• Obniżka
Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia. Kultura. Społeczeństwo. Terapia. W przestrzeni niepełnosprawności. Tom 2

Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia. Kultura. Społeczeństwo. Terapia. W przestrzeni niepełnosprawności. Tom 2

ISBN: 978-83-8095-389-5
37,90 zł
33,10 zł Oszczędzasz: 4,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Publikacja "Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia. Kultura. Społeczeństwo. Terapia" zawiera rozdziały napisane przez specjalistów teoretyków i praktyków zajmujących się istotą niepełnosprawności, funkcjonowaniem osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w społeczeństwie oraz ich szeroko pojętym uczestnictwem w kulturze i terapii.

Wersja książki
Ilość

Monografia stanowi drugi tom serii wydawniczej „W Przestrzeni Niepełnosprawności”, której redaktorem jest prof. dr hab. Anna Nowak, kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Myślą przewodnią serii jest prezentowanie problematyki skupionej wokół szeroko rozumianego zjawiska niepełnosprawności znajdującego swe odzwierciedlenie w kontekstach dotyczących uczestnictwa w kulturze, życiu społecznym i oddziaływaniach terapeutycznych. Na kartach tej książki towarzyszymy „osobom z niepełnosprawnością na ścieżkach życia”, aby wpierać ich edukację, podejmowane działania terapeutyczne oraz umożliwiać – zgodnie z ideą integracji i paradygmatem normalizacyjnym – jak najpełniejsze funkcjonowanie w życiu kulturalnym i społecznym. We wszystkich tych działaniach najważniejszy jest człowiek, rozumiany jako niepowtarzalna jednostka, która ma prawo zarówno do samorealizacji, jak i do posiadania mocnych i słabych stron na drodze do integracji, rozwoju społecznego i uczestnictwa w kulturze. Personalistyczne spojrzenie na osobę z niepełnosprawnością implikuje uznanie jej wyjątkowości oraz co za tym idzie – stworzenie jej jak najpełniejszych możliwości do rozwoju, edukacji i terapii.

Publikacja "Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia. Kultura. Społeczeństwo. Terapia" zawiera rozdziały napisane przez specjalistów teoretyków i praktyków zajmujących się istotą niepełnosprawności, funkcjonowaniem osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w społeczeństwie oraz ich szeroko pojętym uczestnictwem w kulturze i terapii.

Książkę rozpoczyna rozdział zatytułowany Metody pracy z dziećmi z autyzmem w opiniach rodziców autorstwa Izabeli Marczykowskiej. Autorka dokonuje przeglądu wybranych metod stosowanych w terapii dzieci autystycznych, a następnie prezentuje wyniki badań własnych dotyczących wsparcia, terapii i edukacji dzieci z autyzmem w opiniach rodziców.

W kolejnym rozdziale – Zastosowanie metody Freda Warnkego w terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego – autorka, Magdalena Christ, przybliża wspomnianą metodę oraz jej wykorzystanie w terapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z trudnościami w zakresie czytania, pisania i mówienia (m.in. u osób z dysleksją, centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, zaburzeniami koncentracji uwagi). W opracowaniu zaprezentowano również wyniki badań z zastosowaniem metody Warnkego w terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Temat wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (WWR) podjęła w swoim artykule Ewa Gawlik (Wczesne wspomaganie rozwoju w opinii rodziców dzieci objętych WWR na przykładzie Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu), prezentując wyniki badań własnych, którymi autorka objęła rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia WWR w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Badania dotyczyły takich aspektów, jak: funkcjonowanie ośrodka w obszarze organizacji zajęć, realizacji indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju, udzielania pomocy w sytuacjach wychowawczych, przeprowadzania instruktażu dla rodziców czy też konsultacji z nimi na temat pracy z dzieckiem.

Intensyfikacja edukacyjnych działań środowiskowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami to obszar dociekań Anny Steligi, która rozważa w swoim artykule (Intensyfikacja edukacyjnych działań środowiskowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami) pojęcia integracji i inkluzji. Autorka prezentuje projekty studentek Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, III roku studiów licencjackich na kierunku nauki o rodzinie o specjalności asystent osoby niepełnosprawnej, które miały na celu poprawę tej sytuacji.

Marta Niemiec podjęła w swoim tekście temat społecznego funkcjonowania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz możliwości ich wsparcia (Społeczne funkcjonowanie dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – możliwości wsparcia). Poruszona problematyka dotyczy kwestii związanych z samodzielnością, autonomią, aktywnością społeczną dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Rozważania teoretyczne koncentrują się na przybliżeniu specyfiki rozwoju i funkcjonowania społecznego tej kategorii niepełnosprawnych, możliwych problemach, czynnikach zagrażających oraz możliwościach specjalistycznego wsparcia.

Społeczną sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej charakteryzuje Beata Gumienny (Sytuacja społeczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej – doniesienia z badań). Podjęta przez autorkę analiza badawcza jest próbą poznania sytuacji społecznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również próbą określenia ich relacji rówieśniczych. Zebrane wyniki wskazują nie tylko poziom funkcjonalny oraz cechy psychospołeczne badanych uczniów, lecz także istotny aspekt powinności nauczyciela jako organizatora i realizatora założeń edukacji włączającej.

„Przez uchylone drzwi...”, czyli zjawisko liminalności w kontekście przekraczania drugiego progu edukacyjnego przez ucznia z chorobą przewlekłą uczącego się w klasie integracyjnej to artykuł napisany przez Joannę Godawę. Ma on na celu przybliżenie zjawiska liminalności i koncepcji rytów przejścia autorstwa Arnolda van Gennepa w kontekście przekraczania drugiego progu edukacji szkolnej przez dziecko z chorobą przewlekłą. Część empiryczną opracowania stanowi analiza przypadku dziecka z chorobą przewlekłą przekraczającego drugi próg edukacji szkolnej. Autorka artykułu posługuje się metaforą „uchylonych drzwi”, próbując w swoich badaniach zgłębić zjawisko progowe, które „[...] wymyka się albo prześlizguje przez sieć klasyfikacji” (Turner 2010, s. 115), będąc na pograniczu socjologii, antropologii kulturowej, pedagogiki i psychologii.

Możliwości udostępniania muzeów osobom z niepełnosprawnością intelektualną to temat podjęty przez Sabinę Pawlik. Autorka tekstu „Muzeum dla nas” – możliwości udostępniania muzeów osobom z niepełnosprawnością intelektualną porusza zagadnienia dotyczące dostępności placówek muzealnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pyta o warunki, jakie musi spełnić placówka muzealna, aby stała się otwartą na tę szczególną grupę zwiedzających. Dostęp do muzeum dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jest w Polsce zagadnieniem stosunkowo nowym. Refleksja na ten temat podyktowana jest z jednej strony zmianami w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami, z drugiej zaś zmieniającą się rolą instytucji kultury we współczesnym świecie.

Bogumiła Bobik i Maria Suszek w tekście „Chodź, pomaluj mój świat” – działalność plastyczna uczniów lekko niepełnosprawnych intelektualnie dokonały analizy, która wskazuje, że osoby niepełnosprawne intelektualnie mają potrzeby estetyczne i zdolność tworzenia. Proces twórczy w ich przypadku, poza ekspresją i wyrażaniem siebie, spełnia dodatkową funkcję rewalidacyjną, tzn. stymuluje rozwój, kompensuje lub usprawnia zaburzone funkcje, jak również służy integracji ze środowiskiem społecznym. Cele artykułu to ukazanie możliwości twórczych oraz opis wykorzystania wybranych technik plastycznych w stymulowaniu rozwoju uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Autorki, diagnozując problem, odwołały się do literatury przedmiotu oraz wykorzystały technikę obserwacji uczestniczącej i analizę wytworów plastycznych dziecka. Artykuł wnosi do dotychczasowych badań przykłady ciekawych rozwiązań metodycznych, które można wykorzystać w pracy z uczniami o obniżonym intelekcie.

Książkę wieńczy tryptyk złożony z artykułów dotyczących doświadczeń praktycznych na polu edukacji, terapii, wsparcia i szeroko pojętego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozpoczyna go tekst Iwony Durek na temat tworzenia holistycznych form wsparcia dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami na przykładzie działań praktycznych prowadzonych w Sosnowcu (Tworzenie holistycznych form wsparcia dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami na przykładzie sosnowieckich działań). W opracowaniu poruszone zostały zagadnienia systemowej, holistycznej pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Autorka przedstawiła systemy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zarówno w resorcie edukacji, opieki społecznej, jak i pomocy w ramach organizacji pozarządowej. W tekście omówiono takie instytucje, jak: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, szkoła specjalna, dom pomocy społecznej, spółdzielnia socjalna, mieszkanie zintegrowane. Drugą część tryptyku stanowi artykuł Małgorzaty Rel zatytułowany Wartość relacji interpersonalnych dla podnoszenia poziomu udziału w kulturze i rehabilitacji społecznej artystów z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka porusza w nim tematykę relacji interpersonalnych, w których nośnikami danych są nie tylko słowa. Przedmiotem badań mogą się także stać gesty, teksty, obrazy i dźwięki, w których główną postacią jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Na przykładzie artysty z niepełnosprawnością intelektualną, znanego w wielu kręgach sztuki surowej (art brut) malarza Henryka Żarskiego, Małgorzata Rel przedstawia proces rozwoju twórczości, w której termin „niepełnosprawność” to po prostu jedna z różnic indywidualnych człowieka.

Zakończenie tryptyku to tekst Urszuli Grzeli, zatytułowany Portret teatralny. Moment mal, bitte!, który opisuje integracyjny projekt teatralny. Pracę nad projektem zapoczątkowała idea stworzenia teatralnej społeczności, której współdziałanie opierałoby się na wzajemnym szacunku. Koncepcji tej towarzyszy pragnienie, aby taka teatralna wspólnota stała się modelem funkcjonowania całego społeczeństwa. Mieszkańcy domu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – Zamku Malseneck w Kraiburgu nad Innem, osoby z chorobą psychiczną i uzależnieniem odwiedzające centrum dzienne w Waldkraiburgu, jak również aktorzy, muzycy profesjonalni i pedagodzy utworzyli i tworzą nadal zespół aktorów, którzy – zdaniem U. Grzeli – biorą głęboki oddech od niepełnosprawności, tworzą teatr, który wydarza się bez zbytnich słów, swobodną przestrzeń, w której jest miejsce na lekkość, a teatr jest oczywisty niczym oddech. Artykuł wzbogacają fotografie, wykonane przez Nadeine Loës, które przedstawiają aktorów biorących udział w działaniach teatralnych.

192 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-389-5

Wprowadzenie  

Izabela Marczykowska

Metody pracy z dziećmi z autyzmem w opiniach rodziców  

Magdalena Christ

Zastosowanie metody Freda Warnkego w terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego 

Ewa Gawlik

Wczesne wspomaganie rozwoju w opinii rodziców dzieci objętych WWR na przykładzie Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu

Anna Steliga

Intensyfikacja edukacyjnych działań środowiskowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Marta Niemiec

Społeczne funkcjonowanie dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – możliwości wsparcia  

Beata Gumienny

Sytuacja społeczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej – doniesienia z badań  

Joanna Godawa

„Przez uchylone drzwi...”, czyli zjawisko liminalności w kontekście przekraczania drugiego progu edukacyjnego przez ucznia z chorobą przewlekłą uczęszczającego do klasy integracyjnej 

Sabina Pawlik

„Muzeum dla nas” – możliwości udostępniania muzeów osobom z niepełnosprawnością intelektualną  

Bogumiła Bobik, Maria Suszek

„Chodź, pomaluj mój świat” – działalność plastyczna uczniów lekko niepełnosprawnych intelektualnie 

Zamiast zakończenia

Iwona Durek

Tworzenie holistycznych form wsparcia dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami na przykładzie sosnowieckich działań  

Małgorzata Rel

Wartość relacji interpersonalnych dla podnoszenia poziomu udziału w kulturze i rehabilitacji społecznej artystów z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie malarza Henryka Żarskiego 

Urszula Grzela

Portret teatralny. Moment mal, bitte!  

Notki o autorach

Notki o autorach

Bogumiła Bobik, dr n. hum., pedagog specjalny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Muzycznej i Arteterapii. Zainteresowania naukowe: dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szczególnie zaniedbane, z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną; zadania zawodowe pedagoga szkolnego (diagnoza środowiska, profilaktyka, terapia).

Magdalena Christ, dr n. społ. w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze, naukowe, praktyczne: indywidualizacja procesu kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, neurodydaktyka, teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, diagnoza i rozwijanie zdolności kierunkowych, nauczanie w aspekcie twórczym, edukacja teatralna, metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pedagogika przygody, diagnoza i terapia dzieci i młodzieży.

Iwona Durek, mgr pedagogiki, oligofrenopedagog, asystent w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze autorki dotyczą pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Ewa Gawlik, dr n. społ., adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze autorki dotyczą pedagogiki niepełnosprawności intelektualnych (funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym).

Joanna Godawa, dr, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, arteterapeutka, autorka bajek i opowiadań terapeutycznych, propagatorka wsparcia rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną za pomocą sztuk wizualnych, bada zagadnienia związane z liminalnością, rytuałami przejścia oraz zjawiska związane z przekraczaniem progów edukacji szkolnej. Autorka ponad 20 publikacji z zakresu pedagogiki specjalnej.

Urszula Grzela, mgr sztuki, aktorka, praktyk teatru, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (Filia we Wrocławiu). Skupia się na intensywnym poszukiwaniu i pogłębianiu sztuki teatru poprzez spotkania z ludźmi teatru. Szczególne istotne było dla niej spotkanie z Reną Mirecką i Teatrem Cinema. W Niemczech praktykuje teatr w kontekście społecznym, prowadzi autorski integracyjny projekt teatralny Moment mal, bitte!, który skupia aktorów z intelektualnymi i psychicznymi niepełnosprawnościami, jak również profesjonalnych ludzi sztuki i pedagogów. Projekt rozwija się twórczo od 2005 roku, nieustannie badając nieograniczone możliwości komunikacji i wrażliwość momentu. W 2008 roku otrzymał nagrodę Aktiv für Demokratie und Toleranz. W 2016 roku Urszuli Grzeli został przyznany medal za społeczny i kulturalny wkład w życie górnej Bawarii. Jako aktorka (poruszająca się na wózku inwalidzkim) związana jest z Junges Landestheater Bayern.

Beata Gumienny, dr n. hum. w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zainteresowania badawcze: funkcjonowanie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną), funkcjonowanie społeczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, kształcenie nauczycieli i specjalistów pomocy społecznej, problematyka inkluzji.

Izabela Marczykowska, dr, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta SI, coach. Zainteresowania badawcze autorki oscylują w obszarach wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z deficytami w zakresie uszkodzeń mózgu oraz pracy z rodzicami dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i z zespołami terapeutycznymi.

Marta Niemiec, dr, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowo-badawcze: diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz z zaburzeniami zachowania, społeczny wymiar funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dysfunkcjami narządu wzroku, problemy andragogiki specjalnej, perspektywy badawcze w metodologii pedagogiki specjalnej.

Sabina Pawlik, dr, pedagog specjalny, asystent w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (2007) oraz wiedzy o teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat znaczenia osobistego, społecznego i kulturowego twórczości artystycznej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Bada lokalne środowiska związane z twórczością osób z niepełnosprawnościami.

Małgorzata Rel, mgr sztuki i mgr teologii, doktorantka w Zakładzie Filozofii Religii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Ma ponad dziesięcioletni staż na stanowisku plastyczki i opiekunki w pracowni arteterapii Stowarzyszenia „Ostoja” na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze: sztuka osób z niepełnosprawnością intelektualną, filozofia religii.

Anna Steliga, dr n. hum., starszy wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Zespołu Dydaktycznego Teorii Sztuki. Pedagog specjalny, a także mgr nauczania początkowego i wychowania plastycznego z dyplomem z malarstwa. Autorka książek Arteterapia w rehabilitacji osób chorych na schizofrenię (2011), Wybrane zagadnienia terapii przez sztukę osób chorych psychicznie (2012), współredaktorka publikacji Współczesna arteterapia. Aspekty teoretyczno-praktyczne (2015). Napisała kilkadziesiąt artykułów z psychopedagogiki, pedagogiki specjalnej, arteterapii, tekstów o sztuce oraz warsztatów z zakresu terapii przez sztukę. Czynna uczestniczka wielu konferencji i sympozjów naukowych.

Maria Suszek, mgr, pedagog specjalny, plastyczka, pracuje w Zespole Szkół ­Specjalnych nr 3 w Bytomiu. Zainteresowania zawodowe: terapia przez działalność plastyczną uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.

Kwestie edukacji, terapii, uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami stanowią zasadnicze wątki książki pod redakcją naukową Joanny Godawy. Opracowanie przygotowane przez zespół specjalistów – pracowników naukowych i pedagogów specjalnych zajmujących się problemami rehabilitacji i wspierania osób z niepełnosprawnością w wymiarze teoretycznym i praktycznym – i prezentujące tak aktualne problemy wypada uznać za wartościowe poznawczo. Publikacja posiada także walory praktyczne i metodyczne, dopełnieniem większości rozdziałów są bowiem proponowane przez ich Autorów programy psychoedukacyjne, które mogą być pomocne w planowaniu i kreowaniu pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, a w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną. Podkreślono potrzebę upodmiotowienia tych osób oraz zintensyfikowania działań na rzecz ich społecznej integracji i inkluzji w edukacyjną przestrzeń.

Monografia jest zatem interesującą propozycją na rynku wydawniczym dla osób profesjonalnie angażujących się w proces edukacji, rehabilitacji i wspierania osób z niepełnosprawnościami, a także dla wszystkich tych, którzy pragną angażować się i włączać w działania związane z tym procesem.

[…] problemy oraz proponowane przez Autorów poszczególnych rozdziałów programy psychoedukacyjne zostały przedstawione w sposób klarowny i przystępny. W związku z tym książkę można polecić szerokiemu gronu specjalistów, m.in. pedagogom specjalnym, nauczycielom, rodzicom czy studentom różnych specjalności kierunków pedagogicznych i nauczycielskich. […]

Z recenzji dr hab. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk, prof. UZ

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło