• Obniżka
NAUCZYCIEL DOSKONAŁY

NAUCZYCIEL DOSKONAŁY. Kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela

ISBN: 978-83-8095-305-5
38,10 zł
23,10 zł Oszczędzasz: 15,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Ważna pozycja nie tylko dla tych, którzy już pracują w tym zawodzie obarczonym społeczną odpowiedzialnością, ale przede wszystkim dla przyszłych adeptów kierunków pedagogicznych chcących uniknąć czyhających na nich zawodowych pułapek.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Problematyką osobowości nauczyciela zajmowali się głównie psycholodzy. Pierwsze polskie dociekania w tym zakresie odnoszą się nie do osobowości, lecz do „duszy” nauczyciela. Później pojawiły się prace traktujące o jego „instynkcie” i „typie antropologicznym”. Przedmiotem kolejnych rozważań stał się „talent” nauczyciela i wreszcie zaczęto zajmować się nauczycielską „osobowością”. Pojmowano ją zresztą rozmaicie – jako strukturę, w której dominującą rolę odgrywają czynniki biologiczne bądź psychologiczne, pedagogiczne czy społeczne.

W badaniach nad zawodem nauczyciela prowadzonych w ostatnich kilkudziesięciu latach daje się zauważyć zjawisko odchodzenia od badań normatywno-spekulatywnych, opartych na rozumowaniu dedukcyjnym, i podejmowaniu badań empirycznych, opartych na rozumowaniu indukcyjnym. W refleksji nad nauczycielem mamy do czynienia z przesuwaniem się punktu ciężkości z prób nakreślenia obrazu idealnego nauczyciela w kierunku badań empirycznych czynnych zawodowo rzeczywistych nauczycieli, kończących się z reguły próbami typologii. […]

Jeden z najwybitniejszych twórców polskiej pedeutologii – Jan Władysław Dawid – w swoim dziele O duszy nauczycielstwa pisał, że: „Istotą nauczycielskiego powołania jest miłość dusz ludzkich”. Ta miłość do wychowanków stanowiła dla autora fundament efektywności pracy wychowawczej i motywację do samokształcenia nauczyciela. […]

W ostatnich latach odnotowuje się coraz częściej badania nad rzeczywistym nauczycielem. Analizuje się jego czynności zawodowe i poszukuje czynników warunkujących większą efektywność pracy. W badaniach tych coraz wyraźniej eksponuje się aspekt prakseologiczny. Szuka się odpowiedzi na pytania: co powinien wiedzieć i umieć dobry nauczyciel określonej specjalności? Jak poszczególne czynności związane z wykonywanym zawodem powinien wykonywać, aby działać sprawnie i skutecznie? Jakie kompetencje moralne, społeczne i komunikacyjne powinien posiadać? Przy zastosowaniu w badaniach metody indukcyjnej stwierdzono rzeczywiste cechy konkretnych nauczycieli lub grup nauczycielskich. Pokazano czynniki warunkujące osiąganie sukcesów pedagogicznych, wskazano na zależności między cechami osobowo-zawodowymi i niektórymi czynnikami zewnętrznymi a rezultatami pracy. […]

Jak pisze autor Nauczyciel dokonały publikacji Janusz Bielski cech efektywnego nauczyciela poszukuje się również dzisiaj, ale coraz częściej pojawiają się u badaczy przekonania, że cechy te nie są wrodzone i że można je wykształcić w procesie przygotowania zawodowego. Głównym przedmiotem współczesnych badań staje się rzeczywisty nauczyciel, działający w konkretnych warunkach. Odrzuca się założenie, że nauczyciel jest z natury doskonały. Wytworzył się też „realistyczny” stosunek do jego pracy dydaktyczno-wychowawczej, z pewnym odcieniem krytycyzmu. Nauczyciel, który nie najlepiej wykonuje swoje zadania, może spotkać się z brakiem akceptacji nie tylko ze strony swoich zwierzchników. Powstała swego rodzaju społeczna presja na doskonalenie się w zawodzie. Coraz częściej odrzuca się pogląd o istnieniu jakiegoś jednego warunku decydującego o efektach pracy zawodowej nauczyciela, a przyjmuje się założenie, że rezultaty pracy uwarunkowane są całym zespołem różnorodnych czynników.

188 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-225-6

Janusz Bielski

Jest profesorem w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku i w Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Wykłada teorię wychowania, teorię i metodykę wychowa fizycznego oraz historię kultury fizycznej i olimpizmu. Wydał m.in.: Życie jest ruchem (1996), Uwarunkowania efektywności pracy nauczyciela wychowania fizycznego (1996), Wychowanie fizyczne w klasach I-III (1998), Teoretyczne i metodyczne podstawy efektywności pracy nauczyciela (2000), Sport i sztuka w cywilizacji antycznej (2003), Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego (2005), Dzieje myśli o zdrowiu i kulturze fizycznej – współautorstwo (2005) oraz kilka innych pozycji zwartych i 158 artykułów.

Szczególnie ważne miejsce zajmują książki i opracowania z dziedziny metodyki wychowania fizycznego i pedeutologii, a także z dziedziny historii olimpizmu. Prowadzi wykłady z tych dziedzin na konferencjach i spotkaniach nauczycielskich na terenie całego kraju. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, od kilku lat pełni funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego PTNKF w Warszawie.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Janusz Bielski

ISBN druk

978-83-8095-305-5

ISBN e-book

978-83-8095-225-6

Objętość

174 stron

Wydanie

II, 2017

Format

B5 (160x235). E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

Wstęp     


1. Osoba nauczyciela w literaturze pedagogicznej    

2. Przemiany edukacyjne w czasach współczesnych 

3. Przygotowanie nauczyciela do zawodu 

4. Kompetencje tworzące zawód nauczyciela 

5. Komunikacja interpersonalna w edukacji 

6. Style oddziaływania wychowawczego nauczyciela  

7. Błędy nauczycieli w procesie wychowania 

8. Model nauczyciela dynamicznego (efektywnego) 

9. Rozwój zawodowy nauczyciela 

10. Kształcenie nauczycieli do nowych potrzeb edukacyjnych 

11. Zagadnienie autorytetu nauczyciela 

12. Uwarunkowania efektywności pracy pedagogicznej nauczyciela 

13. Od czego zależy skuteczność pracy nauczyciela?

14. Metody oceny sprawności działania pedagogicznego nauczyciela 


Aneks

Bibliografia 

Fragment

Książka ukazuje bogactwo problematyki dotyczącej edukacji nauczycieli oraz obszarów, w których jest realizowana. Cenne w tej pracy jest połączenie ogólnych rozważań nad kształceniem nauczycieli z europejskimi tendencjami i priorytetami edukacji w ramach szkolnictwa wyższego. Autor […] ujmuje zagadnienia edukacji nauczycieli oraz problematykę ich przygotowania zawodowego jako ważny filar działań państwa oraz osób i instytucji zajmujących się przygotowaniem kandydatów do tego zawodu we współczesnych – skomplikowanych i zmiennych – warunkach, a także z punktu widzenia polepszenia sytuacji nauczycieli na rynku pracy, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi oraz nabywania i doskonalenia nowych umiejętności w tej dziedzinie.

Z recenzji dra hab. Władimira Pasicznika, prof. UJK

Opracowanie jest plonem długoletnich doświadczeń autora na stanowisku nauczyciela szkoły, pracownika Instytutu Kształcenia Nauczycieli, później Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i wreszcie nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie, a obecnie w Akademii Humanistycznej w Pułtusku, gdzie wykłada ogólną teorię wychowania, metodykę wychowania fizycznego i zdrowotnego oraz prowadzi badania naukowe i seminaria magisterskie. […] Książka autorstwa Janusza Bielskiego ma duże znaczenie dla teorii i praktyki kształcenia i wychowania. Zasługuje na opublikowanie i upowszechnienie wśród studentów i nauczycieli już pracujących.

Z recenzji dra hab. nauk med. Wojciecha Antoniego Turskiego, prof. WSR


Wiele razy zastanawiałam się czy istnieje w ogóle doskonały nauczyciel? To pytanie zadawałam sobie jako uczennica, gdyż ocena końcowa – semestralna zawsze zależała od nauczyciela i jego podejścia do przedmiotu nauczania.

Wizerunek nauczyciela to przede wszystkim stanowi całokształt sposób do realizacji swoich zamierzeń zawodowych względem swoich uczniów.

Doskonały nauczyciel ma do spełnienia wiele zadań , ponieważ wykonywany przez niego zawód do łatwych nie należy. Zasada jest taka, że wygrywa zawsze osoba, która wybrała zawód z powołania z optymizmem w tle.

Każdy z zamieszczonych 14 rozdziałów , aneksów , tabel, zawiera interesujące treści ze względu na to, że uczeń , rodzic może uzyskać wiedzę, która została uwidoczniona wyraziście na każdej ze stron napisanej książki autorstwa Janusza Bielskiego.

Istotnymi czynnikami, które wpływają na jakość nauczania są: ciągłe doskonalenie, kształcenie się, postrzeganie uczniów w innym pozytywnym świetle.

Idealny nauczyciel powinien być praktyczny, tolerancyjny, posiadać umiejętności sprawnej obserwacji, posługiwanie się słowem, sprawiedliwym ocenianiem, poczuciem humoru, akceptacją zachowań uczniów.

Szczególną uwagę zwróciłam w tej książce na pojęcia pedagogiczne związane z:

Organizacja pracy nauczyciela, fazę twórczą, fazę działania, fazę samodzielną, nauczyciel pogłębia wiedzę, fazę krytyczną, refleksja nad własną pracą, faza metodyczna, gotowe wzorce metodyczne, sprawdzone sposoby nauczania.

Wyraźnie jest tutaj podkreślona uwaga skutków wychowawczych takich jak: agresja, obojętność, bezradność, hamowanie bezradności w odniesieniu do źródła A. Guryckiej, autorki książki pt. Błąd w wychowaniu”.

Książka autorstwa Janusza Bielskiego stanowi bardzo ważną ikonę wiedzy z zakresu pedagogiki zwłaszcza dla młodych nauczycieli chcących wciąż doskonalić swój warsztat nauczania i przybliżą mu pracę nauczyciela.

Autor idealnie przedstawił role nauczyciela, jego obraz, który swoja postawą, pracą, stale unowocześnia styl i wizerunek osobowości nauczyciela.

Nauczyciel z powołania będzie kierował się podejściem w dobrą stronę, ale pojawi się wiele pytań czy jest On doskonałym nauczycielem w kształcenia młodego pokolenia.

Książka zawiera 174 wartościowo przedstawione strony wiedzy, doświadczenia, z którego warto skorzystać, twarda oprawa na tle jej znajduje się portret nauczyciela mężczyzny, wydana została przez Oficynę Wydawniczą Impuls.

Zapraszam do jej przeczytania oraz skorzystania z porad jak dążyć do tego, aby zostać doskonałym nauczycielem.

Anna Sz.
źródło: http://bonito.pl/k-1814741-nauczyciel-doskonaly


Proszę Państwa dyskusja o roli i zawodzie nauczyciela w systemie powszechnej edukacji toczy się w naszym kraju jak sięgam pamięcią od tysiąc dziewięćset czterdziestego piątego roku. Wówczas to nowa władza musiała wykształcić - nowego nauczyciela. Socjalistyczna inżynieria społeczna potrzebowała do przebudowy całej nacji odpowiedniego urzędnika. Potem, co parę lat dokonywano ponownie korekt ustawy o oświacie i wychowaniu. Później nazwano to podstawą programową. Od czasów PRL-u nauczyciel miał obowiązek uczestniczyć w procesie przebudowy społeczeństwa, szczególnie jeżeli chodzi o tzw. nadbudowę, świadomość i cel ostateczny - wychowanie świadomego obywatela nowego socjalistycznego formatu.

Jako młody człowiek pamiętam z jakimi wypiekami szedłem do szkoły, niosło mnie wprost na skrzydłach, ale już po roku stwierdziłem, że w tej całej masie uczniów nikomu nie zależy aby odkryć drzemiący we mnie potencjał, talenty i zaangażowanie. Chodziło o to bym był karnym, sumiennym adeptem urzędniczej oświatowej struktury, której zwieńczeniem był fartuch szkolny, tarcza i worek z kapciami.

Badano przede wszystkim nauczycieli pod kątem wzoru osobowo-zawodowego. A potem, w ślad za tym szło jego przeobrażenie zgodnie ze współczesnymi potrzebami. W tej niewielkiej objętościowo pracy Janusz Bielski stara się pokazać jak wygląda to z perspektywy czasu w literaturze przedmiotu. Przede wszystkim jak widziano osobę nauczyciela w literaturze pedagogicznej. W drugim rozdziale stara się pokazać to na przykładzie współczesnych przemian edukacyjnych. Edukacja jak pisze Bielski od zawsze była podporządkowana polityce państwa i elitom jej władzy.

W ślad za tym poszło ograniczenie swobody działania, które spowodowało zmniejszenie poczucia odpowiedzialności nauczyciela. Liczne reformy szkolnictwa dodatkowo osłabiały rangę zawodu, od mistrza i przewodnika duchowego do urzędnika obarczonego liczną papierologią.

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku po tzw. transformacji ustrojowej zaczęto dostosowywać ten system do zapotrzebowania rynku pracy, co z jednej strony było dobre, a z drugiej prowadzi do wypaczenia edukacji użytkowej, gdyż często zmieniająca się koniunktura prowadzi do nadprodukcji na rynku pracy absolwentów danego kierunku, np. moda na marketing i zarządzanie. Jest jeszcze trzecia strona problemu, ograniczenie wiedzy tylko do poziomu sprawności intelektualnej i fizycznej potrzebnej do sprawnego funkcjonowania w życiu, tzw. licencjaty.

W kolejnym rozdziale autor skupia się na przygotowaniu nauczycieli do zawodu analizując go nie tylko pod kątem umiejętności zawodowych, ale też sposób ich przekazywania uczniom. Ciągłe zmiany w podstawach programowych i tzw. reformy wpływają na aktywność nauczycieli zniechęcając ich do indywidualnej pracy z uczniami na rzecz kolektywnej realizacji programu nauczania. Cierpi na tym osobowość ucznia i prestiż nauczycieli. Stąd wynikła potrzeba określenia kompetencji nauczyciela, co zostało opisane przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Wśród nich wymienia się kompetencje prakseologiczne, komunikacyjne, współdziałania, kreatywności, informatyczne i moralne. Innym zapisom podlega przytoczona przez Bielskiego klasyfikacja kompetencji według Roberta Kwaśnicy. Tu na plan pierwszy wysuwa się wiedza praktyczno-moralna i wiedza techniczna.

W kolejnych rozdziałach dotyczących m.in. komunikacji interpersonalnej w edukacji i stylu oddziaływania wychowawczego mamy sporo ważnych stwierdzeń dotyczących szacunku, respektowaniu podmiotowości uczniów, współdziałania i zachowaniu równowagi między autokratyzmem a demokratyzmem. W kolejnym rozdziale, bardzo ważnym dla całej książki są pokazane podstawowe błędy jakie popełniają nauczyciele w procesie wychowania; od moralizowania do psychomanipulacji. Aby jednak nie popadać w negatywizm Bielski pokazuje nam model nauczyciela dynamicznego – efektywnego, rozwijającego swoje osobiste kompetencje, kreatywność i autorytet.

Ważna pozycja nie tylko dla tych, którzy już pracują w tym zawodzie obarczonym społeczną odpowiedzialnością, ale przede wszystkim dla przyszłych adeptów kierunków pedagogicznych chcących uniknąć czyhających na nich zawodowych pułapek.

źródło: https://ksiazka.net.pl/recenzja/nauczyciel-doskonaly-janusz-bielski

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło