• Obniżka
Edukacja małego dziecka. Tom 16

Edukacja małego dziecka. Tom 16

ISBN: 978-83-8095-951-4
45,71 zł
32,71 zł Oszczędzasz: 13,00 zł

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 42,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Pedagogika zmiany w edukacji dziecka. Teoria – badania – praktyka w działaniach międzyedukacyjnych

Oddajemy w Państwa ręce kolejny tom z serii „Edukacja małego dziec­ka”. Tom 16 - kontekst zmian i propozycji obejmuje obszary kształcenia i wychowania dziecka z uwzględnieniem różnych doświadczeń pedagogicznych, teorii i treści, które integrują się z głównymi założeniami edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wyznaczają pola działań praktycznych i badawczych. ...

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektroniczne e-book:

Wersja książki
Ilość

Tom 16 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Pedagogika zmiany w edukacji dziecka. Teoria – badania – praktyka w działaniach międzyedukacyjnych , prezentuje kolejne rozważania teoretyczne i praktyczne nad współczesnymi problemami rozwoju twórczego dziecka.

W tomie 16 kontekst zmian i propozycji obejmuje obszary kształcenia i wychowania dziecka z uwzględnieniem różnych doświadczeń pedagogicznych, teorii i treści, które integrują się z głównymi założeniami edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wyznaczają pola działań praktycznych i badawczych. Zamieszczone w nim opracowania zostały podzielone na dwie części.

Na część pierwszą, pt. Przestrzenie edukacyjne dziecka, składają się teksty następujących autorów: 

Danuty Kocurek, która w opracowaniu pt. Dziedzictwo kulturowe jako przestrzeń edukacyjna dziecka przedszkolnego przybliża wybrane aspekty procesu dydaktyczno-wychowawczego dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego regionu, które jest również przestrzenią edukacyjną. Autorka omawia różne formy zajęć służące rozwijaniu kreatywności i poznawaniu małej ojczyzny przez dzieci;

Leokadii Szymczyk, która w artykule pt. Edukacja europejska przedszkolaków w opinii rodziców, na podstawie przeprowadzonych badań i analizy literatury przedmiotu, prezentuje ogólne założenia edukacji europejskiej. Podkreśla m.in., że dziecko powinno w pierwszej kolejności poznać swoje środowisko lokalne, swój kraj, a dopiero później kulturę innych państw. Zwraca uwagę, że edukacja europejska może być realizowana w sposób ciekawy dla dziecka i we współpracy przedszkola z rodzicami;

Ewy Żmijewskiej, która w opracowaniu Wiedza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej o międzykulturowości prezentuje stan wiedzy o międzykulturowości losowo wybranych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Badani wykonywali trzy zadania: pierwsze polegało na podaniu nieograniczonej liczby skojarzeń z określeniem „multikulturowość”, w drugim należało stworzyć własne definicje pojęć: „wielokulturowość”, „międzykulturowość”, „obcy”, „inny”, zaś w trzecim – ułożyć zdania zawierające wszystkie podane pojęcia, jak: „kompetencje ekonomiczne”, „neuroplastyczność mózgu” oraz „odmienność kulturowa”. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę do sformułowania wniosków dla praktyki pedagogicznej;

Oleny Bocharovej, która w artykule pt. Edukacja początkowa w kontekście projektu „Nowa ukraińska szkoła” omawia wdrożony w 2018 roku we wszystkich ukraińskich szkołach projekt „Nowa ukraińska szkoła”. Jest to jakościowo oryginalny program rozwoju szkoły średniej, ukierunkowany na transformację ustrojową systemu średniej szkoły, w tym wydłużenie nauki o rok (od 11 do 12 lat) oraz wprowadzenie nowych typów szkół: gimnazjów i liceów profilowanych, co stanowi ewenement w systemie edukacyjnym Ukrainy. Autorka przedstawia główne założenia koncepcji „Nowa ukraińska szkoła” oraz zadania, jakie stoją przed edukacją początkową, z uwzględnieniem potrzeb i interesów dzieci oraz ich rodziców;

Justyny Pawlak, która w artykule pt. Rodzic-edukator pod lupą. O rodzicach dzieci w edukacji domowej z perspektywy nauczycieli-egzaminatorów wskazuje na rosnącą potrzebę kształcenia alternatywnego, poszukiwania innych niż systemowe rozwiązań edukacyjnych, a także nasilającą się krytykę szkoły tradycyjnej i nauczycieli. Autorka na podstawie badań szuka odpowiedzi na pytania m.in. o to, kim są rodzice, którzy decydują się przyjąć rolę domowego edukatora, jakie kompetencje muszą posiadać oraz co sprawia, że rezygnują z posyłania swoich dzieci do szkoły tradycyjnej.

Część druga, zatytułowana Treści i umiejętności w edukacji dziecka, obejmuje artykuły:

ks. Michała Bordy, który w tekście pt. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce wskazuje, że papież Franciszek rozumie katechezę jako głoszenie Słowa Bożego i chce, aby na nim była skoncentrowana. W papieskie rozumienie katechetycznej misji we współczesnym świecie wpisuje się dokument pt. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, który został przyjęty podczas 379. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, 8 czerwca 2018 roku w Janowie Podlaskim. Autor przybliża czytelnikom ten bardzo ważny dokument katechetyczny Kościoła, tj. prezentuje przyczyny i okoliczności jego powstania, a także zasadnicze założenia i zadania katechezy na poszczególnych etapach edukacyjnych;

Jadwigi Oleksy, która w opracowaniu pt. Gotowość nauczycieli do diagnozowania i zaspokajania specyficznych potrzeb dziecka zdolnego, opierając się na wypowiedziach nauczycieli, analizuje problem diagnozowania i wspierania uczniów zdolnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej;

Katarzyny Sadowskiej i Marty Kędzi, które w artykule pt. Niedyrektywne towarzyszenie w rozwoju jako szansa dla instytucjonalnej opieki nad małym dzieckiem analizują tworzenie przestrzeni do rozwoju w edukacji wczesnodziecięcej, która ma kluczowe znaczenie w instytucjonalnej opiece nad małym dzieckiem. Autorki wyjaśniają sens i cele niedyrektywnego towarzyszenia w rozwoju małego dziecka, które oparte jest na budowaniu wzajemnego szacunku oraz otwartości w dostrzeganiu przez dorosłego jego samodzielności i autonomii; 

Moniki Ostrowskiej-Cichy, która w tekście pt. Arteterapia i jej zastosowanie w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci opisuje warsztaty i projekty z zakresu arteterapii zrealizowane w placówkach wsparcia dziennego z dziećmi ze środowisk wykluczonych; 

Anieli Różańskiej, która w artykule pt. Zwierzę jako podmiot w edukacji dziecka podjęła problem podmiotowości i podmiotowego traktowania zwierząt i skutki takiego założenia w edukacji, wskazując jednocześnie na jego walory wychowawcze, ekologiczne i kulturotwórcze; 

Anny Zadęckiej-Cekiery, która w opracowaniu pt. Umiejętności językowe uczniów klas III w zakresie form użytkowych porusza zagadnienie kształcenia sprawności językowej dzieci w edukacji wczesnoszkolnej poprzez rozwijanie umiejętności redagowania listu, zaproszeń i życzeń, co zilustrowała przykładami tekstów uczniowskich;

Anny Boguszewskiej, która w tekście pt. Film w kontekście polecanej literatury dla uczniów klas początkowych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1949–1956) prezentuje analizę filmu, który w latach 1949–1956 kładł nacisk głównie na treści ideologiczne zawarte w lekturach szkolnych i odwoływał się do nich, nadając im wymiar wychowawczy; 

Mirosława Kisiela, który w artykule pt. „Kolorowe muzykowanie” stymulatorem aktywności muzycznej w edukacji dziecka prezentuje stosowaną w edukacji muzycznej dziecka metodę „Chroma-Notes” oraz wyniki badań będących rezultatem obserwowanych zdarzeń ukazujących proces wprowadzania dzieci w nurt aktywnego muzykowania z użyciem „kolorowych instrumentów”.

Wydanie tomu stało się możliwe dzięki niezmiennej przychylności i pomocy władz akademickich Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Oficyny Wydawniczej „Impuls”. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania publikacji, pragniemy wyrazić uznanie i podziękować.

Ewa Ogrodzka-Mazur , Urszula Szuścik Beata  i Oelszlaeger-Kosturek

Edukacja małego dziecka - SERIA:


Tom 1: Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy 

Tom 2: Wychowanie i kształcenie w praktyce 

Tom 3: Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia 

Tom 4: Konteksty rozwojowe i wychowawcze

Tom 5: Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole

Tom 6: Wybrane obszary aktywności

Tom 7: Przemiany rodziny i jej funkcji 

Tom 8: Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcji 

Tom 9: Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji 

Tom 10: Wychowanie i kształcenie – kierunki i perspektywy zmian 

Tom 11: Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji

Tom 12: Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej

Tom 13: Konteksty oświatowe 

Tom 14: Konteksty społeczne i międzykulturowe

Tom 15: Pedagogika zmiany w edukacji dziecka

Tom 16: Teoria – badania – praktyka w działaniach międzyedukacyjnych

Edukacja małego dziecka Edukacja małego dziecka
200 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-951-4
Stopień 
2021-09-14

Pedagogika zmiany w edukacji dziecka

Edukacja dziecka to temat bardzo szeroki, obejmujący zarówno wiele elementów związanych z samych rozwojem, środowiskiem, w którym dziecko dorasta, jak i samymi placówkami w których przebywa, a także z zastosowanymi metodami i podejściami wychowawczymi. Nigdy nie wiadomo, w jakim stopniu wszystkie te elementy wpływają na indywidualny rozwój dziecka, dlatego należy zadbać o to, by miało ono zapewnione jak najlepsze warunki do tego rozwoju, na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania.

O różnych aspektach edukacji przeczytać możemy w zbiorze pt. „Edukacja małego dziecka. Pedagogika zmiany w edukacji dziecka” pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik i Beaty Oelszlaeger-Kosturek. Opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS książka to wybór tekstów związanych zarówno z teorią, badaniami, jak i praktyką w działaniach międzyedukacyjnych, Szesnasty już tom serii omawiającej zmiany i propozycję w obszarze kształcenia i wychowania dziecka, uwzględniający doświadczenia pedagogiczne, teorie i treści, które integrują się z głównymi założeniami edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wyznaczają pole działania. To pozycja adresowana zarówno do nauczycieli, pedagogów, jak i specjalistów realizujących na różnych płaszczyznach terapię dziecka, a wreszcie dla rodziców.

Książka składa się z dwóch części na które składają się teksty zawierające się w jej tematyce. Pierwszą część pt. „Przestrzenie edukacyjne dziecka” otwiera tekst Danuty Kocurek pt. „Dziedzictwo kulturowe jako przestrzeń edukacyjna dziecka przedszkolnego”, przybliżający wybrane aspekty procesu dydaktyczno-wychowawczego dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego regionu. Autorka w swoim artykule zastanawia się nad kwestią tego, czy we realiach XXI wieku należy wykorzystywać dziedzictwo kulturowe regionu w charakterze przestrzeni edukacyjnej. Kolejny artykuł autorstwa Leokadii Szymczyk pt. „Edukacja europejska przedszkolaków w opinii rodziców” dowodzi, że temat ten może być realizowany w sposób ciekawy dla dziecka oraz we współpracy z jego opiekunami. Ewa Żmijewska w opracowaniu pt. „Wiedza nauczycieli o edukacji wczesnoszkolnej o międzykulturowości” prezentuje stan wiedzy o międzykulturowości wybranych w sposób losowy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zaś kolejny tekst, Oleny Bocharovej, pt. „Edukacja początkowa w kontekście projektu Nowa ukraińska Szkoła” omawia założenia i rezultaty jednego z projektów wdrożonych w 2018 roku we wszystkich ukraińskich szkołach. W ostatnim tekście w tej części, pt. „Rodzic-edukator pod lupą. O rodzicach dzieci w edukacji domowej z perspektywy nauczycieli-egzaminatorów” autorka, Justyna Pawlak, zauważa nasilający się trend krytykowania szkoły tradycyjnej i nauczycieli, a także wskazuje na rosnącą potrzebę kształcenia alternatywnego.

Część druga książki, pt. „Treści i umiejętności w edukacji dziecka” rozpoczyna artykuł pt. „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”. Autor, ks.Michał Borda omawia papieskie zrozumienie misji we współczesnym świecie oraz przybliża dokument zawierający podstawę programową, prezentuje też zasadnicze założenia i zadania katechezy na poszczególnych etapach edukacyjnych. Jadwiga Oleksy w tekście pt. „Gotowość nauczycieli do diagnozowania i zaspokajania specyficznych potrzeb dziecka zdolnego” analizuje kwestię diagnozowania i wspierania uczniów zdolnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej, zaś Katarzyna Sadowska i Marta Kędzia w tekście pt. „Niedyrektywne towarzyszenie w rozwoju jako szansa dla instytucjonalnej opieki nad małym dzieckiem” omawiają tworzenie przestrzeni do rozwoju w edukacji wczesnodziecięcej z zaznaczeniem roli dostrzegania przez dorosłego samodzielności i autonomii dziecka. Monika Ostrowska-Cichy w tekście pt. „Arteterapia i jej zastosowanie w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci” opisuje zajęcia z tworzenia mandali oraz projekt arteterapeutyczny realizowane w placówkach wsparcia dziennego z dziećmi z środowisk wykluczonych. Aniela Różańska w tekście pt. „Zwierzę jako podmiot w edukacji dziecka” omawia walory wychowawcze, ekologiczne i kulturotwórcze zwierzęcia, zaś Anna Zadęcka-Cekiera w teście pt. „Umiejętności językowe uczniów klas III w zakresie form użytkowych” porusza temat sprawności językowej dzieci w edukacji wczesnoszkolnej. Anna Boguszewska w opracowaniu pt. „Film w kontekście polecanej literatury dla uczniów klas początkowych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1949-1956)” analizuje filmy, które we wspomnianym okresie kładły nacisk na treści ideologiczne i odwoływały się do lektur szkolnych. Ostatni tekst pt. „Kolorowe muzykowanie stymulatorem aktywności muzycznej w edukacji dziecka” prezentuje założenia metody „Chroma-Notes” oraz wyniki badań prowadzonych w temacie aktywnego muzykowania.

Wszystkie zebrane teksty, choć nie wyczerpują tematu, stać się mogą inspiracją do dalszego zgłębiania tematu. Poruszają bowiem kwestie mającą znaczący wpływ na funkcjonowanie i rozwój dziecka, a także jego świadomość otaczającego świata.

źródło: http://www.qulturaslowa.pl/2021/09/red-ewa-ogrodzka-mazur-urszula-szuscik.html

Napisz recenzje

Ewa Ogrodzka-Mazur

prof. UŚ dr hab., Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Urszula Szuścik

Szuścik Urszulaadiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji, kierownik Zakładu Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Magister wychowania plastycznego, specjalność nauczycielska, doktor nauk humanistycznych z psychologii, specjalność psychologia twórczości, doktor habilitowany nauk humanistycznych z pedagogiki i pedagogiki artystycznej.

Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy; wicedyrektor do spraw kształcenia w Instytucie Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie; ekspert MEN w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w zakresie sztuki.

Członek Komitetu Redakcyjnego „Życia Szkoły” oraz członek Rady Redakcyjnej „Zarania Śląskiego”. Wzięła udział w opracowaniu standardów edukacji wizualnej (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia) w ramach grantu nr 12835/08 Standardy Edukacji Kulturalnej, który był realizowany pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego (sierpień–grudzień 2008 r.). Członek Seminarium Naukowego Komisji Nauk Psychologicznych PAN, Seminarium Naukowego Sekcji Problemowej Pedagogiki Szkolnej PAN, Seminarium Naukowego Zespołu Edukacji Elementarnej PAN, INSEA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę), ECHA (Europen Council for High Ability). Uczestniczka licznych konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.

Zainteresowania naukowe, badawcze i artystyczne: zagadnienia edukacji plastycznej i jej stymulacji, analiza procesu twórczości plastycznej, programy kształcenia plastycznego, analiza treści plastycznych w wychowaniu przedszkolnym, w obrębie programów z nauczania zintegrowanego, klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej, percepcja jakości wizualnych, kształcenie nauczycieli edukacji plastycznej, psychologia twórczości i psychologia sztuki, terapia przez sztukę, grafika artystyczna; Prowadzi ożywioną działalność naukową, dydaktyczną i artystyczną (wystawy 1985, 1989, 1995, 1996, 2001, 2005, 2009).

Ważniejsze publikacje: Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2006 (rozprawa habilitacyjna), monografia, Kształtowanie percepcji wzrokowej jako stymulator działań plastycznych dziecka. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie Cieszyn 1999, monografia, liczne artykuły w „Plastyka w Szkole”, w publikacjach zbiorowych (w:) Red. B. Dymara, Dziecko w świecie sztuki, Impuls Kraków 1996, Dziecko w świecie rodziny, Impuls Kraków 1998, Dziecko w świecie muzyki, Impuls Kraków 2000, Dziecko w świecie współdziałania cz. 2, Impuls Kraków 2001, (w:) Red. W. Korzeniowska, Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania, Impuls Kraków 2001, Przemiany w naukach o wychowaniu – idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, Impuls Kraków 2002, Red. W. Korzeniowska, U. Szuścik, Rodzina, historia i współczesność. Studium monograficzne,Impuls Kraków 2006, Red. W. Korzeniowska, A. Murzyn, U. Szuścik, Sztuka bycia uczniem i nauczycielem. Z zgadnień pedagogiki współbycia. Studia, rosprawy i szkice – z okazji jubileuszu dziesięciolecia serii „Nauczyciele – Nauczycielom”, Impuls Kraków 2009, Red. W. Korzeniowska, A. Mitas, U. Szuścik, Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim. Studia, rozprawy, przyczynki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2009, liczne prace pod redakcją naukową i popularnonaukowe; Program autorski z zakresu kształcenia plastycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym (klasy I-III) przeznaczony dla I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Program nauczania. Numer dopuszczenia do użytku szkolnego MEN/DKW-4014-29/99. Wydanie I Wydawnictwo Maria Lorek Katowice 1999. Wydanie II Muza Szkolna Warszawa 2000; około 60 publikacji.


Beata Oelszlaeger-Kosturek

Oelszlaeger BeataDoktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje jako adiunkt w Pracowni Edukacji Wczesnoszkolnej Instytutu Nauk o Edukacji na uniwersytecie Śląskim, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Przez 13 lat pracowała jako nauczycielka nauczania początkowego, prowadząc klasy freinetowskie. Jej zainteresowania naukowe wiążą się z podmiotowością uczniów klas młodszych w edukacji.

Opublikowała liczne artykuły na temat praktycznych rozwiązań w edukacji wczesnoszkolnej oraz problemu aktywnego uczenia się.Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Ewa Ogrodzka-Mazur, Urszula Szuścik, Beata Oelszlaeger-Kosturek (red. nauk.)

ISBN druk

978-83-8095-951-4

ISBN e-book

978-83-8095-951-4

Objętość

192 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235). E-book: pdf

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie        


PRZESTRZENIE EDUKACYJNE DZIECKA

Danuta Kocurek
Dziedzictwo kulturowe jako przestrzeń edukacyjna dziecka przedszkolnego        

Leokadia Szymczyk
Edukacja europejska przedszkolaków w opinii rodziców       

Ewa Żmijewska
Wiedza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej o międzykulturowości    

Olena Bocharova
Edukacja początkowa w kontekście projektu „Nowa ukraińska szkoła”   

Justyna Pawlak
Rodzic-edukator pod lupą. O rodzicach dzieci w edukacji domowej z perspektywy nauczycieli-egzaminatorów    


TREŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W EDUKACJI DZIECKA

ks. Michał Borda
Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce    

Jadwiga Oleksy
Gotowość nauczycieli do diagnozowania i zaspokajania specyficznych potrzeb dziecka zdolnego         

Katarzyna Sadowska, Marta Kędzia
Niedyrektywne towarzyszenie w rozwoju jako szansa dla instytucjonalnej opieki nad małym dzieckiem      

Monika Ostrowska-Cichy
Arteterapia i jej zastosowanie w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci      

Aniela Różańska
Zwierzę jako podmiot w edukacji dziecka      

Anna Zadęcka-Cekiera
Umiejętności językowe uczniów klas III w zakresie form użytkowych   

Anna Boguszewska
Film w kontekście polecanej literatury dla uczniów klas początkowych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1949–1956)   

Mirosław Kisiel
„Kolorowe muzykowanie” stymulatorem aktywności muzycznej w edukacji dziecka    

Informacja o autorach

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło