Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI

Podtytuł: II ETAP EDUKACYJNY
ISBN: 978-83-7587-994-0
36,19 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 38,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

PORADNIK METODYCZNY. Polecamy poradnik metodyczny do Wychowania Fizycznego II etapy edukacyjnego dla Szkół Podstawowych - klas IV-VI. Jest to poradnik oparty na podstawie programowej, zawierający nowe wytyczne oraz proponowane rozwiązania.

Wersja książki
Ilość

PORADNIK METODYCZNY II ETAP EDUKACYJNY - SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI: - PROGRAM NAUCZANIA - PLANY PRACY - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wprowadzona do drugiego etapu edukacyjnego od 01 września 2012 roku. Najważniejszą zmianą, wprowadzaną tym aktem prawnym, jest zapis treści nauczania w formie wymagań szczegółowych.

Polecamy najnowszy poradnik metodyczny do Wychowania Fizycznego II etapy edukacyjnego dla Szkół Podstawowych - klas IV-VI. Jest to poradnik oparty na nowej podstawie programowej, zawierający nowe wytyczne oraz proponowane rozwiązania.

Nauczyciel może stać się autorem własnego programu lub skorzystać z programów opracowanych przez innych. Zdając sobie sprawę z tego, iż wielu nauczycieli, szczególnie z małym stażem pracy nie jest przygotowanych do tworzenia programów autorskich proponujemy program „ZDROWIE SPORT REKREACJA”. Proponowany program nauczania jest integralną częścią całościowej, zwartej koncepcji edukacji w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich czterech etapów kształcenia. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) program „ZDROWIE SPORT REKREACJA” stanowi opis realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych określonych w podstawie programowej oraz zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z podstawą programową, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, opis założonych osiągnięć ucznia a także propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Obligatoryjne treści tego programu, zgodne z podstawą programową, zostały uzupełnione o treści fakultatywne, możliwe do realizacji, w zależności od warunków środowiskowych i bazy materialnej. Integralną częścią programu jest szczegółowy plan pracy, czyli rozkład materiału nauczania dla poszczególnych klas oraz standardy wymagań i zasady oceniania tworzące przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego.

Każdy nauczyciel powinien w swej pracy wykazać się innowacyjnością, zaangażowaniem, samodzielnością i twórczym podejściem do założeń programowych. Praktyczne wykorzystanie umiejętności i wiadomości dydaktyczno - wychowawczych winno zaowocować samodzielnie opracowanymi materiałami, w tym także własnymi programami nauczania. Dlatego proponowany materiał należy traktować, jako wskazówki i propozycje ułatwiające tworzenie własnych dokumentów pracy, a nie gotowe przepisy działania. Autorka wyraża zgodę na modyfikowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz osiągnięć i sposobów ich sprawdzania, z uwzględnianiem potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich program ma być realizowany z absolutną koniecznością zachowania wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej.

Polecamy koncepcja edukacji fizycznej do wszystkich etapów edukacji w wersji papierowej oraz elektroniczne (ePub, MOBI czy PDF):

1. Edukacja wczesnoszkolna
2. Gimnazjum
3. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
4. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI
5. Metoda projektów w pracy nauczyciela WF

II ETAP EDUKACYJNY
499 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-033-9

Kierczak Urszula

Wykształcenie -AWF Katowice, kier nauczycielski, Studium Kulturalno - Oświatowe we Wrocławiu na wydz turystyki i rekreacji, studia podyplomowe z przyrody- Uniwersytet Opolski, studia podyplomowe - biologia i dydaktyka biologii - Uniwersytet Opolski, Studia podyplomowe - Zarządzanie w oświacie - Wyższa Szkoła Zarządzania - Katowice, ponadto liczne kursy, warsztaty i inne formy doskonalenia.

Zatrudnienie w oświacie od 1982 roku w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Obecnie nauczyciel Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, oraz dziekan, dyrektor Zamiejscowego Instytutu Sportu i Rekreacji w Wiśle Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie.

Przez wiele lat pełniłam funkcję doradcy metodycznego z wychowania fizycznego, a obecnie prowadzę zajęcia dla nauczycieli (szkolenie rad pedagogicznych), jako edukator Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku - Białej.

 

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kierczak Urszula

ISBN druk

978-83-7587-994-0

ISBN e-book

978-83-7850-033-9

Objętość

208 stron

Wydanie

I, 2012

Format

A5 (235x160)

Oprawamiękka, klejona

ZMIANY W SZKOLNYM WYCHOWANIU FIZYCZNYM


PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO

Założenia wstępne

Cele ogólne

Treści nauczania. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania

Opis założonych osiągnięć uczniów

Propozycje treści fakultetów

Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów

Procedury ewaluacji programu

Podstawa opracowania programu


SZCZEGÓŁOWE ROCZNE PLANY PRACY

Uwagi wstępne

Budżet godzin

Szczegółowy plan pracy dla klasy IV

Szczegółowy plan pracy dla klasy V

Szczegółowy plan pracy dla klasy VI

Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego - lekkoatletyka

Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego - mini piłka nożna

Plan realizacji zajęć fakultetu turystycznego

Plan realizacji zajęć fakultetu rekreacyjnego

Uwagi o realizacji planów pracy


OCENIANIE

Uwagi wstępne

Zasady oceniania

Standardy wymagań dla klasy IV

Standardy wymagań dla klasy V

Standardy wymagań dla klasy VI

Samoocena

Dzienniczek samooceny i samokontroli


EWALUACJA

Fragment

ZDROWIE SPORT REKREACJA II ETAP EDUKACYJNY • PODSTAWOWA KLASY IV -VI

Adresat: Uczniowie klasy czwartej, piątej i szóstej szkoły podstawowej

Program wychowania fizycznego dla drugiego etapu edukacyjnego, czyli klas IV - VI szkoły podstawowej jest częścią koncepcji wychowania fizycznego dla wszystkich czterech etapów edukacyjnych - ZDROEIE SPORT REKREACJA.

Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla wychowania fizycznego.

W założeniach wstępnych autorka określa teoretyczne fundamenty programu. Jego intelektualną podbudowę tworzą: wychowanie zdrowotne, wychowanie dla przyszłości, wychowanie do rekreacji, autoedukacja, indywidualizacja procesu nauczania, humanizacja, intelektualizacja oraz holizm rozumiany jako jedność procesu edukacyjnego we wszystkich dziedzinach, spójność nauczania i wychowania.

Program zawiera ogóle i szczegółowe cele kształcenia i wychowania. Treści programu są zgodne z treściami nauczania zwartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Materiał nauczania, zgodnie z podstawą programową został podzielony na sześć modułów: Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego - Co potrafię? Trening zdrowotny - Kształtuję siebie i swoje ciało. Sporty całego życia i wypoczynek - Odpoczywam i bawię się.

Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista - Dbam o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Sport —Trening czyni mistrza. Taniec- Muzyka łagodzi obyczaje. Dodatkowo w programie zostały przedstawione propozycje treści fakultetów, zawierające treści uzupełniające, stanowiące materiał wykraczający poza podstawę programową, jednak adekwatne do wieku rozwojowego uczniów szkoły podstawowej.

W programie znajduje się opis założonych osiągnięć ucznia. W zakresie wiedzy, umiejętności i sprawności oraz wartości, postaw i przekonań. Uwzględnione i wyróżnione zostały wszystkie wymagania szczegółowe określone w podstawie programowej. Program zawiera sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy, potrzeb i możliwości uczniów. Założenia dydaktyczne i wychowawcze oraz ich relacja w stosunku do podstawy programowej kształcenia ogólnego opisują sposób pracy z programem, zalecane metody i formy pracy oraz procedury osiągania celów kształcenia i wychowania. Zwięźle i precyzyjnie określone zostały zadania szkoły i warunki realizacji programu.

Propozycje kryteriów ocen i metod sprawdzania osiągnięć ucznia definiują podstawowe cele i zadania oceny z wychowania fizycznego. Oprócz, określonego w rozporządzeniu ministerialnym „wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z zadań", zdaniem autorki ocena powinna być wypadkową czterech składników: chęci" czyli stosunku do własnej aktywności fizycznej ucznia, "postępu" rozumianego jako poziom zmian w stosunku do punktu wyjściowego, "postawy" jako stosunku do partnera, przeciwnika, sędziego a także „ rezultatu" a więc wyniku osiągniętego w sportach wymiernych i jakości wykonania ćwiczenia. Autorka podkreśla mobilizującą i motywującą funkcję oceny.

Program zawiera także procedury ewaluacji wraz z przykładami sposobów i metod ewaluacji.

W części końcowej przedstawione zostały podstawy teoretyczne opracowania programu, dokumenty prawne, materiały źródłowe, publikacje, pozycje dydaktyczne i merytoryczne. Program w całości jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Właściwa i czytelna jest struktura programu.

Autorka wyraża zgodę na modyfikowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz osiągnięć i sposobów ich sprawdzania, uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów oraz warunki realizacji. Takie podejście powoduje, że program jest bardzo uniwersalny i możliwy do wykorzystania we wszystkich szkołach.

Wraz z programem autorka opracowała podstawowe dokumenty pracy nauczyciela, czyli plany pracy oraz przedmiotowy system oceniania składający się z standardów wymagań i zasad oceniania. Tak bogata obudowa dydaktyczna, stanowiąca wzór materiałów pracy własnej, wzbogaca znacznie program nauczania i ułatwia pracę każdego nauczyciela.

Po przeprowadzonej analizie stwierdzam, że program ZDROWIE SPORT REKREACJA autorstwa Urszuli Kierczak spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (DZ.U. z 2009 r. nr 89 poz.730).

W związku z powyższym przedstawiony program opiniuję pozytywnie.

Antoni Nawrat
Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach


Programy nauczania zgodne z nową podstawą programową dla klas IV-VI szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych różnego typu.

Polecamy najnowsze poradniki metodyczne do Wychowania Fizycznego II etapy edukacyjnego dla Szkół Podstawowych - klas IV-VI oraz Szkoły Ponadgimnazjalne – IV Etap Edukacji autorstwa Urszuli Kierczak. Poradniki oparte są na nowej podstawie programowej, zawierają program nauczania, przykładowy plan nauczania oraz propozycję tematyki lekcji. Recenzja portalu wychowaniefizyczne.pl*

To dobrze, że powstały kolejne autorstwa Pani Urszuli Kierczak programy nauczania, z uwzględnieniem nowej podstawy programowej dla szkoły ponadgimnazjalnej i klas IV-VI szkoły podstawowej. Już sam tytuł: KONCEPCJA EDUKACJI FIZYCZNEJ – ZDROWIE SPORT REKREACJA, zachęca by tę pozycję wziąć do ręki i zapoznać się z jej zawartością.

Prawdą jest, że każdy nauczyciel powinien i może być autorem własnych przemyśleń, czyli autorem programu własnego, ale również każdy nauczyciel może gotowy program zaadoptować do możliwości bazowych w jakich pracuje, do zainteresowań, możliwości i potrzeb ucznia mając na względzie jego stan zdrowia. I taka możliwość daje nam niniejsza publikacja. Autorka bowiem daje przyzwolenie na modyfikowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz sposobów sprawdzania i oceniania ucznia. To duża furtka w jakiej może poruszać się każdy nauczyciel. Jedyny warunek jaki muszą spełnić nauczyciele, to program musi być realizowany w zgodzie z podstawa programową.

Podstawa programowa to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które określa, co uczeń o przeciętnych uzdolnieniach ma umieć po zakończeniu każdego etapu kształcenia. Należy pamiętać, że zgodnie z podstawą programową wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia. Z tego względu dobrze byłoby pamiętać, że przekazywanie informacji i rozwijanie umiejętności niezbędnych, aby uczeń mógł sprostać wymaganiom szczegółowym jest ważnym, ale nie jedynym skutkiem udziału uczniów w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego.

Jesteśmy przekonani, że zaproponowane programy oraz poradniki dobrze posłużą nauczycielom i pomogą im odnaleźć się w realiach nowej podstawy programowej.

* - Teresa Libiszewska-Gozdan – doradca metodyczny Łódzkiego Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego i Wojciech Ulatowski – redaktor naczelny portalu wychowaniefizyczne.pl

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło