• Obniżka
Obudowa metodyczna programu wychowania fizycznego „Rusz się człowieku”. Klasa I

Kl. I Obudowa metodyczna programu wychowania fizycznego „Rusz się człowieku”. Klasa I szkoły podstawowej

Podtytuł: Edukacja wczesnoszkolna kl. I
ISBN: 978-83-8095-521-9
55,24 zł
47,24 zł Oszczędzasz: 8,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 50,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Rusz się człowieku kl. I: Obudowa metodyczna programu wychowania fizycznego „Rusz się człowieku”. Klasa I szkoły podstawowej. Edukacja wczesnoszkolna: Plan pracy: 120 scenariuszy zajęć.

Wersja książki
Ilość

Ruch daje radość, zadowolenie, odpręża, wzmacnia organizm, sprzyja ogólnemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu dziecka. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w ramach edukacji wczesnoszkolnej powinny być dla uczniów przyjemnością i zabawą. Nauczyciel powinien dążyć do rozwoju naturalnej potrzeby ruchu. Zadaniem wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacji jest przygotowanie ucznia do stałego uczestnictwa w kulturze fizycznej, czyli wyposażenie w umiejętności, wiedzę, przekonania i wartości, które w dorosłym życiu owocować będą aktywnym, zdrowym stylem życia.

Główną formą pracy w nauczaniu wczesnoszkolnym jest dzień aktywności dziecka. Treści kształcenia i wychowania powinny być spójne dla wszystkich edukacji. Wychowanie fizyczne jest integralną częścią nauczania i wychowania. Niestety pojawiają się tendencje do traktowania tego przedmiotu jako przerywnika w innych zajęciach, dodatkowego, niezbyt ważnego elementu nauczania. Zminimalizowane, ograniczone do dwudziestominutowych zabaw i gier wychowanie fizyczne pozostaje na uboczu procesu edukacji. W większości programów nauczania wychowaniu fizycznemu poświęcono niewiele uwagi, a przecież realizacja czynności ruchowych oraz zdobycie wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej wymagają przemyślanych sposobów działania, odpowiednich warunków, specjalistycznego sprzętu, właściwego przygotowania nauczyciela i uczniów.

Jedną z najważniejszych potrzeb dzieci jest potrzeba ruchu. Zajęcia ruchowe powinny odbywać się każdego dnia jako składnik kształcenia zintegrowanego. Nie mniej istotne jest, by przynajmniej jedna godzina zajęć wychowania fizycznego w tygodniu prowadzona była w sali gimnastycznej z dostępem do wszelkich środków i sprzętów sportowych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. poz. 356), wskazuje cele kształcenia, czyli wymagania ogólne edukacji wczesnoszkolnej z podziałem na cztery obszary rozwojowe: fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. W każdym ze zdefiniowanych obszarów określone zostały osiągnięcia uczniów na zakończenie klasy III. Zajęcia wychowania fizycznego pozwalają na realizację treści ze wszystkich obszarów rozwojowych. Kształtują nie tylko sprawność fizyczną, ale przede wszystkim osobowość. Uczą pokonywania trudności, dokonywania wyborów, komunikacji, współpracy, samodyscypliny, współzawodnictwa, uczciwości, czystej gry, przestrzegania przepisów, szacunku dla przeciwnika oraz umiejętności przyjmowania porażek. Są ponadto źródłem wiedzy o zdrowiu i ciele człowieka. Podstawa programowa zawiera także treści nauczania opisane jako wymagania szczegółowe. Mimo że kształcenie na tym etapie ma zintegrowany charakter, to dla zachowania czytelności informacji efekty kształcenia zostały przyporządkowane do poszczególnych edukacji.

Dla wychowania fizycznego osiągnięcia opisane zostały w trzech zakresach:

1. Utrzymania higieny osobistej i zdrowia.

2. Sprawności motorycznych

3. Różnych form rekreacyjno-sportowych.

Specyfika zadań wychowania fizycznego wymaga starannie zaplanowanych działań, określonych ram czasowych, specyficznych form i metod pracy. Zajęcia wychowania fizycznego muszą być realizowane we właściwych warunkach oraz wyznaczone w tygodniowym rozkładzie zajęć. W związku z tym, że w większości szkół wychowania fizycznego w klasach I–III nie prowadzą specjaliści z tego zakresu, prezentowane w tej publikacji materiały są bardzo szczegółowe i praktyczne. Całą obudowę metodyczną programu „Rusz się człowieku” dla pierwszego etapu edukacji tworzy seria trzech poradników metodycznych dla klas I–III. W każdym z poradników znajduje się minimum informacji teoretycznych, roczny plan realizacji wychowania fizycznego oraz 120 szczegółowych scenariuszy zajęć.

Treści nauczania są zgodne z aktualną podstawą programową i pozwalają na osiągnięcie wszystkich opisanych celów edukacyjnych. Całość opracowana została na podstawie programu wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej „Rusz się człowieku”.

Materiał przewidziany do realizacji w zakresie każdej z klas podzielony został na cykle. W trakcie trzech lat nauki uczniowie powtarzają poszczególne zadania, rozwijając uzdolnienia, utrwalając oraz nabywając nowe umiejętności i wiadomości. Ułożenie pracy w cykle zapobiega chaotyczności, systematyzuje materiał dydaktyczny i ułatwia nauczycielowi pracę.

Kolejnym etapem planowania jest przygotowanie scenariuszy poszczególnych zajęć, czyli dokładne zaprojektowanie czynności uczniów i nauczyciela, ustalenie strategii realizacji zadań. Zastosowane metody, formy i środki dydaktyczne powinny prowadzić do przewidywanych osiągnięć ucznia. Taka forma projektowania łączy w sobie plan pracy rocznej z planami realizacji kolejnych zajęć. W niniejszym poradniku zamieszczono 120 scenariuszy zajęć. W każdym konspekcie podano: temat zajęć, zakres umiejętności ruchowych, przekazywanych wiadomości i kształtowanych postaw, miejsce zajęć, przybory do wykorzystania oraz dokładną charakterystykę czynności uczniów. Proponowane gry i zabawy zaczerpnięto z książki Romana Trześniowskiego Zabawy i gry ruchowe (w konspektach podano jedynie ich nazwy). Pozostałe – oparte na pomysłach własnych lub innych autorów – opisano szczegółowo. Nauczyciel może w dowolny sposób przebudowywać każdy scenariusz oraz realizować zajęcia w całości lub jedynie ich fragmenty.

Mamy nadzieję, że pozycja ta ułatwi nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej realizację zadań określonych w podstawie programowej i sprostanie wymogom postawionym im w tej dziedzinie. Podane przykłady metod i form pracy, ćwiczeń, zabaw, gier i całych scenariuszy powinny pomóc w prowadzeniu zajęć oraz zachęcić do stworzenia własnych ciekawych rozwiązań metodycznych, czego wszystkim nauczycielom serdecznie życzymy.

(wszelkie zapytania prosimy kierować na adres zamowienia@impulsoficyna.com.pl lub tel. 506-624-220).

Edukacja wczesnoszkolna kl. I
489 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-521-9

Kierczak Urszula

Wykształcenie -AWF Katowice, kier nauczycielski, Studium Kulturalno - Oświatowe we Wrocławiu na wydz turystyki i rekreacji, studia podyplomowe z przyrody- Uniwersytet Opolski, studia podyplomowe - biologia i dydaktyka biologii - Uniwersytet Opolski, Studia podyplomowe - Zarządzanie w oświacie - Wyższa Szkoła Zarządzania - Katowice, ponadto liczne kursy, warsztaty i inne formy doskonalenia.

Zatrudnienie w oświacie od 1982 roku w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Obecnie nauczyciel Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, oraz dziekan, dyrektor Zamiejscowego Instytutu Sportu i Rekreacji w Wiśle Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie.

Przez wiele lat pełniłam funkcję doradcy metodycznego z wychowania fizycznego, a obecnie prowadzę zajęcia dla nauczycieli (szkolenie rad pedagogicznych), jako edukator Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku - Białej.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kierczak Urszula

ISBN druk

978-83-8095-521-9

ISBN e-book

978-83-8095-732-9

Objętość

356 stron

Wydanie

I, 2018

Format

B5 (160X235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp    

Nieco teorii  Podstawowe zasady budowy zajęć wychowania fizycznego 

Plan realizacji zajęć wychowania fizycznego w klasie I   

Szczegółowe scenariusze zajęć wychowania fizycznego w klasie I   

Cykl 1. Jestem uczniem    

Cykl 2. Jaki jestem?   

Cykl 3. Piłki, piłeczki – minigry 

Cykl 4. W parku lub w lesie    

Cykl 5. Dbam o swoje zdrowie   

Cykl 6. Rytm, muzyka, taniec    

Cykl 7. W zdrowym ciele zdrowy duch 

Cykl 8. Jak ryby w wodzie 

Cykl 9. Jesienny park. Zabawy w terenie 

Cykl 10. Ja i moje emocje. Improwizacje ruchowe 

Cykl 11. Jesteśmy sprawni i zdrowi 

Cykl 12. Samodzielnie i w zespole 

Cykl 13. Uha ha! Uha ha! Zima wcale nie jest zła 

Cykl 14. Piłka w grze 

Cykl 15. W karnawale   

Cykl 16. Sportowa zima   

Cykl 17. W drużynie 

Cykl 18. Zdrowym być   

Cykl 19. Ruch i muzyka 

Cykl 20. W poszukiwaniu wiosny 

Cykl 21. W wodzie 

Cykl 22. Ruch dla zdrowia 

Cykl 23. Piłka w grze 

Cykl 24. Moje ciało, moje zdrowie 

Cykl 25. Bezpiecznie, aktywnie i zdrowo na wakacjach 

Bibliografia 

  • Fragment

W życie weszła nowa podstawa programowa dla szkół. Zmianom podlega także nauczanie wychowania fizycznego. Rusz się człowieku to propozycja programu WF-u dla szkoły podstawowej z uwzględnieniem podziału na etap wczesznoszkolny (klasy 1-3) i późniejszy. Zawiera treści nauczania oraz przewidywane osiągnięcia uczniów w trzech aspektach: „Wiem" (teoretyczna wiedza), „Potrafię" (umiejętności praktyczne), „Jestem" (pożądane cechy charakteru i postawy, na przykład godzenie się z porażką).

Książka ma założenie szlachetne. Pomaga nauczycielowi WF-u ułożyć zajęcia tak, żeby zadbać o wszechstronny rozwój maluchów. Może dzięki temu nie dołączą one w dorosłym życiu do podgatunku ludzkiego „kanapowiec pospolity". Trzeba jednak pamiętać, że jest to praca dotycząca metodyki kształcenia, a więc napisana jest stylem pracy naukowej. Cytaty z dzienników ustaw, sporo terminologii, nie ma tu emocji znanych ze zmagań sportowych. Jest za to – niestety, dość smutny – obraz pracy nauczyciela w polskiej szkole. Mnóstwo bardzo szczegółowych wymagań, papierologia. Łatwo w tym wszystkim zgubić podstawowy cel – dbanie o rozwój ruchowy młodzieży.

Publikacja Rusz się człowieku pomoże sobie o nim przypomnieć, pomoże zadbać o jego realizację, ale też wesprze nauczyciela, by nie zagubił się w gąszczu edukacyjnych wymogów czy formalnych niuansów.

dr Kalina Beluch
źródło: https://www.granice.pl/recenzja/rusz-sie-czlowieku-program-wychowania-fizycznego-dla-szkoly-podstawowej/25340


Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że z kondycją fizyczną naszych dzieci i naszej młodzieży nie jest najlepiej... Komputer, telewizja, sztuczne słodkie przekąski i siedzący tryb życia sprawiają, że coraz więcej młodych ludzi cierpi na nadwagę, kłopoty z kręgosłupem i inne tego typu dolegliwości. Dlatego też tym większe znaczenie ma czas spędzony na szkolnych lekcjach wychowania fizycznego, który często stanowi jedyną formę ruchu dla współczesnej młodzieży. A o tym, jak takie zajęcia powinny wyglądać - tak by przyniosły pożądany efekt i jednocześnie były dla dzieci atrakcyjne, opowiada świetna książka Urszuli Kierczak pt. "Rusz się człowieku. Program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej".

Zgodnie z tytułem tej publikacji, stanowi on sobą cenny program zajęć wychowania fizycznego dla klas pierwszych szkoły podstawowej, oparty na nowej podstawie programowej. I tak oto każdy nauczyciel odnajdzie tu pokaźny zestaw cennych materiałów w postaci szczegółowego planu pracy dla klasy, przykładowe konspekty zajęć wraz ze szczegółowym opisem każdego ćwiczenia, standardy wymagań i oczekiwań, jak i wreszcie liczne materiały do diagnozy i ewaluacji. Całość przyjmuje zaś bardzo czytelną, przejrzystą, jak i również dodatkowo popartą pokaźną porcją materiałów graficznych całość!

Niniejsza publikacja przyjmuje tu formę interesującego i nowoczesnego podręcznika dla nauczycieli wychowania podstawowowgo, którzy mogą zaczerpnąć tu wiedzy na temat współczesnych, a nierzadko i dość nowatorskich technik prowadzenia szkolnych zajęć. Otóż książka ta proponuje sobą pokaźną porcję ciekawych, pomysłowych i odkrywczych rozwiązań z zakresu ćwiczeń, gier i zabaw, które uczynią lekcją w-fu nie tylko atrakcyjnymi, ale też i przynoszącymi jak najbardziej wymierne efekty w zakresie kondycji, sprawności i zdrowia fizycznego dzieci. I choć całość przyjmuje bardzo fachowy charakter, to forma tej książki sprzyja jak najbardziej temu, by z wielką łatwością i przystępnością czerpać z niej wiedzę, a następnie wprowadzać do szkolnej sali gimnastycznej.

Całość książki została podzielona na dwie zasadnicze części, czyli wstęp, teoretyczne wprowadzenie, plan wykazu zajęć dla klasy z jednej strony, z drugiej zaś meritum tej publikacji - szczegółowe scenariusze zajęć wychowania fizycznego. Pierwsza część pozwala na przygotowanie się do działania, nabycie odpowiedniej wiedzy, jak i też rozpisanie ćwiczeń zgodnie z przyjętymi wytycznymi. Druga skupia się już zaś na czystej praktyce, czyli szczegółowych opisach ćwiczeń, podpartych cennymi rysunkami i grafikami. Warto tu zauważyć, iż każde z nich opiera się na podziale na części wstępne, główne i końcowe, a więc odpowiednią rozgrzewkę, faktyczny przebieg ćwiczeń oraz ich etap końcowy, stanowiący swoiste podsumowanie danej lekcji, a dla chętnych także i przydział zadań domowych.

Wielką siłą tej książki jest z pewnością różnorodność ćwiczeń, jakie ona sobą proponuje. Mam tu na myśli inteligentny rozkład związany m.in. z porami roku, czy też podziałem na zajęcia w sali, jak i na otwartym powietrzu. To dobre, ciekawe i z pewnością urozmaicające szkolną rutynę rozwiązanie, które przypadnie do gustów dzieci, jak i nauczycieli. Co do samych ćwiczeń, to znajdziemy ich tu naprawdę mnóstwo, gdyż w liczbie 120 godzin lekcyjnych, a kilka z nich wydaje się szczególnie intrygującymi - m.in. ćwiczenie polegająca na naśladowaniu ruchów zwierząt, nauka bezpiecznej jazdy na sankach, czy też zabawa w berka w warunkach leśno-parkowych. Co więcej, w wielu przypadkach zajęcia te łączą się z cenną edukacją dzieci - jak chociażby w zakresie prawidłowego przechodzenia przez jednię. To także idealne dopasowanie zajęć do wieku, wyobraźni i inteligencji pierwszoklasistów, co w przypadku tak młodych osób, ma wielkie znaczenie.

Na duże słowa uznania zasługuje także samo wydanie tej książki, które jest tyleż praktyczne w korzystaniu zeń, jak i efektowne wizualnie. Począwszy od pięknej okładki, poprzez przejrzysty druk i czytelny układ treści, a na bogatej szacie graficznej w postaci rysunków i rycin, skończywszy. To wszystko sprawia, że podręcznik ten prezentuje się bardzo okazale i udanie, a tym samym zachęcająco do korzystania z jego bogactwa porad, wskazówek i pomysłów.

"Rusz się człowieku...", to książka którą powinien poznać każdy nauczyciel wychowania fizycznego w naszym kraju. Poznać, a następnie przełożyć jej treść na swoją lekcyjną codzienność, gdyż dzięki temu nasze dzieci będą nie tylko chętniej uczęszczać na zajęcia w-fu, ale też i dysponować lepszą sprawnością fizyczną i - co najważniejsze, zdrowiem. To doskonała pomoc dydaktyczna, łącząca w sobie fachowość z atrakcyjnością, co wcale nie zdarza się tak często...

źródło: https://sztukater.pl/ksiazki/item/26151-rusz-sie-czlowieku-program-wychowania-fizycznego-dla-szkoly-podstawowej.html

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło