• Obniżka
Transgresje w edukacji. Tom 2

Transgresje w edukacji. Tom 2

ISBN: 978-83-7850-755-0
32,38 zł
28,38 zł Oszczędzasz: 4,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Tytułowe transgresje należy rozumieć bardzo szeroko: jako przekraczanie granic, realnych i umownych – symbolicznych, psychologicznych, społecznych, materialnych. Tym, co pozwala pokonać bariery, jest edukacja, pojmowana multidyscyplinarnie, jako dziedzina wymagająca kontekstu pedagogicznego, psychologicznego, socjologicznego, a także – filozoficznego.

Ilość

Profesor Wiktor Żłobicki wystąpił z niezwykłą inicjatywą: jako redaktor naukowy przewodzi rzeszy młodych naukowców; razem współtworzą dwutomową publikację zatytułowaną Transgresje w edukacji - Tom 1 i 2. Tytułowe transgresje należy rozumieć bardzo szeroko: jako przekraczanie granic, realnych i umownych – symbolicznych, psychologicznych, społecznych, materialnych. Tym, co pozwala pokonać bariery, jest edukacja, pojmowana multidyscyplinarnie, jako dziedzina wymagająca kontekstu pedagogicznego, psychologicznego, socjologicznego, a także – filozoficznego. Zamiar Autorów niezwykle ambitny, a zakres – bezkresny, toteż, jak zaznacza we Wstępie Wiktor Żłobicki, prezentowane czytelnikom obszerne dwa tomy to zaledwie czubek góry lodowej, jedynie zaznaczenie problematyki, ze wszystkimi jej odcieniami i półtonami.

Tom drugi Transgresji w edukacji stanowi kontynuację zakończonego dużym powodzeniem przedsięwzięcia podjętego przez profesora Wiktora Żłobickiego w tomie pierwszym (pod takim samym tytułem). Muszę stwierdzić bez żadnego wahania, że i ta książka spełnia oczekiwania recenzenta (rozbudzone bez wątpienia wysokim poziomem pierwszej publikacji). Podobnie jak poprzedni tom składa się ona z czterech części, tworzących bardzo spójną całość, dającą wszechstronny obraz teorii/idei i praktyki/rzeczywistości […]. Z pełnym przekonaniem rekomenduję do druku drugi tom Transgresji w edukacji [...]. Jest to dzieło bardzo udane pod każdym względem: dobrze zredagowane, stanowiące zarówno bogate kompendium wiedzy, jak i – w wielu przypadkach – źródło błyskotliwych intelektualnych prowokacji.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zbyszka Melosika

Podobnie jak w poprzednim tomie (Tom I), materiał badawczy ze względu na problemy poruszane w artykułach podzielony został na cztery dopełniające się części.

Część pierwsza, zatytułowana Transgresje. Edukacja i sfera publiczna, zawiera łącznie siedem artykułów, które dotyczą problematyki transgresji edukacji szkolnej w kierunku terapii probacyjnej, dystansu między przestrzenią szkoły a innymi przestrzeniami społecznymi, diagnozy przyczyn rasistowskich incydentów na przykładzie Białegostoku, transgresji zawierających się w umiejętnościach dotyczących sposobu myślenia, zarówno indywidualnego, jak i stosowanego w dyskursie publicznym oraz transgresji w pedagogice religii.

Część druga: Transgresje. Całożyciowe uczenie się i edukacja dorosłych w kontekście rozwoju osobistego i zawodowego, zawiera pięć artykułów, w których podjęto rozważania nad stymulatorami i inhibitorami działań transgresyjnych nauczycieli, transgresyjnym wymiarem mediacji w edukacji, transgresyjnym uczeniem się osób starszych, praktycznymi metodami pracy z osobami dorosłymi w obszarze edukacji pozaformalnej oraz zjawiskiem śmierci, pojmowanej jako doświadczenie i etap rozwoju/edukacji.

Część trzecia, zatytułowana Transgresje. Szkoła wyższa i rynek pracy, zawiera cztery artykuły, w których scharakteryzowano transgresyjne wkraczanie w dorosłość przez działania autokreacyjne studentów, pierwsze doświadczenia zawodowe młodych dorosłych w kontekście tranzycji na rynek pracy, proces całożyciowego uczenia się, który służy wykraczaniu człowieka poza to, kim jest i co posiada, zadania dla edukacji w przezwyciężaniu zjawiska bezrobocia.

Nieco inna w swej tematyce, ale nawiązująca do specyfiki transgresji jest część czwarta: Transgresje. Edukacja, kultura i dzieciństwo. Znajdują się w niej teksty autorów, którzy koncentrują swoją uwagę na edukacyjnym potencjale komiksu postrzeganego jako medium przekraczającego nie tylko granice sztuk, transgresji wartości w komunikacji literackiej w kontekście twórczości dla dzieci, relacji przestrzeni i miejsca jako wyznaczników granic świata życia dziecka, miejsca dziecka w strukturze społecznej na przykładzie polskich seriali o tematyce familijnej, a także na analizie dyskursu rozpatrywanego jako metoda badawcza, którego zasadniczym celem jest ustalenie kształtu i wymiaru znaczeń językowego obrazu świata dziecka.

100 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Żłobicki Wiktor

Żłobicki Wiktordoktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Teoretyk i praktyk edukacji, pracował jako pedagog szkolny, wychowawca dzieci z obniżoną normą intelektualną i dzieci niedosłyszących, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, języka polskiego. Absolwent rocznego stażu edukacji psychologicznej w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz międzynarodowych szkoleń warsztatowych prowadzonych przez Stephena Schoena, Michèle Combeau, Anne i Jean-François Aillaudów oraz Thomasa Schwingera. Odbył staże naukowe w Wiedniu, Hannowerze, Münster, Kassel, Lucernie, Dreźnie i Darmstadzie.

Autor książek: Rodzice i nauczyciele w edukacji wczesnoszkolnej (Kraków 2000), Ukryty program w edukacji. Między niewiedzą a manipulacją (Kraków 2002), Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt. O wspieraniu rozwoju osoby (wyd. I – Kraków 2008; wyd. II – Kraków 2009) oraz ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych.

Współpracownik niemieckiego instytutu Freundschaft mit Kindern, członek Gestaltpädagogische Vereinigung w Berlinie, członek rady naukowej czasopisma „Gestalt”. Zainteresowania badawcze: teoria wychowania, pedeutologia, pedagogika humanistyczna, współczesne alternatywne nurty pedagogiczne.


Paszenda Iwona

notka w przygotowaniu

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Żłobicki Wiktor, Paszenda Iwona

ISBN druk

978-83-7850-755-0

ISBN e-book

Objętość

298 stron

Wydanie

I, 2014

Format

B5 (160X235).

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp (Iwona Paszenda, Rafał Włodarczyk)  

CZĘŚĆ I. Transgresje. Edukacja i sfera publiczna

Andrzej Bałandynowicz

Transgresja edukacji szkolnej w kierunku terapii probacyjnej wyznaczającej granice wiedzy, kompetencji i etyki dla postępowania profilaktycznego z uczniami agresywnymi 

Rafał Włodarczyk

Szkoły oderwane od rzeczywistości O architektonice i dynamice współczesnych przestrzeni edukacyjnych 

Elżbieta Czykwin

Progi i rygory socjalizacji: rasistowskie incydenty w Białymstoku w perspektywie refleksji pedagogicznej 

Joanna Konieczka

Kontestacja jako transgresyjny sposób radzenia sobie ze skomplikowaną rzeczywistością społeczną Bunt – szansa czy bariera? 

Grażyna Lubowicka

Między argumentacją i przekonaniem w pluralistycznym społeczeństwie demokratycznym: o cnotach i umiejętnościach myślenia krytycznego 

Monika Humeniuk-Walczak

Transgresje w pedagogice religii – między instrumentalizacją a emancypacją edukacji religijnej 

Dominik Figiel

Reperkusje pluralizmu edukacji religijnej   

CZĘŚĆ II. Transgresje. Całożyciowe uczenie się i edukacja dorosłych w kontekście rozwoju osobistego i zawodowego

Iwona Paszenda

Stymulatory i inhibitory działań transgresyjnych nauczycieli   

Karina Kozłowska

Transgresyjny wymiar mediacji w edukacji 

Aleksandra Marcinkiewicz, Zdzisław Cutter

Transgresyjne uczenie się seniorów w społeczeństwie informacyjnym 

Alicja Szostkiewicz

Metody pracy z człowiekiem dorosłym w obszarze edukacji pozaformalnej 

Małgorzata Bednarska

Zjawisko śmierci – ostatni (?) etap rozwoju/edukacji 

CZĘŚĆ III. Transgresje. Szkoła wyższa i rynek pracy

Anna Sladek

Wkraczanie w dorosłość. Działania autokreacyjne studentów na rzecz kształtowania własnej przyszłości 

Joanna Anioł

Pierwsze doświadczenia zawodowe jako tranzycja osobowa w narracjach młodych dorosłych 

Joanna Michalak-Dawidziuk

Lifelong learning – potrzeba współczesnego rynku pracy czy całożyciowa autokreacja człowieka? 

Magdalena Łuka

Propozycja pedagogiki wobec zjawiska bezrobocia 

CZĘŚĆ IV. Transgresje. Edukacja, kultura i dzieciństwo

Alicja Mironiuk-Netreba

Edukacyjny potencjał komiksu, czyli o przełamywaniu barier i poszukiwaniu możliwości   

Jowita Gromysz

Pedagogiczne spojrzenie na literaturę dla dzieci   

Iwona Samborska

Przestrzeń i miejsce jako wyznaczniki granic świata dziecka   

Ewelina Piecuch

Zmiana miejsca dziecka w rodzinie na przykładzie polskich seriali z ostatnich dziesięcioleci 

Justyna Wojciechowska

Analiza dyskursu jako odzwierciedlenie znaczeń językowego obrazu świata dziecka. Teoretyczne podstawy badawczych interferencji 

Transgresja to niezwykle pojemne pojęcie, które ma wiele znaczeń. Ponadto, odnosząc się do zjawisk z różnych obszarów rzeczywistości społecznej i kondycji człowieka, doskonale wydaje się spełniać w roli interdyscyplinarnego narzędzia, jak również wspólnego mianownika dyskusji naukowej, która pozwala łagodzić negatywne skutki izolacji dyscyplin wynikające z akademickiego podziału pracy. Autorzy zgromadzonych w tym tomie artykułów sprawnie wykorzystują zalety tego pojęcia; podejmują zagadnienia progów, barier i granic w edukacji, łącząc perspektywę pedagogiczną z psychologiczną, socjologiczną, kulturoznawczą i filozoficzną. Granica, próg czy bariera jako, powiedzmy, kres możliwości lub linia oddzielająca tworzy istotne napięcia z procesami edukacyjnymi, za którymi kryje się w naszym współczesnym rozumieniu przede wszystkim dynamika rozwoju. Rozwój w swej istocie oznacza dążenie do przekroczenia obecnego stanu; próg/limes może stanowić dlań punkt odniesienia, granicę lub przeszkodę. Innymi słowy, złożenie progów edukacyjnych i transgresji decyduje o dynamice zmiany zarówno w systemie oświaty, jak i rozwoju jednostkowym. Przy czym należy mówić tu o swego rodzaju ambiwalencji: z jednej strony, limes pozwala wyznaczyć obszar czy określić temporalność, fazy, etapy, znaleźć miarę, wyodrębnić składniki, wprowadzić porządek, z drugiej zaś jako umowny próg przyjmuje różne postaci jak każda granica, daleki bywa od jednoznaczności, przez co zniekształca, dezorientuje i zwodzi, tak jak w przypadku podziału na program jawny i ukryty, rozwój osobisty i zawodowy, sferę publiczną i prywatną czy edukację formalną i nieformalną. Stąd zagadnienie progów edukacyjnych i transgresji stanowi dla pedagogiki zarówno ważny obszar dociekań, jak i trudne zagadnienie badawcze. [...]

Tom drugi Transgresji w edukacji stanowi kontynuację zakończonego dużym powodzeniem przedsięwzięcia podjętego przez profesora Wiktora Żłobickiego w tomie pierwszym (pod takim samym tytułem). Muszę stwierdzić bez żadnego wahania, że i ta książka spełnia oczekiwania recenzenta (rozbudzone bez wątpienia wysokim poziomem pierwszej publikacji). Podobnie jak poprzedni tom składa się ona z czterech części, tworzących bardzo spójną całość, dającą wszechstronny obraz teorii/idei i praktyki/rzeczywistości […].

Z pełnym przekonaniem rekomenduję do druku drugi tom Transgresji w edukacji [...]. Jest to dzieło bardzo udane pod każdym względem: dobrze zredagowane, stanowiące zarówno bogate kompendium wiedzy, jak i – w wielu przypadkach – źródło błyskotliwych intelektualnych prowokacji.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zbyszka Melosika

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło