• Obniżka
Edukacja małego dziecka. Tom 13

Edukacja małego dziecka. Tom 13

Podtytuł: Konteksty oświatowe
ISBN: 978-83-8095-579-0
38,10 zł
28,10 zł Oszczędzasz: 10,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka poświęcona jest kontekstom teoretycznym, tendencjom i problemom edukacji małego dziecka – poświęcone są opracowania zamieszczone w tym tomie. W poszczególnych tekstach znajdują się poglądy, propozycje oraz wyniki badań i studiów dotyczące różnych obszarów funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Ilość

Tom 13 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Konteksty oświatowe, prezentuje kolejne rozważania teoretyczne i praktyczne nad współczesnymi problemami rozwoju twórczego dziecka.

W 13 już tomie zostały zaprezentowane trzy wątki tematyczne. Pierwszy związany jest z wyzwaniami i dylematami edukacji małego dziecka, kolejny odnosi się do działań obejmujących etap nauczania początkowego, a ostatni nawiązuje bezpośrednio do pracy samego nauczyciela.

Część pierwsza nosi tytuł Edukacja małego dziecka – nowe wyzwania, stare dylematy. Prezentowane w niej teksty ukazują istotne problemy i potrzeby, przed którymi stoją instytucje oświatowe wspierające i stymulujące rozwój dziecka od 6. miesiąca do 6. roku życia. Okres ten w życiu człowieka determinuje całe jego późniejsze życie. Tym bardziej zatem należy położyć szczególny nacisk na przestrzeganie wszelkich wymogów higienicznych, przestrzennych i personalnych, aby świadczone w tych instytucjach usługi były na najwyższym poziomie. Kluczowe są również zagadnienia związane z metodyką pracy z małymi dziećmi, gdzie w sposób szczególny powinno się akcentować potrzebę realizacji konstruktywistycznego modelu, w którym nauczanie podające zostaje zastąpione poszukiwaniem wiedzy, otoczenie podmiotu uczącego się wyposażone jest w narzędzia do aktywnego tworzenia nowej wiedzy i umiejętności, a nie ją podaje, oraz w którym praca indywidualna zostaje zastąpiona pracą w grupie i dla grupy, aby osiągnąć zadowalające wszystkich efekty. Praca grupowa jest bowiem znaczącym elementem funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa. Należy zadbać o podtrzymanie w dzieciach wewnętrznej motywacji do zdobywania i poznawania otaczającego świata, a więc trzeba zredefiniować rolę nauczyciela i wyzwolić w nim potrzebę samokształcenia. 

Kolejna część została zatytułowana Ku edukacji wspierającej rozwój dziecka w niższych klasach szkoły podstawowej. Zebrane w niej artykuły prezentują propozycje ukierunkowane na zagadnienia (podobnie jak w edukacji dzieci w wieku do 6 lat) związane z koniecznością odejścia od przekazywania wiedzy na rzecz rozumienia procesu nauczania – uczenia się jako postrzegania dziecka z naturalną ciekawością świata, aby mogło stawać się silną, znającą siebie jednostką, ale potrafiącą również współpracować z innymi i dla innych. Ważny jest wielostronny rozwój dziecka w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej poprzez odpowiednie wspieranie jego samodzielności, aktywności i kreatywności, a także właściwe zaaranżowanie przestrzeni edukacyjnej. 

W tekstach zamieszczonych w ostatniej części opracowania – Nauczyciel w (z)reformowanej rzeczywistości szkolnej – autorki skoncentrowały się na kompetencjach, nadziejach i dylematach przyszłych i pracujących już nauczycieli. Dokonujące się zmiany społeczne i kulturowe przyczyniają się bowiem do stawiania pedagogom nowych wymagań związanych przede wszystkim z otwarciem się na jego potrzeby, inspirowaniem i wspieraniem aktywności dziecka poprzez odpowiednie przygotowanie stymulującego go otoczenia edukacyjnego. 

Edukacja małego dziecka to obszar w systemie oświaty nie zawsze doceniany, ale niezwykle cenny. Powinien stać się fundamentalnym zagadnieniem we współczesnej pedagogice, a przede wszystkim w praktyce edukacyjnej. Jego wartość zyskała uznanie w zgromadzonych w tym tomie artykułach, w których zwraca się uwagę na konieczność rezygnacji z adap­tacyjnego paradygmatu, zmierzającego do przystosowania człowieka do istniejących warunków życia, na korzyść paradygmatu konstruktywistycznego. Możemy w nich odnaleźć wiele inspiracji i propozycji dla teorii i praktyki edukacyjnej.

Ewa Ogrodzka-Mazur
Aleksandra Minczanowska

Edukacja małego dziecka - SERIA:


Tom 1: Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy 

Tom 2: Wychowanie i kształcenie w praktyce 

Tom 3: Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia 

Tom 4: Konteksty rozwojowe i wychowawcze

Tom 5: Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole

Tom 6: Wybrane obszary aktywności

Tom 7: Przemiany rodziny i jej funkcji 

Tom 8: Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcji 

Tom 9: Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji 

Tom 10: Wychowanie i kształcenie – kierunki i perspektywy zmian 

Tom 11: Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji

Tom 12: Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej

Tom 13: Konteksty oświatowe 

Tom 14: Konteksty społeczne i międzykulturowe

Tom 15: Pedagogika zmiany w edukacji dziecka

Tom 16: Teoria – badania – praktyka w działaniach międzyedukacyjnych

Edukacja małego dziecka Edukacja małego dzieckaKonteksty oświatowe
6 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Szuścik Urszula

Szuścik Urszulaadiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji, kierownik Zakładu Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Magister wychowania plastycznego, specjalność nauczycielska, doktor nauk humanistycznych z psychologii, specjalność psychologia twórczości, doktor habilitowany nauk humanistycznych z pedagogiki i pedagogiki artystycznej.

Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy; wicedyrektor do spraw kształcenia w Instytucie Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie; ekspert MEN w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w zakresie sztuki.

Członek Komitetu Redakcyjnego „Życia Szkoły” oraz członek Rady Redakcyjnej „Zarania Śląskiego”. Wzięła udział w opracowaniu standardów edukacji wizualnej (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia) w ramach grantu nr 12835/08 Standardy Edukacji Kulturalnej, który był realizowany pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego (sierpień–grudzień 2008 r.). Członek Seminarium Naukowego Komisji Nauk Psychologicznych PAN, Seminarium Naukowego Sekcji Problemowej Pedagogiki Szkolnej PAN, Seminarium Naukowego Zespołu Edukacji Elementarnej PAN, INSEA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę), ECHA (Europen Council for High Ability). Uczestniczka licznych konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.

Zainteresowania naukowe, badawcze i artystyczne: zagadnienia edukacji plastycznej i jej stymulacji, analiza procesu twórczości plastycznej, programy kształcenia plastycznego, analiza treści plastycznych w wychowaniu przedszkolnym, w obrębie programów z nauczania zintegrowanego, klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej, percepcja jakości wizualnych, kształcenie nauczycieli edukacji plastycznej, psychologia twórczości i psychologia sztuki, terapia przez sztukę, grafika artystyczna; Prowadzi ożywioną działalność naukową, dydaktyczną i artystyczną (wystawy 1985, 1989, 1995, 1996, 2001, 2005, 2009).

Ważniejsze publikacje: Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2006 (rozprawa habilitacyjna), monografia, Kształtowanie percepcji wzrokowej jako stymulator działań plastycznych dziecka. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie Cieszyn 1999, monografia, liczne artykuły w „Plastyka w Szkole”, w publikacjach zbiorowych (w:) Red. B. Dymara, Dziecko w świecie sztuki, Impuls Kraków 1996, Dziecko w świecie rodziny, Impuls Kraków 1998, Dziecko w świecie muzyki, Impuls Kraków 2000, Dziecko w świecie współdziałania cz. 2, Impuls Kraków 2001, (w:) Red. W. Korzeniowska, Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania, Impuls Kraków 2001, Przemiany w naukach o wychowaniu – idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, Impuls Kraków 2002, Red. W. Korzeniowska, U. Szuścik, Rodzina, historia i współczesność. Studium monograficzne,Impuls Kraków 2006, Red. W. Korzeniowska, A. Murzyn, U. Szuścik, Sztuka bycia uczniem i nauczycielem. Z zgadnień pedagogiki współbycia. Studia, rosprawy i szkice – z okazji jubileuszu dziesięciolecia serii „Nauczyciele – Nauczycielom”, Impuls Kraków 2009, Red. W. Korzeniowska, A. Mitas, U. Szuścik, Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim. Studia, rozprawy, przyczynki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2009, liczne prace pod redakcją naukową i popularnonaukowe; Program autorski z zakresu kształcenia plastycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym (klasy I-III) przeznaczony dla I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Program nauczania. Numer dopuszczenia do użytku szkolnego MEN/DKW-4014-29/99. Wydanie I Wydawnictwo Maria Lorek Katowice 1999. Wydanie II Muza Szkolna Warszawa 2000; około 60 publikacji.


Ogrodzka-Mazur Ewa

prof. UŚ dr hab., Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Minczanowska Aleksandra

dr, Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Szuścik Urszula, Ogrodzka-Mazur Ewa, Minczanowska Aleksandra

ISBN druk

978-83-8095-579-0

ISBN e-book

Objętość

250 stron

Wydanie

I, 2019

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie  


EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA – NOWE WYZWANIA, STARE DYLEMATY

Katarzyna Sadowska
Wczesnodziecięca edukacja w żłobku – stare dylematy, nowe wyzwania       
Ewa Jędrzejowska
Praca w grupach jako istotna forma organizacyjna w edukacji przedszkolnej    
Radmila Burkovičová
Indywidualnie zidentyfikowane potrzeby samokształcenia nauczycielek przedszkola    
Bronislava Kasáčová
Dieťa ako objekt výskumu a subjekt edukácie
Čo si myslia dospelí o deťoch na prahu vzdelávania?   
Mariana Cabanová
Kvalitatívna analýza výpovedí dospelých o dnešných deťoch na prahu vzdelávania    


KU EDUKACJI WSPIERAJĄCEJ ROZWÓJ DZIECKA W NIŻSZYCH KLASACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ 


Aleksandra Kruszewska
Dzieci sześcio- i siedmioletnie trzy lata później – diagnoza kompetencji trzecioklasistów  
Renata Reclik
Determinanty jakości wczesnoszkolnej edukacji matematycznej w opinii studentów edukacji elementarnej  
Małgorzata Drost-Rudnicka
Edukacja ogólnotechniczna małego dziecka w szkolnej rzeczywistości  
Renata Raszka
Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej o pieniądzach 
Elżbieta Marek
Aranżacja przestrzeni edukacyjnej a rozwój dziecka   NAUCZYCIEL W (Z)REFORMOWANEJ RZECZYWISTOŚCI SZKOLNEJ


Anna Szafrańska
Wybory, nadzieje i dylematy – przyszli nauczyciele dzieci młodszych o wybranym zawodzie  
Agnieszka Leszcz-Krysiak
Nauczyciel twórczy – konieczność w reformowanym systemie oświaty: doniesienie z badań      
Łucja Reczek-Zymróz
Wartości preferowane we współczesnym modelu bycia nauczycielem wczesnej edukacji:
na przykładzie badań porównawczych przeprowadzonych na terenie południowej
Polski (Tarnów) oraz północnych i południowych Węgrzech (Kaposvári i Sárospatak)  
Danuta Dyrek
Pedagodzy i nauczyciele otwierający się na potrzeby dziecka szansą edukacji      
Małgorzata Zalewska-Bujak
Nauczyciel o sobie i innych nauczycielach w świecie szkoły (z perspektywy nauczycielskich narracji) 
Beata Oelszlaeger-Kosturek
Odczytywanie znaczeń wypowiedzi uczniów przez nauczyciela – wybrane problemy 
Jadwiga Oleksy
Podręcznik jako narzędzie sterujące działaniami nauczyciela i aktywnością edukacyjną uczniów klas I–III      


Informacja o autorach 

 

 

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło