• Obniżka
Transgresyjne trajektorie

Transgresyjne trajektorie. Zmiana statusu społecznego w perspektywie biograficznej

ISBN: 978-83-7587-321-4
23,81 zł
18,81 zł Oszczędzasz: 5,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Niniejsza książka jest próbą przedstawienia ludzkich losów, które wymykają się regułom dziedziczenia społecznego i tym samym napawają optymizmem i wiarą, że nawet najgorszy los można odmienić.

Wersja książki
Ilość

W prezentowanej książce rozpatrywany jest wciąż aktualny problem ubóstwa i wykluczenia społecznego, traktowanych jako zjawiska wieloaspektowe, złożone i stąd wymagające dogłębnej analizy w wymiarze nie tylko ilościowym, ale także jakościowym. Z kręgu wykluczenia trudno się wyzwolić. Świadczą o tym badania statystyczne – rodzice dotknięci ubóstwem najczęściej przekazują je swoim dzieciom i tak kolejne pokolenia odtwarzają przypisane im losy. Nie sposób jednak pominąć faktu, że niektórym udaje się jednak tę pętlę przerwać. Wydostają się z enklaw ubóstwa i osiągają znaczące sukcesy.

Co sprawia, że jedni tkwią w zastanej rzeczywistości, nie podejmując nawet prób zmiany własnej sytuacji, a inni potrafi ą wyrwać się z okowów społecznego przeznaczenia i dokonać jakościowej zmiany swojego życia? Co sprawia, że krąg reprodukcji ulega przerwaniu? Jakie czynniki, okoliczności, sploty sytuacji, siły tkwiące w grupach społecznych sprzyjają wyjściu z biedy? Jakie warunki muszą ku temu zaistnieć?

Tego typu problemy stanowią przedmiot rozważań niniejszej książki. Podjęty temat w literaturze socjologicznej pojawia się właściwie tylko w jednym ujęciu – jako ruchliwość społeczna, przepływ mas ludzkich między warstwami społecznymi. W literaturze pedagogicznej natomiast przywołuje się go w kontekście dyskusji o problemach społecznych – bada się tu zjawiska ubóstwa, biedy i wykluczania oraz czynniki, które sprawiają, że ludzie tkwią w tych niesprzyjających warunkach. Nie podejmuje się natomiast badań zmierzających do ustalenia, co sprawia, że jednostki przerywają krąg ubóstwa. Bada się zjawiska oraz procesy problematyczne i typowe – najbardziej prawdopodobne statystycznie, pomija zaś przypadki wyjątkowe, niemieszczące się w statystykach.

Niniejsza książka jest próbą przedstawienia ludzkich losów, które wymykają się regułom dziedziczenia społecznego i tym samym napawają optymizmem i wiarą, że nawet najgorszy los można odmienić.

95 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-321-4

Grochalska Monika

Grochalska Monikadr - adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu War mińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest autorką publikacji z pogranicza pedagogiki, socjologii i studiów genderowych. Współzałożycielka Stowarzyszenia Kofe(m)ina zajmującego się podnoszeniem JMBP1II1I świadomości i wrażliwości na proble­matykę płci - od grudnia 2009 roku pełni w nim funkcję prezeski, a także przewodnicząca Olsztyń­skiej Rady ds. Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn.

Jej zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą społeczno-kulturowych uwarunkowań edukacji, problematyki nie­równości społecznych, zwłaszcza ze względu na płeć, jak również tematyki zmian dokonujących się współcześnie w obszarze sprawowania różnych ról społecznych przez kobiety i mężczyzn. Ponadto przedmiotem jej zaintereso­wań są zagadnienia związane z mobilnością społeczną oraz możliwościami zastosowania jakościowych metod badaw­czych w eksplorowaniu rzeczywistości społeczno-edukacyjnej.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Grochalska Monika

ISBN druk

978-83-7587-321-4

ISBN e-book

978-83-7587-321-4

Objętość

198 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejnoa

Od Autorki

Wstęp

Rozdział 1

Zróżnicowanie doświadczeń i trajektorii społecznych

1.1. Metafory i analogie – teoria chaosu w naukach społecznych

1.2. Trajektorie osiągania statusu – próba operacjonalizacji

1.3. Trajektorie osiągania statusu – perspektywa rodzajowa

1.4. Edukacja i wychowanie jako modyfikatory trajektorii osiągania statusu

1.5. Płeć i status społeczny w teorii P. Bourdieu – wykładnia teoretyczna

Rozdział 2

Percepcja zmian społecznych – różnorodność perspektyw

2.1. Doświadczanie zmian w świadomości jednostek – mikroświat

2.2. Zmiany a relacje społeczne – poziom mezostruktur

2.3. Skutki zmian społecznych w makroperspektywie

Rozdział 3

Procedura badawcza – eksploracja pól społecznych w przebiegu biografii

3.1. Między statusem pochodzenia a statusem osiągniętym – perspektywa biograficzna

3.2. Kobieca perspektywa i jej wpływ na przebieg badań

3.3. Dobór osób badanych 3.4. Sylwetki osób badanych

3.5. Cel badań

3.6. Problemy badawcze

3.7. Metody zbierania i analizy danych

3.7.1. Zbieranie danych 3.7.2. Strategie analityczne

Rozdział 4

Charakterystyka czynników zmiany statusu społecznego w przebiegu biografii

4.1. Próba rekonstrukcji przestrzeni doświadczeń biograficznych i wydarzeń kluczowych

4.2. Analiza układów sił pól społecznych istotnych dla przebiegu trajektorii zmiany

4.2.1. Pole relacji rodzinnych

4.2.2. Pole społeczne edukacji zinstytucjonalizowanej

4.2.3. Grupy rówieśnicze

4.2.4. Media

4.2.5. Pozostałe czynniki

4.3. Podsumowanie

Rozdział 5

Modele trajektorii zmiany statusu społecznego w perspektywie rodzajowej

5.1. Plany życiowe i sposoby ich realizacji

5.2. Sposoby postrzegania własnej pozycji społecznej – poziom subiektywnych odczuć

5.3. Podsumowanie

Rozdział 6

Habitus pierwotny a struktura wyczuć w przebiegu trajektorii zmiany statusu społecznego

6.1. Sposoby postrzegania siebie-w-świecie

6.2. Znaczenie habitusu pierwotnego w przebiegu trajektorii indywidualnej – od zgody do odrzucenia

6.3. Indywidualne skutki niezgodności między habitusem pierwotnym a osiągniętym – efekt Don Kichota

6.4. Strategie przystosowania do wymogów ról społecznych – rekonstrukcja habitusu

6.5. Podsumowanie

Rozdział 7

Edukacyjna przestrzeń trajektorii osiągania statusu

7.1. Edukacja jako czynnik modyfikujący strukturę wyczuć

7.2. Edukacja jako jeden z warunków rekonstrukcji habitusu

Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Arkusz dyspozycji do wywiadu narracyjnego

Spis tabel, schematów, rysunków i wykresów

W polskiej socjologii edukacji jest to jedna z najciekaw­szych prac, łączących wysoki poziom debaty teoretycznej z wielką starannością wytwarzania, analizowania i pisar­skiego ujęcia jakościowych badań empirycznych. W zakresie badań nad sukcesem statusowym i zmianą habitusu jest to praca pionierska. Sam wykonywałem takie badania (Nie­uniknione?), ale ilościowy ich charakter „zagubił" możliwe do uchwycenia niuansowe walory procesualne. To w pełni udało się Pani M. Grochalskiej. [...]

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Kwiecińskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło