Metody i techniki badań pedagogicznychbr /

Metody i techniki badań pedagogicznych

ISBN: 978-83-7587-932-2
23,81 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Niniejsza książka jest próbą przedstawienia najczęściej stosowanych metod i technik w badaniach pedagogicznych. Każda z metod poddana jest bardziej lub mniej szczegółowej charakterystyce łącznie z przypisywaną jej wartością poznawczą...

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book.

Niniejsza książka jest próbą przedstawienia najczęściej stosowanych metod i technik w badaniach pedagogicznych. Każda z metod poddana jest bardziej lub mniej szczegółowej charakterystyce łącznie z przypisywaną jej wartością poznawczą, w tym z zarówno przysługującymi jej zaletami jak i niedomaganiami pod względem merytorycznym. Szeroko omawia warunki, od spełnienia których uzależnia się poprawne zastosowanie poszczególnych metod i technik badawczych.

Publikacja jest adresowana szczególnie do studentów studiów pedagogiki i młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych, podejmujących prace badawcze dotyczące szeroko rozumianej problematyki pedagogicznej. Może być przydatna także w pisaniu prac dyplomowych i magisterskich, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

158 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi, PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-932-2

Łobocki Mieczysław

Łobocki Mieczysławprof. dr hab. Mieczysław Łobocki – zatrudniony w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie. Obszarem zainteresowań autora są: modernizacja metod pracy wychowawczej w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, problemy nieprzystosowania społecznego uczniów, oraz metodologia badań pedagogicznych. Należy do komitetu redakcyjnego czasopisma pedagogicznego „Chowanna”.

Wybrane publikacje:

Godziny wychowawcze w szkole podstawowej. Organizacja współżycia i współdziałania uczniów, PZWS, Warszawa 1970, wyd. 2 poprawione i poszerzone, PZWS, Warszawa 1973

Współudział uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym, WSiP, Warszawa 1975

Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa 1978; wyd. 2 -1982, wyd. 3- 1984

Wychowanie w klasie szkolnej. Z zagadnień dynamiki grupowej, WSiP, Warszawa 1974, wyd. 2 zmienione- 1985

Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985

Poradnik wychowawcy klasy, WSiP, Warszawa 1985

Trudności wychowawcze w szkole. Zapobieganie i przeciwdziałanie, WSiP, Warszawa 1989

W poszukiwaniu skutecznych form wychowania, WSiP, Warszawa 1990

Psychospołeczne problemy funkcjonowania drużyny harcerskiej, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1990

ABC wychowania dla nauczycieli i wychowawców, WSiP, Warszawa 1992; wyd. 2, UMCS, Lublin 1999,

Organizowanie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, Wyd. UMCS, Lublin 1994

Altruizm a wychowanie, Wyd. UMCS, Lublin 1998

Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999

Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000

http://www.edukacja.torun.pl/baza/ll.html

 

POLECAMY:

1. Metody i techniki badań pedagogicznych

2. Teoria wychowania w zarysie

3. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

4. W trosce o wychowanie w szkole

5. Wychowanie moralne w zarysie

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Łobocki Mieczysław

ISBN druk

978-83-7587-590-4

ISBN serii

978-83-7587-932-2

Objętość

332 strony

Wydanie

XI, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

I. Z zagadnień metodologii badań pedagogicznych

1. Metodologia badań pedagogicznych jako nauka
2. Pluralistyczne podejście w badaniach pedagogicznych
3. Problemy badawcze i kryteria ich poprawności
4. Pojecie, klasyfikacja oraz cechy metod i technik badawczych
5. Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych 6. Etapy badań pedagogicznych

II. Obserwacja

1. Pojecie obserwacji i jej klasyfikacji
2. Warunki i zalety poprawnej obserwacji
3. Przedmiot obserwacji
4. Techniki obserwacji standaryzowanej
5. Techniki obserwacji niestandaryzowanej
6. Gromadzenie, opracowanie i interpretacja danych z obserwacji
7. Granice poznawcze obserwacji

III. Metoda szacowania (skale ocen)

1. Ogólna charakterystyka metody szacowania
2. Rodzaje skal ocen
3. Konstruowanie skal ocen
4. Błędy popełniane przy ocenianiu
5. Źródła błędów w ocenie
6. Sposoby zapobiegania błędom w ocenie

IV. Eksperyment pedagogiczny

1. Określenie eksperymentu pedagogicznego
2. Techniki eksperymentalne
3. Użyteczność badań eksperymentalnych
4. Zastrzeżenia wobec badań eksperymentalnych
5. Błędy w badaniach eksperymentalnych
6. Przykład eksperymentu pedagogicznego
7. Badania quasi-eksperymentalne

V. Testy osiągnięć szkolnych

1. Określenie testów osiągnięć szkolnych
2. Rodzaje testów osiągnięć szkolnych
3. Cechy testów osiągnięć szkolnych
4. Przegląd zadań tekstowych
5. Zasady i warunki układania zadań twkstoweych
6. Ilościowa analiza zadań tekstowych
7. Użyteczność i ograniczenia testów osiągnięć szkolnych

VI. Metoda socjometryczna

1. Charakterystyka metody socjometrycznej
2. Klasyczna technika socjometryczna
a. kryteria socjometryczne
b. sporządzanie tabeli socjometrycznej
c. graficzne przedstawienie materiału socjometrycznego
d. ilościowe opracowanie danych socjometrycznych
3. Nietypowe techniki socjometryczne
4. Ograniczenia poznawcze metody socjometrycznej

VII. Analiza dokumentów

1. Rozumienie analizy dokumentów
2. Rodzaje dokumentów
3. Autentyczność dokumentów i wiarygodność obserwatora
4. Przegląd technik analizy dokumentów
5. Analiza rysunków
6. Mocne i słabe strony analizy dokumentów

VIII. Metoda sondażu

1. Określanie metody sondażu
2. Wymagania stawiane metodzie sondażu
3. Rodzaje pytań sondażowych (kwestionariuszowych)
4. Techniki metody sondażu
a. Techniki sondażu z zastosowaniem ankiety
b. Techniki sondażu z zastosowaniem wywiadu
5. Źródła błędów w badaniach sondażowych

IX. Metoda dialogowa (rozmowa)

1. Charakterystyka metody dialogowej
2. Warunki poprawności metody dialogowej
3. Techniki metody dialogowej
4. Utrwalanie przebiegu prowadzonej rozmowy
5. Błędy stosowane w metodzie dialogowej

X. Metoda biograficzna

1. Opis metody biograficznej
2. Z historii metody biograficznej
3. Odmiany metody biograficznej
a. metoda monograficzna
b. metoda indywidualnych przypadków
4. Zalety i wady metody biograficznej

Zakończenie

Bibliografia

O ile poprzednia przedstawiona przeze mnie książka Mieczysława Łobockiego opisywała proces badań pedagogicznych, kolejność etapów, wymogi stawiane poszczególnym typom badań i zachętę do namysłu z jakim autor zaleca podejść do opisywania pedagogicznej rzeczywistości, to w „Metodach i technikach…” znajdziemy przede wszystkim metody badawcze. Są tu zatem wyjaśnienia dotyczącego tego, czym charakteryzują się eksperyment, obserwacja, skale ocen, testy osiągnięć szkolnych, analiza dokumentów, metoda dialogowa i inne, jakie techniki są im właściwe i jakie narzędzia pozwolą, w ramach zastosowanej metody, zgromadzić najpełniejsze informacje o interesującym nas wycinku rzeczywistości. Autor radzi (i przestrzega) wskazując czynniki wspierające stosowanie wybranej metody i techniki oraz to, co w niej zagraża rzetelnemu przebiegowi badań pedagogicznych. Gdy byłam na studiach to w ramach przedmiotu "metodologia badań pedagogicznych" polecano nam dwóch autorów. Im większą mam praktykę, tym bardziej skłaniam się ku temu z autorów, który pisze prosto, zrozumiale, słowem - przyjaźnie czytelnikowi. Tak właśnie pisze Mieczysław Łobocki.

źródło: http://prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com

Czym jest metodologia badań pedagogicznych?

Najogólniej mówiąc, metodologia badań pedagogicznych jest nauką o zasadach i sposobach postępowania badawczego zalecanych i stosowanych w pedagogice. Przez zasady, czyli reguły lub normy takiego postępowania, rozumie się pewne najogólniejsze dyrektywy (zalecenia), mające na celu ułatwienie w miarę skutecznego przeprowadzania badań. Natomiast sposobami postępowania badawczego nazywa się mniej lub bardziej skonkretyzowane procedury (strategie) gromadzenia i opracowania interesujących badacza wyników (materiału badawczego). Sposoby te noszą zazwyczaj nazwę metod lub technik badawczych.

Sposoby uprawiania metodologii badań pedagogicznych

Na ogół mówi się o dwojakim sposobie uprawiania metodologii badań pedagogicznych – podobnie zresztą jak w przypadku innych badań naukowych, tj. w sposób opisowy lub normatywny. Metodologia uprawiana w sposób opisowy zajmuje się faktycznie stosowanymi sposobami w postępowaniu badawczym. To znaczy, interesuje się ich opisem zazwyczaj na przykładzie dotychczas przeprowadzonych badań w określonej dziedzinie nauki. Postępuje się tak „w sposób czysto rejestrujący, bez odnoszenia ich do jakichś normatywnych standardów służących do ich oceny” (S. Nowak, 1985, s. 23). Metodologia zaś uprawiana w sposób normatywny podejmuje się próby ustalenia zasad i sposobów postępowania badawczego głównie w znaczeniu postulatywnym. To znaczny, „bardziej określa reguły, jak w jakich sytuacjach postępować należy, niż opisuje, kto i w jakich okolicznościach jakie metody stosował” (S. Nowak, 1985, s. 24). Zajmuje się przede wszystkim opracowaniem teoretycznych założeń istotnych z punktu widzenia wartości poznawczej badań możliwych do przeprowadzenia.

Współcześnie jednak nie zadowala w pełni uprawianie metodologii badań pedagogicznych wyłącznie w sposób opisowy lub normatywny. Zachodzi potrzeba uprawiania jej równocześnie na dwa niejako sposoby, czyli jako metodologii o charakterze opisowo-normatywnym. W metodologii takiej dokonuje się prezentacji zarówno stosowanych, jak i postulowanych reguł postępowania badawczego. Przedstawia się w niej konkretne badania i zarazem postuluje bardziej efektywne ich zastosowanie. Celowo podejmuje się także próby konkretyzacji głoszonych dyrektyw metodologicznych oraz nie szczędzi uwag krytycznych pod adresem już przeprowadzonych badań i założeń teoretycznych, które się nie potwierdziły lub okazały się mało zasadne albo wręcz całkowicie błędne.

Użyteczność metodologii badań pedagogicznych

Metodologia badań pedagogicznych ma niewątpliwie do odegrania doniosłą rolę w skutecznym postępowaniu badawczym na gruncie pedagogiki. Bez bliższej znajomości wiedzy metodologicznej niemożliwe jest poprawne konstruowanie i przeprowadzanie badań na jakikolwiek temat. Nieliczenie się z zaleceniami metodologii byłoby wyważaniem drzwi otwartych. Byłoby też równoznaczne z narażeniem się na zarzut wyraźnego niedosytu lub kompletnego braku świadomości metodologicznej u osoby projektującej i przeprowadzającej badania, w tym oczywiście także badania pedagogiczne.

Te zwłaszcza badania wymagają szczególnej troski o coraz większą ich poprawność metodologiczną, a to chociażby z racji nie zawsze łatwo „uchwytnego” przedmiotu, jakiego one dotyczą. Rzeczywistość pedagogiczna jest bowiem z reguły bardziej złożona, niż zakłada się to w sformułowaniu celów badawczych i w przygotowywaniu określonych sposobów ich realizacji. Często bywa tak, iż sformułowany cel przerasta możliwości jego urzeczywistnienia za pomocą jakże często przypadkowo dobranych metod i technik badawczych. Aby mieć względną pewność co do poprawnego ich doboru, konstruowania czy przeprowadzenia, zachodzi konieczność pogłębionej znajomości metodologii badań pedagogicznych. Pomaga ona m.in.:

w zdaniu sobie sprawy z różnych ograniczeń co do możliwości poznania podejmowanych problemów badawczych;

w odróżnianiu wiedzy naukowej od zdroworozsądkowej, czyli wiedzy uzasadnionej i sprawdzonej od tej przyjętej bez dowodów, a więc po prostu na wiarę i w sposób bezkrytyczny;

w zachowaniu należytej ostrożności i umiaru w wyciąganiu wniosków z przeprowadzonych badań, w tym także unikaniu formułowania twierdzeń w kategorii powinności;

w rozumieniu potrzeby komplementarnego podejścia w badaniach pedagogicznych, tj. z uwzględnieniem zarówno badań ilościowych, jak i jakościowych;

w wybiórczym i krytycznym czytaniu prac z zakresu pedagogiki i w ogóle wszelkich nauk społeczno-humanistycznych (por. M. Łobocki, 1999, s. 15 i n.).

Nie ulega więc chyba wątpliwości, że bez znajomości gruntownej wiedzy metodologicznej skazani jesteśmy na rażące błędy w badaniach pedagogicznych, tj. na poznawanie badanej rzeczywistości niejako w „krzywym zwierciadle” i – co za tym idzie – w sposób bałamutny oraz nierzadko pedagogicznie i społecznie szkodliwy. Z drugiej strony nie sposób zapominać, iż w metodologii badań pedagogicznych jest jeszcze wiele do zrobienia i nadrobienia. Korzystając z niej, trzeba niemal stale zdawać sobie sprawę z tendencji wyraźnego przedkładania przez przedstawicieli pedagogiki empirycznej i prakseologicznej badań ilościowych nad jakościowymi, a preferowania przez przedstawicieli tzw. pedagogiki humanistycznej przede wszystkim badań jakościowych. Wydaje się, iż obecnie na szczególną uwagę w badaniach pedagogicznych zasługuje nie tyle ilościowe lub jakościowe podejście badawcze, ile raczej zarówno jedno, jak i drugie, tj. podejście pluralistyczne.

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło