckiem/uczniem, praktyki zawodowe, współpraca z rodzicami i środowiskiem oraz działalność dydaktyczna uczelni). Kolejny artykuł – Karin Fodorovej i Kornelii Solich – stanowi omówienie wyników badań pilotażowych prowadzonych wśród nauczycieli przedszkoli pracujących w Czechach i w Polsce. Pozwoliły one na wgląd w sferę kształcenia nauczycieli, dostarczyły informacji o ich potrzebach edukacyjnych oraz o przeszkodach napotykanych na drodze rozwoju zawodowego.

Trzecia część książki nosi tytuł Uczeń w kontekście edukacyjnych i społecznych oddziaływań. Otwiera ją tekst Agnieszki Roszkowskiej i Sabiny Wisły będący głosem w dyskusji na temat roli szkoły oraz prezentacją wyników badań nad uwarunkowaniami kompetencji społecznych i motywacji do nauki uczniów szkół systemowych i szkół Montessori. Beata Oelszlaeger-Kosturek poświęciła swój artykuł zagadnieniu inicjowanej przez uczniów komunikacji w klasie szkolnej. Tekst zawiera analizę i interpretację wybranych aktów komunikacyjnych w zakresie różnych typów ignorowania przez nauczyciela spontanicznych pytań i stwierdzeń dzieci oraz odnosi się do wartości tych wypowiedzi dla procesu edukacyjnego. Artykuł autorstwa Agnieszki Olechowskiej stanowi prezentację społecznych przemian w obrębie pedagogicznego dyskursu odnoszących się do specjalnych potrzeb edukacyjnych z perspektywy relacji społecznych, a także wskazanie możliwych kierunków przyszłych przemian. Opracowanie Joanny Skibskiej zawiera analizę sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni szkoły ogólnodostępnej, z uwzględnieniem wybranych działań, które mają służyć zaspokajaniu ich zróżnicowanych potrzeb, oraz przybliża kierunki zmian w zakresie edukacji włączającej oraz społecznej inkluzji. Ostatni artykuł, Eugenii Rostańskiej, to refleksja nad społecznymi i ekonomicznymi kontekstami orientacji edukacyjno-zawodowej ucznia oraz rolą szkoły w tym procesie. Autorka zwraca uwagę, że w praktyce edukacyjnej powinno się uwzględniać czynniki takich decyzji – właściwości społeczne środowisk, w których młodzi ludzie wzrastają, a także regionalne i globalizacyjne perspektywy i tendencje rozwojowe w aspekcie gospodarczym, w tym demograficzne i strukturalne ograniczenia.

94 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-749-7

Skibska Joanna

Skibska Joannadoktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w latach 2010–2020 pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Techniczno-Humanistycz­nej w Bielsku-Białej; pedagog edukacji wczesnoszkolnej, neurologopeda, pedagog specjalny, specjalista terapii pedagogicznej; certyfikowany terapeuta biofeed­back, I i II stopnia metody Warnkego oraz Tomatisa. 

Założycielka i redaktor naczelna czasopisma naukowego „Konteksty Pedagogiczne” (lista MNiSW). Ponad 20 lat pracowała w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, prowadząc zajęcia zintegrowane w klasach edukacji wczesnoszkolnej i integracyjnych oraz zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne.

Zainteresowania naukowo-badawcze: kształcenie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni szkoły ogólnodostępnej, praca z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się, proces diagnostyczny oraz wykorzystanie różnych metod w pracy terapeutycznej z dzieckiem z deficytami rozwojowymi.

Ważniejsze publikacje: Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania (Impuls, Kraków 2012); Mnem☺literki. Ćwiczenia do wprowadzania i utrwalania liter podobnych pod względem kształtu a-o, m-n-u-w, l-ł-t, b-d-g-p z wykorzystaniem mnemotechnik (Impuls, Kraków 2012); redaktorka monografii: Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy (Impuls, Kraków 2020), Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy (Impuls, Kraków 2017), Dziecko z wadą słuchu oraz Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD). Wybrane problemy (Libron, Kraków 2014), Wspieranie rozwoju małego dziecka (Wyd. Nauk. ATH – Libron, Bielsko-Biała – Kraków 2014).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Joanna Skibska

ISBN druk

978-83-8095-749-7

ISBN e-book

978-83-8095-832-6

Objętość

154 strony

Wydanie

I, 2019

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp (Joanna Skibska)       


Kierunki odpowiedzialnej edukacji


Andrzej Gofron
Rekonstrukcja kulturowa doświadczenia percepcyjnego osoby uczącej się       

Julita Orzelska
Edukacja zorientowana egzystencjalnie
Aspekty metodologiczne rozważań       

Małgorzata Kunicka
Pedagogiczny aspekt jakości życia w kontekście wychowania do odpowiedzialności w ujęciu personalistycznym  


Nauczyciel w kontekście społecznych oczekiwańAgnieszka Michalkiewicz-Gorol
Wizerunek nauczyciela w perspektywie współczesnych przemian kulturowych i społecznych    

Małgorzata Kabat
Płynna teraźniejszość a asertywność nauczyciela       

Iwona Samborska
(Nie)przygotowanie do zawodu nauczyciela a jakość wczesnej edukacji  

Karin Fodorová, Kornelia Solich
Oczekiwania i bariery napotykane na drodze doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego w Republice Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej   


Uczeń w kontekście edukacyjnych i społecznych oddziaływań


Agnieszka Roszkowska, Sabina Wisła
Kompetencje społeczne a motywacja do nauki uczniów szkółsystemowych oraz Montessori – analiza porównawcza 

Beata Oelszlaeger-Kosturek
Ignorowanie samorzutnych wypowiedzi uczniów przez nauczyciela – nowe konteksty analizy i interpretacji aktów komunikacyjnych w kształceniu zintegrowanym 

Agnieszka Olechowska
Specjalne potrzeby edukacyjne w perspektywie społecznych przemian pedagogicznego dyskursu   

Joanna Skibska
W kierunku normalizacyjnych zmian w obszarze edukacji inkluzyjnej i społecznego włączania uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych 

Eugenia Rostańska
Konteksty i warunki demograficzno-gospodarcze orientacji edukacyjno-zawodowej ucznia w sytuacji decyzji (na przykładzie województwa śląskiego)

Praca zbiorowa Nauczyciel i uczeń w kontekście społecznych przemian i oczekiwań pod redakcją Joanny Skibskiej to ważny głos w dyskusji na temat wspólnej przestrzeni działań edukacyjnych i społecznych. Tytułowe relacje między głównymi podmiotami edukacji i społeczeństwem są dobrą podstawą do dyskusji nad kondycją współczesnego nauczyciela i szkoły. Autorzy analizują wybrane aspekty życia szkolnego i społecznego w kontekstach ich wzajemnego przenikania oraz nowych wyzwań edukacyjnych i społecznych. Na tym tle pojawiają się nowe zadania, a także nowe szanse dla edukacji. Rodzą się też nowe pytania o możliwości i sposoby integracji oddziaływań edukacyjnych i społecznych. […] Publikacja jest ważnym studium, w którym prowadzone analizy wyrażają wspólną troskę o jakość działań edukacyjno-społecznych. Stanowi istotny wkład w rozwój teorii oraz praktyki edukacyjnej i z pewnością przyczyni się do poszerzenia jej perspektywy badawczej. Przedstawione rozważania będą inspiracją i zachętą do dalszych analiz z tego zakresu.

Z recenzji prof. dr hab. Jolanty Szempruch

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło