Edukacja małego dziecka. Tom 3

Edukacja małego dziecka. Tom 3

ISBN: 978-83-7850-457-3
37,90 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 39,80 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia

Trzeci tom pracy Edukacja małego dziecka, zatytułowany Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia, kontynuuje refleksje dotyczące pracy pedagogicznej z dzieckiem w wieku przed- i wczesnoszkolnym. Zaprezentowano w nim autorskie poglądy i/lub wyniki cząstkowych badań prowadzonych w tym zakresie. Mimo że w niektórych przypadkach badania te wykonano na małych grupach dzieci (uczniów klas I–III), ich rodziców i nauczycieli, dają one jednak wartościowy poznawczo obraz funkcjonowania współczesnego dziecka w wielu różnorodnych środowiskach (rodzinnym, przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym, rówieśniczym, medialnym).

Ilość

Trzeci tom pracy Edukacja małego dziecka, zatytułowany Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia, kontynuuje refleksje dotyczące pracy pedagogicznej z dzieckiem w wieku przed- i wczesnoszkolnym. Zaprezentowano w nim autorskie poglądy i/lub wyniki cząstkowych badań prowadzonych w tym zakresie. Mimo że w niektórych przypadkach badania te wykonano na małych grupach dzieci (uczniów klas I–III), ich rodziców i nauczycieli, dają one jednak wartościowy poznawczo obraz funkcjonowania współczesnego dziecka w wielu różnorodnych środowiskach (rodzinnym, przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym, rówieśniczym, medialnym).

Tom otwiera część zatytułowana Nowe konteksty edukacji małego dziecka, w której autorzy poszczególnych rozdziałów interpretują podstawowe kategorie – dziecka i dzieciństwa – w kontekście przemian edukacyjnych wyznaczanych zmianą społeczną. Podejmują także próbę wskazania nowych orientacji i strategii edukacyjnego działania, ze szczególnym uwzględnieniem refleksyjności i myślenia krytycznego odnoszących się do poszukiwania, tworzenia i zmiany zarówno w działalności dziecka, jak i nauczyciela. 

Część druga – Doświadczenia edukacji przed- i wczesnoszkolnej w Czechach i na Słowacji – poszerza nakreśloną problematykę o obszar edukacyjnych doświadczeń naszych południowych sąsiadów. Autorki opracowań nawiązują do najnowszych prawnych regulacji oświatowych, które wprowadziły szereg zmian w czeskiej i słowackiej edukacji elementarnej. Zmiany te dotyczą głównie charakteru instytucji zajmujących się kształceniem dzieci przed- i wczesnoszkolnych, i obejmują: model edukacji, proces kształcenia, program nauczania, metodę planowania edukacji oraz ewaluację wyników kształcenia.

Ostatnia część tomu – Poglądy i doświadczenia dotyczące edukacji małych dzieci w Polsce – obejmuje opracowania skupiające się na kwestiach wspierania różnych form aktywności (myślowej, metaforycznej, matematycznej) i rozwoju (emocjonalnego, społecznego, kulturowego) dziecka. Prezentowane poglądy i doświadczenia odnoszą się również do problematyki zagospodarowania czasu wolnego dzieci, jak i przejawianych przez nie zachowań ryzykownych, warunkowanych między innymi dysfunkcyjnością współczesnej rodziny. 

Ewa Ogrodzka-Mazur

E

Edukacja małego dziecka - SERIA:


Tom 1: Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy 

Tom 2: Wychowanie i kształcenie w praktyce 

Tom 3: Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia 

Tom 4: Konteksty rozwojowe i wychowawcze

Tom 5: Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole

Tom 6: Wybrane obszary aktywności

Tom 7: Przemiany rodziny i jej funkcji 

Tom 8: Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcji 

Tom 9: Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji 

Tom 10: Wychowanie i kształcenie – kierunki i perspektywy zmian 

Tom 11: Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji

Tom 12: Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej

Tom 13: Konteksty oświatowe 

Tom 14: Konteksty społeczne i międzykulturowe

Tom 15: Pedagogika zmiany w edukacji dziecka

Tom 16: Teoria – badania – praktyka w działaniach międzyedukacyjnych

Edukacja małego dziecka Edukacja małego dziecka100 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Wąsiński Arkadiusz

Wąsiński Arkadiusz Zainteresowania badawcze ogniskują się wokół roli wychowania i samowychowania do mediów w świetle analizy jakości egzystencji współczesnego człowieka, a także aksjologicznych i psychospołecznych uwarunkowań gotowości do tworzenia rodzin zastępczych i adopcyjnych. Autor dwóch monografii i około 50 artykułów naukowych, redaktor naukowy dwóch tomów zeszytów naukowych i trzech prac zbiorowych. Uczestnik projektu badawczego zrealizowanego w ramach grantu KBN. Od dwóch lat pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Jest członkiem Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego.

Szuścik Urszula

Szuścik Urszulaadiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji, kierownik Zakładu Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Magister wychowania plastycznego, specjalność nauczycielska, doktor nauk humanistycznych z psychologii, specjalność psychologia twórczości, doktor habilitowany nauk humanistycznych z pedagogiki i pedagogiki artystycznej.

Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy; wicedyrektor do spraw kształcenia w Instytucie Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie; ekspert MEN w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w zakresie sztuki.

Członek Komitetu Redakcyjnego „Życia Szkoły” oraz członek Rady Redakcyjnej „Zarania Śląskiego”. Wzięła udział w opracowaniu standardów edukacji wizualnej (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia) w ramach grantu nr 12835/08 Standardy Edukacji Kulturalnej, który był realizowany pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego (sierpień–grudzień 2008 r.). Członek Seminarium Naukowego Komisji Nauk Psychologicznych PAN, Seminarium Naukowego Sekcji Problemowej Pedagogiki Szkolnej PAN, Seminarium Naukowego Zespołu Edukacji Elementarnej PAN, INSEA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę), ECHA (Europen Council for High Ability). Uczestniczka licznych konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.

Zainteresowania naukowe, badawcze i artystyczne: zagadnienia edukacji plastycznej i jej stymulacji, analiza procesu twórczości plastycznej, programy kształcenia plastycznego, analiza treści plastycznych w wychowaniu przedszkolnym, w obrębie programów z nauczania zintegrowanego, klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej, percepcja jakości wizualnych, kształcenie nauczycieli edukacji plastycznej, psychologia twórczości i psychologia sztuki, terapia przez sztukę, grafika artystyczna; Prowadzi ożywioną działalność naukową, dydaktyczną i artystyczną (wystawy 1985, 1989, 1995, 1996, 2001, 2005, 2009).

Ważniejsze publikacje: Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2006 (rozprawa habilitacyjna), monografia, Kształtowanie percepcji wzrokowej jako stymulator działań plastycznych dziecka. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie Cieszyn 1999, monografia, liczne artykuły w „Plastyka w Szkole”, w publikacjach zbiorowych (w:) Red. B. Dymara, Dziecko w świecie sztuki, Impuls Kraków 1996, Dziecko w świecie rodziny, Impuls Kraków 1998, Dziecko w świecie muzyki, Impuls Kraków 2000, Dziecko w świecie współdziałania cz. 2, Impuls Kraków 2001, (w:) Red. W. Korzeniowska, Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania, Impuls Kraków 2001, Przemiany w naukach o wychowaniu – idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, Impuls Kraków 2002, Red. W. Korzeniowska, U. Szuścik, Rodzina, historia i współczesność. Studium monograficzne,Impuls Kraków 2006, Red. W. Korzeniowska, A. Murzyn, U. Szuścik, Sztuka bycia uczniem i nauczycielem. Z zgadnień pedagogiki współbycia. Studia, rosprawy i szkice – z okazji jubileuszu dziesięciolecia serii „Nauczyciele – Nauczycielom”, Impuls Kraków 2009, Red. W. Korzeniowska, A. Mitas, U. Szuścik, Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim. Studia, rozprawy, przyczynki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2009, liczne prace pod redakcją naukową i popularnonaukowe; Program autorski z zakresu kształcenia plastycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym (klasy I-III) przeznaczony dla I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Program nauczania. Numer dopuszczenia do użytku szkolnego MEN/DKW-4014-29/99. Wydanie I Wydawnictwo Maria Lorek Katowice 1999. Wydanie II Muza Szkolna Warszawa 2000; około 60 publikacji.


Ogrodzka-Mazur Ewa

prof. UŚ dr hab., Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Czudek-Ślęczka Sonia

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Wąsiński Arkadiusz, Szuścik Urszula, Ogrodzka-Mazur Ewa, Czudek-Ślęczka Sonia

ISBN druk

978-83-7850-457-3

ISBN e-book

Objętość

276 stron

Wydanie

II, 2013

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie

NOWE KONTEKSTY EDUKACJI MAŁEGO DZIECKA

Iwona Samborska

Przemiana dzieciństwa jako wyznacznik przemian edukacyjnych

Iwona Czaja-Chudyba

Nieobecna praktyka – o wykorzystaniu strategii rozwijających krytyczną refleksję w edukacji wczesnoszkolnej

Sonia Czudek-Ślęczka, Arkadiusz Wąsiński

Opieka wnuków nad dziadkami w przestrzeni wspólnoty rodzinnej

Tatiana Kłosińska

Problemy wczesnej edukacji medialnej

Małgorzata Zalewska-Bujak

Wychowanie dla bezpieczeństwa we współczesnym społeczeństwie – wybrane dylematy i zagrożenia

Katarzyna Wojciechowska

Bezpieczeństwo w życiu przedszkolaka – komunikat z badań

Beata Kozieł

Zjawisko krzywdzenia dzieci – próba analizy wybranych raportów

DOŚWIADCZENIA EDUKACJI PRZED- I WCZESNOSZKOLNEJ W CZECHACH I NA SŁOWACJI

Radmila Burkovičová

The current nature of children's education in Czech pre-schools

Alexandra Tomášová

Školní vzdělávací program a plán autoevaluace mateřské školy

Alena Douškova

Potreby detí a špecifické mikroprostredie materskej školy v Slovensko

Soňa Kariková

Školská spôsobilost' – podmienka pre zvládnutie roly školáka

POGLĄDY I DOŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE EDUKACJI MAŁYCH DZIECI W POLSCE

Anna Buła

Wspieranie samodzielności myślowej uczniów klas początkowych w praktyce szkolnej

Renata Reclik

Wspieranie aktywności matematycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym

Monika Wiśniewska-Kin

Myślenie metaforyczne dzieci w wieku wczesnoszkolnym – niewykorzystane i zaniedbane możliwości, zanikająca szansa…

Jolanta Bonar

Zadania edukacyjne jako czynnik wspierający rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym

Bożena Grzeszkiewicz

Rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w wieku przedszkolnym

Aleksandra Skowrońska

Potrzeba kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych małego dziecka

Barbara Chojnacka-Synaszko

Dzieci w młodszym wieku szkolnym wobec oferty zagospodarowania czasu wolnego w placówkach świetlicowych

Jacek Stelmach

Zachowania ryzykowne małych dzieci jako przejaw socjopatologii rodziny na pograniczu polsko-czeskim Informacja o autorach

CONTENTS

Introduction

NEW CONTEXTS OF EDUCATING A SMALL CHILD

Iwona Samborska

Childhood transformation as a marker of educational changes

Iwona Czaja-Chudyba

An absent practice – on the application of strategies facilitating critical reflection in early-school education

Sonia Czudek-Ślęczka, Arkadiusz Wąsiński

Grandchildren’s care of grandparents in the space of family community

Tatiana Kłosińska

Problems of early media education

Małgorzata Zalewska-Bujak

Education for safety in the contemporary society – selected dilemmas and threats

Katarzyna Wojciechowska

Safety in the life of kindergarten pupils – a research report

Beata Kozieł

The phenomenon of harming children – an attempt at analyzing selected reports

THE EXPERIENCE OF PRE- AND EARLY SCHOOL EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA

Radmila Burkovičová

Current nature of children's education in Czech pre-school institutions

Alexandra Tomášová

School curriculum and the plan of self-evaluation of the kindergarten

Alena Douškova

Children’s needs and the specific micro-environment of the kindergarten in Slovakia

Soňa Kariková

School readiness – a sine qua non for handling the role of a learner

VIEWS AND EXPERIENCES CONCERNING THE EDUCATION OF SMALL CHILDREN IN POLAND

Anna Buła

Supporting reasoning independence of early class learners in school practice

Reanata Reclik

Supporting mathematical activity of children at early school age

Monika Wiśniewska-Kin

Metaphoric thinking of children at early school age – unused and neglected possibilities, disappearing chances…

Jolanta Bonar

Educational tasks as a supporting factor in the development of children at early school age

Bożena Grzeszkiewicz

Emotional and social development of children at pre-school age

Aleksandra Skowrońska

In need for shaping socio-emotional competences of the small child

Barbara Chojnacka-Synaszko

Children at early school age and the offer of spare time management in community child-care centres

Jacek Stelmach

Risk taking behaviour of small children as a sign of family sociopathology in the Polish-Czech borderland

Note about the authors

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło