• Obniżka
Poradnik metodyczny

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Edukacja wczesnoszkolna

Podtytuł: Poradnik metodyczny
ISBN: 978-83-7850-002-5
28,38 zł
18,58 zł Oszczędzasz: 9,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book.

Koncepcja edukacji fizycznej „Zdrowie, Sport, Rekreacja”, to programy nauczania wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Jest to jedyny obecnie na rynku edukacyjnym spójny program kształcenia w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji przygotowany w oparciu o nową podstawę programową wprowadzoną do realizacji 01 września 2009 r.

Książka „Zdrowie. Sport. Rekreacja. Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej” jest pierwszą częścią tej koncepcji. Zawiera ona program wychowania fizycznego dla klas I – III w oparciu o nową podstawę programową oraz przykłady podstawowych dokumentów pracy nauczyciela czyli:

-rozkłady materiału

- szczegółowy plan pracy dla kolejnych klas;

- standardy wymagań i zasady oceniania;

- przykładowe konspekty zajęć;

- materiały do diagnozy i ewaluacji.

Prezentowany w poradniku materiał może być wzorem i inspiracją dla nauczycieli w tworzeniu własnych dokumentów dostosowanych do realiów życia konkretnej placówki oświatowej. Podane przykłady planowania pracy, ćwiczeń, zabaw, gier i osnów lekcyjnych powinny nie tylko pomóc w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego, ale zachęcić także do poszukiwania własnych, ciekawych rozwiązań.

Książka powinna być pomocą w planowaniu i organizacji zajęć wychowania fizycznego zarówno dla nauczycieli nauczania początkowego jak i specjalistów z zakresu wychowania fizycznego realizujących zajęcia edukacji fizycznej wydzielonych z edukacji wczesnoszkolnej.

Polecamy koncepcja edukacji fizycznej do wszystkich etapów edukacji w wersji papierowej oraz elektroniczne (ePub, MOBI czy PDF):

1. Edukacja wczesnoszkolna
2. Gimnazjum
3. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
4. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI
5. Metoda projektów w pracy nauczyciela WF

Poradnik metodyczny
196 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-844-8

Kierczak Urszula

Wykształcenie -AWF Katowice, kier nauczycielski, Studium Kulturalno - Oświatowe we Wrocławiu na wydz turystyki i rekreacji, studia podyplomowe z przyrody- Uniwersytet Opolski, studia podyplomowe - biologia i dydaktyka biologii - Uniwersytet Opolski, Studia podyplomowe - Zarządzanie w oświacie - Wyższa Szkoła Zarządzania - Katowice, ponadto liczne kursy, warsztaty i inne formy doskonalenia.

Zatrudnienie w oświacie od 1982 roku w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Obecnie nauczyciel Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, oraz dziekan, dyrektor Zamiejscowego Instytutu Sportu i Rekreacji w Wiśle Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie.

Przez wiele lat pełniłam funkcję doradcy metodycznego z wychowania fizycznego, a obecnie prowadzę zajęcia dla nauczycieli (szkolenie rad pedagogicznych), jako edukator Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku - Białej.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kierczak Urszula

ISBN druk

978-83-7850-002-5

ISBN e-book

978-83-7587-844-8

Objętość

198 stron

Wydanie

II, 2012

Format

E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

ZAMIAST WSTĘPU


PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


ZAKRES TREŚCI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OKREŚLONY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ PRZEDSZKOLI

Fragmenty związane z wychowaniem fizycznym


DIAGNOZA I PROGNOZA

Wstęp

Diagnoza stanu zdrowia i rozwoju fizycznego

Diagnoza sprawności fizycznej

Diagnoza rozwoju sprawności manualnej i procesów poznawczych

Diagnoza rozwoju emocjonalno-społecznego


ROCZNE PLANY PRACY W ZAKRESIE WYCHOWANIA

Wstęp

Szczegółowy roczny plan pracy nauczyciela nauczania zintegrowanego w zakresie wychowania fizycznego w klasie I szkoły podstawowej na podstawie programu wychowania fizycznego Zdrowie • Sport • Rekreacja

Szczegółowy roczny plan pracy nauczyciela nauczania zintegrowanego w zakresie wychowania fizycznego w klasie II szkoły podstawowej na podstawie programu wychowania fizycznego Zdrowie • Sport • Rekreacji

Szczegółowy roczny plan pracy nauczyciela nauczania zintegrowanego w zakresie wychowania fizycznego w klasie III szkoły podstawowej na podstawie programu wychowania fizycznego Zdrowie • Sport • Rekreacji


METODY REALIZACJI ZADAŃ W WYCHOWANIU FIZYCZNYM

Trochę teorii

Trochę praktyki – charakterystyka wybranych metod realizacji zadań ruchowych


PLAN ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Trochę teorii Trochę praktyki – konspekty zajęć wychowania fizycznego


PRZYKŁADOWE KONSPEKTY ZAJĘĆ KLASA I


PRZYKŁADOWE KONSPEKTY ZAJĘĆ KLASA II


OCENIANIE

Wstęp

Zasady oceniania


EWALUACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


KARTY EWALUACJI – PROPOZYCJE


WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH


OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY WEWNĄTRZSZKOLNE


BIBLIOGRAFIA

Fragment

Program wychowania fizycznego dla drugiego etapu edukacyjnego, czyli klas IV - VI szkoły podstawowej jest częścią koncepcji wychowania fizycznego dla wszystkich czterech etapów edukacyjnych - ZDROEIE SPORT REKREACJA.

Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla wychowania fizycznego.

W założeniach wstępnych autorka określa teoretyczne fundamenty programu. Jego intelektualną podbudowę tworzą: wychowanie zdrowotne, wychowanie dla przyszłości, wychowanie do rekreacji, autoedukacja, indywidualizacja procesu nauczania, humanizacja, intelektualizacja oraz holizm rozumiany jako jedność procesu edukacyjnego we wszystkich dziedzinach, spójność nauczania i wychowania.

Program zawiera ogóle i szczegółowe cele kształcenia i wychowania. Treści programu są zgodne z treściami nauczania zwartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Materiał nauczania, zgodnie z podstawą programową został podzielony na sześć modułów:

Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego - Co potrafię?

Trening zdrowotny - Kształtuję siebie i swoje ciało. Sporty całego życia i wypoczynek - Odpoczywam i bawię się.

Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista - Dbam o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Sport —Trening czyni mistrza. Taniec- Muzyka łagodzi obyczaje.

Dodatkowo w programie zostały przedstawione propozycje treści fakultetów, zawierające treści uzupełniające, stanowiące materiał wykraczający poza podstawę programową, jednak adekwatne do wieku rozwojowego uczniów szkoły podstawowej.

W programie znajduje się opis założonych osiągnięć ucznia. W zakresie wiedzy, umiejętności i sprawności oraz wartości, postaw i przekonań. Uwzględnione i wyróżnione zostały wszystkie wymagania szczegółowe określone w podstawie programowej.

Program zawiera sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy, potrzeb i możliwości uczniów. Założenia dydaktyczne i wychowawcze oraz ich relacja w stosunku do podstawy programowej kształcenia ogólnego opisują sposób pracy z programem, zalecane metody i formy pracy oraz procedury osiągania celów kształcenia i wychowania. Zwięźle i precyzyjnie określone zostały zadania szkoły i warunki realizacji programu.

Propozycje kryteriów ocen i metod sprawdzania osiągnięć ucznia definiują podstawowe cele i zadania oceny z wychowania fizycznego. Oprócz, określonego w rozporządzeniu ministerialnym „wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z zadań", zdaniem autorki ocena powinna być wypadkową czterech składników: chęci" czyli stosunku do własnej aktywności fizycznej ucznia, "postępu" rozumianego jako poziom zmian w stosunku do punktu wyjściowego, "postawy" jako stosunku do partnera, przeciwnika, sędziego a także „ rezultatu" a więc wyniku osiągniętego w sportach wymiernych i jakości wykonania ćwiczenia. Autorka podkreśla mobilizującą i motywującą funkcję oceny.

Program zawiera także procedury ewaluacji wraz z przykładami sposobów i metod ewaluacji.

W części końcowej przedstawione zostały podstawy teoretyczne opracowania programu, dokumenty prawne, materiały źródłowe, publikacje, pozycje dydaktyczne i merytoryczne.

Program w całości jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Właściwa i czytelna jest struktura programu.

Autorka wyraża zgodę na modyfikowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz osiągnięć i sposobów ich sprawdzania, uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów oraz warunki realizacji. Takie podejście powoduje, że program jest bardzo uniwersalny i możliwy do wykorzystania we wszystkich szkołach.

Wraz z programem autorka opracowała podstawowe dokumenty pracy nauczyciela, czyli plany pracy oraz przedmiotowy system oceniania składający się z standardów wymagań i zasad oceniania. Tak bogata obudowa dydaktyczna, stanowiąca wzór materiałów pracy własnej, wzbogaca znacznie program nauczania i ułatwia pracę każdego nauczyciela.

Po przeprowadzonej analizie stwierdzam, że program ZDROWIE SPORT REKREACJA autorstwa Urszuli Kierczak spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (DZ.U. z 2009 r. nr 89 poz.730).

W związku z powyższym przedstawiony program opiniuję pozytywnie.

Antoni Nawrat
Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Programy nauczania zgodne z nową podstawą programową dla klas IV-VI szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych różnego typu.

Polecamy najnowsze poradniki metodyczne do Wychowania Fizycznego II etapy edukacyjnego dla Szkół Podstawowych - klas IV-VI oraz Szkoły Ponadgimnazjalne – IV Etap Edukacji autorstwa Urszuli Kierczak. Poradniki oparte są na nowej podstawie programowej, zawierają program nauczania, przykładowy plan nauczania oraz propozycję tematyki lekcji. (Recenzja portalu wychowaniefizyczne.pl*)

To dobrze, że powstały kolejne autorstwa Pani Urszuli Kierczak programy nauczania, z uwzględnieniem nowej podstawy programowej dla szkoły ponadgimnazjalnej i klas IV-VI szkoły podstawowej. Już sam tytuł: KONCEPCJA EDUKACJI FIZYCZNEJ – ZDROWIE SPORT REKREACJA, zachęca by tę pozycję wziąć do ręki i zapoznać się z jej zawartością.

Prawdą jest, że każdy nauczyciel powinien i może być autorem własnych przemyśleń, czyli autorem programu własnego, ale również każdy nauczyciel może gotowy program zaadoptować do możliwości bazowych w jakich pracuje, do zainteresowań, możliwości i potrzeb ucznia mając na względzie jego stan zdrowia. I taka możliwość daje nam niniejsza publikacja. Autorka bowiem daje przyzwolenie na modyfikowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz sposobów sprawdzania i oceniania ucznia. To duża furtka w jakiej może poruszać się każdy nauczyciel. Jedyny warunek jaki muszą spełnić nauczyciele, to program musi być realizowany w zgodzie z podstawa programową.

Podstawa programowa to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które określa, co uczeń o przeciętnych uzdolnieniach ma umieć po zakończeniu każdego etapu kształcenia. Należy pamiętać, że zgodnie z podstawą programową wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia. Z tego względu dobrze byłoby pamiętać, że przekazywanie informacji i rozwijanie umiejętności niezbędnych, aby uczeń mógł sprostać wymaganiom szczegółowym jest ważnym, ale nie jedynym skutkiem udziału uczniów w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego.

Jesteśmy przekonani, że zaproponowane programy oraz poradniki dobrze posłużą nauczycielom i pomogą im odnaleźć się w realiach nowej podstawy programowej.


* - Teresa Libiszewska-Gozdan – doradca metodyczny Łódzkiego Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego i Wojciech Ulatowski – redaktor naczelny portalu wychowaniefizyczne.pl

Poradniki w ramach serii Koncepcja edukacji fizycznej  Zdrowie – Sport - Rekreacja  autorstwa Urszuli Kierczak są zgodne z obowiązującą podstawą programową. Wszystkie zmiany, które MEN wprowadził w ostatnim rozporządzeniu z 27.08.2012 w żaden sposób nie były związane z wymaganiami dotyczącymi wychowania fizycznego, dlatego należy przyjąć że w zakresie wychowania fizycznego podstawa z 2012 jest tożsama z podstawami ogłaszanymi wcześniej.
W  komentarzu poniżej jest wyraźnie mowa o zakresie zmian (należy zwrócić uwagę, że rozporządzenie jest z 27 sierpnia a nie 30 czerwca):
 
 
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 
 
(Dz. U. poz. 977)
ogłoszono dnia 30 sierpnia 2012 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2012 r.

KOMENTARZE  
 
Nowe rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół było oprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Z chwilą wejścia w życie niniejszego aktu traci ono moc, w myśl art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 
Zasadniczo nowy akt wykonawczy, wydany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy o systemie oświaty, nie różni się od swego poprzednika, z wyjątkiem uznania za obowiązkowy wątku tematycznego "Ojczysty Panteon i ojczyste spory", realizowanego w ramach przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo na IV etapie edukacyjnym. Zgodnie z przyjętym harmonogramem wprowadzania nowej podstawy programowej do szkół ponadgimnazjalnych ww. przedmiot uzupełniający wykładany będzie dopiero w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, czyli począwszy od roku szkolnego 2013/2014.
 
Przepisy przejściowe, które zawiera rozporządzenie, przewidują m.in. możliwość wcześniejszego stosowania nowej podstawy, niż wynika to z harmonogramu jej wdrażania. Zależy to od potrzeb uczniów i możliwości organizacyjnych szkoły, a dyrektor przed podjęciem decyzji o nauczaniu języka obcego nowożytnego, wychowania fizycznego i etyki według nowej podstawy programowej musi uzyskać pozytywną opinię rady pedagogicznej.
(Komentarz z dnia 3 września 2012 r.)

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło