• Obniżka
Pedagogika specjalna osób w starszym wieku

Pedagogika specjalna osób w starszym wieku

ISBN: 978-83-66990-84-5
93,33 zł
71,43 zł Zniżka 23,47%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 75,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Prezentowana książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją z dziedziny pedagogiki specjalnej osób w starszym wieku, czyli nowej i obecnie intensywnie kształtującej się subdyscypliny – geragogiki specjalnej.

Publikacja z powodzeniem może być wykorzystana w kręgach naukowych, studenckich i zawodowo zajmujących się niepełnosprawnymi seniorami. Jest wartościowym źródłem dla osób pracujących z osobami starszymi, którzy mogą wzbogacić swoją wiedzę o kwestie związane z senioralną niepełnosprawnością oraz dla tych, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi i potrzebują dokształcić się w kwestiach gerontologicznych, poświęconych osobom starszym...

Ilość

Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją z zakresu pedagogiki specjalnej osób w starszym wieku, czyli nowej i obecnie intensywnie kształtującej się nauki – geragogiki specjalnej. Gromadząc szeroką i usystematyzowaną wiedzę, w interdyscyplinarny sposób łączy zagadnienia niepełnosprawności i starości, umiejscawiając je na gruncie pedagogiki specjalnej, dotychczas skupionej na dzieciach i młodzieży z ograniczoną sprawnością.

Publikacja powstała w odpowiedzi na obecne demograficzne wyzwanie, którym jest konieczność zaspokajania potrzeb dotyczących samodzielnego funkcjonowania coraz liczniejszej populacji niepełnosprawnych osób w podeszłym wieku. Wskazuje na możliwości usprawniania obniżonego funkcjonowania, zanim niezbędne stanie się dostarczanie usług opiekuńczych. Pokazuje, jak szerokie jest spektrum zaburzeń w późnej dorosłości, jakie są ich powszechność, przyczyny i skutki, a także jakie metody można stosować w pracy z tą grupą wiekową pacjentów. W założeniu ma stanowić kompendium wiedzy na temat geragogiki specjalnej, koncentrującej się na kwestiach niepełnosprawności i rehabilitacji w starszym wieku.

Książka składa się z 17 rozdziałów podzielonych na 4 części. Pierwszą część poświęcono geragogice specjalnej. Zaprezentowano ją jako pedagogię człowieka starego z niepełnosprawnościami oraz jako obszar nauki i działalności zawodowej pedagoga specjalnego. W drugiej części dokonano charakterystyki niepełnosprawności w okresie późnej dorosłości w ujęciach: demograficznym, psychologicznym, społecznym i prawnym oraz medycznym. Trzecią część poświęcono prezentacji działów szczegółowych geragogiki specjalnej: tyflogeragogiki (niepełnosprawność wzrokowa w starszym wieku), surdogeragogiki (niepełnosprawność słuchowa w starszym wieku), oligofrenogeragogiki (niepełnosprawność intelektualna w starszym wieku), gerontologopedii (zaburzenia mowy w starszym wieku). Wyodrębniono ponadto geragogikę terapeutyczną (chroniczne stany chorobowe), koncentrującą się na starszych osobach z niepełnosprawnością ruchową i psychiczną. Przybliżono również bardzo powszechne i silnie wpływające na jakość życia zagadnienia zaliczane do istotnych problemów geriatrycznych, jakimi są nietrzymanie moczu oraz takie stany niespecyficzne, jak: bezsenność, niedożywienie czy odczuwanie chronicznego bólu. Ostatni rozdział tej części poświęcono działaniom resocjalizacyjnym prowadzonym z osobami w okresie późnej dorosłości. W czwartej części opisano specyfikę działań interwencyjnych w obszarze niepełnosprawności senioralnej, tj. wsparcie usprawniające (rehabilitacyjne), opiekuńcze i instytucjonalne

139 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka
Stopień 
2023-03-31

Pedagogika specjalna osób w starszym wieku

W Polsce już od wielu lat możemy zaobserwować spadek liczby urodzeń, zaś wypłacane świadczenia na dzieci miały niewielki wpływ na tę sytuację. To, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem potwierdza również GUS podając, że przybywa szczególnie kobiet w wieku poprodukcyjnym, z kolei liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (szczególnie kobiet właśnie) maleje). Starzenie się społeczeństwa pociąga za sobą liczne konsekwencje, między innymi ekonomiczne, wiąże się to bowiem z większymi wydatkami na służbę zdrowia czy z niewydalnością systemu emerytalnego, a także z problemami w zakresie pozyskania pracowników w wieku produkcyjnym. Tymczasem, mimo iż temat nieustannie powraca i nie traci nic ze swojej aktualności, to jest niejako tematem tabu. Nie chcemy o starości nic wiedzieć, nie chcemy o niej rozmawiać, wolimy (to dotyczy zarówno systemu, jak i pojedynczych jednostek) dać się jej zaskoczyć.

Dlatego też ważnym wyzwaniem dla rządów krajowych (i dotyczy to nie tylko Polski) staje się aktywna polityka, która byłaby nakierowana właśnie na osoby w wieku 50 plus, a mająca na celu nie tylko aktywizację zawodową tej grupy, ale i stworzenie sprawnego systemu opiekuńczego. To jednak nie będzie możliwe bez wiedzy na ten temat. Niestety na rynku mało jest publikacji poświęconych osobom w starszym wieku, a już szczególnie osobom w starszym wieku i z niepełnosprawnościami. Z tego powodu tak ważną jest książka pt. „Pedagogika specjalna osób w starszym wieku”, pod redakcją naukową Marleny Kilian. Opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS pozycja, to nieoceniona pomoc nie tylko dla studentów, ale i osób pracujących z klientami w starszym wieku (i to na różnych płaszczyznach). Ja, jako terapeuta zajęciowy, mający kontakt z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, również mierze się z problemem starszych podopiecznych i niewydolności systemu socjalnego czy opiekuńczego w ich przypadku, dlatego niezmiernie cieszę się z każdej lektury, która nie tylko wzbogaca moja wiedzę, ale też otwiera oczy społeczeństwa na istniejące luki w systemie.

Skoncentrowana na pedagogice specjalnej osób w starszym wieku (geragogice specjalnej) książka jest interdyscyplinarną publikacją, obejmującą różne sfery funkcjonowania osób starszych, ale również porządkującą kwestię związaną z terminologią. Jak czytamy we wprowadzeniu, książka z założenia stanowić ma kompendium wiedzy na temat geragogiki specjalnej, koncentrującej się na kwestiach niepełnosprawności i rehabilitacji w starszym wieki i założenie to – w moim mniemaniu – spełnia. Ten obszerny podręcznik składa się z siedemnastu rozdziałów podzielonych na cztery części. Pierwsza część została poświęcona geragogice specjalnej, jako pedagogice człowieka starego z niepełnosprawnościami, a także jako obszarowi nauki i działalności zawodowej pedagoga specjalnego. Znajdziemy tu m.in., zarys rozwojowy i koncepcyjny tej pedagogiki w opracowaniu redaktorki, Marleny Kilian. Część druga poświęcona została niepełnosprawności w starszym wieku. Znajdziemy tu charakterystykę niepełnosprawności oraz jej ujęcia: demograficzne, psychologiczne, prawno-społeczne i medyczne. Część trzecia skoncentrowana została na szczegółowych działach geragogiki specjalnej, począwszy od niepełnosprawności wzrokowej, słuchowej, po niepełnosprawność intelektualną. Jeden z rozdziałów tej części został poświęcony zaburzeniom mowy, a kolejny – chronicznym stanom chorobowym, występującym w starszym wieku (m.in. choroby przewlekłe, niepełnosprawność ruchowa). Ostatnia, czwarta cześć publikacji poświęcona została działaniom interwencyjnym w obszarze niepełnosprawności senioralnej. Znajdziemy tu informację dotyczące specyfiki rehabilitacji w starszym wieku, opieki a ograniczonej w coraz większym stopniu samodzielności życiowej czy instytucjonalnego wsparcia seniorów.

Lektura publikacji nie tylko dostarcza wiedzy, ale i wywołuje refleksje na temat starości, a także skłania do podejmowania działań na rzecz aktywizacji seniorów, czy też polepszenia jakości ich funkcjonowania. Z uwagi na to, iż proces starzenia się ma charakter dynamiczny mam nadzieje, że książka ta zapoczątkuje szeroko zakrojone rozważania na temat konieczności podjęcia działań systemowych oraz wypracowania konkretnych rozwiązań.

źródło: http://www.qulturaslowa.pl/2023/03/rednauk-marlena-kilian-pedagogika.html

Napisz recenzje

Kilian Marlena

doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog specjalny (tyflopedagog). Naukowo zajmuje się zagadnieniem niepełnosprawności w starszym wieku oraz starością i osobami starszymi w ujęciu edukacyjnym i terapeutycznym. Jej zainteresowania dydaktyczno-badawcze obejmują takie obszary jak: pedagogika specjalna, zwłaszcza tyflopedagogika, gerontologia społeczna, geragogika, geragogika specjalna.

Niniejsza publikacja, pierwsze całościowe naukowe opracowanie w tej dziedzinie, jest dziełem 19 autorów - wybitnych i szeroko rozpoznawanych w świecie nauki i praktyki zawodowej specjalistów. To naukowcy: gerontolodzy, lekarze geriatrzy, psychiatrzy, psychologowie, socjologowie, pedagodzy, pedagodzy specjalni. Każdy z nich z perspektywy własnej specjalności pisze o potrzebach tej grupy wiekowej pacjentów.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Marlena Kilian (red. nauk.)

ISBN druk

978-83-66990-84-5

ISBN e-book

Objętość

478 stron

Wydanie

I, 2021. Kraków

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, format matowy

Wprowadzenie – Marlena Kilian

Część I
Geragogika specjalna jako pedagogika specjalna osób w starszym wieku

Rozdział 1. Geragogika specjalna pedagogią człowieka starego z niepełnosprawnościami – Adam A. Zych
Rozdział 2. Geragogika specjalna – zarys rozwojowy i koncepcyjny – Marlena Kilian
Rozdział 3. Pedagog specjalny wobec niepełnosprawności w starszym wieku – Remigiusz Kijak

Część II
Niepełnosprawność w starszym wieku

Rozdział 4. Charakterystyka niepełnosprawności w starszym wieku – Anna Gutowska
Rozdział 5. Niepełnosprawność w starszym wieku w ujęciu demograficznym – Piotr Błędowski
Rozdział 6. Niepełnosprawność w starszym wieku w ujęciu psychologicznym – Aleksandra Błachnio
Rozdział 7. Niepełnosprawność w starszym wieku w ujęciu prawno-społecznym – Anna Szafranek
Rozdział 8. Niesprawność funkcjonalna seniorów w ujęciu medycznym – Barbara Bień

Część III
Działy szczegółowe geragogiki specjalnej

Rozdział 9. Tyflogeragogika. Niepełnosprawność wzrokowa w starszym wieku – Marlena Kilian
Rozdział 10. Surdogeragogika. Niepełnosprawność słuchowa w starszym wieku – Bogdan Szczepankowski
Rozdział 11. Oligofrenogeragogika. Niepełnosprawność intelektualna w starszym wieku – Danuta Wolska

Rozdział 12. Gerontologopedia. Zaburzenia mowy w starszym wieku – Olga Jauer-Niworowska
Rozdział 13. Geragogika terapeutyczna. Chroniczne stany chorobowe w starszym wieku
            13.1. Choroby przewlekłe – Piotr Majewicz
            13.2. Niepełnosprawność ruchowa – Anna Skrzek
            13.3. Zaburzenia psychiczne – Karina Nowakowska, Jakub Kaźmierski
            13.4. Nietrzymanie moczu jako problem zdrowotny i społeczny – Adrianna M. Borowicz
            13.5. Stany niespecyficzne – Katarzyna Broczek
Rozdział 14. Gerontologia resocjalizacyjna i penitencjarna – Sławomir Grzesiak

Część IV
Działania interwencyjne w obszarze niepełnosprawności senioralnej

Rozdział 15. Specyfika rehabilitacji w starszym wieku – Marlena Kilian
Rozdział 16. Opieka a samodzielność życiowa osób w starszym wieku – Katarzyna Wieczorowska-Tobis
Rozdział 17. Instytucjonalne wsparcie niepełnosprawnych seniorów – Elżbieta Bojanowska

Bibliografia

fragment

Recenzowana publikacja podejmuje niezwykle ważny w obecnych czasach temat starzenia się społeczeństw, a w nim istotne zagadnienie dotyczące niepełnosprawności w starszym wieku. Ujmuje go w sposób interdyscyplinarny i opisuje z perspektywy: pedagogicznej, terapeutycznej, społecznej i medycznej, jednocześnie umiejscawiając na gruncie pedagogiki specjalnej. Odpowiadając na wzrastające z powodów demograficznych społeczne zapotrzebowanie w dziedzinie pracy edukacyjnej i rehabilitacyjnej z niepełnosprawnymi osobami w starszym wieku, książka daje podstawy rozwoju nowej subdyscypliny pedagogiki specjalnej – geragogiki specjalnej, poświęconej tej kategorii wiekowej niepełnosprawnych osób. W tym względzie należy uznać innowacyjność recenzowanej publikacji i jej potencjał w zakresie rozwoju i popularyzowania geragogiki specjalnej. Tym bardziej, że to pierwsza tego typu książka w Polsce, a ze względu na nowatorskie ujęcie tematu – niespotykana również na rynkach zagranicznych. [...]

Redaktorem naukowym monografii jest dr Marlena Kilian, pedagog specjalny, od początku swojej kariery naukowej koncentrująca się na temacie „niepełnosprawnej starości” i popularyzująca potrzebę wytyczenia w ramach pedagogiki specjalnej odrębnej subdyscypliny dedykowanej niepełnosprawnym seniorom. Temu tematowi poświęciła wiele artykułów naukowych – niniejsza monografia jest pierwszą pozycją książkową w tej dziedzinie. Interdyscyplinarny zespół autorów poszczególnych rozdziałów tworzą uznani i rozpoznawalni w swoich specjalnościach naukowcy, z dużym dorobkiem w obszarze pracy akademickiej i społecznej, co warto podkreślić i docenić.

Publikacja z powodzeniem może być wykorzystana w kręgach naukowych, studenckich i zawodowo zajmujących się niepełnosprawnymi seniorami. Jest wartościowym źródłem dla osób pracujących z osobami starszymi, którzy mogą wzbogacić swoją wiedzę o kwestie związane z senioralną niepełnosprawnością oraz dla tych, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi i potrzebują dokształcić się w kwestiach gerontologicznych, poświęconych osobom starszym. Biorąc pod uwagę obecne zapotrzebowanie na publikacje podnoszące zagadnienia niepełnosprawności, opieki i rehabilitacji osób w starszym wieku oraz jakość merytoryczną recenzowanej monografii, z pełnym przekonaniem rekomenduję jej opublikowanie.

prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło