Katarzyna Wojnicka, Ciaputa Ewelina

Katarzyna Wojnicka

Socjolożka, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiowała także na Uniwersytecie w Barcelonie oraz na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Zajmuje się socjologią ruchów społecznych i socjologią gender – szczególnie studiami nad męskością i socjologią queer oraz socjologią codzienności. Rozprawę doktorską postanowiła poświęcić problematyce męskich ruchów społecznych. Jest współredaktorką monografii naukowych: Społeczeństwo i codzienność. W stronę nowej socjologii? (Warszawa 2009), Gender w społeczeństwie polskim (Kraków 2011), a także autorką kil kuna stu artykułów naukowych i rozdziałów w publikacjach zbiorowych oscylujących wokół kategorii gender.

Ciaputa Ewelina

Socjolożka, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki gender, nie(hetero)normatywnych tożsamości, transgresji oraz emancypacji. Obecnie zajmuje się zjawiskiem seksualizacji przestrzeni publicznej oraz jej potencjalnego wpływu na emancypację kobiet i mniejszości seksualnych.

dr Krzysztof Arcimowicz

Adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadził zajęcia z zakresu studiów nad męskością na Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Autor książki Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda, fałsz, stereotyp (Gdańsk 2003) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych oscylujących wokół kategorii gender. Jego zainteresowania badawcze skupiają się obecnie na obrazach męskości i kobiecości w przekazach telewizyjnych.

Marianna Borowska

Socjolożka po Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwentka seksuologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zainteresowania zawodowe: socjologia męskości oraz leczenie przestępców seksualnych. Fanka norweskich krajobrazów i norweskiego stylu życia. Obecnie mieszka w Bodo.

dr Magdalena Dąbrowska

Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obroniła pracę doktorską analizującą związki między kulturą a polityką na rzecz równości płci w Polsce. Brała udział w projekcie badawczym Komisji Europejskiej QUING (Quality in Gender and Equality Policies, www.quing.eu). Redaktorka e-booka Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki męskości (do bezpłatnego pobrania na portalu www.wiedzaiedukacja.eu). Sekretarz redakcji najstarszego internetowego pisma naukowego „Kultura i Historia”. Absolwentka Gender Studies na Central European University w Budapeszcie. Obecnie interesuje się tematyką cielesności i seksualności w kulturze, cyberfeminizmem oraz prawami zwierząt.

Krystyna Dzwonkowska-Godula

Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowuje doktorat poświęcony kulturowym modelom i wzorom kobiecości i męskości oraz macierzyństwa i ojcostwa. Uczestniczyła w realizacji projektu badawczego Stereotypom – Nie!, w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich (ERRSW) 2007, koordynowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (departament ds. kobiet, rodziny i przeciwdziałania dyskryminacji) oraz Komisję Europejską. Podjęto w nim między innymi problem stereotypów społecznych ról matki i ojca. Była członkiem zespołu badawczego w projekcie Mama w pracy – społeczne uwarunkowania procesu powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci, realizowanego przez firmę szkoleniowo-badawczą Human Resources Project HRP w Łodzi. Jest autorką i współautorką publikacji poświęconych społecznym rolom kobiet i mężczyzn, stereotypom płci oraz nierównościom płci.

Łukasz Kielban

Historyk męskości, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich w 2010 roku. Bada wzorzec zawarty w etosie oficerskim w Polsce międzywojennej jako jeden z dominujących wówczas modeli męskości. Pracuje nad popularyzacją teorii gender na Wydziale Historycznym UAM w sekcji Historii Gender. Działa w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości na UAM, przy organizacji studiów podyplomowych Gender Studies, na których współprowadzi (od 2011/2012) zajęcia z dziedziny historii gender.

dr Urszula Kluczyńska

Socjolożka i pedagożka, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Zakładzie Edukacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Autorka monografi i: Metamorfozy tożsamości mężczyzn w kulturze współczesnej (Toruń 2009) oraz licznych publikacji z zakresu studiów nad mężczyznami, przemian tożsamości i edukacyjnych kontekstów kultury popularnej.

Łukasz Kupiec

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorant na Wydziale Filologicznym UP, instruktor teatralny i nauczyciel licealny. Interesuje się filozoficznymi aspektami cielesności, płciowości i seksualności, estetyką męskości w literaturach byłego bloku komunistycznego oraz edukacyjnym potencjałem teorii gender i queer.

Bartłomiej Lis

Socjolog, absolwent Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, studiował Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie w Oslo. Obecnie doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się socjologią męskości, ciała i seksualności. Prowadzi badania dotyczące norm płciowych i strategii tożsamościowych gejów oraz na temat gejowskiej pornografii i tego, co na jej podstawie można powiedzieć o tożsamości płciowej homoseksualnych mężczyzn. Autor kilkunastu artykułów z zakresu man and asculinities studies oraz teorii queer. Wykładowca Queer Studies KPH. Od listopada 2009 roku współpracuje z Fundacją Sztuki Współczesnej Art Transparent. Interesuje go percepcja problematyki genderowej i queerowej przez sztukę najnowszą. Chciałby pojechać na Spitsbergen i tam spokojnie napisać książkę oraz poobserwować ptaki.

Agata Młodawska

Doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała w Krakowie i Almerii (Hiszpania); obecnie jest stażystką w Instytucie Studiów Kobiecych w Granadzie. Prowadziła badania nad dyskursem antyfeministycznym we współczesnej Polsce, zmianami w modelu macierzyństwa we współczesnej Polsce oraz internetowym dyskursem bezdzietności. Realizowała badania w ramach projektu RECON (Reconsituting Democracy in Europe), współpracowała z Bankiem Światowym przy realizacji projektu Gender and Economic Choices. Współredaktorka portalu nowe-peryferie.pl.

Seweryn Rudnicki

Socjolog i psycholog. Uczestnik, analityk lub kierownik wielu projektów badawczych. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych z badań społecznych i marketingowych. Gdy ma czas na uprawianie nauki, zajmuje się socjologią ciała i socjologią internetu. Nawet gdy nie ma czasu, interesuje się zastosowaniem metod semiotycznych w badaniach społecznych.

dr Karolina Stefaniak

Jest doktorem językoznawstwa, niezależną badaczką i tłumaczką. Publikuje artykuły na temat interakcji między lekarzem a pacjentem oraz medykalizacji życia codziennego; zajmuje się tłumaczeniem tekstów specjalistycznych i instytucjonalnych. Ostatnio opublikowała książkę Władza i tożsamość w komunikacji lekarz – pacjent (Wrocław 2011).

Justyna Struzik

Doktorantka w Zakładzie Badań Problemów Ludnościowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej głównymi zainteresowaniami badawczymi są studia gender, teoria queer i nowe ruchy społeczne. Swoją rozprawę doktorską zamierza poświęcić analizie ruchu LGBTQ w Polsce po 1989 roku z perspektywy teorii queer.

Justyna Stypińska

Doktorantka w Katedrze Norm i Organizacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie w Maastricht. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa UJ. Jej zainteresowania naukowe to socjologia prawa, nierówności społeczne, dyskryminacja, mniejszości społeczne, demokracja. W swojej pracy doktorskiej zajmuje się problemem ageizmu w Polsce.

Marcin Śmietana

Doktorant w Instytucie Teorii Socjologicznej na Uniwersytecie Barcelońskim, gdzie prowadził zajęcia z socjologii edukacji, a także brał udział w europejskich i hiszpańskich projektach badawczych związanych z tą dziedziną oraz z relacjami płci. Zakres jego zainteresowań badawczych to zarówno krytyczna oraz jakościowa socjologia płci i seksualności, jak również socjologia edukacji, komunikacji i działania społecznego. Tematem pracy doktorskiej, realizowanej dzięki stypendium Rządu Katalonii, uczynił relacje hiszpańskich rodzin ojców gejów z otaczającym je światem społecznym, szczególnie ze szkołą ich dzieci. Praca została rozwinięta podczas pobytu akademickiego w Centrum Badań nad Rodziną na Uniwersytecie w Cambridge. Jej rezultaty zaprezentowano na ostatnich konferencjach organizacji ISA, ESA i FES. Ukończył studia magisterskie z socjologii, a wcześniej także z dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rezultatem jego ówczesnych badań są między innymi publikacje w książkach Homoseksualizm. Perspektywa interdyscyplinarna (współredagowanej z K. Slany i B. Kowalską; Kraków 2005) oraz Mężczyźni na rzecz zmiany (red. H. Lipowska-Teutsch; Kraków 2006).

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło