Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych

Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych

ISBN: 978-83-8095-696-4
33,33 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Problem rekwalifikacji uczniów niepełnosprawnych z kształcenia integracyjnego do specjalnego, jako nieomawiana dotąd kwestia selekcji międzyszkolnej, staje się zagadnieniem nowym i coraz częściej poruszanym w kontekście procesu edukacji dzieci o niepełnej sprawności.

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book.

Prezentowana książka powstała jako odpowiedź na współcześnie dostrzegalny dylemat przenoszenia uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych. Obszar tego zagadnienia dotąd nie omawiany w literaturze pedagogicznej jest nowatorskim ujęciem badawczym szeregu uwarunkowań regulujących tok postępowania selekcyjnego. To właśnie one, jako istotne wyznaczniki rozwoju społecznego, implikują bowiem stwierdzenie, że rekwalifikacja nie jest procesem jednorodnym, ale składową wielu niekorzystnych okoliczności, których efektem jest zmiana placówki kształcenia. Przeprowadzone badania, których rezultaty przedstawiono w niniejszym opracowaniu, były ukierunkowane na poznanie opinii rodziców, uczniów niepełnosprawnych i nauczycieli jako podmiotów dialogu edukacyjnego na temat wykluczenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z kształcenia integracyjnego. Celem poznawczym badań była eksplikacja możliwie największej ilości wyznaczników rekwalifikacji za pomocą analizy zgromadzonego materiału badawczego. Ponadto wyniki badań autorki wydają się kluczowe dla całego systemu edukacji obejmującego kształcenie dzieci niepełnosprawnych, ale też umożliwiają wyznaczenie bardziej szczegółowych kierunków empirycznego poznania procesów selekcji międzyszkolnej tej grupy uczniów. 

Książka uzyskała główną nagrodę w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie

Umieszczenie dziecka niepełnosprawnego w szkole specjalnej, wynikające z rekwalifikacji, staje się porażką decyzyjną. Mam tu na myśli przede wszystkim rodziców, ale też nauczycieli i dyrektorów szkół integracyjnych, którzy przyjmując dziecko ze zróżnicowanymi zaburzeniami funkcjonalnymi, decydują się na zadanie przekraczające ich możliwości dydaktyczno-wychowawcze. Należy jednak zauważyć, że uczniowie zmieniający placówkę (z integracyjnej na specjalną) to również absolwenci gimnazjów niepodejmujący dalszego kształcenia w systemie edukacji integracyjnej. 

Sygnalizowana w książce problematyka zwraca uwagę na fakt selekcji „niewygodnej” dla ogólnej idei edukacji integracyjnej. Wielu jej zwolenników uważa, że wszyscy niepełnosprawni, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, powinni być objęci nauczaniem ogólnodostępnym. Mając wątpliwość, czy integracja jest możliwa dla ogólnej populacji dzieci z niepełnosprawnością, szczególnie ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju i upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, postanowiłam zająć się tą problematyką.

199 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-696-4

Grzyb Barbara

doktor nauk humanistycznych (studia magisterskie oraz doktorat – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie); wykładowca Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach oraz pracownik Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim; pedagog specjalny (oligofrenopedagogika i rewalidacja); redaktor i recenzent tematyczny kwartalnika „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”; autorka wielu artykułów na temat niepełnosprawności dzieci i młodzieży; współautorka (obok E. Minczakiewicz i Ł. Gajewskiego) książki Dziecko ryzyka a wychowanie. Elementarz dla rodziców (Kraków 2003, 2 wyd. 2005) oraz współredaktorka (obok A. Łaciny-Łanowskiego i M. Wasielewskiego) pracy zbiorowej W poszukiwaniu metodologicznych fundamentów współczesnej pedagogiki (Łódź 2013).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Grzyb Barbara

ISBN druk

978-83-7850-401-6

ISBN e-book

978-83-8095-696-4

Objętość

306 stron

Wydanie

I, 2013

Format

e-book: epub i mobi

Oprawa 

Wstęp    

 

Rozdział 1
Edukacja dzieci z niepełnosprawnością w Polsce

1.1. Współczesna organizacja kształcenia osób z niepełnosprawnością    
1.1.1. Szkolnictwo specjalne    
1.1.2. Szkoły integracyjne 
1.2. Czynniki determinujące wybór formy kształcenia ucznia niepełnosprawnego   
1.3. Przepisy prawne w kształceniu integracyjnym  


Rozdział 2
Sytuacja dziecka z niepełnosprawnością w społeczności szkolnej

2.1. Pojęcie sytuacji szkolnej   
2.2. Rozpoznawanie sytuacji szkolnych i ich wskaźników    
2.3. Sytuacja szkolna uczniów z niepełnosprawnością w szkolnictwie specjalnym i integracyjnym – podobieństwa i różnice   

 

Rozdział 3
Niepowodzenia szkolne uczniów z niepełnosprawnością

3.1. Etiologia niepowodzeń szkolnych uczniów niepełnosprawnych    
3.1.1. Dydaktyczne trudności uczniów niepełnosprawnych    
3.1.2. Społeczne i wychowawcze problemy uczniów z niepełnosprawnością w placówkach szkolnych   
3.2. Niepowodzenia szkolne a zmiana placówki kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w szkolnictwie integracyjnym    

 

Rozdział 4
Metodologiczne podstawy badań

4.1. Cel, przedmiot i problematyka badań 
4.2. Przyjęta koncepcja badań własnych   
4.3. Problemy badawcze, hipotezy i ich charakterystyka    
4.4. Typologia zmiennych i ich wskaźniki    
4.5. Metody badań i charakterystyka narzędzi badawczych   
4.6. Wybór grupy badawczej oraz organizacja i przebieg badań    
4.7. Procedura statystycznej analizy i prezentacji materiału empirycznego   
4.7.1. Kryteria analizy  
4.7.2. Opis metod statystycznych    

 

Rozdział 5
Rzeczywisty obraz personalistycznych ograniczeń rozwojowych uczniów z niepełnosprawnością kształconych w integracji w opinii nauczycieli szkół specjalnych – badania własne

5.1. Problemy wychowawcze i dydaktyczne uczniów niepełnosprawnych przeniesionych ze szkół integracyjnych do specjalnych     
5.2. Dysfunkcje rozwojowe uczniów niepełnosprawnych i ich znaczenie w procesie edukacji 
5.2.1. Czynniki indywidualne a zmiana placówki kształcenia 
5.2.2. Psychofizyczne wyznaczniki funkcjonowania uczniów rekwalifikowanych 
5.3. Analiza rzeczywistych przyczyn zmiany placówki kształcenia uczniów niepełnosprawnych   

 

Rozdział 6
Uwarunkowania zmiany profilu kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w opinii dyrektorów placówek integracyjnych – analiza wyników badań

6.1. Rodzaje i formy zmiany profilu kształcenia ucznia niepełnosprawnego 
6.2. Procedury przeniesienia ucznia z kształcenia integracyjnego do specjalnego
6.3. Struktura zmiany profilu szkoły a etapy kształcenia uczniów niepełnosprawnych

 

Rozdział 7
Rodzina ucznia niepełnosprawnego wobec problemu zmiany placówki kształcenia

7.1. Struktura rodzin uczniów badanych   
7.2. Status społeczny i ekonomiczny rodzin uczniów badanych   
7.3. Wybór placówki kształcenia dziecka niepełnosprawnego a oczekiwania rodziców uczniów przeniesionych z placówek integracyjnych do specjalnych
7.4. Determinanty procesu przeniesienia dziecka z kształcenia integracyjnego w opinii rodziców 

 

Rozdział 8
Poglądy rodziców i uczniów niepełnosprawnych ujawniające mechanizmy i strukturę funkcjonowania dziecka szkole/klasie integracyjnej

8.1. Realizacja obowiązków szkolnych 
8.2. Psychospołeczne sytuacje dzieci niepełnosprawnych w klasie i szkole integracyjnej 
8.3. Ocena współpracy między uczniem a nauczycielem w edukacji integracyjnej według badanych uczniów 
8.4. Interpersonalistyczna jakość kontaktów szkolnych między pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi rówieśnikami w ocenie uczniów przeniesionych ze szkół integracyjnych do specjalnych

 

Rozdział 9
Geneza i mechanizmy zmiany profilu kształcenia a niepełnosprawności dziecka

9.1. Niepełnosprawność dziecka a etap jego rekwalifikacji   
9.2. Niepowodzenia szkolne i ich wpływ na opinie rodziców uczniów niepełnosprawnych o edukacji integracyjnej
9.3. Obiektywne i subiektywne czynniki determinujące funkcjonowanie uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkół integracyjnych 
9.4. Postawy nauczycieli wobec integracji i ich znaczenie w procesie zmiany profilu kształcenia ucznia niepełnosprawnego 
9.5. Zmiana placówki kształcenia jako konflikt rodziny i szkoły integracyjnej 
9.6. Przyczyny przeniesienia ucznia z niepełnosprawnością z kształcenia integracyjnego do specjalnego 

Rozdział 10
Analiza indywidualnych przypadków uczniów niepełnosprawnych przeniesionych w toku nauki z klas integracyjnych do specjalnych

10.1. Przypadek pierwszy: uczeń rekwalifikowany w szkole podstawowej 
10.2. Przypadek drugi: uczennica rekwalifikowana w szkole podstawowej 
10.3. Przypadek trzeci: uczeń wielokrotnie rekwalifikowany   
10.4. Przypadek czwarty: uczennica rekwalifikowana w gimnazjum 
10.5. Zmiana formy kształcenia ucznia niepełnosprawnego a poziom adaptacji do grupy i wymagań szkoły 
10.6. Przystosowanie uczniów badanych do nowej sytuacji szkolnej 

 

Podsumowanie 
Bibliografia   
Spis aktów prawnych   

Spis schematów, tabel i wykresów 

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło