SZKOŁA JAKO PRZESTRZEŃ EDUKACYJNEGO (NIE)POROZUMIENIA

SZKOŁA JAKO PRZESTRZEŃ EDUKACYJNEGO (NIE)POROZUMIENIA

ISBN: 978-83-7850-639-3
28,57 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

W swoim tekście Anna Kwatera zwraca uwagę na wybrane zniekształcenia poznawcze i błędy w spostrzeganiu innych, których świadomość ma duże znaczenie dla efektywnego działania nauczycieli. Oprócz objaśnienia ogólnych mechanizmów ich powstawania i działania Autorka wprowadza stosowne egzemplifikacje, uwzględniające kontekst edukacyjny.

Ilość

Szkolna rzeczywistość we współczesnym zglobalizowanym świecie z jednej strony fascynuje, a z drugiej przeraża. Nie ma wątpliwości, że dzisiejszy uczeń i nauczyciel mają ogromne możliwości rozwoju. W dobie technicyzacji edukacji powstaje wiele przestrzeni otwierających człowieka na pomnożenie swoich możliwości i zasobów. Szkoła staje się miejscem twórczego odkrywania świata, drugiego człowieka, a w konsekwencji siebie. Nie można jednak nie zauważać zmarnowanych szans w środowisku szkolnym. Szkoła może się bowiem jawić jako miejsce pełne zagrożeń i powielanych stereotypów. [...]

Książka jest znakomitym kompendium wiedzy na temat wybranych zjawisk dotykających współczesną szkołę. [...] publikacja wpisuje się w nurt dyskusji nad reformą edukacji i jej skutkami. Może stanowić leitmotiv dla dalszych poszukiwań twórczej edukacji, w której postulat indywidualizacji procesu nauczania i uczenia się oraz wychowania będzie zrealizowany. [...] to ważna pozycja dotycząca szkolnej rzeczywistości. Powinni po nią sięgnąć wszyscy, którzy zarówno zawodowo, naukowo, jak i praktycznie zajmują się edukacją, wychowaniem, kształceniem dzieci i młodzieży.

Z recenzji ks. prof. zw. dr. hab. Janusza Mastalskiego

W klasycznej literaturze pedagogicznej o szkole traktuje się przede wszystkim pozytywnie, biorąc pod uwagę jej misję, a nie to, jaka rzeczywiście jest. Od czasu ukazania się pracy Illicha Społeczeństwo bez szkoły nasila się jednak nurt krytyczny wobec szkoły jako instytucji. Z jednej strony w debacie publicznej, a także w pracach naukowych zarzuca się jej nieudolne wykonywanie najważniejszych funkcji: wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej i środowiskowej. Z drugiej strony szkoła jako instytucja wciąż trwa i nie widać możliwości zastąpienia jej w skali masowej przez instytucje alternatywne. Pozostaje więc systematyczne doskonalenie szkoły, a to z kolei jest uzależnione od wcześniejszych diagnoz różnych zakresów jej funkcjonowania. [...] Zebrane opracowania tworzą publikację, która może pobudzić dalszą dyskusję o kondycji szkoły i jej zadaniach w szybko zmieniającym się społeczeństwie.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Mirosława J. Szymańskiego

99 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Agnieszka Domagała-Kręciochdr Agnieszka Domagała-Kręcioch - pedagog, socjoterapeuta. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół przemian w polskiej szkole, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnej kultury błędu. Jest członkiem Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych, European Society for Research on the Education of Adults (ESREA), Krakowskiego Stowarzyszenia Pedagogów Praktyków. Od 2015 roku pełni funkcję redaktora tematycznego w naukowym czasopiśmie Kultura i Wychowanie, od 2018 roku współpracuje z Głosem Pedagogicznym. W latach 2017- 2019 opiekun Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów w Instytucie Nauk o Wychowaniu. Autorka ponad 60 publikacji. Uczestniczyła w kilku projektach badawczych.
 

Bożena Majerekdr hab. Bożena Majerek - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Kierownik Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Opiekun Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UPJPII. Członek Niemieckiego Towarzystwa Socjologicznego (DGS), Austriackiego Stowarzyszenia Badań i Rozwoju Naukach o Wychowaniu (ÖFEB) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań i Rozwoju w Naukach o Wychowaniu (FICE). Ekspert Rzecznika Praw Obywatelskich (2009-2012). Członek Rady Naukowej Journal Sozialpädagogik. Recenzentka Zeszytów Pracy Socjalnej. Autorka i współautorka licznych monografii oraz artykułów naukowych. Wykonawca kilku międzynarodowych oraz krajowych projektów badawczych. Zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim wokół problemów i strategii życiowych człowieka w warunkach zmiany społecznej.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Domagała-Kręcioch Agnieszka, Majerek Bożena

ISBN druk

978-83-7850-639-3

ISBN e-book

Objętość

196 stron

Wydanie

II, 2014

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp     

Część I

(Nie)porozumienie w klasie szkolnej

Agnieszka Domagała-Kręcioch

Nauczyciel źródłem szkolnego nieporozumienia Odbicie w krzywym zwierciadle?    

Anna Kwatera

Praktyczne implikacje zniekształceń poznawczych i ich znaczenie w wyjaśnianiu (d)efektów skutecznego oddziaływania nauczycieli – wybrane zagadnienia    

Bożena Majerek

Styl „otwierający” i „domykający”, czyli kontrowersje wokół oceny (nie)efektywności pracy nauczyciela    

Magdalena Grochowalska

Codzienność świata społecznego szkoły kontekstem doświadczania napięć przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej    

Bożena Pawlak

Pytania nauczycielskie i uczniowskie w edukacji wczesnoszkolnej    

Jolanta Maćkowicz

Gimnazjalista jako ofiara przemocy szkolnej    

Bernadette Jonda

O edukacyjnych utrudnieniach w szkołach na terenie Niemiec   

Część II

Obszary współpracy ze szkołą

Małgorzata Bereźnicka

Pedagogizacja rodziców jako jedno z zadań współczesnej szkoły   

Patrycja Curyło-Sikora, Anna Kaczmarska

Porozumienie między poradnią psychologiczno-pedagogiczną a szkołą jako czynnik sprzyjający optymalizacji bio-psycho-społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży   

Renata Kowal

Wolontariat w systemie oddziaływań szkolnych 

Katarzyna Kutek-Sładek

Doradca zawodowy w polskiej szkole – potrzeby a rzeczywistość   

Arno Heimgartner, Stephan Sting

Etablierung der Schulsozialarbeit in Österreich – vom Projekt zum Regelangebot 

fragment

Dylematy współczesnej edukacji

Współczesne społeczeństwo informacyjne boryka się z koniecznością wypracowania nowego paradygmatu zdobywania wiedzy oraz komunikowania się. Tym paradygmatem stało się uczenie przez całe życie (lifelong learning) nie tylko w szkolnych murach, ale również na wszelkiego rodzaju kursach czy we własnym domu. Nawyki, które umożliwiają takie podejście do zdobywania wiedzy, powinna kształtować szkoła – i to od najmłodszych lat. To właśnie ona powinna uczyć nieszablonowego myślenia, sprawiać, by uczeń wyzwolił swoją kreatywność, by był przygotowany do podjęcia wyzwań, jakie stawia przed nim dorosłe życie i współczesny świat. Niestety, współczesna szkoła wciąż w przeważającym stopniu nastawiona jest nie na wspieranie indywidualności, nie na odkrywanie przed uczniem fascynującego świata nauki, ale na kontrolowanie wiedzy i przyswajanie sztywnych definicji. Pomimo licznych inicjatyw, podejmowanych zarówno przez rząd, jak i przez samych nauczycieli, w dalszym ciągu nie może dokonać się zmiana myślenia o procesie edukacji. Kreatywność przesłaniają wymogi biurokratyczne, ilość wytworzonej w ramach funkcjonowania szkoły dokumentacji systematycznie rośnie, zamiast ulegać zmniejszeniu.

Mur, który otacza polską szkołę, czyni z niej przestrzeń pełną niedopowiedzeń i edukacyjnych nieporozumień – czytamy we wstępie do książki opublikowanej nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS. Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia pod redakcją naukową Agnieszki Domagały-Kręcioch i Bożeny Majerek to zbiór tekstów poruszających tematy związane z kondycją polskiej oświaty, wskazujących kierunki pożądanych zmian. Lektura książki wzbogaci zarówno nauczycieli, jak i dyrektorów szkół, a także – mam nadzieję – wszystkich szeroko rozumianych pracowników oświaty, mających kompetencje decyzyjne. Zebrane przez redaktorki rozważania zmuszają do refleksji, wytyczają drogę, którą warto podążać, są bodźcem do działania.

Opracowanie zostało podzielone na dwie zasadnicze części, z których pierwsza koncentruje się na relacjach interpersonalnych zachodzących w klasie szkolnej. Znajdziemy tu tekst jednej z redaktorek, Agnieszki Domagały-Kręcioch, która wskazuje na potrzebę dokształcania i ciągłego doskonalenia nauczycieli, szczególnie w zakresie wiedzy merytorycznej i metodycznej. W kolejnym tekście Agnieszka Kwatera zwraca uwagę czytelnika na najczęściej popełniane błędy w postrzeganiu innych oraz zniekształcenia poznawcze, omawiając jednocześnie ich konsekwencje. Z kolei Bożena Majerek przedstawia propozycję wyodrębnienia dwóch stylów pracy nauczyciela, tj. stylu „otwierającego” i „domykającego”. Autorka przyjmuje założenie, że pierwszy z nich sprzyja rozwojowi istotnych życiowych kompetencji, natomiast drugi skutkuje odtwórczością i schematycznością.

W części pierwszej znajdziemy również rozważania Magdaleny Grochowalskiej, dotyczące problemu społeczno-instytucjonalnych uwarunkowań pracy nauczycieli wczesnej edukacji, a także tekst Bożeny Pawlak, poświęcony tzw. zdolnościom pytajnym. Jolanta Maćkowicz porusza z kolei zagadnienia związane z przemocą, z jaką dzieci stykają się w szkolnych murach. W niezwykle cennym dla nauczycieli, a szczególnie nauczycieli-wychowawców artykule omawia sytuację ofiary przemocy szkolnej w gimnazjum, z uwzględnieniem różnych form agresji (tj. mobbing, bullying oraz zjawisko „fali” w szkole). Tę część zamyka tekst Bernadetty Jondy poświecony wybranym aspektom szkolnej rzeczywistości na podstawie Niemiec.

Część druga dotyczy tych obszarów działalności szkolnej, które mogą wpływać na pozytywny wizerunek szkoły, a także stać się podstawą do wyposażenia uczniów w szereg kompetencji przydatnych im we współczesnym świecie i w dobie szybkich zmian warunków otoczenia. Znajdziemy tu tekst Małgorzaty Bereźnickiej, poświęcony pedagogizacji rodziców, jako jednemu z zadań współczesnej szkoły, a także artykuł Patrycji Curyło-Sikory i Anny Kaczmarskiej, dotyczący problematyki dzieci i młodzieży w odniesieniu do funkcjonujących systemów wsparcia oraz oddziaływań. Renata Kowal omawia natomiast jedną z możliwości aktywizujących jednostki bądź grupy, czyli wolontariat, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, iż ta forma oddziałuje zarówno na „odbiorców”, jak i na „dawców”.

W części drugiej znajdziemy również tekst Katarzyny Kutek-Sładek, poświęcony profesjonalistom przygotowanym do wspierania procesu wyboru przez młodzież zawodu, czyli doradcom zawodowym, a także artykuł Arno Heimgartnera i Stephana Stinga, będący analizą wyników badań oraz raportów w obszarze szkolnej pracy socjalnej w Austrii. Niestety, artykuł ten został załączony wyłącznie w języku niemieckim, z polskim streszczeniem.

Powyższe teksty zawarte w książce Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia, choć obejmujące duży zakres tematyczny, z pewnością nie wyczerpują problematyki funkcjonowania współczesnej szkoły, stanowią jednak bodziec do dyskusji, a może nawet do podjęcia określonych działań. Wierzę, że zgromadzone w publikacji artykuły pomogą zbudować szkołę na miarę XXI wieku - chociażby przez wskazanie kierunków przeobrażeń i potencjalnych możliwości.

źródło: http://www.granice.pl/recenzja,szkola-jako-przestrzen-edukacyjnego--nie-porozumienia,12540

Dyskusje nad poziomem oraz kondycją szkolnictwa w Polsce trwają od lat. To, że nie jest dobrze, wiemy wszyscy. Globalizacja i komputeryzacja dotknęła także szczebel edukacji. Skupianie się na podstawowych funkcjach szkolnictwa: wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej i środowiskowej oraz nieudolne ich wykonywanie, tylko problem pogłębiły. Niestety, jak to zazwyczaj bywa, dotychczasowe dyskusje niczego dobrego nie przyniosły, zwróciły tylko uwagę na obecny stan rzeczy.

Tym, co spodobało mi się najbardziej w opracowaniu jest nie tylko dostrzeżenie zagrożeń i problemów, czyhających na uczniów w dzisiejszym świecie, ale także próba pomocy tym, którzy z tymi młodymi ludźmi pracują.

Publikacja napisana pod redakcją naukową Agnieszki Domagały-Kręcioch i Bożeny Majerek dedykowana jest raczej wąskiemu gronu odbiorców. Adresowana głównie czytelnikom zorientowanym w dziedzinie edukacji: nauczycielom, pedagogom szkolnym, wychowawcom i pracownikom placówek opiekuńczo-wychowawczych. Skoncentrowana jest nie tylko na uczniach, ale także samych nauczycielach – ich roli, błędach w pracy zawodowej, ale także problemach i trudnościach, które ich samych dotykają. Poszczególni badacze zwracają uwagę na coraz częściej pojawiającą się w szkole przemoc, na jej skutki dla uczniów, ale i całego systemu. O tym wszystkim traktuje pierwsza część publikacji. Druga zaś przedstawia i charakteryzuje obszary współpracy ze szkołą – rodziców, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz doradców zawodowych.

Książka jest w zasadzie opracowaniem naukowym, które można traktować jako całość, będącą kompendium wiedzy dotyczącym najważniejszych zjawisk i problemów, dotykających szkołę w Polsce i nie tylko. Publikacja składa się z dwunastu rozpraw, które można traktować wybiórczo. Stanowi podstawę do dalszych dyskusji o kondycji szkoły i jej roli w dzisiejszych czasach.

Uważam, że Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia to doskonała pomoc dla osób rozpoczynających pracę w szkolnictwie i to właśnie im polecałabym szczególnie tę książkę. Jednak bez wątpienia może także służyć jako przypomnienie doświadczonym pedagogom co, a raczej kto jest w niej najważniejsze.

Marta Łuczak

źródło: http://www.ksiazka.net.pl/

Szkolna rzeczywistość we współczesnym zglobalizowanym świecie z jednej strony fascynuje, a z drugiej przeraża. Nie ma wątpliwości, że dzisiejszy uczeń i nauczyciel mają ogromne możliwości rozwoju. W dobie technicyzacji edukacji powstaje wiele przestrzeni otwierających człowieka na pomnożenie swoich możliwości i zasobów. Szkoła staje się miejscem twórczego odkrywania świata, drugiego człowieka, a w konsekwencji siebie. Nie można jednak nie zauważać zmarnowanych szans w środowisku szkolnym. Szkoła może się bowiem jawić jako miejsce pełne zagrożeń i powielanych stereotypów. [...]

Książka jest znakomitym kompendium wiedzy na temat wybranych zjawisk dotykających współczesną szkołę. [...] publikacja wpisuje się w nurt dyskusji nad reformą edukacji i jej skutkami. Może stanowić leitmotiv dla dalszych poszukiwań twórczej edukacji, w której postulat indywidualizacji procesu nauczania i uczenia się oraz wychowania będzie zrealizowany. [...] to ważna pozycja dotycząca szkolnej rzeczywistości. Powinni po nią sięgnąć wszyscy, którzy zarówno zawodowo, naukowo, jak i praktycznie zajmują się edukacją, wychowaniem, kształceniem dzieci i młodzieży.

Z recenzji ks. prof. zw. dr. hab. Janusza Mastalskiego

W klasycznej literaturze pedagogicznej o szkole traktuje się przede wszystkim pozytywnie, biorąc pod uwagę jej misję, a nie to, jaka rzeczywiście jest. Od czasu ukazania się pracy Illicha Społeczeństwo bez szkoły nasila się jednak nurt krytyczny wobec szkoły jako instytucji. Z jednej strony w debacie publicznej, a także w pracach naukowych zarzuca się jej nieudolne wykonywanie najważniejszych funkcji: wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej i środowiskowej. Z drugiej strony szkoła jako instytucja wciąż trwa i nie widać możliwości zastąpienia jej w skali masowej przez instytucje alternatywne. Pozostaje więc systematyczne doskonalenie szkoły, a to z kolei jest uzależnione od wcześniejszych diagnoz różnych zakresów jej funkcjonowania. [...] Zebrane opracowania tworzą publikację, która może pobudzić dalszą dyskusję o kondycji szkoły i jej zadaniach w szybko zmieniającym się społeczeństwie.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Mirosława J. Szymańskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło