• Obniżka
Obudowa metodyczna programu wychowania fizycznego „Rusz się człowieku”. Klasy IV–VIII szkoły podstawowej

Kl. IV-VIII Obudowa metodyczna programu wychowania fizycznego „Rusz się człowieku”. Klasy IV–VIII szkoły podstawowej

Podtytuł: Szkoła podstawowa kl. IV-VIII
ISBN: 978-83-8095-516-5
41,90 zł
31,90 zł Oszczędzasz: 10,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 34,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Program Wychowania Fizycznego dla klas IV-VIII autorstwa Urszuli Kierczak pt. Obudowa metodyczna programu „RUSZ SIĘ CZŁOWIEKU” wraz z Planami pracy i przedmiotowym system oceniania dla klas IV–VIII, Planem pracy nauczyciela na zajęciach, już teraz dostępny w sprzedaży w wersji elektronicznej e-book (format PDF otwarty do drukowania i kopiowania).

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Program Wychowania Fizycznego dla klas IV-VIII autorstwa Urszuli Kierczak pt. Obudowa metodyczna programu „RUSZ SIĘ CZŁOWIEKU” wraz z Planami pracy i przedmiotowym system oceniania dla klas IV–VIII, Planem pracy nauczyciela na zajęciach, już teraz dostępny w sprzedaży w wersji elektronicznej e-book (format PDF otwarty do drukowania i kopiowania).

(wszelkie zapytania prosimy kierować na adres zamowienia@impulsoficyna.com.pl lub tel. 506-624-220).


WSTĘP

Planowanie jest fundamentem skutecznego działania we wszystkich dziedzinach życia. Ogłoszone 14 lutego 2017 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r. poz. 356) zawiera ogólne i szczegółowe cele kształcenia, czyli wskazuje, jakie umiejętności, wiadomości i kompetencje społeczne powinien nabyć uczeń na zakończenie danego etapu edukacji we wszystkich szkołach w Polsce.

Nauczyciel, opierając się na podstawie programowej, tworzy własny lub wybiera z dostępnych na rynku program nauczania. Program nauczania stanowi opis sposobu osiągania celów z podstawy programowej, jest więc zapisem treści nauczania, form i metod pracy. Program dotyczy całego etapu kształcenia. Na jego bazie nauczyciel opracowuje własny plan pracy rocznej, określający zadania do realizacji i przewidywane osiągnięcia uczniów w danym roku szkolnym, w danej klasie. Ostatnim etapem planowania jest przygotowanie konspektów zajęć, czyli plan realizacji lekcji. Plan pracy nauczyciela wychowania fizycznego obejmuje rok nauki i opisuje realizowane czynności i treści nauczania, które mają umożliwić osiągnięcie celów szczegółowych dla danej klasy. Układ planu pracy jest indywidualną sprawą każdego nauczyciela, powinien się jednak opierać na wskazanych w podstawie programowej i wybranym programie nauczania celach edukacyjnych dla danego etapu kształcenia. Plan powinien być czytelny, rzeczowy, konkretny i realny, czyli możliwy do wykonania, jasno określać realizowane treści, wyznaczać zadania szczegółowe, dostosowane do możliwości uczniów i aktualnych założeń programowych szkoły.

Plan pracy musi więc być dostosowany do poziomu sprawności uczniów, warunków szkoły, posiadanej bazy dydaktycznej, zaplecza sportowo-rekreacyjnego, sprzętu i wyposażenia. Powinien być powiązany z tradycjami sportowymi, odpowiadać na potrzeby szkoły i środowiska. Aby umożliwić uczniom twórczy i aktywny udział w procesie edukacji, plan pracy powinien także uwzględniać ich zainteresowania i pasje. Przed przystąpieniem do opracowania planu pracy nauczyciel musi zatem przeprowadzić diagnozę indywidualną, grupową i środowiskową.

Diagnoza indywidualna to określenie stanu zdrowia, wieku rozwojowego, poziomu zdolności kondycyjnych, koordynacyjnych, gibkości, umiejętności organizacyjnych, technicznych, taktycznych, sportowych i rekreacyjnych uczniów. To także ocenienie umiejętności uczniów w zakresie samousprawniania się, samokontroli i samooceny. To informacja o poziomie opanowania wiadomości w zakresie kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej oraz wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

Diagnoza grupowa stanowi ocenę zespołu klasowego jako grupy społecznej. Powinna obejmować ustalenie składu grupy, rodzajów interakcji między jej członkami, identyfikację uczniów wymagających specjalnej uwagi, wpływu poszczególnych osób na zespół i roli, jaką w nim pełnią.

Diagnoza środowiskowa to określenie warunków materialnych (stan możliwych do wykorzystania urządzeń sportowych, przyborów i przyrządów), warunków terenowych i klimatycznych oraz warunków społecznych (nastawienie i sugestie rodziców, lekarza, innych nauczycieli, tradycje regionalne związane z kulturą fizyczną).

Prezentowane propozycje rocznych planów pracy stanowią obudowę metodyczną programu „Rusz się człowieku”, zawierają wszystkie cele ogólne i szczegółowe opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r. poz. 356). nowy program do EF klasy 4-8

Warunki organizacji zajęć wychowania fizycznego określają rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z dnia 31 marca 2017 r. poz. 703) oraz z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. z dnia 5 lipca 2017 r. poz. 1322).

W klasach IV–VIII wychowanie fizyczne ma być realizowane w wymiarze czterech godzin tygodniowo w formie zajęć klasowo-lekcyjnych oraz zajęć do wyboru. Przy czym zajęcia klasowo-lekcyjne powinny być prowadzone w wymiarze nie mniejszym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo. Dopuszczalne jest łączenie godzin zajęć do wyboru w okresie nie dłuższym niż cztery tygodnie. Zajęcia do wyboru mogą mieć formę zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, mogą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia klasowo-lekcyjne lub przez innego zatrudnionego w szkole, posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

Wprowadzenie zajęć do wyboru ma na celu zapewnienie świadomego i aktywnego uczestnictwa uczniów w procesie edukacji, odejście od schematycznego „realizowania zadań” na rzecz pracy opartej na poczuciu wolności i współdecydowania.

Dyrektor szkoły, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców, przedstawia propozycję zajęć do wyboru. Uczniowie (z wyłączeniem uczniów pełnoletnich) dokonują wyboru za zgodą rodziców. Oznacza to w praktyce, że nauczyciele wychowania fizycznego powinni przedstawić na początku roku szkolonego propozycję organizacji wychowania fizycznego dyrektorowi szkoły.

Zajęcia wychowania fizycznego w klasie IV powinny głównie wyrównywać różnice w poziomie nabytych umiejętności i wiadomości w trakcie edukacji wczesnoszkolnej, stanowić jednocześnie wprowadzenie w świat sportu i rekreacji. Dzieci w tym wieku nie mają jednoznacznie ukierunkowanych zainteresowań w sferze aktywności fizycznej, dopiero w kolejnych latach uczniowie poszerzają swoją wiedzę o różnorodnych formach aktywności ruchowej, rozwijają swoje zainteresowania, poznają i zdobywają nowe umiejętności ruchowe, stają się coraz bardziej świadomi własnych potrzeb. Dlatego proponowany w tym materiale model organizacji zajęć wychowania fizycznego przewiduje realizację:


w klasie IV czterech godziny zajęć klasowo-lekcyjnych bez zajęć do wyboru;

w klasach V−VI trzech godzin zajęć klasowo-lekcyjnych i jednej godziny zajęć do wyboru,

w klasach VII–VIII dwóch godzin zajęć klasowo-lekcyjnych i dwóch godzin zajęć do wyboru.


Przyjęty model organizacji zajęć w danej szkole powinien jednak w głównej mierze odpowiadać na potrzeby uczniów oraz być możliwy do realizacji. Propozycje zajęć do wyboru powinny być związane z zainteresowaniami uczniów, tradycjami sportowymi środowiska i szkoły oraz dostępną bazą rekreacyjno-sportową. Oznacza to, że dyrektor szkoły może uznać inny podział zajęć, respektując jednocześnie prawo uczniów do współdecydowania o wyborze treści nauczania z wychowania fizycznego. Podstawą świadomego wyboru jest posiadany zakres wiedzy i umiejętności w przedmiocie wyboru. Chętnie realizujemy zadania, które oznaczają czynności znane i dobrze opanowane. Dlatego uczniowie na zajęciach klasowo-lekcyjnych powinni poznać jak największą gamę zajęć sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, nabyć najszerszy z możliwych zakres umiejętności ruchowych.

Prezentowane plany pracy opisują realizację zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym dla każdej klasy oddzielnie oraz propozycje realizacji treści dodatkowych – fakultatywnych - dla zajęć do wyboru, sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych i aktywnej turystyki bez podziału na klasy, na sto pięć godzin zajęć. Nauczyciel powinien dokonać modyfikacji przedstawionych materiałów, dostosowując je do warunków pracy i przyjętego w szkole systemu organizacji zajęć wychowania fizycznego.

Treści nauczania przewidywane do realizacji w danej klasie, w systemie klasowo-lekcyjnym zostały podzielone na cykle obejmujące tematy zajęć w formie haseł informacyjnych oraz zadania do realizacji w zakresie czterech bloków tematycznych: rozwój fizyczny i sprawność fizyczna, aktywność fizyczna, bezpieczeństwo w aktywności fizycznej, edukacja zdrowotna oraz kompetencje społeczne. Cykle zostały opracowane tak szczegółowo, że można je traktować jako uproszczone osnowy lekcji. Planowane do realizacji treści nauczania mają względem siebie układ spiralny. To oznacza, że w kolejnych latach nauki uczniowie powtarzają poszczególne zadania, rozwijając uzdolnienia, utrwalając oraz nabywając nowe umiejętności i wiadomości na coraz wyższym poziomie. Taki układ treści pozwala na łączenie zajęć w różnych grupach, a ułożenie pracy w cykle systematyzuje i ułatwia pracę nauczyciela.Dla każdego cyklu opracowane zostały przewidywane osiągnięcia, czyli standardy wymagań, określone kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, które uczeń powinien posiadać po realizacji zaplanowanych treści nauczania. Standardy wymagań wraz z zasadami oceniania tworzą przedmiotowy system oceniania.

Dla ułatwienia planowania oraz organizacji pracy nauczyciela cykle w kolejnych klasach ułożone są tak samo. Oznacza to, że nauczyciel w tym samym okresie realizuje na przykład zajęcia z piłki siatkowej we wszystkich klasach (oczywiście na różnych poziomach). Pozwala to na odpowiednie przygotowanie sali i sprzętu do zajęć.

Przed rozpoczęciem zajęć z danego cyklu nauczyciel powinien przedstawić uczniom zadania do realizacji, przewidywane osiągnięcia, czyli co i na jakim poziomie będzie poddane pomiarowi decydującemu o uzyskanej ocenie. Natomiast na zakończenie każdego cyklu nauczyciel powinien dokonać ewaluacji realizacji zadań, zanotować uwagi o trudnościach, stopniu opanowania wiadomości, umiejętności i postaw przez uczniów, a także wyniki ewaluacji wybranych jednostek lekcyjnych. Podsumowanie tych informacji pozwoli w kolejnych latach dokonywać korekty planów, aby lepiej i efektywniej realizować zdania w cyklu.

Plan pracy powinien być poprzedzony orientacyjnym przydziałem godzin na poszczególne cykle i przewidywanym terminem realizacji.


Polecamy również PAKIET:

Obudowa metodyczna programu „RUSZ SIĘ CZŁOWIEKU” (podręcznik) wraz z Planami pracy i przedmiotowym system oceniania dla klas IV–VIII, Planem pracy nauczyciela na zajęciach

wersja PAPIEROWA + E-BOOK (PDF) razem

Szkoła podstawowa kl. IV-VIII
461 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-197-5

Kierczak Urszula

Wykształcenie -AWF Katowice, kier nauczycielski, Studium Kulturalno - Oświatowe we Wrocławiu na wydz turystyki i rekreacji, studia podyplomowe z przyrody- Uniwersytet Opolski, studia podyplomowe - biologia i dydaktyka biologii - Uniwersytet Opolski, Studia podyplomowe - Zarządzanie w oświacie - Wyższa Szkoła Zarządzania - Katowice, ponadto liczne kursy, warsztaty i inne formy doskonalenia.

Zatrudnienie w oświacie od 1982 roku w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Obecnie nauczyciel Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, oraz dziekan, dyrektor Zamiejscowego Instytutu Sportu i Rekreacji w Wiśle Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie.

Przez wiele lat pełniłam funkcję doradcy metodycznego z wychowania fizycznego, a obecnie prowadzę zajęcia dla nauczycieli (szkolenie rad pedagogicznych), jako edukator Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku - Białej.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kierczak Urszula

ISBN druk

978-83-8095-526-4

ISBN e-book

978-83-8294-197-5

Objętość

230 stron

Wydanie

I, 2018

Format

B5 (160x235) + e-book PDF

Oprawamiękka, klejona

PLAN PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV–VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PODSTAWIE PROGRAMU „RUSZ SIĘ CZŁOWIEKU” 

 

Wstęp     

Plan pracy dla klasy IV  

Plan pracy dla klasy V  

Plan pracy dla klasy VI     

Plan pracy dla klasy VII

Plan pracy dla klasy VIII 

Uwagi o realizacji planów pracy 


Plan pracy nauczyciela na zajęciach do wyboru 

Na podstawie programu „rusz się człowieku”

Wstęp 

 

Plan pracy nauczyciela wychowania fizycznego w ramach zajęć do wyboru: zajęcia sportowe 

Narciarstwo biegowe 

Piłka siatkowa   200

 

Plan pracy nauczyciela wychowania fizycznego w ramach zajęć do wyboru: zajęcia rekreacyjno-zdrowotne  

Plan pracy nauczyciela wychowania fizycznego w ramach zajęć do wyboru: zajęcia taneczne 

Plan pracy nauczyciela wychowania fizycznego w ramach zajęć do wyboru: zajęcia aktywnej turystyki 

Uwagi organizacyjne dotyczące zajęć do wyboru

Ewaluacja osiągnięć uczniów i ocena z wychowania fizycznego 

Zasady oceniania z wychowania fizycznego (zgodnie ze szkolnym systemem oceniania) 

 

Fragment

W życie weszła nowa podstawa programowa dla szkół. Zmianom podlega także nauczanie wychowania fizycznego. Rusz się człowieku to propozycja programu WF-u dla szkoły podstawowej z uwzględnieniem podziału na etap wczesznoszkolny (klasy 1-3) i późniejszy. Zawiera treści nauczania oraz przewidywane osiągnięcia uczniów w trzech aspektach: „Wiem" (teoretyczna wiedza), „Potrafię" (umiejętności praktyczne), „Jestem" (pożądane cechy charakteru i postawy, na przykład godzenie się z porażką).

Książka ma założenie szlachetne. Pomaga nauczycielowi WF-u ułożyć zajęcia tak, żeby zadbać o wszechstronny rozwój maluchów. Może dzięki temu nie dołączą one w dorosłym życiu do podgatunku ludzkiego „kanapowiec pospolity". Trzeba jednak pamiętać, że jest to praca dotycząca metodyki kształcenia, a więc napisana jest stylem pracy naukowej. Cytaty z dzienników ustaw, sporo terminologii, nie ma tu emocji znanych ze zmagań sportowych. Jest za to – niestety, dość smutny – obraz pracy nauczyciela w polskiej szkole. Mnóstwo bardzo szczegółowych wymagań, papierologia. Łatwo w tym wszystkim zgubić podstawowy cel – dbanie o rozwój ruchowy młodzieży. Publikacja Rusz się człowieku pomoże sobie o nim przypomnieć, pomoże zadbać o jego realizację, ale też wesprze nauczyciela, by nie zagubił się w gąszczu edukacyjnych wymogów czy formalnych niuansów.  

dr Kalina Beluch
źródło: https://www.granice.pl/recenzja/rusz-sie-czlowieku-program-wychowania-fizycznego-dla-szkoly-podstawowej/25340


Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że z kondycją fizyczną naszych dzieci i naszej młodzieży nie jest najlepiej... Komputer, telewizja, sztuczne słodkie przekąski i siedzący tryb życia sprawiają, że coraz więcej młodych ludzi cierpi na nadwagę, kłopoty z kręgosłupem i inne tego typu dolegliwości. Dlatego też tym większe znaczenie ma czas spędzony na szkolnych lekcjach wychowania fizycznego, który często stanowi jedyną formę ruchu dla współczesnej młodzieży. A o tym, jak takie zajęcia powinny wyglądać - tak by przyniosły pożądany efekt i jednocześnie były dla dzieci atrakcyjne, opowiada świetna książka Urszuli Kierczak pt. "Rusz się człowieku. Program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej".

Zgodnie z tytułem tej publikacji, stanowi on sobą cenny program zajęć wychowania fizycznego dla klas pierwszych szkoły podstawowej, oparty na nowej podstawie programowej. I tak oto każdy nauczyciel odnajdzie tu pokaźny zestaw cennych materiałów w postaci szczegółowego planu pracy dla klasy, przykładowe konspekty zajęć wraz ze szczegółowym opisem każdego ćwiczenia, standardy wymagań i oczekiwań, jak i wreszcie liczne materiały do diagnozy i ewaluacji. Całość przyjmuje zaś bardzo czytelną, przejrzystą, jak i również dodatkowo popartą pokaźną porcją materiałów graficznych całość!

Niniejsza publikacja przyjmuje tu formę interesującego i nowoczesnego podręcznika dla nauczycieli wychowania podstawowowgo, którzy mogą zaczerpnąć tu wiedzy na temat współczesnych, a nierzadko i dość nowatorskich technik prowadzenia szkolnych zajęć. Otóż książka ta proponuje sobą pokaźną porcję ciekawych, pomysłowych i odkrywczych rozwiązań z zakresu ćwiczeń, gier i zabaw, które uczynią lekcją w-fu nie tylko atrakcyjnymi, ale też i przynoszącymi jak najbardziej wymierne efekty w zakresie kondycji, sprawności i zdrowia fizycznego dzieci. I choć całość przyjmuje bardzo fachowy charakter, to forma tej książki sprzyja jak najbardziej temu, by z wielką łatwością i przystępnością czerpać z niej wiedzę, a następnie wprowadzać do szkolnej sali gimnastycznej.

Całość książki została podzielona na dwie zasadnicze części, czyli wstęp, teoretyczne wprowadzenie, plan wykazu zajęć dla klasy z jednej strony, z drugiej zaś meritum tej publikacji - szczegółowe scenariusze zajęć wychowania fizycznego. Pierwsza część pozwala na przygotowanie się do działania, nabycie odpowiedniej wiedzy, jak i też rozpisanie ćwiczeń zgodnie z przyjętymi wytycznymi. Druga skupia się już zaś na czystej praktyce, czyli szczegółowych opisach ćwiczeń, podpartych cennymi rysunkami i grafikami. Warto tu zauważyć, iż każde z nich opiera się na podziale na części wstępne, główne i końcowe, a więc odpowiednią rozgrzewkę, faktyczny przebieg ćwiczeń oraz ich etap końcowy, stanowiący swoiste podsumowanie danej lekcji, a dla chętnych także i przydział zadań domowych.

Wielką siłą tej książki jest z pewnością różnorodność ćwiczeń, jakie ona sobą proponuje. Mam tu na myśli inteligentny rozkład związany m.in. z porami roku, czy też podziałem na zajęcia w sali, jak i na otwartym powietrzu. To dobre, ciekawe i z pewnością urozmaicające szkolną rutynę rozwiązanie, które przypadnie do gustów dzieci, jak i nauczycieli. Co do samych ćwiczeń, to znajdziemy ich tu naprawdę mnóstwo, gdyż w liczbie 120 godzin lekcyjnych, a kilka z nich wydaje się szczególnie intrygującymi - m.in. ćwiczenie polegająca na naśladowaniu ruchów zwierząt, nauka bezpiecznej jazdy na sankach, czy też zabawa w berka w warunkach leśno-parkowych. Co więcej, w wielu przypadkach zajęcia te łączą się z cenną edukacją dzieci - jak chociażby w zakresie prawidłowego przechodzenia przez jednię. To także idealne dopasowanie zajęć do wieku, wyobraźni i inteligencji pierwszoklasistów, co w przypadku tak młodych osób, ma wielkie znaczenie.

Na duże słowa uznania zasługuje także samo wydanie tej książki, które jest tyleż praktyczne w korzystaniu zeń, jak i efektowne wizualnie. Począwszy od pięknej okładki, poprzez przejrzysty druk i czytelny układ treści, a na bogatej szacie graficznej w postaci rysunków i rycin, skończywszy. To wszystko sprawia, że podręcznik ten prezentuje się bardzo okazale i udanie, a tym samym zachęcająco do korzystania z jego bogactwa porad, wskazówek i pomysłów.

"Rusz się człowieku...", to książka którą powinien poznać każdy nauczyciel wychowania fizycznego w naszym kraju. Poznać, a następnie przełożyć jej treść na swoją lekcyjną codzienność, gdyż dzięki temu nasze dzieci będą nie tylko chętniej uczęszczać na zajęcia w-fu, ale też i dysponować lepszą sprawnością fizyczną i - co najważniejsze, zdrowiem. To doskonała pomoc dydaktyczna, łącząca w sobie fachowość z atrakcyjnością, co wcale nie zdarza się tak często...

źródło: https://sztukater.pl/ksiazki/item/26151-rusz-sie-czlowieku-program-wychowania-fizycznego-dla-szkoly-podstawowej.html

 

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło