Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki – wymiary teoretyczny i praktyczny

Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki – wymiary teoretyczny i praktyczny

ISBN: 978-83-7587-024-4
37,90 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 39,80 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

W prezentowanej książce autorzy poszczególnych rozdziałów prezentują badania teoretyczne i praktyczne nad problematyką transgresji – inter- i transdycyplinarność pedagogiki.

Ilość

W prezentowanej książce autorzy poszczególnych rozdziałów prezentują badania teoretyczne i praktyczne nad problematyką transgresji – inter- i transdycyplinarność pedagogiki.

Jej problematyka obejmuje zagadnienia związane z płynną tożsamością pedagogiki, w której to procesach formowania należy uwzględniać udział oznaczania i przekraczania własnych granic oraz integrowania w sobie wiedzy z innych dziedzin, nie tylko w obszarze badań i praktyki edukacyjnej, ale także refleksji teoretycznej…

W części pierwszej, zatytułowanej „Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki – wymiar teoretyczny”, znalazły się prace autorów, którzy wykorzystując różne perspektywy badawcze i założenia, podjęli namysł teoretyczny nad kategoriami oraz przejawami inter- i transdyscyplinarności w pedagogice.

Część drugą, pt. „Interdyscyplinarny transfer wiedzy – doświadczenia pedagogicznego pogranicza”, tworzą teksty lokujące się na pograniczach dyscyplin i obszarów badawczych, ukazujące próby integracji pozyskiwanej z nich wiedzy na gruncie pedagogiki. Doświadczenia związane z podejmowaniem przez badaczy problemów i zagadnień znajdujących się na granicach dyscyplin oraz dotyczące transferu wiedzy z innych dyscyplin naukowych i dziedzin badawczych na obszar pedagogiki dostarczają także wiedzy teoretycznej z zakresu praktyki interdyscyplinarnej.

W części trzeciej, pt. „Interdyscyplinarność pedagogiki – doświadczenia transdyscyplinarne”, znalazły się prace autorów koncentrujących swoją uwagę na styku pedagogiki i różnych dziedzin oraz form praktyki społecznej. Społecznie wytwarzana wiedza, nierespektująca dyscyplinarnych podziałów, wykraczająca poza kompetencje dyscyplinarne, stanowi dla badaczy nie lada wyzwanie, ponieważ jej integracja z wiedzą wytwarzaną na gruncie pedagogiki wymaga właściwego przygotowania oraz kompetentnie prowadzonych badań.

Czytelnikom życzymy zadowolenia i badawczych pożytków wyniesionych z lektury.

97 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Żłobicki Wiktor

Żłobicki Wiktordoktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Teoretyk i praktyk edukacji, pracował jako pedagog szkolny, wychowawca dzieci z obniżoną normą intelektualną i dzieci niedosłyszących, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, języka polskiego. Absolwent rocznego stażu edukacji psychologicznej w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz międzynarodowych szkoleń warsztatowych prowadzonych przez Stephena Schoena, Michèle Combeau, Anne i Jean-François Aillaudów oraz Thomasa Schwingera. Odbył staże naukowe w Wiedniu, Hannowerze, Münster, Kassel, Lucernie, Dreźnie i Darmstadzie.

Autor książek: Rodzice i nauczyciele w edukacji wczesnoszkolnej (Kraków 2000), Ukryty program w edukacji. Między niewiedzą a manipulacją (Kraków 2002), Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt. O wspieraniu rozwoju osoby (wyd. I – Kraków 2008; wyd. II – Kraków 2009) oraz ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych.

Współpracownik niemieckiego instytutu Freundschaft mit Kindern, członek Gestaltpädagogische Vereinigung w Berlinie, członek rady naukowej czasopisma „Gestalt”. Zainteresowania badawcze: teoria wychowania, pedeutologia, pedagogika humanistyczna, współczesne alternatywne nurty pedagogiczne.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Żłobicki Wiktor

ISBN druk

978-83-7587-024-4

ISBN e-book

Objętość

302 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp

Część I

Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki – wymiar teoretyczny

Ewa Rodziewicz

O metaforze pais-ago i przemieszczaniu jej znaczeń

Leszek Koczanowicz

Interdyscyplinarność – między rabunkiem a dialogiem

Krystyna Duraj-Nowakowa

Transdyscyplinarność pedagogiki: podejścia metodologiczno-teoretyczne i praktyczne

Rafał Włodarczyk

Transgresja – transdyscyplinarność – translacja

Krzysztof Maliszewski

W poszukiwaniu metafor. Pedagogika z filozofii kultury

Marta Kowalczuk-Walędziak

Interdyscyplinarność w pedagogicznych badaniach wyjaśniających i weryfikacyjnych

Dorota Thel

Granice myślenia o transdyscyplinarności pedagogiki – niektóre dylematy metodologiczne i praktyczne

Część II

Interdyscyplinarny transfer wiedzy – doświadczenia pedagogicznego pogranicza

Wiktor Żłobicki

Pedagoga rozważania o granicach dyscyplin wiedzy

Małgorzata Bednarska

Pedagogika a psychoterapia. Wzajemne relacje, korzyści i zagrożenia

Joanna Gładyszewska-Cylulko

Pedagogika specjalna a arteterapia

Iwona Samborska

Istota i konteksty dyskursu pedagogicznego wobec zjawiska konsumpcji

Małgorzata Kozak

Pogranicze pedagogiki i prawa – perspektywy interpretacji i integracji wiedzy pedagogicznej i prawnej

Łukasz Michalski

Dzieje odzyskane. O bliskich nowoczesnej pedagogice metodologiach historii

Andrzej Ryk

Możliwości wykorzystania fenomenologii w teorii i praktyce pedagogicznej

Janusz Maj

Filozofia dialogu i tożsamość pedagogiki w horyzoncie paidei Innego

Sławomir Krzyśka

Konteksty aksjologiczne w pedagogice

Część III

Interdyscyplinarność pedagogiki – doświadczenia transdyscyplinarne

Danuta Kowalczyk

Transdyscyplinarność pedagogiki w praktyce sądowej

Beata Gola

Związki między pedagogiką a ekologią – wspólne pola badawcze

Krzysztof Zajdel

Zmiany społeczne i ich konteksty pedagogiczne

Jolanta Sajdera

Miejsce teorii socjalizacji w organizowaniu wychowania społecznego dziecka

Paweł Cylulko

Muzykoterapia a pedagogika muzyczna w pracy z niepełnosprawnym dzieckiem

Barbara Klasińska

Interdyscyplinarne podstawy kształtowania uczniowskich zainteresowań kulturą ludową

Beata Maj

Drama – sztuka teatru, zabawa w role, filozofia życia, metoda wychowania

Iwona Paszenda

Kształcenie pedagogów i twórczość – interdyscyplinarne przygody badawcze

Małgorzata Kaliszewska

Transdyscyplinarność studenckiego eseju (pedagogicznego)

Izabela Plieth-Kalinowska

Nauczyciel w szkole integracyjnej – oczekiwania a rzeczywistość

Olga Anna Jabłonko

Kompetencje moralne nauczyciela wychowawcy jako remedium na kryzys wychowania

Fragment

Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Mirosława Kowalskiego (Uniwersytet Zielonogórski)

[...] Nie ulega wątpliwości, że -jak pisał E. Aronson - człowiek jest od wieków sam dla siebie najbardziej fascynującym i równocześnie niezgłębionym przedmiotem badań, analiz i porównań. Badaniom poddawane są coraz to inne aspekty funkcjonowania jednostki i formułowane są wciąż nowe domysły dotyczące m.in. natury człowieka oraz czynników wyznaczających jego zachowanie. Wobec ogromnej ilości odkryć i stanowisk niewiele jest -pomimo upływu czasu - w naukach humanistycznych i społecznych twierdzeń, które są niezmienne.

Problem ten stara się rozwiązać „INTERDYSCYPLINARNOŚĆ/TRANSDYSCYPLINARNOŚĆ PEDAGOGIKI - WYMIAR TEORETYCZNY I PRAKTYCZNY" pod redakcją naukową Rafała Włodarczyka i Wiktora Żłobickiego.

Swoista interdyscyplinarność - transdyscyplinarność pedagogiki powinna z jednej strony - poszukiwać logicznej, krytycznej i usystematyzowanej wiedzy w odniesieniu do tego wszystkiego co nazywane jest edukacją, z drugiej zaś powinna wspierać sporządzanie map współczesnych teorii pedagogicznych w świecie i wspierać pluralizm w odradzaniu się wszystkich podstawowych paradygmatów i rekonstruować meta dyskursy krytyczne.

Analizy teoretyczno-praktyczne i interdyscyplinarna - transdyscyplinarne pedagogów pełnią czynną rolę wpływając na identyfikację obszarów zjawisk interesujących pedagogów, dostarczając języka opisu tej rzeczywistości, oferując kryteria ustanawiania priorytetów badawczych, ustalając standardy wykonania dla operacji poznawczych, precyzując osiągnięty przez dyscyplinę stopień immanentnego rozwoju oraz objaśniając jej stosunek do innych nauk.

Wartością publikacji, jest uniknięcie jednostronności w podejściu do poszczególnych obszarów zainteresowania nauk pedagogicznych (analizując wieloaspektowo poszczególne obszary kształtowania myśli człowieka) i jednoczesne zachowanie spójności i precyzyjności w formułowaniu myśli. Analiza tekstów może skłaniać do refleksji wskazującej, że nauki pedagogiczne próbują zrozumieć „same siebie", że ich samowiedza ulega przeobrażeniu, a ich dotychczasowa (niejednokrotnie) pewność staje pod znakiem zapytania. [...]

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło